ایران، خاورمیانه و آفریقا

اوضاع رو به رشد و آینده جهان

یونس پارسا بناب درآمد – بحران ساختاری نظام سرمایه داری که در سال های آغازین دهه 1970 شروع گشته و در سال 2008 برملاتر و رسانه ای تر گردید به تقویت و تحکیم کنترل بیشتر […]