اخبار برگزیده

سقوط پریگوژین از دید شاهدان و اسناد.

ترجمه مجله هفته سقوط هواپیما: پریگوژین رئیس واگنر در هواپیما؟ چه چیزی در حال حاضر واقعا شناسایی شده است؟ همانگونه که میدانید هواپیمای شخصی یوگنی پریگوژین که به گفته مقامات او نیز در میان مسافرانش […]