All posts tagged: مجاهدين خلق

تراب حق شناس – تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین: چرا؟

تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین: چرا؟ (اشارهای به شمارههای اخیر مهرنامه و چشم انداز ایران، چاپ تهران) تراب حق شناس «دفاع میکنم از اندیشهای که آن را سستی جانبدارانش در هم شکسته است.»(1) پنجاه سال از پاییز 44-1343 که جمع نخست مجاهدین به تدریج شکل گرفت تا در 20 بهمن 1350 به نام سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موجودیت کند، میگذرد. برای برخی خوشآیند باشد یا بدآیند، من از کسانی بودم که این شانس و افتخار را دارم که با آن کاروان انتقادی، سیاسی، انقلابی و عدالت جو همراه بودهام. نه همیشه پیشرو، نه پیرو بلکه همواره رهرو. در سطور زیر میکوشم شهادتهای خودم را از این مسیر دشوار، رزمنده و بالنده به اختصار تمام ارائه دهم. اینکه برای روایت امثال من هیچ جایی در قلمرو جمهوری اسلامی وجود ندارد دلیلش روشن است. ما معتقدیم که حقیقت انقلابیست و کار خود را خواهد کرد. همین که نیروهای ارتجاعی غالب و مغلوب اینطور وحشیانه به تحریف تاریخ و لجن مال کردن گرایش ترقیخواهانه مجاهدین در هر سه مرحله (قبل از تغییر ایدئولوژی، پس از …

موسسه ايرانى – آمريکايى (IACUS) – چپ ايرانى و جنگ عراق

اين مقاله در دسامبر سال ٢۰۰٥ نوشته شده اما حقايقى در آن نهفته است که نميتوان از ترجمه آن خوددارى نمود. موسسه ايرانى – آمريکايى (IACUS) چپ ايرانى و جنگ عراق مترجم: پيام پرتوى نواى طبل جنگ يکبار ديگر در آسمان خاور ميانه طنين انداز ميشود· اينبار نوبت ايران است که توسط امپرياليسم همواره گرسنه – ى آمريکا بمباران و منهدم بشود· ما در نشريه پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد م· ل) از حق ايران در توسعه انرژى٬ استقلال و حاکميتش حمايت نموده ايم٬ همزمان مانند پرولتر براى مٽال مراقب بوده و در مورد تظاهرات پشتيبانى نوشته ايم که در حمايت از راننده گان اتوبوس–ه در حال اعتصاب در استکهلم رخ داد · به باور ما اين توازنى بسيار خوب است· با نزديک شدن خطر جنگ و هنگاميکه کشور در خطر تجاوز قرار دارد ميتوان در مورد درستى و ياعدم درستى حمايت از اعتصاب به بحٽ و گفتگو نشست٬ اما ما هنوز در آن وضعيت قرار نداريم· در دوران شاه٬ هنگاميکه که ايران توسط آمريکا و انگليس اداره ميشد٬ هزاران دانشجوى ايرانى در آمريکا٬ …