ایران، خاورمیانه و آفریقا

برآمد فرهنگ مقاومت از پائین و واکنش همدستان رژیم کشتار

برآمد فرهنگ مقاومت از پائین و واکنش  همدستان رژیم کشتار ناصر پیشرو واکنش اکبر گنجی1 به سخنرانی مکتوب نیکفر علیه کشتار،  2 توجیهات انواع متفاوت “رژیم-کارشناس”ها در لاپوشانی،سرکوب،شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی3 و هم نوایی برخی از ملی-مذهبی ها […]