پرش به محتوا

برچسب: پیام پرتوی

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 5

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  ساحل شرق آفريقا […]

تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى

تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى نویسنده: روبرت ما تيا سون مترجم: پيام پرتوی توسط سرمايه دارى اروپايى بمنظور بازنويسى تاريخ جنگ جهانى کارزاری در جريان است· در سوٸد عمدتا اين […]

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 4

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  سوٸد و تجارت […]

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 3

از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  تولد نظام صنعتى از دل تجارت برده نابودى ساختار جامعه […]

رياکارى غرب در مورد جنگجويان اسلامى

  نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى سون تسى ۲۵۰۰ سال پيش تاييد نمود که «کليه جنگها بر روى فريب بنيان نهاده شده اند»· اين حقيقتيست که بويژه در مورد […]

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 2

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  قسمت اول جوامع […]