All posts tagged: یونس پارسا بناب

فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: نگاهی مجدد بر تز «برخورد تمدن ها» – ن.ناظمی

فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: نگاهی مجدد بر تز «برخورد تمدن ها« در پرتو افزایش و گسترش امپراتوری آشوب و نزدیک به یک ساله شدن عمر رژیم نئوفاشیستی دانلد ترامپ(که خود معلول نفوذ و گسترش امپراتوری آشوب در شکم خود هیولای نظام جهانی سرمایه سه سره است)برماست که نگاهی مجدد به چند و چون پیدایش تز و سیاست های «برخورد تمدن ها»و اشاعه آن در جهان بویژه در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی بیاندازیم.مبرهن و روشن است که تشدید و گسترش امپراتوری آشوب در جهان معاصر منبعث از پیاده کردن تئوری های فرهنگ گرائی و برخورد و تلاقی تمدن ها توسط معماران و اولیگارشی های حاکم در کشورهای سه سره امپریالیستی نظام جهانی سرمایه در سراسر جهان است. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تعداد قابل ملاحظه ای از نویسندگان، سیاستمداران، ژورنالیست ها و استادان دانشگاه معتقدند که علت اصلی و بنیادی مشکلات، بحران ها، تلاقی ها و جنگ های خانمانسوز محلی و منطقه ای در اکناف جهان چیزی بجز بحران عمیق نظام امپریالیستی که از 2008شروع شده است و عقب افتادگی ها، ناسازگاری …

چپ جهانی در تقابل با راست جهانی: در گذشته و حال – یونس پارسا بناب

درآمد اوضاع جهان در چهار چوب و پرتو استقرار امپراتوری آشوب و گسترش تلاطمات و تلاقی های ویران ساز پر از بی خانمانی و فقر حتی در شکم هیولای خود نظام جهانی سرمایه(امپریالیسم سه سره)، از ما چالشگران ضد نظام طلب می کند که نگاهی جدید به شرایط سیر» تلاقی ها و تضادهای چپ جهانی با از آن راست جهانی در دهه های بعد» از جنگ جهانی دوم و سپس در اوضاع کنونی بیاندازیم. به نظر نگارنده نیز در حال حاضر هم چپ جهانی و هم راست جهانی به نوعی در آشفتگی و پراکندگی منبعث از عملکردهای امپراتوری آشوب که افزایش دانش ما از آنها به چالشگران ضد نظام فرصت میدهد که در ایجاد و ساختمان جهانی بهتر و دیگر(البته با چشم اندازهای سوسیالیستی)قدم های مؤثر و بیشتری برداریم. بر این اساس در این نوشتار تاریخ تلاقی ها و تضادهای موجود بین چپ جهانی در تقابل با راست جهانی(عمدتاٌ سرمایه داری امپریالیستی جهانی) را در دورۀ «جنگ سرد»(از 1947 تا 1991) مورد یک بررسی کوتاه قرار داده و سپس به اوضاع کنونی(1ز 1991 به این …

پرسش و پاسخ های قابل بحث – بخش چهارم

یونس پارسا بناب در آمد پرسش پنجم : برنامه جهانی راس نظام جهانی سرمایه ( گلوبالیزاسیون » دکترین مونرو » ) در چه زمانی از سوی طبقه حاکمه آمریکا تعبیه و تنظیم گشت و اهداف آنی و آتی آن در حال حاضر کدامین هستند ؟ پاسخ: – برنامه جهانی طبقه حاکمه آمریکا ( جهانی ساختن دکترین مونرو ) صرفا در زمان  ریاست جمهوری جورج بوش پسر و حامیان نومحافظه کارش که بعد از انتخابات مرموز و شبه کودتای قضائی سال 2001 زمام امور را در کاخ سفید بدست گرفتند ، تعبیه و تنظیم نگشت . پیشینه شکلگیری این برنامه و پیشبرد آن که امروز هارتر و جنایت بارتر از دوره های گذشته در اکناف جهان از طریق جنگ های مرئی و نامرئی ساخت راس نظام آمریکا پیاده می گردد ، به سال های بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم ( 1949 – 1945 ) می رسد . این پروژه جهانی از اوان موجودیت اش یک نقش تعیین کننده به بُعد نظامی آمریکا ( که در آن زمان موقعیت هژمونیکی در جهان کسب کرده بود …

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث درباره اوضاع جهان (3)

یونس پارسا بناب درآمد – در بخش های اول و دوم به پرسش هائی درباره حاکمیت ملی ، ضرورت گسست در محور نظام ، هویت انحصارات پنجگانه و چگونگی تلاقی ها بین مرکزهای مسلط و پیرامونی های دربند به طور اجمالی پاسخ های قابل بحث ، ارائه گردید . در بخش سوم این نوشتار بعد از طرح پرسش چهارم درباره پدیده امپریالیسم به پاسخ نسبتا اجمالی ولی قابل تامل آن ، می پردازیم . پرسش چهارم : ویژگی ها و شکل و شمایل امپریالیسم ( پیش از تکاملش به امپریالیسم سه سره کنونی ) کدامین بوده و چه وقایع و عواملی در این تغییر و دگردیسی بویژه در دوره » جنگ سرد » از سال 1947 تا 1991 ، نقش داشتند ؟ پاسخ – سرمایه داری از آغاز ظهور و شکلگیری اش پیوسته جهانی گرا و ماهیتا یک نظم شکاف انداز و قطب ساز بوده است . این روند شکاف و قطب سازی که در عصر سرمایه داری انحصاری از دهه 80 قرن نوزدهم به این سو جهانی تر و شدید تر گشته به نام …

پرسش و پاسخ قابل بحث درباره اوضاع جهان (2)

یونس پارسا بناب درآمد در بخش اول این نوشتار به پرسش اول درباره برنامه های مربوط به استقرار حاکمیت ملی بویژه در چین پاسخ داده شد . در بخش دوم به دو پرسش درباره گسست از محور نظام ، هویت انحصارات پنجگانه و تلاقی ها بین مرکزهای مسلط ( شمال ) و پیرامونی های در بند ( جنوب ) و بالاخره وظیفه چپ چالشگر ضد نظام سرمایه داری پاسخ های اجمالی ارائه می گردد . پرسش دوم : چرا گسست از محور نظام و تقابل با جهانی گرائی سرمایه لازمه اصلی استقرار حاکمیت ملی است ؟ پاسخ : – حرکت و تلاش در جهت گسست از سرمایه داری جهانی اولین قدم در راه استقرار حاکمیت ملی است . به عبارت دیگر گسست از اقتصاد جهانی و تعبیه و تنظیم قرار دادن سیاست و روابط خارجی در خدمت نیازمندی ها و ارجحیت های داخلی از طریق ایجاد رشد خود محور و متکی به خود است که لاجرم منجر به استقلال می گردد. این تلاش بشری تا زمانی که ساختار جهانی بر اساس ملت دولت های واحد …

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث – بخش اول

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول یونس پارسا بناب درآمد – بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی  جملگی بطور روشن نشان می دهند که آفتاب عمر راس نظام از نصف النهار موقعیت پر از پر ستیژ و هژمونیکی خود گذشته و به افق پیری ، فرتوتی و بی ربطی گام نهاده است . – در پرتو این شرایط ما شاهد این امر هستیم که تعدادی از کشورهای جهان بویژه در بخش پیرامونی و نیمه پیرامونی برای اولین بار در دوره 25 ساله بعد از پایان جنگ سرد مجدانه تلاش می کنند که با استقرار حاکمیت ملی بعد از گسست از محور نظام تک قطبی جهان خود را از یوغ سیاست ها و فرامین فلاکت بار بازار آزاد نئولیبرالی حاکم نجات داده و نظام های منطقه ای و قاره ای بهتر و دیگری را در یک جهان چند محوری و چند قطبی بنا سازند . – عکس العمل راس نظام برای برون رفت از این اوضاع اشتعال جنگ های خانمانسوز مرئی و نامرئی  در جهت ایجاد امپراتوری آشوب از …

پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه(بخش دوم و پایانی)

یونس پارسا بناب پیرامون   اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری بخش اول درآمد در بخش اول این نوشتار به اهمیت شناخت از نظام جهانی حاکم سرمایه داری از سوی چالشگران ضد نظام که خواهان دگردیسی کیفی و اساسی در راه ایجاد جهانی دیگر و بهتر با چشم اندازهای سوسیالیستی هستند، پرداختیم. در بخش دوم(وپایانی) این نوشتار بعد از نیم نگاهی به نحوۀ انباشت سرمایه در تاریخ سرمایه داری چند وچون مؤلفه ها و مقولات دیگر نظام حاکم را مورد بررسی قرار میدهیم. نقش نحوۀ انباشت در تاریخ پانصد سالۀ سرمایه داری مطالعه نحوه انباشت سرمایه مهمترین مشغله و اصلی‌ترین موضوع محققان چالشگر ضد نظام بویژه در 130 سال گذشته(عصر سرمایه داری انحصاری : امپریالیسم) بوده است. زیرا انباشت سرمایه از طریق استثمار نیروهای کار و زحمت از یک‌سو و اعمال تبادل نابرابر در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی از سوی دیگر عامل سازنده قدرت‌های هژمونیکی و امپریالیستی کشورهای مسلط مرکز در درون نظام جهانی سرمایه داری بوده و همچنان می باشد. به عبارت دیگر فرایند انباشت سرمایه موتور محرک تاریخ نظام جهانی سرمایه داری …

پیرامون   اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری

یونس پارسا بناب بخش اول درآمـــد وقایع اخیر در نیمۀ دوم سال 2016 بویژه خروج بریتانیا از «اتحادیه اروپا» نه تنها علائم روشنی از گسترش امپراطوری آشوب از خاورمیانه بزرگ به کشور های مسلط مرکز درون نظام جهانی سرمایه هستند بلکه سرآغاز تشدید روند فرتوتی و کهولت کل نظام جهانی را نیز به روشنی نشان میدهند. به نظر نگارنده فراز و نشیب های تاریخ معاصر هیچ کشور و منطقه ای را نمی توان جدا از چهارچوب نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم سه سره) که در حال حاضر بویژه در 26 سال گذشته(پس از پایان دورۀ «جنگ سرد» در 1991 تا کنون 2017) در سراشیب اشتعال جنگ های مرئی و نامرئی بی پایان، آشفتگی های سیاسی و بی ربطی و کهولت افتاده، مورد بررسی جامع و مناسب رهایی بخش قرار داد. بدون تردید ماهیت و ویژگی های ساختاری، اقتصادی و اجتماعی (منبعث از نحوۀ تولید) هر جامعه از جمله عوامل و اجزای فرهنگی آن – زبان و ادبیات، عادات و آداب و دین و مذهب و … نقش مهمی در روند تکاملی آن جامعه و چند و …

انجمن های صنفی ، ملی و سوسیالیستی در عصر مشروطیت

یونس پارسا بناب تاریخ صد و پانزده ساله احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنبش های سوسیالیستی ، کارگری و کمونیستی ایران ( از 1280 تا 1395 خورشیدی ) فصل سوم : انجمن های صنفی ، ملی و سوسیالیستی در عصر مشروطیت پیشینه انجمن های صنفی و قومی سابقه و سنت تشکیل انجمن در ایران به دویست سال پیش می رسد (1 ) تا آنجا که اطلاع داریم قدیمی ترین انجمنی که نزدیک به صدو بیست سال پیش از وقوع انقلاب مشروطیت در ایران پا به عرصه وجود گذاشت مجمعی بود به اسم » کانون نهضت » که در شهر اصفهان به همت سیدعلی مشتاق ( 2 ) در سال های آخر قرن 18 میلادی در اواخر حکومت زندیه ، ایجاد گشت. با آغاز حکومت قاجاریه بویژه در دو دهه آخر قرن نوزدهم ، گرایش آنها به سوی بحث و بررسی مسایل آموزش و پرورش و امور سیاسی ایران و جهان بود. برخی از معروف ترین انجمن های این دوره که در روند فعالیت خود خصلتی سیاسی یافتند، عبارت بودند از : » جمعیت …

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش سوم و پایانی )

یونس پارسا بناب آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم – بخش سوم و پایانی  آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش اول ) آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم ) درآمد – در بخش سوم و پایانی این نوشتار بعد از بررسی دستاوردهای مارکسیسم تاریخی در دوره انترناسیونال سوم ( 1943 – 1919 ) و انترناسیونال کمونیست ( کمینفرم ) در سال های 1947 تا 1956 و نکات ضعف و ناکامی آنها ، به تجزیه و تحلیل دیگر دستاوردها و آموزه هائی از مائوئیسم و انقلاب چین ، می پردازیم. دستاوردها و نکات ضعف انترناسیونال سوم و کمینفرم – بررسی واقعیات تاریخی و جریانات سال های جنگ جهانی دوم – حمله ژاپن هیروهیتو به ممالک متحده ، حمله آلمان هیتلری به شوروی در پی و ادامه غلبه فرانکو بر نیروهای ضد فاشیست در اسپانیا به موازات حمله ایتالیای موسولینی به اتیوپی – به رهبران انترناسیونال سوم منجمله و بویژه رهبران شوروی آموخت که بدون ایجاد یک وحدت بزرگ از …

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )

یونس پارسا بناب آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش اول ) پیش درآمد – با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. آموزه های تاریخی از انترناسیونال سوم – بخشی از آموزه های تاریخی انترناسیونال سوم در ارتباط با کمبودها و انگاشت های نادرست انترناسیونال دوم می باشد که توسط رهبران انقلاب بلشویکی برطرف گشته و سپس در اساسنامه انترناسیونال سوم بطور قابل توجهی جایگزین های انقلابی ، پیدا کردند . اهم این خدمات عبارت بودند از: 1 – اکثریت بزرگی از اعضای انترناسیونال دوم بخاطر داشتن اعتقاد و یا تمایل به یوروسنتریسم ( اروپا محوری = اروپاگرائی ) اصل حق تعیین سرنوشت ملی را در مورد خلق ها و ملل …

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم

یونس پارسا بناب پیش درآمد – در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند. ولی از بین این انقلابات به قول اکثریت عظیمی از مورخین ، سه انقلاب ( انقلاب کبیر فرانسه در 1789، انقلاب اکتبر 1917 در روسیه و ا نقلاب چین در 1949 ) بیشتر از دیگر انقلابات و دگردیسی ها در زندگی بشر تاثیر گذار و دارای ارزش های جهانشمول بوده اند . از میان این سه انقلاب بزرگ ، دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب چین  در قرن بیستم در کشورهای دربند پیرامونی جنوب و در بحبوحه فراز امپریالیسم درعصر و مرحله سرمایه داری انحصاری ، به وقوع پیوسته اند. در این نوشتار کوتاه به بررسی چندین آموزه تاریخی پیرامون این دو انقلاب ، می پردازیم. آموزه هائی از انقلاب 1917 روسیه – لنین و یارانش ( بوخارین ، تروتسکس ، استالین و…) در روسیه و سالها بعد مائو و یارانش ( چوئن لای و چوته و…) در …