All posts tagged: پيام پرتوي

به مناسبت پيروزى اتحاد جماهير شوروى در جنگ جهانى دوم – آيا استالين تدارکات جنگ ضد فاشيستى را بدرستى فراهم ديد؟

استالين از نگاهى ديگر لودو مارتنز مترجم: پيام پرتوى قسمىت دوم از بخش نهم آيا استالين تدارکات جنگ ضد فاشيستى را بدرستى فراهم ديد؟ خروشچف با بدست گيرى زمام امور موضع حزب را کاملا وارونه کرد٬ براى انجام آن استالين و سياستهاى مارکسيست لنينيستى اش را بى اعتبار٬ و در مجموعه اى از افتراعات باورنکردنى رهبرى وی را نيز در تدارک براى انجام جنگ ضد فاشيستى نفى نمود. او بدين ترتيب مدعى شد که استالين در سالهاى ميان ١۹٣٦– ١۹٤١ کشور را براى جنگ بصورتى نامناسب آماده نموده بود. اين است بيانيه وى: «استالين اين تز را مطرح کرد که اين فاجعه نتيجه حمله «غيرمنتظره» آلمان بر عليه اتحاد جماهير شوروى بود. اما٬ رفقا٬ اين کاملا خلاف حقيقت است.. هيتلر بلافاصله پس از بدست گيرى قدرت در آلمان وظيفه نابودى کمونيسم را بخود اختصاص داده بود… «حقايق بسيارى از دوران قبل از جنگ نشان داد که که آغاز جنگ بر عليه اتحاد جماهير شوروى از اهداف هيتلر بود… «اگر صنعت مان بدرستى سازمان يافته و اگر به ارتش لوازم مورد نيازش به موقع تحويل داده …

کتاب سياه کمونيسم – کارزارهاى کاذب جنگ سرد در چاپ جديد فرانسوى

کتاب سياه کمونيسم – کارزارهاى کاذب جنگ سرد در چاپ جديد فرانسوى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى در فصل بهار باز هم کتابى بزبان سوئدى٬ از مجموعه کتابهايى که هدفش اثبات «نادرستى» سوسياليسم و کمونيسم و حتى ماهيت «جنايتکارانه» آنست٬ به بازار عرضه شده است· ويرايشگر اصلى٬ کتاب سياه کمونيسم٬ استفان کرتوا نام دارد و توسط دستکم ده «محقق» و «مورخ» ديگر نوشته شده است٬ مورخانى که از يک سازمان فرانسوى متعلق به جناح راست که «مرکز مطالعات براى تاريخ کمونيسم و جامعه شناسى» ناميده ميشود دستمزد هاى خوبى دريافت نموده اند· اين کتاب حدود ٨۰۰ صفحه است·  اين همه تلاش جهت متقاعد نمودن مردم براى طرد کمونيسم٬ يک ايدٸولوژى که بارها توسط رسانه هاى خبرى سرمايه دارى پايان عمرش اعلام شده٬ بخودى خود نشان دهنده اينست که کمونيسم در ميان مردم محبوبيت دارد و عوامل نگرانى حکومتگران جهان سرمايه دارى را فراهم آورده است· تجزيه و تحليل کتابى به قطر ٨۰۰ صفحه٬ بر اساس اظهارات نويسنده يک کتاب مرجع٬ آسان نيست٬ از اينرو خود را بر روى توضيح برخى از مساٸل مهم تاريخ …

دربارۀ عربستان سعودی – بخش یکم

تهیه وترتیب گزارش: ا. ق . عدالت ۲۳ جنوری ۲۰۱۵ در بارۀ عربستان سعودی بخش یکم ملک عبدالله » پادشاه » [ کمپنی خانواده آل سعود ]،عربستان سعودی، ضد بشری ترین حاکمیت در سیارۀ ما، و اوباما رئیس جمهور رژیم جنگ افروز و استعمارگر واشنگتن، که ریکارد جهانی را در قتل عام غیرنظامیان جهان، و از جمله کشور ما افغانستان را، قایم نموده است، باهم راز ونیاز دارند پادشاهی عربستان سعودی، در سالهای جنگ جهانی اول وبعد ازآن که ایالات متحدامریکا، در نقش امپراتوری جهانی جای انگلیس را گرفت، در شکل گیری وتقویت حاکمیت آل سعود نقش بنیانی را تا اکنون ایفا نموده است. امریکا ازاین کشور در تربیت، ترویج وتسلیح بنیاد گرائی اسلامی وتروریسم از صد سال بدینسو به صورت بسیارموثر، برای برآورده شدن مقاصد سیا سی، جیو پولیتیک، وتحکیم سیطرۀ جهانی خویش استفاده نموده است. همانطوری که کمپنی خاندان آل سعود در نقش حکومت، با استفاده ازمذهب، بدون چون وچرا با هفت هزار شاهزاده وهفت هزارمسجد، بالای مردم عربستان حاکمیت میرانند، دولت ایالات متحد امریکا نیز بااستفاده از نام» دموکراسی» صادراتی مرگبارش، بدون …

لنین – قسمت هجدهم و نوزدهم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ١۸- به تقليد از بربرها   لنين وجود دو گلوله فشنگ را در بدن خود احساس و پزشک آلمانيش دليل سردردهايش را مسموميت حاصل از سرب تصور مينمود· همکاران روسى وى که صدها آسيب ديده در ناحيه سر را درمان نموده بودند٬ عملا با چنين مسئله اى هرگز برخورد نکرده بودند·   لنين ميدانست که در آن شرايط٬ حمله شامل تهاجمى ميشد که در آن نيروهاى اپوزيسيون داخلى اقدامات خود را تحت پوشش نيروهاى مداخله گر به مرحله اجرا درمياوردند· انقلابيون سوسياليست که در گذشته عمليات تروريستى را بر عليه تزار انجام داده بودند٬ اکنون آشکارا ترور خود را متوجه انقلابيون٬ متوجه بلشويکها نموده بودند· ولاديمير برتسف/انقلابى سوسياليست که نويسنده و افشاء گرى زبر دست از اوکرانا – ى تزار بود٬ لنين نيز گاهى از خدمات او استفاده ميکرد٬ در آنزمان نوشت:   «······ بايد در پى انقلابيونى بود که براى قربانى و مسٸول قلمداد نمودن لنين٬ ترتسکى٬ کالنين٬ کرستینسکی ٬ زينويف و غيرو آماده اند·» به تاييد وى٬ ترور رهبران اتحاد جماهير شوروى اقدامى بود «انسانى»·   قبل …

استادان در خدمت ضد کمونيستها

نشريه کارگر ١۰/٢۰۰۰ نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى استادان در خدمت ضد کمونيستها در حال حاضر دو استاد و يک دانشيار بمنظور برابر اعلام نمودن نژادپرستى با نفرت تمام عيار استٽمار شونده گان از ظالمان صد هزار کرون دريافت مينمايند· اين ارتجاعيون از جمله اعلام نموده اند که اردوگاههاى کار اجبارى يک پرانتز تاريخى بود و اينکه کشتار جمعى يهوديان و کمونيستها توسط هيتلر از قبل طراحى نشده بود٬ بلکه «فقط اينچنين» شد· نقش تعيين کننده استادان دانشگاههاى کشورهاى غربى٬ به رهبرى سيا و ام آى ۵ ٬ در کارزارهاى ضد کمونيستى جنگ سرد حقيقتيست اٽبات شده· اما اکنون دو استاد سوئدى و يک دانشيار پا را از اين نيز فراتر مينهند· آنها بخاطر اراٸه تئوريهاى- ه بد نام کننده کمونيستها از سرمايه هاى مالى مستقيما دستمزد دريافت ميدارند· استاد در علوم سياسى شرق کريستين جرنر از دانشگاه اوپسالا٬ استاد در تاريخ بين الملل کيم سالمون از لوند و دانشيار کلاس- يوران کارلسون از لوند از بنياد آکسلسون- کارلسون بمنظور قابل مقايسه نمودن کمونيسم با نازيسم صد هزار کرون دريافت مينمايند· اين به اصطلاح …

کوبا در تلاشى عظيم بر عليه اپيدمى ابولا

نويسنده: پاتريک پاٸولوف مترجم: پيام پرتوى   ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ هنگاميکه سازمان بهداشت جهانى در مورد مبارزه بر عليه اپيدمى – ى در حال رشد ابولا در آفريقاى غربى تقاضاى کمک ميکند کوبا در خط مقدم جبهه ايستاده است· کشور ۱۶۵ پزشک و پرستار را به منطقه اعزام ميدارد· آمار و سابقه کمک کوبا به جهان در حال حاضر ۴۰۰۰ تن از کارکنان خدمات درمانى کوبا در ۳۲ کشور آفريقايى حضور دارند· اين بخشى از سنت طولانى کوبا در اراٸه خدمات اجتماعى در کشورهاى فقير در سراسر جهان است· از ۱۹۶۹ جمعا ۳۲۵۷۱۰ پزشک٬ پرستار و ديگر کارکنان بخش خدمات درمانى کوبايى٬ در ۱۵۸ کشور٬ از اين جمع ۷۶۷۴۴ نفر در مجموعا ۳۹ کشور آفريقايى کار کرده اند· در جريان نشست سازمان بهداشت جهانى در ژنو فعاليتهاى کوبا٬ متشکل از ۶۲ پزشک و ۱۰۳ پرستار٬ اعلام شد· اين به معناى اينست که کوبا- ى کوچک کشوريست که بزرگترين تيم پزشکى را بمنظور مبارزه با ابولا اعزام مينمايد· رٸيس سازمان بهداشت جهانى٬ مارگارت خان٬ تاکيد نمود که اين مرگبارترين شيوع ابولا تاکنون بوده است· بر اساس …