All posts tagged: مسعود یاوری

مبارزه با جنگ اقتصادی ایالات متحده بر علیه ونزوئلا – اختلاف درون جبهۀ چاویست ها

اُورینوکو تریبیون(Orinoco Tribune)- نوشتۀ : استانفیلد اسمیت، راجر هریس و هزوس رودریگز- اسپینوزا ترجمۀ مسعود یاوری گزینۀ انقلابی خلق، ائتلافی تازه در درون جنبش چاویست ها در ونزوئلا، برای پیش برد بهتر مبارزۀ بولیواری ،تاکیدش بر روی اهمیت تحکیم کمون ها، سازمان های مردمی جنبش های دهقانی و تعاونی های تولیدی می باشد. شک نیست که این اقدامات برای ایجاد نظام اقتصادی متکی به خود، ضرورت دارد. اما، موفقیت در این زمینه ها به تنهایی نمی تواند بر مانع عظیم اقتصادی که ونزوئلا با آن روبروست فایق آید: این مانع یعنی تحریم و محاصرۀ اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا که با غارت تمام عیار منابع و ثروت ونزوئلا همراه شده ، و دائما هم چون چکمه ای بر گلوی ونزوئلا فشار می آورد. این فشار با تلاش شجاعانۀ ونزوئلا برای استقلال روز به روز شدید تر خواهد شد. آلفرد دی زایاس ( Alfred De Zayas)، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ونزوئلا، تحریم ها علیه ونزوئلا را » اختناق اقتصادی » می نامد.به گزارش مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی ( CEPR)، در سال …

مارکسیسم بدون سوسیالیسم، سوسیالیسم بدون مارکسیسم – زولتان زیگدی – مسعود یاوری

     مارکسیسم بدون سوسیالیسم، سوسیالیسم بدون مارکسیسم زولتان زیگدی با توجه به بحران بی سابقه و چند سویه ای که تنها شاهد شروعش در آمریکا هستیم، انتظار می رود که متفکرانی عمیق تری پا به صحنه گذاشته و پاسخ های خلاق و متهورانه ای در خور این بحران عرضه کنند. با  وجود تنفر عمومی بر ضد نژاد پرستی، ویروسی کشتارگر و متجاوز؛ فاجعۀ نظام دو حزبی موجود؛ و رویارویی با موج اول مصیبت اقتصادی بی سابقه ای که در انتظار ماست، امید بر آن است که راه حل هایی ریشه ای برای جواب به این چالش های عمیق موجود ارائه شود.  اما در عوض ، دستپخت بسیاری از متنفذ ترین متفکرین چپ در ایالات متحده که به عنوان راه حل ارائه می شود، آش بیمزۀ بی بو و بی خاصیتی بیش نیست . به دلیل تحمیق ناشی از تصفیه های ضد کمونیستی که در سال های 1950، در میان جنبش های کارگری، جنبش های طرفدار صلح، تساوی نژادی، برابری زنان و عدالت اقتصادی، انجام گرفت، همۀ این جنبش ها اسیر عقاید آنارشیستی و یا سوسیال دموکراتیک …