All posts tagged: کمونیسم

از اسناد کمینترن قیام مسلحانه بخش اول

از اسناد کمینترن قیام مسلحانه ترجمۀ م. سهرابی فهرست مطالب عنوان شمارۀ صفحه چگونه « قیام مسلحانه » را نوشتیم 2 مقدمه 14 بین الملل دوم و قیام 16 بلشویسم و قیام 25 شورش ریوال 40 شورش هامبورگ 53 قیام کانتون 68 قیامهای شانگهای 86 توضیح: ترجمه کتاب حاضر در سال 1359 انجام شده است. قرار بود که متن ترجمه شده کتاب در 3 جلد منتشر شود. متأسفانه هنگام آماده سازی کتاب برای انتشار اینترنتی فقط جلدهای اول و دوم که تا پایان فصل ششم را دربر دارند در دسترس بودند و به این دلیل فصلهای بعدی منتشر نشدند. چگونه « قیام مسلحانه » را نوشتیم اریش ولنبرگ1 1- زمینه در بهار 1928 پیاتنیتسکی[1]، دبیر تشکیلات کمینترن، مرا به دفترش خواند. من در آن موقع جزو کارکنان فنی انستیتوی مارکس – انگلس در مسکو و مسئول دفتر نظامی این انستیتو بودم و در مدارس نظامی که کمونیستهای آلمانی به عنوان متخصصین قیام در آن تعلیم می دیدند، درس می دادم. بین کسانی که در این بحث شرکت داشتند علاوه بر پیاتنیتسکی، این عده نیز حضور …

برای ساختن حزب نقد وضعیت موجود را،از کجا باید شروع کرد؟

برای ساختن حرب نقد وضعیت موجود را، از کجا باید شروع کرد؟ محمد اشرفی برخی از رفقا که دارای گرایشاتی در قالب سازمانی یا محفلی هستند، در هنگام بیان و تبلیغ نظرات و تئوری های اعتقادی خود تاکید مکرر می کنند، که تئوری ها و نظرات باید در جامعه به محک گذاشته شوند، با آب و تاب توضیح می دهند که تئوریها و نظرات باید به میدان مبارزات جاری بروند، و توسط توده ها و فعالین انقلابی در حال مبارزه به محک گذاشته شوند، تا درستی یا نا درستی آنها مشخص شود، در واقع یکی از پارامترهای ملاک تشخیص درستی یا نادرستی آنها پذیرش یا عدم پذیرش آنها توسط توده ها و فعالین است ، تا اینجا این رفقا بسیار انقلابی و اصولی حرف می زنند، و الحقو والانصاف حرفشان درست است، اما همین رفقا هرگز تن به محک گذاشتن تئوریها و نظرات خود نمی دهند، ما می گوییم برای اینکه یک نظر یا تئوری امکان به محک گذاشتن را داشته باشد باید کانال ارتباطی ، و بستری عملی وجود داشته باشد، تا از ان …