All posts tagged: ژاله سهند

مبارزه ضد امپریالیستی راه حل رهایی ست – لئون تروتسکی – ژاله سهند

من نمونه ساده و واضحی را مثال خواهم زد. در حال حاضر در برزیل یک رژیم نیمه فاشیستی ای حکومت می کند که هر انقلابی فقط با نفرت می تواند مشاهده اش نماید. بگذار فرض کنیم بهرحال که فردا، انگلستان وارد نبرد نظامی با برزیل می شود. من از شما می پرسم که در کدام سوی نبرد، طبقه کارگر خواهد بود؟ من برای خودم شخصا پاسخ خواهم داد – در این مورد من در کنار برزیل «فاشیست» در برابربریتانیای «دموکراتیک» خواهم بود. چرا؟ چون در تعارض میان آنها مسئله دموکراسی یا فاشیسم نیست. اگر انگلستان باید پیروز شود، او در Rio de Janeiro فاشیست دیگری را خواهد نشاند و زنجیرهای دوگانه ای را بر برزیل خواهد گسترد. اگر بر عکس برزیل باید پیروز شود، این امر محرک نیرومندی برای آگاهی ملی و دموکراتیک کشور خواهد شد و منجر به سرنگونی دیکتاتوری وارگاس خواهد گردید. شکست انگلستان همزمان ضربه ای به امپریالیسم بریتانیا خواهد زد و انگیزه ای به حرکت انقلابی پرولتاریای بریتانیا خواهد داد. حقیقتا یک نفر باید سری خالی داشته باشد که خصومت های …

سرود ناچیزان و یک شعر دیگر – ارنست جونز – ژاله سهند

سرود ناچیزان شاعر: ارنست جونز ERNEST JONES رهبر و شاعر چارتیست، 1819-1869- محکوم به دو سال زندان در سال 1848 ترجمه: ژاله سهند   نازل و نا چیزیم ما- نازل و نا چیزیم ما- بسیار بسیار نازل و نا چیزیم ما به آن قدری که نازلی و ناچیزی می تواند باشد; عالی مقامند توانگران – چرا که می آفرینیم اینچنین ما آنان را- و بسیار تیره بختیم ما! و بسیار تیره بختیم ما! بسیار تیره بختیم ما! می زنیم شخم و می کاریم ما- بسیار بسیار نازل و ناچیزیم پس ما که در خاک رس کثیف ما می کاویم، تا آن دمی که برکت دهیم دشت را- با بذری طلایی و زمین را با یونجه معطر. جایگاه ما – می دانیم بسیار نازل و ناچیزیم ما. با این حال در پای پاهای زمیندار: بسیار نازل و نا چیز نیستیم ما – که نان برویانیم بسیار نازلیم و ناچیز که نان بخوریم اما. نازل و ناچیزیم ما- نازل و ناچیزیم ما- الی اخر به زیر، به زیر می رویم ، بسیار بسیار نازل و ناچیزیم ما …

بحثی ضروری با رفقای سندیکالیست ما – لئون تروتسکی  – ژاله سهند 

بحثی ضروری با رفقای سندیکالیست ما (مارس 1923) لئون تروتسکی  ترجمه: ژاله سهند  این مقاله در پاسخ به رفیق Louzon، درست بعد از چهارمین کنگره جهانی انترناسیونال کمونیستی نوشته شده است. در آن زمان، توجه بیشتر به مبارزه بر علیه راست سوسیالیستی، بر علیه آخرین دسته مخالفان، Verteuil, Frossard ، و غیره اختصاص داده شده بود. در این مبارزه تلاش های ما با تلاش های سندیکالیست ها متحدانه بود، و ادامه یافت، و من ترجیح دادم که انتشار این مقاله را به تاخیر بیندازم. ما قویا متقاعد شده ایم که تفاهم عالی ما با سندیکالیست های انقلابی هرگز نمی میرد. روز بسیار خوبی برای ما بود وقتی که دوست قدیمی ما Monatte به حزب کمونیست وارد گردید. انقلاب به مردمانی این چنین نیاز دارد. اما این اشتباه خواهد بود که با ایده هایی سردرگم برای این روابط حسنه بها بپردازیم. در ماههای اخیر، حزب کمونیست فرانسه تصفیه و تحکیم یافته است، از این رو ما می توانیم با رفقای سندیکالیست امان، در کنار کسانی که ما کارهای بسیاری داریم که انجام دهیم و عرصه های …

سه شعر از علي أحمد سعيد إسبار – آدنیس

اشعارعلي أحمد سعيد إسبار ‎‎ʿAlī Aḥmad Saʿīd Aṣbar (Adunis) شاعر سوری ترجمه از عربی به انگلیسی: KHALED MATTAWA ترجمه از انگلیسی به فارسی: ژاله سهند زخم 1. برگهایی که بر زیر باد می خوابند مرکوب زخم هایند، و عمر هایی که بر روی هم واژگون می شوند شکوه زخم اند، و درختانی که بر می افرازند از مژگان ما دریاچه زخم اند. زخم بر روی پل ها روئیت می یابد آنجایی که قبر ها عریض می شوند و صبوری به انتها نمی رسد در میان سواحل عشق و مرگ ما. زخم نشانه ای ست، زخم همچنین محل تقاطعی ست. زخم است که بر پل یافت می شود که در آن قبر بلند و صبر و شکیبایی ادامه می یابد بدون هیچ پایانی بین سواحل عشق و مرگ ما. زخم یک نشانه است، و زخم همچنین محل تقاطعی ست. 2. به کلامی که با صدای زنگ خفه شده است صدای زخم را پیشکش میکنم. به سنگی که از دور می آید به جهان پلاسیده ای که به خاک زوال می یابد. به زمان که می گذرد …

سه شعر از شاعران انقلابی آمریکای لاتین – ترجمه: ژاله سهند

دو شعر از ماریو بنه دتی (Mario Benedetti) شاعر اروگوئه ای و راکه دالتون (Roque Dalton ) شاعر السالوادوری ترجمه: ژاله سهند بی خطر عمل ننما در کنار راه عاطل نه ایستا بازندار شعف و شادی را عشق نورز با نصف قلبت هم اکنون و هرگزبی خطر عمل ننما بی خطر عمل ننما با سکوت و سکون، اشباع نشو در گوشه ای خلوت در پشت جهان پناه مگیر مگذار پلک چشمانت فرود آیند به مثل جمله ای سنگین فراموش مکن که لبانی داری نخواب، اما بیاسا فراموش ننما خون در رگانت را و نه اندیش که مهلتی نداری اما اگر در هر صورتی چاره ای نداشتی و شعف و شادی را بازبداشتی و با نصف قلبت عشق ورزیدی و هم اکنون بی خطر عمل نمودی و با سکوت و سکون اشباع شدی و در گوشه ای خلوت و در پشت جهان پناه گزیدی و گذاشتی که پلک چشمانت فرود آیند همچون جمله ای سنگین و خشکیدی بدون لبانت و نه آساییدی، بلکه خوابیدی. وخون در رگانت را فراموش نمودی و اندیشیدی که مهلتی نداری و …

چه وقت 43 دانشجوی مفقود شده مکزیکی ، عدالت را خواهند یافت؟

نوشته : Erika Guevara-Rosas ترجمه آزاد: ژاله سهند مقاله زیر، توسط Erika Guevara-Rosas ، مدیر سازمان عفو بین الملل در مکزیکو سیتی ، برای گاردین نوشته شده است.در این نوشته، طبق معمول روند اجرایی سازمان عفو بین الملل، امید به دگر دیسی در دولت رئیس جمهور Enrique Peña Nieto ، که مظهر انحطاط و فساد سرمایه داری در مکزیک است ، به وضوح به چشم میخورد، و این نقطه افت این مقاله است و تنها به منظور نگاشته شدن فاکتهای حاضر در آن ، به صورت آزاد ترجمه شده است. 26 سپتامبر 2015،اولین سالگرد ناپدید شدن 43 دانشجوی  مکزیکی است.، بنا به نوشته  Erika Guevara-Rosas که مدیر سازمان عفو بین الملل در مکزیکوسیتی است. انسانها بدون ردی از انان محو می شوند، گورهای دسته جمعی پر شده از استخوانها، آزمایشات  DNA را  برای انجام آزمایشات ، غیر ممکن می کند و بدنهای  تکه تکه شده  رها گشته در کامیون ها، در حال حاضر در مکزیک آنقدر رواج دارد که آنها به سختی خبر صفحه اول اخبار می شوند. اما فاجعه  Ayotzinapa  به مثابه ناپدید گشتن …

بیاموزید که بیاندیشید

لئون تروتسکی بیاموزید که بیاندیشید ترجمه: ژاله سهند توضیح مترجم: در سال 1938 ، تروتسکی مقاله » بیاموزید که بیاندیشید» را به رشته تحریر در آورد و در آن با فاکتهایی ملموس ، حدود و ثغور کمونیستها را در نزدیکی تاکتیکی و مقطعی اشان به امپریالیستها ، استفاده از تضادهای درونی کمپ کشورهای سرمایه داری و امپریالیستها ، و شرایط استرداد مهمات و سلاح های نظامی آنها به کمونیستها و موضع کمونیستهای کشورهای دیگر به این حوادث، برا ی به تحقق بخشیدن اهداف مبارزاتی انان، با حفظ دشمنی و تا به اخرمبارزه غیر سازشگرانه اشان با دشمنان طبقاتی اشان ، سخن راند. از ان تاریخ و قبل از آن، کمونیستها به کرات این حدود و ثغور را به بوته ازمایش گذاشته اند. لنین و تروتسکی در سال 1916 از» شورش عید پاک » انقلابیون ایرلندی برعلیه استعمارگران بریتانیا دفاع نمودند. در این شورش، ایرلندی های شورشی سعی کردند تا از رقابتهای امپریالیستی برای به دست آوردن سلاح از رقیب بریتانیا، آلمان ، استفاده نمایند ، بدون آنکه با ارائه هیچ گونه خدماتی در ازای آن …

تراژدی السالوادور: اشعار راکه دالتون Roque Dalton منتخبی از سه کتاب او

تراژدی السالوادور: اشعار راکه دالتون Roque Dalton منتخبی از سه کتاب او از: لوئیس گونزالس سرانو Luis Gonzalez Serrano ترجمه: ژاله سهند تا آنجایی که به داستانهای غم انگیز راکه دالتون Roque Daltonشاعر (السالوادور 1975-1935) مربوط میشود ، شاید که آن غم انگیز ترین داستانها در امریکای مرکزی باشد. در سال 1950 به عنوان یک دانشجوی رشته حقوق، او تابناک ترین فرد جنبش ادبی بود که در حال حاضر به آن با عنوان نسل متعهد مراجعه میشود، گروهی از نویسندگان چپ نظامی که هنررا به عنوان یک عمل انقلابی در نظر میگرفتند. ‹تعهد‹ به معنای پیوستن به جنبش انقلابی کمونیستی بود. از آنجایی که هر نوع مخالفت با دیکتاتوری نظامی در دهه 1930 در السالوادور غیر قانونی اعلام شده بود، پیوستن به چنین تلاشی به زندان، تبعید و یا مرگ منجر میشد. دالتون تجسم روح این جنبش رادیکال، تجربی و غیر سنتی بود – او به همان اندازه برای ادغام سیاست چپ غیر مصالحه گرایانه با شعر آزاد آوانگارد در کشورهای مختلف هم تراز شوروی شناخته میشود، که برای پیروی اش از نوشیدن و ماجراجویی …

سه شعر از سمیح ال قاسم شاعر فلسطینی

سه شعر از سمیح ال قاسم شاعر فلسطینی ترجمه: ژاله سهند توضیح به خوانندگان: این اشعار از متن ترجمه عربی به انگلیسی سولافا هیجاوی به فارسی برگردانده شده اند و مسلما این بازگردانی شاید تا حد زیادی آن روح اصلی اشعار را به خوانندگان فارسی زبان منتقل نکنند.درچند قسمت شعر به نظر میرسد که غلط املایی وجود دارد که بازگردان تا آنجایی که مجاز بوده است سعی کرده است که لغات اصلی را بجای انان بنشاند. سمیح ال قاسم در کتاب خود درباره اصول و هنر، توضیح میدهد » در حالی که هنوز در مدرسه ابتدایی بودم، فاجعه فلسطین رخ داد .من به آن تاریخ به مثابه تاریخ تولدم می نگرم ، چرا که اولین تصاویری را که من می توانم به یاد بیاورم ، حوادث 1948 می باشند. افکار و تصاویر من از شماره 48 سرچشمه میگیرند…..» نامه ای از زندان ……………………………….. مرا بدرد می آورد مادر که می ترکی در اشک هایت وقتی که یارانم می آیند و می پرسند از من اما من باور دارم مادر که شکوه و جلال زندگی در …