پرش به محتوا

برچسب: مجله دانش و اميد

ستم قرن بیست و یکمی – کورش تیموری‌فر

ستم قرن بیست و یکمی معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیست و یکم کورش تیموری‌فر دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰ یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، […]

شمارۀ نهم مجلۀ دانش و اميد منتشر شد.

شمارۀ نهم (۹) مجلۀ دانش و اميد منتشر شد. شماره نهم دانش و امید، شامل مقالاتي در بارۀ اوضاع ايران در لحظۀ کنوني، اعتصابات کارگري، کودکان کار، گرامي‌داشت جنبش جنگل، […]