پرش به محتوا

برچسب: آمادور نويدي

جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک

جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک سایت پولیت‌ستروم برگردان: آمادور نویدی به جهان‌بینی جهانی علمی ماتریالیسم دیالکتیک می‌گویند، واز آن‌جایی که برخاسته از دست‌آوردهای علم است، اشاعه دهنده تئوریک علوم است وعلم را […]

درباره لنین و بلشویک‌ها

درباره لنین و بلشویک‌ها – روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز، برگردان: آمادور نویدی «من به کتاب چهارده ساله ام نگاه کرده، خاطراتم را زنده می‌کنم و لنین را با […]