All posts tagged: پیام پرتوی

استالين از نگاهى ديگر – تحريکات در خدمت نازيها

استالين از نگاهى ديگر لودو مارتنز مترجم: پيام پرتوى قسمت دوم از بخش هشتم تحريکات در خدمت نازيها بمنظور آماده نمودن شرايط براى جنگ تجاوزکارانه نازيها٬ استالين و بلشويکها بايد سرنگون ميشدند· ترتسکى با دفاع از اين تزها به ابزارى در دستان هيتلريستها مبدل شده بود. به تازگى٬ در خلال نشستى در دانشگاه آزاد بروکسل (ULB)٬ تروتسکيست رجز خوانى فرياد زد: «اونا دروغ هستن! ترتسکى هميشه ميگفت که بدون قيد و شرط از اتحاد جماهير شوروى در مقابل امپرياليسم دفاع ميکنه.» بله٬ ترتسکى همواره از اتحاد جماهير شوروى٬ با اين فرض که نابودى حزب بلشويک بهترين آمادگى براى دفاع بود٬ حمايت نموده است! نکته اساسى اينست که ترتسکى خواستار شورشى ضد بلشويکى بود که از آن نازيها و تعدادى انگشت شمارى از ترتسکيستها بهره مند ميشدند· او تحت نام «دفاع بهتر» از اتحاد جماهير شوروى٬ به موعظه شورش بخوبى قادر بود٬ اما بروشنى موضعى ضد کمونيستى اتخاذ و کليه نيروهاى ضد سوسياليستى را بسيج نمود. شکى نيست که نازيها از جمله اولين نيروهايى بودند که از اين «دفاع بهتر از اتحاد جماهير شوروى» قدردانى بعمل …

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا – بخش پایانی

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  شيطان مرد و شيطان زن در آمارانته زمانيکه تصور ميکنيم که همه چيز را ديده ايم٬ چيز جديدى ظاهر ميشود· صحت اين ادعا چندين سال بعد در آمارانته٬ شهرى کوچک و زيبا در شمال پرتقال٬ با فاصله کمى از پورتو٬ به من ٽابت شد· ما به آنجا توسط يک کتاب راهنماى توريستى که يک جفت مجسمه شيطان را در موزه شهر٬ صعومه سابق S Gonçalo٬ در مجاورت کليسايى با همان نام٬ توصيف مينمود٬ جلب شديم· بخصوص٬ اين واقعيت که «شيطان زنى» وجود داشت٬ بنظر هيجان انگيز ميامد· ما فکر کرديم که تا بحال يک شيطان زن نديده بوديم٬ اينبار پرتقاليها قصد سوار کردن چه کلکى را دارند؟ بنا بر ادعاى کتاب راهنماى توريستى مجسمه ها در دهه ۱۷۰۰ ساخته٬ و شيطان زن و مرد در ميان فرشته ها و قديسان٬ مطمٸنا بمنظور نشان دادن تضاد ميان خوب و بد و تقويت باورهاى مومنان٬ جاى داده شده بودند· اما …

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 5

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  ساحل شرق آفريقا و پرتقاليها تقريبا همزمان با آن حوادٽ حيرت آور که به نابودى کنگو انجاميد٬ پرتقاليها از طريق دريا با هندوستان ارتباط ايجاد نمودند· اولين سفر واسکو دا گاما در سال ۱۴۹۷ آغاز شد· او در دسامبر ۱۴۹۷ از دماغه آفريقا عبور کرد٬ در آغاز ۱۴۹۸ ساحل شرقى آفريقا و در ۲۰ مى ۱۴۹۸ به کلکته وارد شد· (خانواده سلطنتى از طرىق فتواى پاپ انحصار راه دريايى به هندوستان را بدست آورده بود٬ فقط بايد سوال کرد که چرا) واسکو داگاما با دريافت ماموريت از جانب خانواده سلطنتى پرتقال از منطقه بازديد کرد· او در سواحل شرقى با بسيارى از شهرهاى ساخته شده از سنگ٬ با بنادر و دريانوردى پر جنب و جوشى برخورد نمود که توسعه و رفاه آنها بهتر از شهرهاى آنزمان اروپا بودند· اين شهرها٬ کيلوا٬ مومباسا٬ زنزيبار٬ براوا٬ Quelimane و بسيارى ديگر نتيجه رابطه اى طولانى ميان آفريقاييان٬ اعراب٬ هنديان و حتى …

تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى

تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى نویسنده: روبرت ما تيا سون مترجم: پيام پرتوی توسط سرمايه دارى اروپايى بمنظور بازنويسى تاريخ جنگ جهانى کارزاری در جريان است· در سوٸد عمدتا اين ليبرالهاى روزنامه اکپسرسن هستند که پاک کن تجديد نظر طلبى تاريخ را بدست گرفته اند براى اينکه با کمک کارشناسان دانشگاهى گذشته را به ترتيبى بازنويسى نمايند که با منافع کنونى و روابط قدرتى در تطابق قرار گيرد· بعنوان پس زمينه افزايش تشنج در روابط با روسيه قرار دارد· سوٸد نقش پيکان تيز تجاوزات/تحت رهبرى آمريکا در شرق اروپا را بر عهده گرفت است٬ پيکانى نشان رفته شده بسوى روسيه که از تخريب و فروپاشى که تلاشى اتحاد جماهير شوروى سبب ساز آن گشته بود بپاخاسته است· قدرتمندان سوٸدى با ايجاد تنش بيشتر و تسليحات دست به بازى خطرناکى برده اند· متاسفانه مارگوت والستروم باتوم کارل بيلد (وزير سابق امور خارجه سوٸد– مترجم) را بدست گرفته است· در رابطه با روسيه سياست همانى است که بود· شرم آور است که سوٸد در مى ماه وزيرى را به جشن پيروزى بر عليه فاشيسم به مسکو ارسال …

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 4

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  سوٸد و تجارت برده منابع عظيم ٽروت در آفريقا سوٸد را نيز به خود جلب نمود· در اواسط دهه ۱۶۰۰ در ساحل برده (يا ساحل طلا)٬ بيرون از غنا–ى فعلى٬ مبارزه بخاطر مستعمرات بمنظور پر کردن صندوق پول اشراف سوٸدى با طلا از تجارت در آفريقا آغاز شد· همه چيز از ۱۶۴۷ آغاز شد و اين هنگاميکه رخ داد که لوٸيس دى گيير بر امکانات اقتصادى آگاهى يافت که ترافيک آفريقا قادر به اراٸه آن بود· او از ملکه کريستينا با حق اياب و ذهاب به آفريقا اجازه عبور دريايى پادشاهى را خريد و دو کشتى را بدنبال شکار برده٬ طلا و عاج فيل فرستاد· وی بعنوان تاديه از کالاهاى برنجى٬ قلابهاى ماهى و مشروبات الکلى استفاده مينمود· اولين محموله هاى کشتى سود فراوانى را اراٸه نمودند٬ امرى که به برداشتن گام بعدى منجر شد· سال ۱۶۴۹ کمپانى سوٸدى آفريقايى٬ با لوٸيس دى گيير بعنوان مالک اصلى٬ تاسيس …

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 3

از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  تولد نظام صنعتى از دل تجارت برده نابودى ساختار جامعه آفريقا توسط تجارت برده در اواسط دهه ۱٦۰۰ مستعمرات اروپايى در قاره–ى جديدا کشف شده ى آمريکا توسعه اى جديد و بسيار گسترده را تجربه نمودند. شمار زيادى از برده گان آفريقايى بمنظور کار در معادن طلا و نقره و مزارع شکر٬ تنباکو و پنبه٬ غيرو و غيرو٬ به آنجا آورده شدند. بدليل بهره بردارى وحشيانه از توان کارى برده گان٬ با مرگ و مير شمار فراوانى از آنان بعنوان نتيجه٬ بصورتى مداوم به وجود برده گان جدىد نياز بود. براى مٽال شمار قربانيان در مستعمره هلندى٬ سورينام٬ در کارائيب٬ چنان عظيم بود که تمام جمعيت سالم برده٬ حدود ٥۰۰۰۰ نفر٬ هر ٢۰ سال يکبار٬ کاملا نابود شده بودند! همراه با افزايش تقاضا براى دريافت برده در آمريکا٬ شکار انسان توسط تاجران برده در قاره آفريقا نيز افزايش يافت. تاجران اروپايى برده گان را به سه روش مختلف: دزدى دريايى٬ پيمانهاى جنگى و همکاريهاى مسالمت …

رياکارى غرب در مورد جنگجويان اسلامى

  نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى سون تسى ۲۵۰۰ سال پيش تاييد نمود که «کليه جنگها بر روى فريب بنيان نهاده شده اند»· اين حقيقتيست که بويژه در مورد جنگ نيابتى هدايت شده توسط جهان غرب و متحدان آن در خاورميانه٬ تحميل شده از بيش از چهار سال پيش به سوريه٬ صادق است· اين روشيست شناخته شده· نيروهاى شبه نظامى آماده به خدمت در کشور را جستجو٬ مسلح و از نظر مالى تامين کن٬ و پس از آن بمنظور فروش آن به افکار عمومى در غرب پوشش مناسب دمکراتيک به آن بده· عليرغم سادگى در روش دشوار بودن ترجمه آن در واقعيت به اٽبات رسيده است· آن جنگجويان آزاديخواه دمکرات/ترسيم شده٬ نشان داده اند که اهدافشان با عبارات زيباى تبليغاتى جنگى در مورد آزادى و دمکراسى فاصله زيادى دارد· بدين ترتيب ظهور دولت اسلامى٬ بدون جنگ دراز مدت جهان غرب و دامن زدن به اختلافات٬ غيرقابل تصور ميشد· گسترش داعش روش را تغيير نداده بلکه سرمايه گذارى مبالغ بر روى اسب ديگرى را سبب گشته است· شنبه گذشته شهر ادلب در شمال سوريه به …

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 2

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  قسمت اول جوامع برده در آفريقا در خلال نيمه دوم دهه ۱٤۰۰ کسب و کار پرتقاليها با برده گان آفريقايى در اروپا به تجارت بسيار پر رونقى مبدل شد. شکار انسان در اولين سال خود نشان داده بود که تجارتى باشد خطرناک با تعداد زيادى قربانى در جنگ و بيماريها در ميان شکارچيان برده ى پرتقالى. (يکى از اولين شکارچيان انسان٬ نونو تريستاو که در سطور فوق نام او رفت٬ در سال ۱٤٤٦ همراه با ۱٨ تن ديگر در کنار رودخانه گامبيا در جريان چهارمين تجارت غارتگرانه کشته شده بود). براى موفقيت تجارى شيوه آسانترى مطالبه ميشد. پرتقاليها در مناطق ساحلى با پادشاهان و صاحبان قدرت تماس گرفتند و بتدريج شرکاى تجارى پيدا کردند که در ازاى پارچه و اسب بفروش طلا٬ پوست بز کوهى و حتى برده تمايل داشتند· «تجارت با برده گان تجارتيست براى پادشاهان٬ مردان ٽروتمند و تاجران موفق» توسط يکى از شرکت کننده گان …

تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  کلامى از نويسنده در آغاز دهه هاى ٦۰ توسط نويسنده گانى از قاره هاى مختلف جهان انتشار کتبى در مورد تاريخ آفريقا و رابطه ميان اروپا/آفريقا آغاز شد· آنها بر پيش داروريهاى قديمى نژاد پرستى غلبه و تصوير جديدى از قاره بزرگ آفريقا و مردم آن ارائه نمودند· نويسنده گانى مانند باسيل ديويدسون٬ چارکز آر. باکستر٬ والتر رونى٬ خوزه کاپلا و ديگران در آنزمان براى اولين بار حقايق پنهان در پشت تجارت برده و کلنياليسم را در اختيار عموم قرار دادند· با اينحال٬ عليرغم گذشت ۲۰ سال از انتشار اغلب اين کتب٬ دانش در مورد اين موضوع با گذشت زمان تحليل رفته است· اين جزوه بر آنست که از اين کتب و شمارى از تحقيقات ديگر توضيحاتى را در مورد تجارت برده در آفريقا٬ بزرگترين مهاجرت دسته جمعى در تاريخ بشرى٬ ارائه دهد و خواننده گان را به کسب دانش بيشتر در اين باب ترغيب نمايد· برخوردارى از …

ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد

پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد «م·ل») شماره ۲۱ ٬ ۲۲ مى – ۲ ژوٸن ۱۹۹۹ ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى در ۳۰ ژانويه ۱۹۳۰ آدولف هيتلر توسط رٸيس جمهور وقت آلمان٬ پل ون هايندنبرگ٬ به سمت صدر اعظم٬ نخست وزير آلمان٬ منصوب شد· اگر چه اين رويداديست بسيار پر اهميت که زندگى بشريت را در خلال نسلها تحت تاٽير خود قرار داده است٬ و عليرغم اراٸه توصيفى گسترده در مورد هيتلر٬ آلمان نازى و کشتار جمعى حزب نازى که در خلال چند سال اخير رخ داد٬ چگونگى به قدرت رسيدن هيتلر همچنان فصليست پنهان که مورخان سرمايه دارى از طرح آن اجتناب ميورزند· و آن بدليل اينکه اين سياستمداران دست راستى و سرمايه هاى بزرگ٬ نيروهاى سياسى کنترل کننده فعلى جهان٬ بودند که زمانى حاکميت دولتى را در آلمان به هيتلر واگذار نمودند· امکانات عظيم مالى حزب نازى مستقيما از جانب اتحاديه کارفرمايان آلمان و سرمايه هاى مالى تامين ميشد· آگاهى در مورد چگونگى بدست گيرى قدرت توسط هيتلر برملاء کننده شيوه تفکر و رفتار سرمايه …

کتاب سياه کمونيسم – کارزارهاى کاذب جنگ سرد در چاپ جديد فرانسوى قسمت دوم

کتاب سياه کمونيسم – کارزارهاى کاذب جنگ سرد در چاپ جديد فرانسوى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى تحريف تاريخ به ما اجازه بدهيد که در اينجا به دو مثال کاملا واضح از تحريف تاريخ توسط ورٽ بپردازيم. اولى متعلق به سال ١٩١٨ ٬ زمانيکه نيروهاى نظامى بسيارى از کشورها از جمله انگليس٬ فرانسه٬ آمريکا و ژاپن٬ بر اساس اظهارات چرچيل «حملات ١٤ دولت»٬ در جهت خفه نمودن انقلاب جوان سوسيالىستى٬ اتحاد جماهير شوروى را مورد حمله قرار داده دادند· اين دولتهاى سرمايه دارى بسيارى از ژنرالهاى تزارى را با مقدار زيادى پول٬ سلاحهاى جديد و حتى افسران خود مجهز نمودند٬ ژنرالهايى که جنگ داخلى را بر عليه دولت بلشويکى آغاز نمودند. ورٽ – ه مورخ «يورش ١٤ دولت» را فراموش کرده است. در اين فصل از کتاب ورٽ کلمه اى در اين باب نوشته نشده! براى او اين بلشويکها بودند که جنگ داخلى را آغاز نمودند و نه کس ديگرى. علاوه بر اين يکى از ژنرالهايى که خود را به حکومتهاى غربى فروخت ژنرال دنيکين بود. او همراه با ارتشى از سربازان مزدور جنوب …

فلسطين و اسرائيل – فلسطين ١۹۸٧-٢٠٠٠

فلسطين و اسرائيل مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان بهمراه جزوه «براى رهايى فلسطين» نوشته استفان بکمان نويسنده: استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى ۵· فلسطين ١۹۸٧-٢٠٠٠ انتفاضه در ۹ سپتامبر ١۹۸٧ انتفاضه فلسطين آغاز شد. وقوع آن قابل پيش بينى بود – تعقيب و آزار دائمى و رفتار توهين آميز  نسبت به مردم فلسطين دير يا زود غير قابل تحمل ميشد· با اينحال از ديدگاه اسراييلى دامنه اين خشم مردمى شگفت آور و غير منتظره بود – با جوانانى که سنگ پرتاب ميکردند٬ پرچمهاى فلسلطين را به اهتزاز در مياودند و لاستيکهاى آتش زده را بسوى پايگاههاى نظامى اسراييلى مى غلطاندند. اعتراضات مردمى در نوار غزه آغاز شد٬ اما بسرعت تا ساحل غربى گسترش و دامنه آن بسرعت به سراسر منطقه اشغال شده سال ١۹٦٧ کشيده شد. شگفت انگيز حتى به اين دليل که ساف در آنزمان سازمانى ضعيف قلمداد و در دستور کار سياسى اهميت مسئله فلسطين تنزل داده شده بود. يکسال قبل از آن در جلسه اى ميان سران بلند پايه دولتهاى عرب اين مسئله براى نخستين بار در دستور کار نيز قرار نگرفته …

فلسطين و اسرائيل – مبارزه براى فلسطين

فلسطين و اسرائيل مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان بهمراه جزوه «براى رهايى فلسطين» نوشته استفان بکمان نويسنده: استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى ٤. مبارزه براى فلسطين در حال حاضر محور آمريکا/اسراييل يک واقعيت آشکار است· اين دو دولت در قراردادى در مورد همکارى استراتژيک با يکديگر هم داستانند· آمريکا به هيچ کشور ديگرى به اندازه اسراييل کمک مالى و نظامى ارائه نميدهد. نوام چامسکى در کتاب«مٽلٽ سرنوشت ساز» ارقام رسمى را حيرت انگيز ميخواند. – بر اساس آنها٬ براى مٽال ميان سالهاى ١۹٧۸–١۹۸٢ ٬ اسراييل ٤۸ درصد از تمام کمکهاى نظامى ممکن و ٣٥ درصد از تمام کمکهاى اقتصادى ممکن آمريکا را دريافت نمود! – وابستگى اسراييل به آمريکا تا ميزانيست٬ که در شرايط بحرانى٬ پيشنهاد جايگزين نمودن دلار با ارز کشور را اراٸه نموده است·· سخن بر سر وضعيت استراتژيک اسراييل واهميت آنست و اينکه اسراييل و امپرياليسم آمريکا در اساس داراى دشمنان مشترکى هستند· بعنوان دولتى استعمارگر اسراييل با کليه جنبشهاى مترقى و رژيمها٬ کليه جنبشهاى آزاديخواه پيشرو – کليه آرمانهاى ضد امپرياليستى– در تضاد اساسى قرار دارد٬ چرا که آنها از ماهيتى …

فلسطين و اسرائيل – ظهور اسراييل

فلسطين و اسرائيل مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان بهمراه جزوه «براى رهايى فلسطين» نوشته استفان بکمان نويسنده: استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى ٣– ظهور اسراييل آگنه هامرين٬ روزنامه نگار روزنامه اخبار روز٬ زمانى اين جمله را نوشت٬ «بر بالاى آسمان تولد اسراييل درخششى از تقدس آرميده است»· او اين تولد را تجربه کرد· وى به کسانى تعلق داشت که از شيوه نگرش خود به بشريت هنگاميکه انهدام يهوديان در تمام عرصه ها افشاء شد عميقا بر خود لرزيد. او تلاش انگليس را در جستجوى محدود نمودن مهاجرت بازمانده گان اردوگاههاى مرگ به فلسطين با چشمان خود ديده بود· در جولاى ١۹٤٧ ٬ براى مٽال٬ دولت انگيس تا به آنجا پيش رفت که به سربازان دو ناوشکن خود اجازه داد که به کشتى اکسدوس با ٤٥٥٤ سرنشين حمله کنند٬ سه پناهنده در اين حادٽه کشته٬ حدود صد نفر زخمى و کشتى به مصر آورده شد· در زمان ظهور اسراييل٬ ١٥ مى ١۹٤۸ ٬ بسيارى از شرايط پشت پرده سياسى و ارتباط آنان با يکديگر مطلع نبودند· اين در تابستان ١۹٦٧ ٬ پس از حمله اسراييل به …

ترجيحا مارکس بجاى پيکتى

نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى صندوق نجات کودکان به تازگى تاييد نمود که در هر ساعت ۳۰۰ کودک از گرسنگى ميميرند· مرگ سالانه ى دو ميليون و نيم کودک بدليل گرسنگى بخش تاريک و گريز ناپذير جهانيست که در آن داراييهاى يک درصد از جمعيت برابر است با ۹۹ درصد از بقيه جهان با يکديگر· فقر در يکسو به ٽروت در سوى ديگر مبدل ميگردد· در خلال سالهاى اخير مسٸله توزيع ٽروت در دستور کار سياسى قرار گرفته است· بخصوص از جانب اقتصاددان فرانسوى توماس پيکتى و تجزيه و تحليلهايش· بحٽ و گفتگو در مورد بى عداليها بسيار خوب است· اما در تحليلهاى پيکتى مسٸله اى وجود دارد٬ مسٸله اى که توضيح دهنده علل محبوبيت او در ميان ليبرالها و سوسيال دمکراتها از انواع مختلف آن نيز هست· پيکتى کتاب خود را «سرمایه در قرن بیست‌ یکم» مينمامد٬ اما آنچه که او مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد بطور کلى نه تمرکز سرمايه بلکه تمرکز داراييها است· براى پيکتى سرمايه برابر است با دارايی٬ بسادگى متعلقات شخصى· براى کارل مارکس سرمايه چيز ديگريست· مارکس …

مصاحبه با خانم پترا وایلد – بخش دوم

مصاحبه با خانم پترا وایلد مترجم: سپیده با تصحیح و راهنمایی رفیق پیام پرتوی پرسش: اجازه بدهيد که من پرسش های خود را در مورد پاکسازی قومی در عمل، یعنی سیاست روز شروع کنم. کلمه‌ تصادفی «غزه» و راه حل مساله غزه، جنگ غزه… جنگ که نمیتوان گفت بلکه یک قدرت نظامی، افراد بومی را به بهانه پنهان نمودن چند تروریست در نزد خود بمباران میکند. من با کمال تعجب٬ که ابدا برایم قابل فهم نیست٬ خواندم که در محله مانهاتان نیویورک که از برج تشکیل شده است در هر کیلومتر مربع ۲۵۰۰۰ نفر و در نوار غزه ۷۸۰۰۰ نفر، زندگی میکنند؛ در چنین تجمعی در صورت وقوع تيراندازى يا بمباران! اصابت آن به افراد غیرنظامی اجنتاب ناپذير است. پس بهتر نيست بگویند که هدف اصلى آنان غیر نظامیان هستند. پاسخ: غزه یکی از متراکم ترین مکانهای جهان است٬ چرا که دو سوم ساکنین آن از پناهندگان آواره سال ۱۹۴۸ تشکيل شده اند. نوار غزه نه تنها با تراکم زیاد بلکه بشدت فقیر است. خانه‌ها و زمينهاى ساکنین نوار غزه، قسمتی در خط ساحلی قرار …

هنگاميکه دروغ تبليغاتى افشاء ميشود- تصاوير کاذب اوکراين «مدرکى» شد براى حمله روسيه

  نويسنده: پاتريک پاٸولوف مترجم: پيام پرتوى سناتور جيمز اينهوف در برابر همکاران سناتورش روسيه را به تجاوز به اوکراين متهم نمود· او بعنوان مدرک تصاويرى را اراٸه کرد· اما نشان داده شد که تصاوير ۷ ساله بودند و به دوران اوستیای جنوبی* تعلق داشتند· هدف هٸيت اوکراينى با اراٸه تصاوير به سناتور آمريکايى جيمز اينهوف نشان دادن حمله روسيه به اوکراين بود· اما «مدرک» هفت ساله و متعلق به ماشينهاى جنگى روسى در اوستیای جنوبی بود· روز٬ روز چهارشنبه ۱۱ فوريه ۲۰۱۵ است· سناتور جيمز اينهوف در مجلس سنا در واشنگتن به پشت کرسى خطابه ميرود· اکنون همشهريان آمريکايى – و بقيه جهان- به حقايق آنچه که در شرق اوکراين ميگذرد پى خواهند برد· جمهورى خواه اهل اوکلاهما هنگام حمله به پوتين و رفقاى وى در خاک اوکراين کوتاه نميايد· «ما روسيه را در مناطقى داريم که همراه با جدايى طلبان به انجام کارهاى وحشتناکى مشغولند٬ اعمالى برابر با اعمال داعش»٬ جيمز اينهوف تشريح ميکند و از يکى از همکاران خود بمنظور نشان دادن «مدرک» طلب يارى مينمايد· يک صفحه کاغذى بزرگ با سه …

لنین – قسمت آخر

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢۸– زمان بيدارى فرا رسيده است برشت اين افسانه کوچک را در مورد نگهبان لنين بازگو مينمايد· او پس از شنيدن خبر مرگ لنين مايل به قبول آن نبود٬ بلکه با قدمهايى آهسته بجلو رفت و در گوش او زمزمه کرد: «پاشو رفيق لنين! خونخوارها برگشتن!» اما٬ هنگاميکه لنين عکس العملى از خود نشان نداد٬ فهميد که او واقعا مرده بود· پذيرفتن مرگ لنين براى بسيارى دشوار بود· بزرگترين روسيه شناس دانشگاه کمبريج ايى· اچ· کار گفت٬ اگر او زنده مانده بود تاريخ اتحاد جماهير شوروى کاملا متفاوت ميشد· در ٢٣ ژانويه جسد لنين با قطار مخصوصى به مسکو منتقل شد· سرماى سختى بود ـ منهاى ٣۰ درجه· تابوت رو باز در خانه شوراها در سالن پيلار قرار داده شد· در آن سرماى بيسابقه در عرض چهار روز صدها هزار زن٬ کودک و مرد٬ شب و روز٬ بمنظور بازديد از تابوت باز ساعتها در خيابانهاى يخ زده صف کشيدند· مسکو عزا دار بود· در سراسر کشور مردم سوگوارى مينمودند· همزمان در پشت حصارى در ميدان سرخ در نزديکى ديوار …

يک اٸتلاف جنگى گسترش يافته

نويسنده: کنت هالده بو مترجم: پيام پرتوى در حال حاضر ۲۸ کشور جهان عضو ناتو هستند· پس از تلاشى پيمان ورشو براى ۲۵ سال پيش٬ ناتو بر خلاف وعده هاى داده شده در مورد انحلال سازمانش٬ کليه شعارهاى خود را در مورد اٸتلافى دفاعى فراموش نموده٬ گسترش و به اٸتلافى جنگى مبدل گشته است· تا فروپاشى ديوار برلن٬ ۱۹۸۹ ٬ چهار عضو جديد به ناتو پيوست· پس از آن در مورد انحلال اين اٸتلاف نظامى٬ که در مورد پيمان ورشو رخ داد٬ اميدهايى وجود داشت· همزمان ناتو توسعه اى وحشيانه را آغاز و شمار آن در حال حاضر از ۱۶ تا ۲۸ عضو گسترش يافته است· ناتو در ضمن ۲۲ کشور را در «مشارکت براى صلح» (PfF) و با «يک اقدام امنيتى عملى» ۱۳کشور را در آفريقا و خاورميانه به يکديگر پيوند داده است· در آنزمان هنگاميکه آمريکا ۱۹۹۱ ٬ با حمايت کشورهاى اروپايى عضو ناتو٬ به نيروهاى نظامى عراق در کويت يورش برد (عمليات طوفان صحرا) وقايع در انتظار روشن بودند· رٸيس جمهور آمريکا جرج بوش پدر اعلام نمود: «امروز مشاهده ميکنيم که جهان …

کارل بيلد و اوکراين

  به نقل از نشريه کارگر ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد (م·ل) نويسنده: منير رهابى هالنر مترجم: پيام پرتوى در سايه جنگ در اوکراين حوادٽ عجيب و غريبى در جريان است· آنچه که اينبار حيرت مرا برانگيخت بلوگ کارل بيلد* بود پس از ملاقاتش در داوس در ۲۵ ژانويه· او وزيران جديد اوکراين را مطرح نمود· «··· بويژه وزيران جديد اقتصاد و دارايى هنگام صحبت در مورد حل مساٸل مهم ديگران را با عزم خود تحت تاٽير قرار دادند·» همزمان در ياداشت کوچکى خواندم که وزير اقتصاد٬ Aivaras Abromavičius٬ گفت که يک «کميته انتخاب» روٸوساى جديدى را براى ۶۰ شرکت دولتى در اوکراين برخواهد گزيد· من فکر کردم که اين رٸوساى جديد چه کسانى هستند· آنها در ماه دسامبر سال گذشته به شهروندى اوکراين درآمدند و يکروز پس از آن وزير شدند· Aivaras Abromavičius پيش از انتصابش به مقام وزارت در East Capital شريک بود· با از جمله آندرش اوسلوند بعنوان مشاور (يکى از کسانى که در چپاول اتحاد جماهير شوروى سابق در دهه ۱۹۰۰ شرکت داشت)· و به اين لعنتى نگاه کنيد····· کارل بيلد۱ …

بار مسٸوليت جنگ در اوکراين بر دوش چه کسيست؟

بار مسٸوليت جنگ در اوکراين بر دوش چه کسيست؟ نويسنده: روبرت ماتياسون رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل) مترجم: پيام پرتوى رژيم کودتاى حامى غرب در اوکراين در بخشهاى شرقى کشور جنگ را بر عليه مردم خود ادامه ميدهد· هزاران نفر کشته و صدها هزار نفر توسط نيروهاى تروريست تحت کنترل کيف٬ اغلب متشکل از نازيهاى داخلى يا به آنجا سفر کرده٬ آواراه گشته اند· برخى محافل ضد امپرياليست مدعيند که بحران کيف به آغاز جنگ جهانى سوم منجر خواهد شد٬ که البته هشدارهايى از اين دست در گذشته نيز داده شده بودند· براى چندين سال پيش مبدل گشتن جنگ سوريه به جنگ جهانى پيش بينى شده بود· بدون تمايل به ناچيز جلوه دادن وضعيت در اوکراين و با علم به اينکه جنگ–ه فراتر از کنترل٬ قادر به تشديد است٬ بايد پيشگوييهاى پيامبر گونه از بروز جنگ جهانى را کاهش داد· فريادهاى گوش خراش اين چنينى ضد امپرياليستها را به مبدل شدن به چوپان دروغگو تهديد مينمايد· نه آمريکا و نه روسيه علاقه اى به رويارويى مستقيم ندارند٬ دستکم روسيه که در نتيجه به هدايت آن …

لنین – بخش 24 و 25

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوی ٢٤- برداشت تلخ مدت کوتاهى پس از پيروزى بر ارتشهاى کولچاک٬ دنیکین٬ يودنيتش٬ رانگلر و آغاز مباحثات بر سر رفرمها٬ حکومت جوان شوراها قربانى حادثه ديگرى شد: قحطى در منطقه ولگا· در آوريل ١٩٢١ اولين گزارشات در مورد وقوع خشکسالى و حمله ملخها به منطقه ولگا٬ با ۳۶ ميليون جمعيت که معمولا ٣۰ درصد از بنشن روسيه را تهيه مينمود٬ منتشر شد· مواردى از آدمخوارى نيز گزارش شده بود·   بيش از ١٤ ميليون دسياتين ـ پنج برابر مساحت کشت شده در کشور سوئد ـ دچار خشکسالى شده بود· قحطى بدليل سالها محاصره اقتصادى٬ ٤ سال جنگ جهانى و ٣ سال جنگ داخلى٬ وخيمتر شد· در روسيه قديم خرابى محصولات کشاورزى بصورتى دائمى هر پنج سال يکبار و خرابى عظيم محصولات هر ده سال يکبار٬ آخرين بار ميان سالهاى ١٨٩١ ـ ٩٢ ٬ رخ ميداد·   لنين گفت بر اساس تجربيات بدست آمده از تاريخ روسيه٬ کشاورزان زمانيکه گرسنه بودند بذر خود را ميخوردند٬ يک برداشت بد اغلب با برداشت بد ديگرى دنبال ميشود· او در ضمن مطمئن نبود …

لنين – بخش ۲۲

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢٢– توالتهايى از طلا لنين به تکرار نقلى قولى از نمايشنامه فاوست اٽر گوته که مفيستوفل در آن ميگفت: «دوست گرانبهاى من٬ همه تئوريها خاکسترى هستند اما درخت طلايى زندگى سبز است·» علاقه داشت· او٬ که معمولا بعنوان بنيانگذارالگوى اقتصاد برنامه ريزى شده شوراها توصيف ميشود٬ بطور کلى مخالف طرحهاى گسترده بود٬ چرا که آنها طرحهايى نوشته شده بر روى ميز کار بودند· در آثار کلاسيک مارکسيستى پاسخ ثبت شده اى وجود نداشت٬ او تاکيد نمود· فقط اشارات مبهمى از مارکس در کمون پاريس که اقتصاد تحت «يک طرح مشترک» و در کاپيتال تحت «کنترل از پيش آگاهانه جامعه» قرار ميگرفت· مارکس درک جامعى در مورد سوسياليسم نداشت٬ اما به آن بهمان شيوه اى مينگريست که «يک طبيعدان به يک گونه جديد بيولوژيکى·»١ با علاقه اى شگفت انگيز· لنين نيز تعاريف آماده اى از سوسياليسم٬ ديکتاتورى پرولتاريا و يا کمونيسم نداشت٬ اگر چه گاهى٬ مانند ١ مى ١٩١٩ ٬ بمنظور دلگرم نمودن توده ها با اراٸه وعده هايى از ايندست که در دوران زندگيشان ورود به فاز کمونيستى را …

در بارۀ عربستان سعودی بخش دوم

تهیه وترتیب گزارش: ا. ق . عدالت ۲۵ جنوری ۲۰۱۵ http://razmendagan.com/SIASI/DarBareAreb…2_240115.htm در بارۀ عربستان سعودی بخش دوم   ملک عبدالله » پادشاه » [ کمپنی خانواده آل سعود ]،عربستان سعودی، ضد بشری ترین حاکمیت در سیارۀ ما،  و اوباما رئیس جمهور رژیم جنگ افروز و استعمارگر واشنگتن، که ریکارد جهانی را در قتل عام غیرنظامیان جهان، و از جمله کشور ما افغانستان را، قایم نموده است، باهم راز ونیاز دارند   به ادامۀ گذشته:  نویسنده در مورد مفهوم قانون در عربستان وتاثیر زیان‌بار درآمیختگی دین و دولت در این کشور می‌نویسد: «در عربستان سعودی تنها یک قانون حاکم است؛ شرع اسلام. و تنها یک داور نهائی برای تعیین حد و مرز این قانون وجود دارد؛ پادشاه عربستان. اسلام به منبع عمدۀ اختلاف میان رهبران فرقه‌های مختلف مذهبی بدل شده و تفسیرهای گوناگونی از قرآن و ارادۀ الله مطرح است… مذهبی که زمانی ستونِ ثبات قلمرو آل سعود بود، خود اینک آبشخور اختلاف میان سعودی‌ها شده‌است. بسیاری از مردم، اعم از متجدد و یا محافظه‌کار، از آل سعود بخاطر بهره‌گیری آن از دین در خدمت تامین …

لنین – بخش بیست و بیست و یکم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢٠– در کرملين در مارس ١٩١٨ لنين بعنوان اقدامى پيشگيرانه پس از ۲۰۶ سال به انتقال پايتخت به مسکو٬ که از لحاظ جغرافيايى کمتر در معرض خطر بود٬ تصميم گرفت· کرملين يکبار ديگر مقر اصلى دولت شد· کرملين از جهات مختلف محلى ملال انگيز بود٬ بر روى ديوارهاى آن نقش صدها سال ظلم و ستم٬ اعدامها و قتلها قابل رويت بود· اما دولت شوراها با توجه به شرايط توان خرافاتى بودن را نداشت· نواى پيانويى که هر روز ساعت ده در برج اسپاسکى ترانه٬ خداوند تزار را حفظ کند٬ را مينواخت بمنظور نواختن سرود بين الملل تغيير داده شد· درآنزمان لنين هنوز در مورد قابل شناسايى بودن خود در همه جا اطمينان نداشت· او مانند ديگران براى ورود به کرملين کارت عبور داشت و اغلب در کوزنتسک قدم ميزد٬ بدون اينکه مردم بخاطر وى توقف کنند· در صورت فراموش نمودن کارت عبور خود لنين بودن وى توسط رفقا مورد تاييد قرار ميگرفت· او به نگهبان دم در فرمان داده بود: از ميان اعضاى دولت تنها کسانى را که ميشناسى …

لنین – بخش شانزدهم و هفدهم

0000استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ١٦- شپش يا سوسياليسم در آوريل ١٩١٩ لنين به تاييد «ظاهر گشتن هر چه بيشترعلائم خستگى در نزد توده ها» ناگزير شد· در آن سال ١٬٥ ميليون سرباز که مرخصى بدون مجوز گرفته بودند دستگير٬ ٦۰۰ نفر از آنان اعدام شده بودند· در اوکراين دنيکين به پيشروى خود ادامه ميداد· در سپتامبر نيروهاى نظامى او در ٦۰ ميلى و در اکتبر در ٤۰ ميلى مسکو ايستاده بودند·   همزمان يودنيتش پيشروى خود را بسوى پطروگراد از سر گرفته بود· لنين به تسليم پطروگراد تصميم گرفته بود· ترتسکى٬ زينويف و استالين مخالفت و بر عليه وى راى دادند· پس از سقوط اوریول اشغال تولا٬ تقريبا در٢۰ ميلى مسکو٬ هدف بعدى دنيکين بود٬ اما مواضع او توسط رهبر پارتيزانهاى آنارشيست٬ نستور ماخنو٬ تضعيف گشته بود·   زندانى جنايى سابق نستور ماخنو شخصيت عجيب و غريبى داشت· لحظه اى با لنين گفتگو کرده و روستاهاى اکراينى را بر عليه سفيدها سازماندهى مينمود٬ لحظه اى ديگر هدف خود را با تبليغ مواضع جدايى خواهان اوکراينى و نفرت بر عليه روسها و يهوديان فراموش …

لنین – بخش چهاردهم و پانزدهم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ١٤- جنگ صليبى بر عليه مسکو جنگ جهانى اول براى روسيه به پايان رسيده بود· اما صلحى برقرار نشد· کشور طى سه سال از جنگ داخلى٬ با عواقب ناگوار٬ بر خود لرزيد· اين جنگ تا سال ١٩٢١ مانند موجى سراسر کشور را فرا گرفت· آن جنگى بود بدون يک جبهه مشخص·   وضعيت بيشتر بيک نقشه هواشناسى با فشار بالا و پايين شباهت داشت که يکى جايگزين ديگرى ميشد٬ هنگاميکه فشار هوا فشرده تر از هر زمان ديگرى بود حکومت شوراها مساحتى به وسعت امپراطورى شاهزاده روسيه را کنترل مينمود·   لنين فردى بدون پيشينه نظامى بصورتى غير رسمى فرمانده کل قوا بود· او در حاليکه ساعتها نخوابيده بود نقشه ها را در اتاق خود در کرملين کنترل مينمود· وى تنها کارمند کميته مرکزى ارتش سرخ بود که فرامينش مسلسل وار به تمام جبهه ها ارسال ميشدند·   اگر فرماندهى به اندازه کافى گزارشى ارسال نمينمود توسط لنين با نوشته هاى تهديد آميز بمباران ميشد· او آزادنه تنبيه مينمود٬ ارتقاء ميداد٬ تشويق٬ اخراج٬ جابجا و سرزنش ميکرد٬ به نظر …

لنین – بخش سیزدهم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى   بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم بخش نهم بخش دهم بخش یازده بخش دوازدهم ١٣- صلح به بهايى گزاف پيروزى در انقلاب اکتبر بدون دادن وعده صلح امکانپذير نبود· عملى نمودن اين وعده مهمترين وظيفه لنين محسوب ميشد· او در دشوارترين شرايط حکومت شوراها تنها و شکست خورده در راى گيرى براى رها نمودن مبارزه و عقب نشينى آماده بود·   هدف حکومت شوراها در آغاز برقرارى صلح در کليه جبهه ها بود· اين پيشنهاد مورد قبول دول متحابه واقع نشد· و تنها راه باقى مانده امضاى معاهده اى بود جداگانه با آلمان· نمايندگان روسى و آلمانى در تاريخ ٢ دسامبر در برست– لیتوفسک٬ شهرى قديمى با قلعه اى باستانى در بلاروس٬ گرد هم آمدند·   يک هفته از برقرارى آتش بس گذشته بود· مذاکرات براى آلمان به معناى امکان انتقال نيروهاى خود به جبهه غرب و تقويت روحيه تضعيف شده آنان بود· اما ژنرالهاى قيصر در روسيه ناتوان بوى طعمه اى زخمى را نيز احساس مينمودند· صلح …

لنین – بخش دوازدهم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم بخش نهم بخش دهم بخش یازده ١٢- سرگيجه آور است در ٣ (١٦) ژوئن ١٩١٧ در پطروگراد اولين کنگره تماما روسى شوراها در جوى از هيجانات رو به رشد انقلابى با شرکت نمايندگان منتخب از ميان شوراى کارگران و سربازان سراسر کشور گشايش يافت· از ٧٧٧ نماينده صاحب حق راى و مدعى ارتباط با حزب٬ تنها ١۰٥ نفر بلشويک و بقيه به فراکسيونهايى تعلق داشتند که از نظر قدرت با منشويکها و انقلابيون سوسياليست همتراز بودند· منشويکها و انقلابيون سوسياليست با نظريه تشکيل دولت و غصب قدرت توسط شوراها مخالف بودند· در اين هنگام بود که آن واقعه شگفت انگيز رخ داد· سيرتلى٬ وزير منشويک پست و تلگراف در دولت کرنسکى در پشت کرسى خطابه ايستاد· «در روسيه بخاطر کسب قدرت مبارزه اى دردناک در جريان است» او گفت· «اما در حال حاضر براى پذيرش اين مسٸوليت حزبى سياسى وجود ندارد·» «بله٬ چنين حزبى وجود داره!» صدايى بسيار پرطنين شنيده شد· اين صدا٬ …

لنین – بخش یازدهم

استفان ليندگرن لنين ١١- خائن مترجم: پيام پرتوى بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم بخش نهم بخش دهم لنین در تاریخ ٣ (١٦) آوریل٬ ساعت ١١صبح٬ با لکوموتیو بخاری ٢٩٣ همراه با رفیق قدیمیش هوگو جالاوا در کنار دستکهاى آن٬ به ایستگاه فنلاند در پطروگراد وارد شد·١ آنروز٬ روز قبل از چهل و هفتمین سال تولد لنین بود· او با نزديکتر شدن قطارشان به ايستگاه٬ نواى موزيک ارکستر ارتش را شنيد که سرود انقلابى لامارسيلايز* را مينواخت· کارگران٬ سربازان و ملوانان برای خوش آمد گویی به وى به آنجا آمده بودند· پرچمهای سرخ٬ گلهای طبیعی٬ گارد احترام از جانب ملوانان کرنشتاد٬ خودروهای زره پوش٬ هئیتی رسمی از سوى شوراى پطروگراد٬ دشمن قدیمی دولت را مورد استقبال قرار دادند. این باید تجربه ای تقريبا شگفت انگيز بوده باشد· پس از هدايت لنين به اتاق انتظار تزار٬ آنجایی که توسط رئيس شوراها چيدزا به او رسما خوش آمد گفته شد٬ مسئله شکل دیگری به خود گرفت· روسیه توسط مخالفان لنین٬ منشویکها٬ رهبری میشد· او به سقف مجلل …

لنين – بخش نهم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش نهم ۹- راننده دیوانه است لنین در فوریه ١٩١٧ در زوریخ ساکن شد• او در واقع٬ پس از خواندن زورشر پست و نويه زورشر زايتونگ٬ ١٥ مارس ١۹١٧ ٬ اخبار هیجان انگیزی را در آنها پيدا کرد• انقلاب در روسیه• وى در همانروز به اينسا آرماند نوشت: «در صورتيکه آلمانیها دروغ نگویند٬ حقیقت دارد! که بدون شک در طی چند روز گذشته وقوع انقلاب در روسیه نزدیک بوده است!»١ اینبار خبر حقیقت داشت٬ بیش از آنچیزی که لنین حدس میزد• بهار ١٩١٧ میلیونها سرباز روسی در جبهه ها زخمی و یا کشته شده بودند• مسئولیت این رهبری نابخرادانه بر عهده تزار نیکلای دوم٬ که فاقد صلاحیت و نابالغ بود و نمیدید که چگونه با جان میلیونها انسان بازی ميکرد٬ نهاده شد• تزار تنها طی سال ١٩١٦ پنج وزیر کشور٬ سه وزیر جنگ و چهار وزیر کشاورزی را جايگزين نموده بود• پاسخ تزار زمانیکه دوک بزرگ آلکساندر ميخايلوويچ از او برکنار نمودن فرمانده نیروی دریایی …

ديگر هرگز استفان اسکوت! – قسمت دوم

کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد- م·ل) آوريل ۲۰۰۰ ديگر هرگز استفان اسکوت! نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى قسمت اول قحطى در اوکراين ۱۹۳۱-۳۳ اکنون خود را مطلقا بر روى مدارک جعلى اسکوت (و محققان حرفه اى) متمرکز و با بخش «قحطى در اوکراين ۱۹۳۱-۱۹۳۳» آغاز ميکنيم· روزنامه نگار کانادايى داگلاس توتتل در مورد اين مسٸله کتابى را نوشته و در آن با دقت کليه اکاذيب و تصاوير منتشر شده جعلى از دهه هاى ۱۹۳۰ را افشاء مينمايد· کتاب «تقلب٬ قحطى و فاشيسم· افسانه قتل عام از هيتلر تا هاروارد» نام دارد· من در گذشته در مورد اين کتاب در جزوه «حقيقتى که آشکار نشد» نوشته ام· بصورتى خلاصه حقيقت اينست که اکاذيب در مورد يک اوکراين قحطى زده در دهه ۱۹۳۰ در اروپا٬ توسط ماشين تبليغاتى نازيستى و در آمريکا توسط نشريه بشدت دست راستى هرست منتشر شدند· ويليام راندولف هرست٬ ميليونرى آمريکايى بود که يک سوم از بازار نشريات در آمريکاى شمالى و تعداد زيادى روزنامه بزبان خارجى و ايستگاههاى راديويى را در اختيار خود داشت· او هوادار نازيها بود٬ ۱۹۳۴ به …

لنین – بخش هشتم

استفان ليندگرن لنين بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم ۸- خرس روسی لنین در ٧ اوت ١٩١٤ توسط پلیس اطریش به جرم جاسوسی دستگیر شد· جنگ اول جهانی آغاز شده بود و او یک روس در کشور دشمن بود٬ اما پس از دخالت نماینده سوسیال دمکرات مجلس اطریش٬ ویکتور آدلر٬ آزاد شد· طى ١٢ ساعت در زندان٬ لنین به سمت نماینده انتخاب و – اگر چه خودش سیگار نمیکشید – مسئول فروش سیگار شده بود·   گلوله اى که توسط دانشجوی صربستانى٬ گاوريلو پرنسيپ٬ به سوى شاهزاده اطریشی فرانس فرديناند٬ که برای بازدید در سارايوو بسر میبرد٬ نشانه گرفته شده بود آغازگر جنگ جهانى شد·   بدون در دست داشتن مدرکى دال بر مشارکت بلگراد در این ترور٬ قیصر فرانز جوزف و مشاور او در وین به دادن «درس ادبی به صربها» تصميم گرفتند١. ده مطالبه عرضه شد٬ که قبول بسیاری از آنان برای هر کشوری توهین آمیز بودند·   صربها تسلیم و ٩ مطالبه از ده مطالبه را پذيرفتند· تنها دهمی٬ پاکسازى ارتش صربستان توسط نماینده …

ديگر هرگز استفان اسکوت!

نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد- م·ل) آوريل ۲۰۰۰ اگر چه حاميان بورژوازى و سرمايه دارى از ده سال پيش مرگ کمونيسم و سوسياليسم را اعلام نمودند٬ با اينحال توليد اکاذيب و تهمتهاى ضد کمونيستى همچنان ادامه دارند· در اين رابطه هنگام متهم نمودن کمونيسم و سوسياليسم به انجام بربرمنشانه ترين جنايات٬ استفان اسکوت- ه خبرنگار يکى از فعالترين است· اٽر تازه او – «ديگر هرگز» – در اين زمينه٬ که با توجه به رقابت در اين شاخه ارتجاعى و دروغپردازى کم نميگويد٬ از بسيارى پيشى ميگيرد· ماريو سوزا٬ يکى از اعضاى با سابقه کميته مرکزى حزب کمونيست سوٸد (م·ل)٬ کتاب اسکوت را مورد بررسى قرار داده و نشان ميدهد که فردى در مقام او بمنظور دادن آزادى عمل به افکار ضد کمونيستى خود تا چه ميزان آماده جعل اکاذيب است· در خلال دهه هاى ۱۹۹۰ در جهان سرمايه دارى که ما در آن زندگى ميکنيم شمارى فراوانى از متون ضد کمونيستى در بسيارى از کشورها ظاهر شده اند· اين شگفت انگيز است چرا که کشورهاى به اصطلاح کمونيستى …

لنین – بخش پنجم

استفان ليندگرن لنين مترجم پیام پرتوی بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم ٥– فقط يک خدا ٩ ژانویه ١٩۰٥ خورشید در سن پطرزبورگ میدرخشید و هوا سرد بود· از هر طرف اشباح مندرسی به میدان قصر هجوم میاوردند· میدان را که توسط قصر زمستانی و نیروهای نظامی احاطه شده است میتوان در صورت پر شدن بسادگى مسدود نمود· بسیاری از آنان کارگران کارخانه پوتيلوف بودند٬ در ماه دسامبر در آنجا اعتصاب بود· آنها در مقابل کارفرمایان پشتیبانی تزار را مطالبه مینمودند و ساعتهاست که انتظار ميکشند· آیا تزار تمايلى به نشان دادن خود داشت؟ او ظاهر نشد· در عوض در آن هوای صاف زمستانی صداى یک بوق خطر غیر عادی شنیده شد· «این چه صدایی بود دیگه؟» یکی پرسید· یکی که تصور ميکرد قضیه چه بود گفت: «علامت اینه که سربازها باید خودشون را در یک صف قرار بدن»· یک بوق خطر دیگر· مردم روی زمین دراز کشیدند· صدای سومین اخطار٬ و به همراهش صدای غرشى· «این چی بود؟ دارن شلیک میکنن؟» همان فردی که حدس میزد بداند گفت: « چیزی نبود· فقط …