اوراسیا

چرخش  قهرآمیز آرایش جهان – م.مسعود

چرخش  قهرآمیز آرایش  جهان از:م.مسعود  زمانی که آسمان اُکراین  را  بمب های روسی  می شکافت،این خبر در چارسوی جهان  پیچید :” زمین دیکتاتوری نو زایید”  همراه این خبر نام پوتین، طنین هراس انگیزی گرفت. نامی […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

اپوزیسیون در انبر خودبرگزیدگان – م.مسعود

  اپوزیسیون در انبر خودبرگزیدگان                                               به تعبیر طنز آمیز یکی از اندیشمندان ایران (آقای نیکفر) ،اکنون دیگر، هر فرد «عصبانی » از رژیم ،خود را در قامت اپوزیسیون جمهوری اسلامی جا میزند. این معرکۀ […]