All posts tagged: يونس پارسا بناب

آمریکای لاتین: مهد جنبش های در حال رهائی

یونس پارسا بناب رهائی درآمد – به موازات تشدید بحران عمیق ساختاری که نظام جهانی سرمایه را در بر گرفته ما در عین حال شاهد فراز امواج خروشان بیداری و رهائی در سراسر جهان بویژه در » مناطق توفانی » سه قاره علیه نظام هستیم . نظام جهانی به سرکردگی راس آن ( آمریکا ) برای برون رفت از این بحران دست به ایجاد یک نوع » امپراتوری آشوب » ( پر از جنگ ، بی خانمانی ، بی امنیتی ، بیکاری و دیگر بی عدالتی های اجتماعی و معیشتی در اکناف جهان ) زده است که در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری واقعا موجود ، بی نظیر می باشد . و اما دیکتاتوری های حاکم و کمپرادور در سه قاره ( کشورهای دربند پیرامونی جنوب ) که جانشینان دولت های برخاسته از جنبش های رهائی بخش » عهد باندونگ » ( 1975 – 1955 ) در دوره بویژه بعد از پایان جنگ سرد ( از 1991 تاکنون 2015 ) ، گشته اند امروز با تشدید بحران عمیق ساختاری نظام دچار بی ربطی و بی …

احیای خواسته های عهد باندونگ – یونس پارسا بناب

احیای خواسته های عهد باندونگ در حال حاضر (1) یونس پارسا بناب درآمد – اخیرا تعدادی از خوانندگان علاقمند و همچنین بعضی از شرکت کنندگان در » کنفرانس فوروم چپ نیویورک » پرسش هائی درباره اهمیت و ویژگی های تاریخی عهد باندونگ و جنبش غیر متعهدها (1980-1955) در زمان عروج جنبش های رهایئبخش ملی ( که بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کشورهای آسیا و آفریقا شروع گشتند ) ، مطرح ساختند که به نوبه خود آموزنده و بحث انگیز هستند . – در بخش اول این نوشته ویژگی ها و اهمیت کنفرانس باندونگ در سال 1955 در اندونزی را (که سر آغاز عهد باندونگ ودوره » جنبش کشورهای غیر متعهد » در دهه های 60 و 70 قرن بیستم بود ) مورد بررسی قرار می دهیم . در بخش دوم به چگونگی و چرائی احیای باندونگ و غیر متعهد ها در حال حاضر و مولفه های اصلی آن ( اتخاذ همبستگی جهانی بین کشورها ، ملت ها و توده های مردم این دفعه علیه جهانی گرائی سرمایه و ملیتاریسم و جنگ های …

ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان (2)

یونس پارسا بناب ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان1 درآمد – برخلاف نوشته و ادعاهای مورخین سیاسی یوروسنتریک ( اروپا محور) و پست – مدرنیست های قرن بیست و یکمی شجره نامه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم هیچ وقت در تاریخ محدود به کشورهای توسعه یافته مرکزهای مسلط امپریالیستی در اروپا نبوده و بلکه طبق مدارک موجود پیشینه خواست و آرزوی بشریت زحمتکش در جهت استقرار » جهانی بهتر » ( با چشم اندازهای سوسیالیستی ) در کشورهای دربند پیرامونی ( آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین ) ، نیز به دهه های اواسط قرن نوزدهم و دهه های آغازین قرن بیستم می رسد . – در بخش دوم و پایانی این نوشتار پس از بررسی تحلیلی شجره نامه و ارثیه های تاریخی حرکت به سوی سوسیالیسم در درون جنبش های توده ای دو کشور پیرامونی چین و ایران در آن دوره تاریخی ( 1950 – 1850 ) به ویژگی ها و کیفیت رشد سوسیالیسم در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای پیرامونی در …

ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان1

یونس پارسا بناب درآمد – در نیمه دوم قرن نوزدم و دهه های اول و دوم قرن بیستم ( دوره سرآغاز و گسترش مرحله سرمایه داری انحصاری ) تاریخ جهان شاهد فراز امواج خروشان قیام ها و جنبش های فراگیری در کشورهای مرکز مسلط امپریالیستی علیه سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم ، گشت که از انقلاب کمون پاریس در سال 1871 شروع گشته و با انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 ، به اوج خود رسید . ولی شایان توجه و بررسی است که در جریان » کنفرانس فوروم چپ 2014 در نیویورک » تعداد قابل توجهی از سخنرانان فعال و رادیکال بر آن بودند که در آن دوره تاریخی همزمان با جنب و جوش های اجتماعی و سیاسی علیه سرمایه داری و به نفع سوسیالیسم بشریت شاهد فراز امواج خروشان بیداری و رهائی در کشورهای دربند پیرامونی گشت که بعدها مورخین و فعالین ضد نظام آنها را به عنوان انقلابات در “مناطق طوفانی” مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند . – در واقع بررسی قیام تایپینگ چین ( 1864- 1851 ) …

اوضاع رو به رشد و آینده جهان

یونس پارسا بناب درآمد – بحران ساختاری نظام سرمایه داری که در سال های آغازین دهه 1970 شروع گشته و در سال 2008 برملاتر و رسانه ای تر گردید به تقویت و تحکیم کنترل بیشتر سرمایه انحصاری مالی بر جهان ، منجر گشت . حتی در کشورهای عضو » بریک » ( برزیل ، روسیه ، هندوستان ، چین و آفریقای شمالی ) نیز سرمایه داری حاکم در جهت انباشت بیشتر سرمایه از طریق فقرزائی به اعمال هارتر ، خشن تر و ابراستثمارتر متوسل گشت . شایان توجه است که کشور برزیل در این مورد استثناء است . والا دیگر اعضای » بریک » در گسترش بیکاری ، فقرزائی و نابرابری های معیشتی و اجتماعی دست کمی از کشورهای امپریالیستی سه سره نظام ( آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا ) ندارند . – دریک کلام ، نظام جهانی سرمایه در کلیت خود در چهل سال گذشته ( از 1973 تاکنون 2013 ) در یک بحران ساختاری فرورفته و این وضع احتمال دارد که بیست تا چهل سال آینده ادامه یابد . واقعیت این است …

رسوائی » آژانس امنیت ملی » آمریکا

         اوضاع رو به رشد جهان:                                  رسوائی » آژانس امنیت ملی » آمریکا یونس پارسا بناب  درآمد – افشاگری ها و برملا ساختن جاسوسی های فراگیر » آژانس امنیت ملی » ( A.S.N ) آمریکا توسط ویسل بلوورها ( جارچی ها = سوت کشان ) نه تنها منجر به اعتراضات و تظاهرات وسیع توده ای در سراسر جهان – از پاکستان ، افغانستان و… گرفته تا شهرهای اروپا و خود آمریکا ) علیه دولت اوباما گشته بلکه باعث شده که تعداد قابل توجهی از شرکا و متحدین و رقبای نوظهور راس نظام نیز علیه این جاسوسی ها زبان به شکایت گشوده و حتی اظهار انزجار و تنفر کنند . – آژانس امنیت ملی فقط یک نهاد پلیسی – جاسوسی در سطح ملی و کشوری نبوده و بلکه یک نهاد و پدیده گلوبال منبعث از حرکت جهانی سرمایه ( گلوبالیزاسیون ) در فاز فعلی سرمایه داری امپریالیستی ( » بازار آزاد » نئولیبرالی ) است . هدف این آژانس جاسوسی ، خبر چینی و جمع آوری اطلاعات درباره زندگی شخصی – خصوصی و اجتماعی – …

"مداخله بشر دوستانه" و وظیفه چالشگران ضد نظام در مقابل آن

«مداخله بشر دوستانه« و وظیفه چالشگران ضد نظام در مقابل آن یونس پارسا بناب درآمد: نکاتی پیرامون «مداخله بشر دوستانه« – حقایق عینی همیشه اولین و مهم ترین قربانیان جنگ های مداخله گرانه در تاریخ معاصر بشر بوده اند. امروز تهاجمات نظامی آمریکا و کشورهای «ناتو» تحت نام «مداخله بشر دوستانه» در کشورهای دربند جهان سومی نقش بزرگی در تحریف ایفاء می کنند. دکترین «مداخله بشردوستانه» بطور نمایان و شفاف تبلیغ می کند که قدرت های بزرگ در صدر نظام جهانی سرمایه (آمریکا و شرکای متحد = کشورهای جی7) حق دارند در امور داخلی کشورهای پیرامونی در بند جهان مداخله حتی نظامی کنند. ایدئولوژی حاکم بر دکترین مداخله بشردوستانه در بیست و اندی سال گذشته (از پایان دوره جنگ سرد در سال 1991 به این سو) نه تنها اهداف واقعی قدرت بزرگ در کشورهای جهان سوم را از انظار و افکار عمومی توده های مردم بویژه در آمریکا و اروپا، پنهان نگهداشته، بلکه در دو گستره حقوقی و سیاسی صدمات شدیدی ببار آورده که اشاره به آنها حائز اهمیت هستند: 1 – یکم اینکه مداخلات …

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

ن. ناظمي – برخلاف نوشته و ادعاهای مورخین سیاسی اروپا محور و پست – مدرنیست های قرن بیست و یکمی شجره نامه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم هیچ وقت در تاریخ محدود به کشورهای توسعه یافته مرکزهای مسلط امپریالیستی در اروپا نبوده و بلکه طبق مدارک موجود پیشینه خواست و آرزوی بشریت زحمتکش در جهت استقرار » جهانی بهتر » ( با چشم اندازهای سوسیالیستی ) در کشورهای دربند پیرامونی ( آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین ) ، نیز به دهه های اواسط قرن نوزدهم و دهه های آغازین قرن بیستم می رسد . – در بخش دوم و پایانی این نوشتار پس از بررسی تحلیلی شجره نامه و ارثیه های تاریخی حرکت به سوی سوسیالیسم در درون جنبش های توده ای دو کشور پیرامونی چین و ایران در آن دوره تاریخی ( 1950 – 1850 ) به ویژگی ها و کیفیت رشد سوسیالیسم در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای پیرامونی در بند نظام می پردازیم . البته شایان ذکر است که ریشه های دودمانی خواست انسان به …

جهانی پراز تلاطم و راه رهائی گسست

  يونس پارسا بناب جهانی پر از تلاطم 1 – در پرتو جنب و جوش مردم در اکثر کشورهای جهان و فعل و انفعالات پر تلاطم سیاسی و اجتماعی منبعث از آنها به جراُت می توان گفت که توده ها و ملل به حاشیه رانده شده که برای مدتی تا این اواخر به نظر می رسید که سرنوشت خود را به عنوان قربانیان نظام جهانی تر گشته سرمایه داری پذیرفته بودند ، امروز دیگر حاضر نیستند که زیر بار استبداد و استثمار بروند و نقدا در آن کشورها برای کسب حق تعیین سرنوشت بدست خویش بپا خاسته اند . 2 – خیزش ها و برپائی این مردم که تا مدتها ادامه خواهد یافت سرمشق و الهام بخش مردم و ملل دیگر در مبارزه علیه استبداد و استثمار در دیگر نقاط جهان خواهد گشت . در تحت این شرایط وظیفه اساسی نیروهای چالشگر ضد نظام بویژه آنهائی که دارای چشم اندازهای سوسیالیستی هستند ، این است که به مبارزات خود علیه » انحصارات پنجگانه » ( کنترل انحصاری بر تکنولوژی ، منابع طبیعی ، ارتباطات بین …

باز هم پیرامون رسانه های گروهی فرمانبر

  يونس پارسا بناب درآمد – امروز در فاز فعلی گلوبالیزاسیون سرمایه ( بازار آزاد نئولیبرالی ) قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی در سطح جهان در دست » انحصارات پنجگانه » ( منابع طبیعی ، تکنولوژی ، امور مالی ، ارتباطات و اطلاعات و تسلیحات کشتار دسته جمعی ) در کشورهای مسلط مرکز ( آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ) قبضه گشته است . – انحصارات پنجگانه در پیشبرد اهدافشان ( تامین تداوم کامل بر زمام امور اقتصادی ، مدیریت سیاسی – نظامی و امنیتی – جاسوسی جهانی گرائی سرمایه ) بویژه در دو دهه گذشته از پایان دوره جنگ سرد به این سو ، موفق شدند که نهادهای اطلاع رسانی گروهی جاری را نیز مثل نهادها ، مخازن فکری و اندیشکده های متعلق به مکاتیب متعدد مسلکی – عقیدتی بویژه دینی – مذهبی در بست در اختیار منویات اولیگارشی های حاکمه سه سره نظام جهانی و دولت های کمپرادور در کشورهای پیرامونی ، قرار دهند . – در این نوشتار بعد از نگاهی اجمالی به چگونگی تحویل و تحول در …

همبستگی های جهانی در مبارزه علیه امپریالیسم “مرز محور”

همبستگی های جهانی در مبارزه علیه امپریالیسم “مرز محور” یونس پارسا بناب درآمد – سرمایه داری در آغاز تولد و رشدش ( در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی ) در مقام مقایسه با شیوه های دیگر تولیدی ( انواع متنوع برده داری و فئودالیسم و… ) یک شیوه تولید مترقی تر و پیشرفته تری بود . نکات مثبت تاریخی و پیشرفته این نظام به درجات مختلف از طرف محققین و دانشمندان جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی ( منجلمه مارکس و مارکسیست ها ) در طول پانصد سال عمر سرمایه داری ، مورد تحسین ، تفسیر و تائید قرار گرفته اند . ولی علیرغم این نکات مثبت و مترقی ، سرمایه داری از همان اوان ظهور و گسترش اش در کشورهای اروپای آتلانتیک و سپس در آمریکای شمالی و دیگر قاره های جهان ویژگی های به غایت عقب گرا و ارزش های بی نهایت » بشریت تهی از انسانیت » را در متابولیسم خود حمل می کرد که ابعاد فلاکت بار و مخرب آنها در تاریخ انسان عموما کم سابقه و گاها حتی بی نظیر بوده …

مسئله فلسطین :صهیونیسم

مسئله فلسطین :صهیونیسم نوشته يونس پارسا بناب درآمد – پروژه جهانی آمریکا ( ایجاد و تامین » نظم نوین » در سطح جهان از طریق سلطه نظامی بر سراسر کره خاکی ) که به درجات متغیر و گوناگون از طرف » شرکا » و متحدین راس نظام حمایت می شود ، توسط تحلیلگران منجمله مارکسیست ها بویژه در دوره بعد از پایان » جنگ سرد » مورد بررسی قرار گرفته است . این بررسی ها نشان می دهند که در پیشبرد این برنامه جهانی ، معماران آن بویژه جناح با نفوذ نومحافظه کاران در ارکان دولت آمریکا ، خاورمیانه بزرگ و یا جدید را به عنوان استراتژیک ترین منطقه ژئوپولتیکی در جهان انتخاب کرده اند . چون خاورمیانه بزرگ کنونی که شامل کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز میشود همراه با پاکستان و افغانستان از یک سو و مصر و لیبی از سوی دیگر در چهار راه » جهان قدیم » ( آفریقا ، آسیا و اروپا ) ، قرار دارد . در نتیجه برای آمریکا آسان تر خواهد بود که بعد از اعمال هژمونی …

نکاتی پیرامون توسعه ی لومپنی در ایران معاصر

نکاتی پیرامون توسعه ی لومپنی در ایران معاصر (بخش دوم و پایانی) بخش اول  يونس پارسابناب در آمد در بخش اول این نوشتار بعد از اشاره اجمالی به مولفه های عمومی پدیده ی توسعه لومپنی در کشورهای در بند پیرامونی (جنوب) نیم نگاهی به نکات مهم روند تاریخی تبدیل ایران از یک کشور مقتدر و مستقل آسیائی (در قرون شانزدهم و هفدهم) به یک کشور توسعه نیافته ی نیمه مستعمره در طول قرن نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم (از 1812 تا 1950) انداختیم. در این بخش دوم (و پایانی)، چگونگی شکلگیری و رشد سرمایه داری کمپرادور و توسعه لومپنی منبعث از آن در شصت سال تاریخ ایران را (از 1953 تا 2013) مورد بررسی قرار میدهیم.   پروسه ی تاریخی توسعه لومپنی در شصت سال گذشته ایران کودتای 28 مرداد 1332 (18 اوت 1953) به روند مبارزاتی مردم ایران که با فراز و نشیب های خود از زمان آغاز جنبش و انقلاب مشروطیت تا سال های آغازین دهه 1950 به پیش رفته بود، خاتمه داده و ایران را نیز مثل اکثر کشورهای در …

نکاتی پیرامون توسعه ی لومپنی در ایران معاصر(بخش اول)

يونس پارسا بناب در آمد سرمایه داری واقعا موجود که در فاز کنونی جهانی گرایی خود بیش از پیش به یک نظام جهانی حاکم تبدیل شده است, بر اساس هفت اصل در اکناف جهان عمل می کند. اعمال این اصول هفتگانه که امروز از سوی مفسرین ضد نظام به نام اصول «بنیادگرائی بازار آزاد» معروف گشته اند در کشورهای پیرامونی (جنوب) یک نوع سرمایه داری بر پایه ی دولت های کمپرادور به وجود آوردهاست. سیاست های رشد و توسعه ی داخلی در این کشورها نه در خدمت کارگران، زحمتکشان و تهیدستان (99 درصدیهای) آن کشورها بلکه در خدمت بازار صاحبان «انحصارات پنجگانه»(«یک درصدیها») در کشورهای امپریالیستی قرار گرفته اند. در نتیجه در کشورهای جنوب به شکرانه رشد سرمایه داری کمپرادور ما شاهد توسعه یی هستیم که نزدیک به چهل سال پیش آندره گاندرفرانک (مارکسیست معروف آلمانی) آن پدیده را «توسعه ی لومپنی» نامگذاری کرد. چگونگی شکلگیری و رشد سرمایه داری کمپرادور و توسعه ی لومپنی منبعث از آن در ایران امروز که در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد، بدون تردید یکی از نمونه های …

توسعه لومپنی : ترکیه ، ایران و مصر ( بخش دوم و پایانی )

یونس پارسا بناب  توسعه لومپنی : ترکیه ، ایران و مصر ( بخش دوم و پایانی ) توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول) درآمد در بخش اول این نوشتار چند و چون یکی از پیامدهای ناگوار » توسعه لومپنی » در ترکیه ( ناکامی در فراز به مقام یک کشور «نوظهور » اقتصادی ) را مورد بررسی قرار دادیم . در بخش دوم ( پایانی ) این نوشتار چرائی علل ناکامی دو کشور بالقوه دیگر در حال عروج ( ایران و مصر ) را در نرسیدن به قله کشورهای نوظهور اقتصادی ، توضیح میدهیم . علل ناکامی ایران –                     کشور ایران نیز مثل ترکیه یکی از پیشگامان نادر در شکلگیری و بسط مدرنیزه سازی تجددطلبی ( مدرنیته ) از یک سو و مقاومت و مبارزه علیه تهاجم و نفوذ نیروهای مقتدر خارجی از سوی دیگر در صد و پنجاه سال گذشته بوده است . پیشینه و ریشه های این اقدامات و مقاومت ها به مجموعه اصلاحات مثلث فراهانی – امیرکبیر – سپهسالار در نیمه دوم قرن نوزدهم می رسد . با اینکه این …

توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول)

   توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول) نويسنده : يونس پاسا بناب     در آمد     _در کنار کشورهای مقتدر نوظهور (چین، هندوستان و برزیل) در حال حاضر ما شاهد گروهی از دیگر کشورها در جنوب هستیم که حداقل بطور بالقوه در آستانه ورود به صف کشورهای نوظهور اقتصادی هستند. بعضی از این کشورها که تعدادشان متجاوز از ده کشور می باشد، عبارتند از: آفریقای جنوبی در جنوب آفریقا، اندونزی در آسیای جنوب شرقی و ونزوئلا و آرژانتین در آمریکای لاتین. علی الحساب با اینکه سه کشور مصر، ترکیه و ایران قاعدتا میتوانستند در ردیف کشورهای بالقوه نوظهور قرار گیرند ولی آنها علیرغم موقعیت استراتژیکی، خغرا_ سیاسی و پیشینه ی تاریخی مناسب قادر نشده اند که در صف کشورهای نوظهور در حال عروج (فراز) قرار گیرند.    _ بررسی تاریخی این سه کشور نشان میدهد که هر یک ار آنها در صد و پنجاه سال گذشته در امر تجدد طلبی و مدرنیزه سازی قدم های موثری برداشته و به مقاومت های چشم گیری در مقابل چالش ها و تهاجم نیروهای خارجی …

فراز قدرت های نوظهور در جنوب ( بخش چهارم و پایانی )

يونس پارسا بناب درآمد     در بخش های پیشین این نوشتار بعد از بررسی بعضی از واقعیت ها و توهمات درباره کشورهای نوظهور اقتصادی به تشریح موقعیت و ویژگی های چین و هندوستان به عنوان مقتدرترین کشورهای نوظهور اقتصادی در جنوب پرداختیم . در بخش چهارم و پایانی این نوشتار بعد از تشریح ویژگی های برزیل به عنوان سومین کشور نوظهور مقتدر و دیگر کشورهای بالقوه در جنوب چند و چون بروز و رشد ابتکارات استقلال طلبانه ( گسست از نظام جهانی سرمایه ) در راه » گذار طولانی » به سوسیالیسم قرن بیست و یکم در جنوب را مورد بررسی قرار می دهیم . ویژگی ها و موقعیت برزیل 1 – کشور برزیل با 204 میلیون جمعیت پنجمین کشور پر جمعیت جهان ( بعد از چین ، هندوستان ، آمریکا و اندونزی ) محسوب می شود . این کشور که از نظر رشد اقتصادی و تعداد جمعیت مقام اول را در آمریکای لاتین دارد سومین کشور مقتدر ( بعد از چین و هندوستان ) در بین کشورهای نوظهور مقتدر اقتصادی در جنوب بوده …

واقعیتها و توهمات در باره فراز قدرتهای نوظهور در جنوب (بخش دوم)

واقعیتها و توهمات در باره فراز قدرتهای نوظهور در جنوب (بخش دوم) در بخش دوم این نوشتار به بررسی ویژگی های چین به عنوان قدرتمند ترین کشور نو ظهور در سطح بین المللی می پردازیم. موقعیت چین : ویژگی ها و » معجزه ها « – چین از موقعیت ویژه ای در میان کشورهای نوظهور که تعدادشان بطور تخمینی به 7 تا 10 کشور در بخش پیرامونی جنوب می رسند ، برخوردار است . علت این امر نه فقط به خاطر وسعت خاکی ( سومین کشور بزرگ جهان ) و یا تعداد جمعیت ( به عنوان پر جمعیت ترین کشور جهان ) آن بلکه به خاطر موفقیت در اولا صنعتی سازی عمیق و فراگیر و ثانیا حل مناسب و مؤثر مسئله ارضی که تحقیقاَ از تبعات انقلاب سوسیالیستی درعهد مائوتسه دون بود، می باشد. در نتیجه امروز خصلت مناسبات بین هیئت حاکمه حزب که خود را هنوز «کمونیست «معرفی می کند و پایگاه اجتماعیش ( عمدتاَ طبقه متوسط به مثابه بزرگترین برنده تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری همراه با کلان سرمایه داران ) …

فراز قدرت های نو ظهور در جنوب (بخش اول)

يونس پارسا بناب درآمد 1 – بحران ساختاری نظام جهانی سرمایه داری از یک سو و فراز امواج خروشان بیداری و رهائی توده های مردم ( 99 در صدی ها ) در اغلب کشورهای جهان علیه سرمایه داری از سوی دیگر با اینکه ضرورتا به این زودی ها منجر به فروپاشی نظام کنونی و استقرار جهانی بهتر نمی گردد ولی به احتمال قوی شرایط را برای فرود مرکزهای مسلط کنونی امپریالیسم ( آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا ) و فراز کشورهای نوظهور مقتدر اقتصادی ( چین ، هندوستان ، برزیل و…. ) آماده می سازد . 2 – در حال حاضر سه نظریه و پیش بینی از سوی تحلیلگران و مفسرین سیاسی درباره این » جابجائی » ارائه گشته اند که در اینجا به طور مختصر به تم های اصلی آنها می پردازیم . نظریه اول بر آن است که کشورهای نوظهور مقتدر » تافته جدا بافته » از کلیت نظام حاکم نبوده و دیر و یا زود بحران کنونی ( که نقدا کشورهای مسلط مرکز را در خود غوطه ور ساخته ) دامن …

موقعیت و نقش رسانه های گروهی در پیشبرد سیاست های نظام جهانی سرمایه داری

موقعیت و نقش رسانه های گروهی در پیشبرد سیاست های نظام جهانی سرمایه داری يونس پارسا بناب درآمد – امروز قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی در اکناف جهان در دست » انحصار ات پنجگانه » ( تکنولوژی ، امور مالی ، ارتباطات ، اطلاعات ، منابع طبیعی و تسلیحات کشتار دسته جمعی ) در کشورهای مسلط مرکز ( آمریکا ، اتحادیه اروپا و ژاپن ) قبضه گشته است . این کنترل از سوی این انحصارات که اندازه و ابعاد روز افزون آن در تاریخ سرمایه داری بیسابقه می باشد به نام » کورپواُتوکراسی » ( حکومت شرکت سالاری ) نیز معروف است . این نظم جهانی دارای سه ویژگی است که سرمایه داری واقعا موجود فعلی را به روشنی از گذشته های تاریخ تکامل آن ، متمایز می سازند . 1 – این کمپانی های انحصاراتی که تعدادشان به بیشتر از پانزده کمپانی فراملی نمی رسند ‹ نه تنها تقریبا کلیت حوزه های اقتصاد جهان ، اکثر دولت ها ، نهادهای فرهنگی و حوزه های سیاسی بلکه حتی بخش هائی از جامعه …