All posts tagged: شباهنگ راد

اجلاس داووس، نقشه راه امپریالیستی – شباهنگ راد

اجلاس داووس، نقشه راه امپریالیستی شباهنگ راد هر ساله تنی چند از صاحبان شرکت‏ها، کمپانی‏ها، دولت‏مداران و سیاست‏مداران بزرگ و آنهم به بهانۀ بهبود وضعیت جهان، گرد هم می‏آیند تا سیاستِ یک‏سالۀ خود را به میلیاردها انسان دردمند و محروم حقنه کنند. پیداست که تحت تأثیر چنین اجلاس و مجامعی است‏که تصویر جهان، در هم ریخته تر و شیرازۀ زندگی میلیاردها کارگر و زحمت‏کش و کودک پاشیده تر می‏شود. در حقیقت برگزاری مجامع و اجلاس سرمایه داران به قصدِ پوششِ بهبودی جهان و ایجاد اشتغال، پوچ و بدنباله تعرض بیش از پیش به معیشت سازندگان اصلی جوامع بشری است. طبعاً اجلاسِ سالانۀ داووس یکی از آنهاستُ، توهمی نیست که پویایی و بالندگی زیربنای جامعه، از درونِ داووس، بیرون نخواهد آمد. به این دلیل که در قد و قوارۀ عناصر و دولت‏های بزرگِ گردآمده در داووس نیست. گردانندگان داووس دُور هم جمع می‏شوند تا نقشۀ شوم و تازه تری را بمنظور غارت بیشترِ مردم سازمان دهند؛ جمع می‏شوند تا راهِ آسانتر اندوختن سرمایه را بی‏یابند و زندگی را بر میلیاردها انسانِ رنجدیده تنگ تر کنند. رایزنی‏ها …

دورنمای کنفرانس استکلهم! – شباهنگ راد

پیرامونِ«یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!» شباهنگ راد گفتگوی اتحادِ بین سازمان‏ها و جریانات خارج از کشور موضوعِ تازه ای نیست و عمر چند ساله دارد.ضرورت‏های مبارزاتی و بویژه نیازمندی‏های اقشار متفاوت و ستمدیدۀ جامعه، جریانات را وامی‏دارد تا چاره ای اندیشند و راه و منشی، غیر از خواسته ها و منفعت های گروهی–سازمانی شان انتخاب نمایند.بی دلیل نیست که جنبش‏های اعتراضی و آن‏هم در دُوره های متفاوت، با اعمال، با مفوله و با مقولاتی همچون اتحاد این گروه و آن سازمان و حزب رودررو می‏شوند.بدگمانی نیست که اتحاد و یکی شدن، مسئله ای درست و بجاست و امّا و در کنار آن، لازم و ضروری‏ست تا به این پُرسش های مهم و کلیدی پاسُخ داده شود که مقولۀ اتحاد، در کدامین بستر به بار خواهد نشست و در پرتو کدامین رد و نقد، بارِ حقیقی و پُرباری بخود خواهد گرفت.بی تردید نپرداختن و یا بی توجهی به این نوع مفوله های با اهمیت، هرگونه تلاشی –و آنهم به هر اندازه که خیرخواهانه باشد –، بیهوده و هم‏معنی با یأس و ناامیدی و خلاصه …

نگاهی دیگر به زندانی، در زندانِ نظامِ جمهوری اسلامی – شباهنگ راد

نگاهی دیگر به زندانی، در زندانِ نظامِ جمهوری اسلامی (به‏مناسبت جان‏باختن هزاران کمونیست، مبارز و انقلابی در دهۀ شصت) شباهنگ راد مناسبات‏های تاریخی، کُشت و کُشتار محروم‏ترین اقشار جامعه و فرزندان‏شان، به یکی دو روز خلاصه نمی‏شود. تقویمِ سیاسی جامعۀ ایران، هر روز آن، با چند روی‏دادِ دردناک، رودرروست. از رقم و از شمارش گذشته استُ، متأسفانه جامعه در هیچ دهه‏ای، آرام و به‏دُور از تعرض جانیان بشریت و سردمداران رژیم جمهوری اسلامی به کارگران، زحمت‏کشان، زنان و زندانیان سیاسی نه‏بُوده است. همین چند روز قبل و بار دیگر دستگاهِ جنایت و سرکوبِ رژیم، جان سه زندانی (به‏نام‏های رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی)را، گرفت و داغ عظیمی، بر دلِ جنبش‏های اعتراضی و به‏ویژه خانوادۀ آنان کاشت. البته که در این چند روز، صرفاً به اعدامِ سه زندانی کُرد خلاصه نه‏شد و نظام، چندین نفر را در چهارچوبۀ سیاست‏های سرکوب‏گرانه‏اش از دم تیغ گذراند. در حقیقت تیغ نظام نه تنها کند نه‏شده است، بلکه روز به‏روز، تیزتر و بُرنده‏تر هم شده است. سرکوب و پایمال نمودن حق و حقوق پایه‏ای انسان‏ها در مناسبات فعلی، …

بیاد بیژن هیرمن‏ پور – شباهنگ راد

بیاد بیژن هیرمن‏پور شباهنگ راد خبر تکان‏دهنده و نابه ‏هنگام بُود.گاهی وقت‏ها، در انتظار و آمادۀ شنیدن خبرها نیستید و امّا حوادث جامعه و هم‏چنین سهل‏ انگاری‏های سیستم سرمایه ‏داری و نابرابر، انسان‏ها را، رودرروی چنین موقعیت‏های ناخواسته‏ای قرار می‏دهد.باری، بیژن عزیزمان در کمال ناباوری و تأسف، در سی‏و‏یکم آگوست از میان ما رفت و غم و اندوه‏ای بزرگ، در دلِ خانواده و همۀ دوستاران‏اش کاشت. زنده ‏گی بیژن هیرم ن‏پور به‏مانند زنده‏گیِ همۀ دل‏سوزان انقلاب، مسیرِ فراز و نشیبی داشته است.در خانواده‏ای نیمه مرفه متولد شد و رشد کرد و در همان اوان جوانی ‏اش، به جرگۀ سیاست پیوست.بر خلاف عرف و سنن رایج، راهِ دیگری انتخاب نمود و تا آخرین لحظۀ مرگ ‏اش، فکر و ذکرش، سعادت و سر و سامان یافتن زنده‏ گی میلیون‏ها انسانِ رنج‏دیده و دردمند بُود. تاریخ فعالیتِ سیاسی بیژن هیرمن‏ پور، به قبل از چهار دهۀ به ‏قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، یعنی به دُوران حکومت شاهنشاهی، بر می‏گردد؛ دُورانی که ظلم و ستم و خفقاق، در جامعه بی‏داد می‏کرد و نابرابری‏های سیاسی –اجتماعی، مانع‏یرشد و سازنده ‏گیِ، …

در گرامیداشت اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر

شباهنگ راد  موقعیتِ جنبشِ کارگری در سرتاسر جهان، علی‏رغم تعرض افسار گسیختۀ سرمایه، روبه جلوست. اعتصابات و اعتراضات به‏منظور درخواست مطالبات پایه‏ای از صاحبان تولیدی و کارفرمایان، میادین تولیدی – ساختمانی را فرا گرفته است. نمی‏توان جنبش و اعتراضات کارگری را، به‏دلیل استثمار وحشیانه و بی‏رویۀ سرمایه‏داران نادیده گرفت و این جنبش را، به جنبشِ ساکن و یا به جنبشِ غیر پیش‏رو نسبت داد. به این سبب که، همه‏جا کارگران در صف مقدمِ مبارزه و اعتراض‏اند و دارند سرمایه‏داران و کارفرمایان را به اشکال متفاوت به‏چالش می‏کشند.  در حقیقت ویژه‏گی و منش کارگر، ویژه‏گی و منش اعتراضی، علیۀ بی‏عدالتی‏های حاکم بر میادین استثمار و جامعه است. پیداست که ماهیت و رویۀ سودجویانۀ سرمایه‏داران، اثر بس تعیین کننده و مهمی، در انتخابِ سیاست و رویۀ کارگران دارد. به عبارت روشن‏تر، کارگر مخالف نابرابری‏های اجتماعی، و مخالف پایمال شدن حق و حقوق خود در اثر کار انجام شده است. رعایت و پای‏بندی کار، در ازای دریافتِ دست‏مزد مطلوب و مناسب، نه تنها حق هر کارگر، بلکه فراتر از آن، مستحق دریافتِ ثروتِ برابر، از امکانات و نعمات …

تشدید جنگ، به بهانۀ مبارزه با نابودی سلاح‏های شیمیائی! – شباهنگ راد

بشردوستان «حقیقی» در حمله‏ای سازمان‏یافته و بدون کسب مجوز از نهادها و ارگان‏های مدافع‏ی حقوق بشرِ دست‏سازشان، با پرتاب بیش از صد موشک، در تاریخ چهاردهم آپریل دو هزار و هیجده، صدماتی جدی‏ای به سه ساختمان شیمیائی و نظامی اسد وارد ساختند!! به دور از نتایج و ثمرۀ نظامیِ سه دولتِ امریکا، انگلیس و فرانسه در حمله به خاک سوریه، و هم‏چنین به دور از ادعاهای پوچِ سازمانده‏گان سه کشور فوق و به‏اضافه دیگر جانیان ذینفع در جنگِ سوریه، این پُرسش‏ها مطرح است‏که چرا سایۀ هفت سال جنگ و ویرانی دارد، بر سر میلیون‏ها انسان دردمند سنگینی می‏کندُ، و بر خرابی‏ها و دربدری‏ها می‏افزاید؟ براستی که کدامین دولت‏ها قادر به تولیدِ سلاح‏های کُشندۀ «هوشمند» و شیمیائی‏اند؟ و بالاخره سودِ این‏دست بازی‏های سیاسی و جنگی، به جیب چه کسانی خواهد رفت و بدرد کدام جامعه خواهد خُورد؟ قبل از ورود به این پُرسش‏ها، کتمانی نیست که جنگ‏های رایج و تاکنونی، صدمات بسیار جدی و بس مخربی به میلیون‏ها تودۀ دربند و به جوامع‏ی سرشار از منابع‏ی طبیعی وارد ساخته است. کُشتار و تلف شدن میلیون‏ها انسان، …

اتحادِ «فدائیان» -حزب چپ ایران -، موضوع بر سر چیست؟ – شباهنگ راد

چند روز قبل تعدادی از عناصر و نیروی باقی‏مانده و در حقیقت فاقد بُرش و اصالت انقلابی، در آلمان به گرد هم آمدند، تا کاری «دگر»، انجام دهند!! سردمداران اصلی این گردهمائی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرف‏داران وحدت چپ و کنش‏گران چپ بودند؛ سازمان‏های «محبوب و درخشانی» که، در کوله بار سیاسی خود، چیزی جز بدنامی، بی‏ عملی، خیانت به انقلاب و انقلابیون و هم‏چنین پشت کردن به منافع‏ی کارگران و زحمت‏کشان ندارند. بقیه در اینجا

روحانی، درست است و همه با هم غرق خواهید شد – شباهنگ راد

شباهنگ راد رئیس جمهور «محبوب و معتدل» ایران، همۀ فکر و ذکرش، به عاقبت نظام است. اعتراضات دی‏ماهِ امسال، کلافه‏اش کردُ، به‏موازات آن جنگ و دعواهای‏اش هم با دیگر عناصر و جناح‏های نظام افزایش یافته و در این‏میان یکی دارد، دیگری را مسئول نابسامانی‏های جامعه و تعرض به معیشت مردم معرفی می‏کند. در حقیقت هر یک از آنان در تلاش‏اند تا گلیم خود را از آب بیرون به‏کشند و خود را به‏عنوانِ عنصر و یا جناحِ وفادار به‏منافع‏ی مردم معرفی کنند. داستان و حکایتِ عناصر وابسته به نظام از آغاز تاکنون، داستان و حکایتِ «آی دزد، آی دزد …» شده است. خلاصه داستان و حکایتِ مسخره‏ای‏ست و این جانیان درک کرده‏اند که مرم در مقابل آنان – و آن‏هم – با تمام وجود، به صف شده‏اند و در انتظار باز پس‏گیری اعمال جنایت‏کارانۀ چندین دهۀشان‏اند. دلیل آن روشن است، چرا که چیزی برای مردم باقی نه‏گذاشته‏اند و جامعه را به‏کمک هم‏دیگر، به فساد و به تباهی کامل کشانده‏اند. دست بردار هم نیستندُ با چنگ و دندان، در فکر بردوامی بیش از این نظام‏اند. حاضر به …

طرح رفراندوم و همه‏پرسی در خدمت به کدامین منافع و سیاست است؟ – شباهنگ راد

شباهنگ راد تلخک‏های سیاسی و وفادارانِ نظام جمهوری اسلامی، در گیرودار ارائۀ طرح همه‏پرسیِ رئیس جمهور محبوب‏شان ]حسن روحانی[، برنامۀ رفراندوم را هم به‏میان کشیده‏اند. از چند زوایه می‏توان – و می‏شود -، انگیزۀ طراحان همه‏پرسی و یا رفراندوم را مورد وارسی قرار داد؛ این‏که چرا این‏موضوعات، این‏روزها و هم‏زمان با اعتراضات مردمی، دهان باز کرده است؟ طلبِ جامعه و مردم، از حکومت‏مداران ایرانِ چیست؟ در میانۀ این‏دست سئوالات، چه کسانی حامی همه‏پرسی و یا رفراندوم‏اند؟ می‏خواهند همه‏پرسی و یا رفراندوم را در کدامین نظام و سیستم به‏مرحله عمل در آورندُ، حق و حقوق مردم را تضمین نمایند؟ چه کسان و یا کدامین طبقه، طیف‏ها و جریانات در آن ذینفع‏اند؟ و …. قبل از کنکاش و بازبینی به‏موارد فوق، توضیح این مساله، بی‏فایده نیست که، تاریخاً و در چهارچوبۀ سیستمِ نظام‏های وابسته‏ای هم‏چون نظام جمهوری اسلامی، که بر پایۀ زور و سرکوب استوار است، طرح رفراندوم و یا همه‏پرسی، موضوعی پوچ و زائد است. به این علت که ظرفیت و پای‏بندی این‏دست نظام‏های هار و خشن، با مبانی و با مضامین دمکراسی و محترم شمردن …

جامعه، اعتراضات مردمی و جایگاهِ چپ! – شباهنگ راد

خیزش و در واقع تسخیرِ خیابان‏های بیش از صد شهر ایران توسط هزاران انسان دردمند، جامعه، نیروهای ضد انقلاب و حامیان انقلاب را از یک‏سو مبهوت، و از سوی‏دیگر به‏وجد در آورده است. کسی در انتظار تحرکِ این‏چنین با عظمتی نه‏بُوده است. جامعه را تکان داد و زمین لرزۀ سیاسی‏ای برای همۀ جانیان بشریت بُود. سوءاستفاده – و در حقیقت غارتِ – نعمات و اموال عمومی جامعه و تلنبار نمودن آن‏ها، در جیب عده‏ای انگشت‏شمار، صدای گاهاً آرام و خفتۀ میلیون‏ها انسان صدمه‏دیده را – این‏بار – و آن‏هم در ابعادی گسترده‏تر و رادیکال‏تر، در آورده و درسِ بزرگِ دیگری، به همۀ دولت‏مردان و دیگر دار و دسته‏های‏شان داده است. البته ادعای بعضاً سران و ارگان‏های نظام، در کنترلی و در مهار آن است. امّا تقویمِ اعتراضی جامعه و هم‏چنین میادین تولیدی – طبقاتی ایران، در این چندین دهه، نشان از تصویر، سُخن و عملِ دیگری دارد. تداوم بازخواست‏های خیابانی در مشهد، تهران و دیگر شهرهای ایران، مبین این واقعیات است‏که، مخالفت‏ها و اعتراضات، به مسیر تازه‏ای پای گذاشته و سردمداران رژیم را، با مشکلات …

سیاهکل، در پاسُخ به ضرورت‏های جامعه – شباهنگ راد

شباهنگ راد تبیین صحیح جامعه، مشروط به تشخیصِ و فهمِ قانون‏مندی‏های حاکم بر آن است. تعریف و استنتاج نادرست از مکانیزم‏ها، مسیرِ تنش‏های تغییر دهنده را متغییر، جریان انقلاب را منحرف و به تعویق خواهد انداخت. به‏همین سبب، لازم است، تا نقش طبقۀ حاکمه و هم‏چنین چه‏گونه‏گی براندازی‏اش را، با انتخابِ سیاست‏های صحیحِ سازمانی – تاکتیکی، تعیین نمودُ جامعه و مردم را، حولِ سازمانِ منطبق با قانون‏مندی‏های حاکم، سازمان‏دهی، متشکل و رها ساخت. مدارکِ بازماندۀ انقلابات جهانی، بر پایۀ چنین متدی استوار استُ بدون بازشناخت درست، از ابزارهای به‏کار گرفته و تضمین شدۀ سرمایه، پاسُخ به ضرورت‏ها و نیازمندی‏های جامعه ناممکن می‏باشد. سیاهکل در بستر چنین نگاه و استنباطی، شکل گرفت و توانسته است، مُهر خود را، به‏عنوان عالی‏ترین روشِ از مبارزه، در سرتاسر جامعه به‏کُوبد. در حقیقت سیاهکل، پاسُخ به بن بست موجود، و پاسُخ به سیاستِ خشن و دیکتاتوری عریانِ یکی از جانی‏ترین و وحشی‏ترین نظام امپریالیستی بُود؛ رژیمی که، همۀ تلاش‏اش بر آن بُود تا جامعه را، در سکون و در خفقاق مطلق نگه دارد؛ رژیمی که حزبی به‏غیر از «تک حزبی» …

مصلحت‏گرایی، یا دگراندیشی؟! – شباهنگ راد

مصلحت‏گرایی، یا دگراندیشی؟! شباهنگ راد توالی نظراتِ مزورانۀ دولت‏مردان ایران، در هنگامۀ اعتراضات اخیر مردمی، نشان از، ترس و وحشت نظام از وقوعِ چنین رخ‏دادِ عظیمی داشت. اعتراضاتی که، افکار و اذهان عمومی جامعه را، مجذوبِ رشادت‏ها و فداکاری‏های خود نموده است. همه را به تکاپو انداخته استُ، حقیقتاً کسی در انتظارِ تحرکات مردمی، در چنین گستره و میزانی نبوده‏ است. شوکی بودُ، همه را تکان داده است. چپ و راستِ حکومتی و غیر حکومتی، دولتی و غیر دولتی، و هم‏چنین اپوزیسیونِ خارج از کشوری هم، اندرباب، له و علیۀ آن نوشته‏اندُ، گفته‏اند و کمپین‏های متفاوتی را، در سطح اروپا و…. برگزار نموده‏اند. بی‏گمان چنین حوادثِ اعتراضی، امری غیرمترقبه و محال نه‏بودُ، جامعه – و آن‏هم – به‏دلیل تحمیل صدها سیاست غیر انسانیِ دولت‏مردان، در آینده و هر آن، در انتظار بروز تنش‏های از نوعِ دی‏ماه خواهد بود. در هر صورت تظاهرات اخیرِ مردمی، یک‏بار دیگر، خشم و نفرتِ خفتۀ میلیون‏ها انسان دردمند را، به روی صحنه آوردُ، به کفِ خیابان‏ها کشاند و نشان داد که، اگرچه، می‏توان هر از چند گاهی و موقتاً، و …

چهّارم فروردین از نگاهی دیگر

شباهنگ راد در تاریخ جنبش کمونیستی ایران، روزهائی قید شده است که حکایت از آغاز و پایان کار سیاسی انسان‏ها، اهداف و آرمان‏ها دارد. روزها و ماه‏هائی که نماد خیزش و تنش، میان انقلابیون و ضد انقلابیون، و هم‏چنین کشاکش افکار و ایده‏های جلو رونده، و پس رونده است. یقیناً تکرار نوشتاری و یا گفتاری این روزها، و بدنباله تجلیل از تلاشِ انسان‏های کمونیست، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه، به جا و صحیح هم است. یکی از این روزها، چهّارم فروردین ماه هزار و سیصد‏و‏شصت‏و‏یک می‏باشد. روزی که رفقا محمّد حرمتی پور، حسن عطاریان، اسد رفیعیان، عبدالرسول عابدی و جواد رجبی، در نبردی خونین با بیش از سیصد تن از عناصر ضد انقلاب و ارگان‏های مسلح نظام درگیر شدند، و سر آخر، جان باختند. به عبارت دیگر، آن روزها و ماه‏ها، و در حقیقت دهه شصت، دهۀ خونین و دهۀ تعرض بی‏امان به کارگران، زحمت‏کشان و خلق‏های ستم‏دیده و کمونیست‏ها، از جانب ضد انقلابیون و نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی بوده است. سردمداران نظام در آن دهه، بر شدت سرکوب و بگیر و به بندها …

موقعیت زنان در افغانستان

شباهنگ راد فرهنگ و مناسبات سرمایه‏داری، جوامعِ خاورمیانه و از جمله جامعۀ افغانستان را، به‏یکی از میادین جنگ و توحش، غارتِ اموال عمومی و تحجُر تبدیل نموده است. خبرِ جنایت و تعرض به جان توده‏های رنج‏دیده و بویژه به زنان، آن‏هم به بهانه‏های واهی و متحجرانه هم‏چون «ناموس‏پرستی»، هر روز و هر ثانیه به‏گوش می‏رسد و خیل عظیمی از زنان و دختران، در زیر سایۀ قوانین عقب‏مانده و ارتجاعی این‏کشور، دارند، جسم و جان‏شانرا از دست می‏دهند. مشاهدۀ تصاویر و شنیدن رفتارهای رذیلانه در این جامعۀ جنگ‏زده، تکان‏دهنده و زجرآور است. بی‏گمان، دولت موجود از چنین وضعیت ناهنجاری، خشنود و سر مست می‏باشد. سال‏های مدیدی‏ست که جنگ‏های قبیله‏ای و دامن زدن به توهم و تاریک‏اندیشی، و هم‏چنین سازمان‏دادن حمله به دختران و زنان، به سیاست رایج دولت‏مداران افغانستان، حاکمان محلی و دیگر دار و دسته‏های سرمایه تبدیل گشته است. سال‏های مدیدی‏ست که زندگی مردم در زیر بمب و گلوله بارانِ وحشیانۀ امپریالیست‏ها و دیگر مرتجعین وابسته، به تباهی رفته است و سال‏های مدیدی‏ست که، حقوق بدیهی زنان را دارند لگدمال می‏کنند، تا سلطۀ سرمایه، جهل …

سهل انگاری و بی‌مبالاتی نظام، جان ده‌ها کارگر را گرفت

شباهنگ راد حوادث کارگری و بی مبالاتی رژیم جمهوری اسلامی، هم‌چنان دارد، جان کارگران را در میادین تولیدی، توزیعی و ساختمانی می‌گیرد. ساختمان 17 طبقه و بزرگ پلاسکو سوخت و بر پروندۀ بی‌مسئولیتی نظام افزود. آتش‌سوزی در مدارس بدلیل فقدان سیستم گرمایشیِ منطبق با استانداردهای بین‌المللی، خرابی بی‌قوله‌های محروم‌ترین اقشار جامعه، در اثر حوادثی هم‌چون باد و باران و سیل، قطع دست و پا در میادین تولیدی به‌دلیل فقدان امکانات اولیۀ ایمنی و غیره، از زمره حکایت و معضلاتی‌ست که در برابر میلیون‌ها کارگر و زحمت‌کشِ ایران قرار گرفته است. بی تردید در آتش سوختن کارگران در ساختمان پلاسکو، از جمله آخرین حادثه ها نخواهد بود و بنابه گفتۀ ««معصومه آباد»، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، 3000 ناایمن دیگر» در تهران، در انتظار فاجعه‌ای هم‌چون ساختمان پلاسکو می‌باشند. براستی عامل اصلی چنین فجایعِ دردناکی، به گردن چه کس، و یا کسانی است و تا چه زمان، کارگر در میادین استثمار، از شر این‌دست رویدادها خلاصی خواهند یافتُ، جامعه بیش از این، شاهد تلف شدن ده‌ها، صدها و یا هزاران نفر، در اثر بی‌مبالاتی و …

یکی از ستون‏های نظام مُرد

‎ شباهنگ راد مرگ طبیعی و یا «مشکوک» جنایت‏کارانی هم‏چون رفسنجانی – و بنابه دلائلی چند -، مترادف با کدری و کم‏رنگی بخشی از تاریخِ سیاسی‏شان در اذهان عمومی‏ست. رفسنجانی یکی از پایه‏گذاران نظام جمهوری اسلامی و یکی از منفورترین و راز دارترین اعمال سرمایه، علیۀ توده‏های ستم‏دیده بود. «سیاست‏مدار بزرگ»، «مرد کلیدی» و «سردار سازندگی» و غیره از جمله عناوینی بود که این عنصر، در دُوره‏های متفاوتِ نظام، با خود یدک می‏کشید. تاریخ سیاسی رفسنجانی، تاریخ نکبت، و تاریخ تعرض به معیشت پایه‏ای کارگران، زحمت‏کشان، زنانُ، پیر و جوان بود. کمتر کسی منکرِ نقش وی در هدایت نظام، در چند دهۀ حاکمیت جمهوری اسلامی‏ست. رفسنجانی شالودۀ نظام را به همراهِ خمینی پای ریخت؛ جنگ امپریالیستی ایران و عراق را بمدت هشت سال سازماندهی و هدایت نمود؛ کُردستان را به خاک و خون کشاند؛ انقلاب فرهنگی را در درون دانشگاه‏ها سازمان داد؛ نقش بس مهمی در کُشتار زندانیان سیاسی دهۀ شصت داشت؛ ترورهای خارج از کشور را سازمان دادُ، آمر و سازماندۀ اصلی فاجعۀ میکونوس و کشته شدن صادق شرفکندی – رهبر حزب دمکرات کُردستان …

دنیای مجازی و جایگاهِ وظایف کمونیستی

شباهنگ راد هم‏زمان با رشد و گستردگی ارتباطات مابین میلیون‏ها انسان در سرتاسر جهان از طریق دنیای مجازی، هم‏زمان با نقش و اهمیت این ابزار در اشاعه و پخش اعتراضات و روی‏دادهای اعتراضی کارگران و زحمت‏کشان، و هم‏زمان با آگاهی و گردآوریِ انبوهی از اطلاعات و دانش، متأسفانه و به‏موازات آن‏ها، ما شاهد درکِ بنادرستِ جایگاه رایانه پیرامون نقش آفرینی و انجام وظایف کمونیستی از جانب مدعیان راه رهائی از زیر یوغ نظام‏های سرمایه‏داری می‏باشیم. بدون شک در وصف جایگاهِ پراتیک کمونیستی، و هم‏چنین در وصف استفاده از ابزارهای فرعی مبارزه هم‏چون اینترنت، هزاران مقاله و نوشته وجود داردُ، امّا و به جرأت می‏توان گفت، که هیچ‏یک از آن جمع‏بندها و راه‏ها، ارتباطی با هم‏دیگر ندارند و در خدمت به رشد و بالندگی مبارزات کارگری – توده‏ای نیست. دلیل آن به فهم یکایک‏مان از دنیای مجازی‏ای هم‏چون شبکه‏های کسب و مبادلۀ اطلاعات، پالتاک، مسنجر و غیره، بر می‏گردد. ابزار و یا وسائلی که، مسلط بر ابزارهای اصلی انقلاب شده‏اندُ، قدم به‏قدم، بر جوهره و بر شیرازۀ جنبش‏های کمونیستی، اثر بس مخربی بر جای گذاشته‏اند. بنابه …

ترامپ محصول تضادها، کنش‏ها و واکنش‏های درونِ طبقۀ حاکمۀ امریکا

شباهنگ راد بعد از چندین ماه کشاکش تبلیغاتی و جدل‏های شخصیتی، بالاخره نام ترامپ از صندوق انتخاباتی امریکا به بیرون در آمد. انتخابی که باعث شگفتی و تعجب سرمایه‏داران، بانک‏داران و بویژه مابین سیاست‏مداران و دولت‏مردان امریکا گردیده است. گفتنی‏ست که انتظارات از انتخابِ این میلیادر و استثمارگر – و آن‏هم در دنیای سیاست –، بسیار پائین بود و باورها بر آن بود که هیلاری کلینتون، – و بنابه سابقۀ سیاسی – به جای اوباما، قدم به کاخ سفید خواهد گذاشت. خلاصه جدا از حدس و گمان‏ها و باوری و یا ناباوری‏ها، این نکات کلیدی مطرح است، که آیا نام این‏دست نمایشات سیاسی و گزیدمانی را می‏توان، انتخابات «مردمی» و «آزاد» گذاشت؟ آیا نفساً تفاوتی مابین کاندیداتوری دموکرات‏ها و جمهوری‏خواهان است؟ آیا نماینده‏گان وابسته به نظام امپریالیستی، سُخن‏گو و یا بازگو کنندۀ منافع میلیون‏ها انسان دردمند در کشور امریکا می‏باشند؟ به دنباله و آیا تاکنون، از دلِ انتخابات سرمایه‏داران – و آن‏هم با هر رنگ و بوئی –، مسیر تخریبی جامعه و هم‏چنین زنده‏گی دردناک میلیون‏ها کارگر و زحمت‏کش دگرگون شدهُ، رنگ و رونق تازه‏تر، …

اختلاسِ حکومتی در ایران

شباهنگ راد اختلاس، رشوه‏خواری، دزدیُ، فساد و صدها مورد از این دست، جزء ذاتیِ نظام جمهوری اسلامی‏ست. عادی‏ستُ، دولت‏مردان از زمره آنانُ، دیگر مسئولین و مقامات حکومتی هم، یکی پس از دیگری، در پیِ سبقت از دیگر رقبای شان‏اند. قانون جمهوری اسلامی و بر خلاف ارگان‏ها و نهادهای وابسته به‏دانان هم‏چون قوۀ قضائیه، نه پی‏گیر برخورد با غارت‏گران و مفسدان، بلکه هم‏گام و هم‏سو با رشوه‏خواران و چپاول‏گران مال و منال مردم و اموال عمومی جامعه‏اند. چرا که پایۀ نظام‏های امپریالیستی و از جمله نظام جمهوری اسلامی بر مبنای چنین منش و متدی شکل گرفته است و روز به روز، دارد ابعاد گسترده‏ای به‏خود می‏گیرد. چند وقت قبل و در دو بانک ملی و دولت، 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است و هم‏چنین بنابه گفتۀ دادستان کل کشور «محمدجعفر منتظری»، «یکسری املاک خارج از بخش تعاونی به برخی از مدیران فاقد مسکن شهرداری واگذار شده که بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است«. میلیاردها تومان در درون نظام اختلاس می‏شود و حقوق‏های چند میلیاردی به مدیران و سرکرده‏گان نظام داده می‏شود؛ دکل‏های …

«آزاد سازی» موصل، یا ادامۀ سیاست های جنگی

«آزاد سازی» موصل، یا ادامۀ سیاست های جنگی شباهنگ راد در هفدهم اکتبر دو هزار شانزده، و با فرمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق، «آزاد سازی» موصل، به همراهی شصت کشور و برهبری دولت امریکا، از دست داعش شروع شد. رایزنی های سرمایه داران، از آنروز و تاکنون ادامه دارد و قرار است، تا مردم موصل را، از دست داعش و داعشیان و آنهم با بمباران های هوائی و زمینی، و با راه اندازی خون و خونریزی «آزاد» سازند!! بهر حال هزاران نفر از نیروهای مسلحِ ریز و درشتِ دولت های بزرگ و کوچک، در این عملیات نامعین، به صف شده اند، تا بار دیگر، زندگی و افکار درب و داغان شدۀ مردم را، سر و سامان دهند!! بی تردید سابقه و عواقب این دست جنگ ها، بسیار آشکارُ، رو در روی میلیون ها انسانِ محروم است. آمده است که طی روزهای آغازینِ حمله، هزاران نفر آواره شده اند و همچنین صدها خانۀ روستائیان، توسط منادیان «آزادی«، با خاک یکسان شده است. دولت عراق به سادگی و در دو سال قبل – و آنهم بدون …

اوضاع مدارس و شروط استخدام معلمین در ایران

اوضاع مدارس و شروط استخدام معلمین در ایران شباهنگ راد حوزه های تخریبِ زندگی مردم و کودکان در ایران، بسیار گسترده و همه جانبه است. از هر سو، سران حکومت دارند، به محروم ترین اقشار جامعه فشار می آورندُ، همچنین قوانین ارتجاعی و ظالمانه، یکی پس از دیگری، بر بیکاری ها و بر ناهنجاری های اجتماعی افزوده است. پیداست که چنین جامعه ای، در خدمت به بالنده گی، رشد و زندگانی بهتر میلیون ها انسان دردمند و کودکان نیست. قد و وزن، در سیستم استخدامی، به حیطۀ قانون و تصمیم کشیده شده است و در این میان، آموزش و پرورش رژیم، مجاز به خدمت گرفتن افرادِ منطبق با قوانین ارتجاعی و تازۀ جمهوری اسلامی در درون مدارس نیست؛ قانونی که با هیچ منطقی، به غیر از منطق خشن و ناعادلانۀ سرمایه داری، قابل توضیح نیست. متأسفانه دامنۀ تبعیضات در زیر سلطۀ سردمداران رژیم جمهوری اسلامی دارد، گسترده و گسترده تر می گرددُ، هزاران انسانُ، بدلائل واهی ای همچون قد و قواره، رنگ و پوست و غیره، از گردونۀ کار و کاسبی خارج می شوند. آشکار …

زندگی و اوضاعِ کاریِ کارگران، در زیر سایۀ نظام

شباهنگ راد تصویر کامل و دقیقی را نمی توان از زندگی و اوضاعِ کاریِ کارگران، در زیر سایۀ رژیم جمهوری اسلامی ارائه داد. موقعیت آنها بسیار وخیم و بدنباله، حوادث و سهل انگاری کارفرمایان و صاحبان تولیدی، بر میزان ناهنجاری های جانی – کاری افزوده است. سانحه های کارگری و خودکشی ها، بدلیل فقدان امکانات ایمنی، و ناتوانی در تهیۀ مایحتاج اولیۀ زندگی، همچنین تلاش بمنظور دستیابی به حقوق های معوقه، در ایران پایانی ندارد. به بند کشیدن ها، اخراج ها و درگیری ها روزانه است و در این میان سردمداران رژیم، در سوی استثمارگران قرار گرفته اند. آمار و ارقامِ تخریب زندگی کارگران رو به بالاست و هر روز جامعۀ ایران، شاهد تلف شدن و رو در روئی اتفاقات دلخراش کارگران در میادین تولیدی – ساختمانی ست. بطور نمونه، یک کارگر ساختمانی در اثر ریزش آوار در محل «گودبرداری در خیابان شهید انصاری قزوین» جان خود را از دست داده است، و بنابه گفتۀ رئیس کانون کارگران ساختمانی «اکبر شوکت»، ایران رکودار حوادث کارگری در جهان است. سئوال این است که ریشۀ این دست …

اقدام وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستانی

شباهنگ راد جوهر سیاستِ ارتجاعیِ، منعِ شهروندان افغانستانی در 16 استان و 26 شهر ایران خشک نشده است که اخیراً نیروهای انتظامی استان فارس، در اقدامی شنیع و غیر انسانی و آنهم به بهانۀ اتباع بیگانه غیر مجاز، تعدادی از آنانرا با چشمان و دستانی بسته در تاریخ 16 شهریور، در حصارهای آهنی حبس نمودند! جدا از ابراز تأسف و محکومیتِ چنین اعمال سخیفی، باید گفت که مشاهدۀ چنین وضعیتی از جانب سرمایه داران و نظام های کریه ای همچون نظام جمهوری اسلامی امر عجیب و غریبی نبوده و نیست. بارها و بارها شهروندان افغانستانی توسط سردمداران جمهوری اسلامی مورد تحقیر و توهین قرار گرفته اند و فرزندان شان، از فراگیری علم و دانش باز مانده اند، و به دلائل موهومی، خانه های شانرا به آتش کشیده اند، تا مدافعین «ارتقاء امنیتِ عمومی«، جامعه را به مسیر دلبخواۀ خود سازمان دهند. پهن نمودن چنین سیاست و رذالتی قابل قبول نیست و در تقابل با آرمانِ کارگران و زحمت کشان قرار دارد و پیداست که هدف و نیت نظام، انحراف افکار عمومی و هدف و نیت، …

زندانیان سیاسی و نظام در دهۀ شصت

شباهنگ راد دهۀ شصت یکی از خونبارترین و سیاه ترین دهه، در تاریخ مبارزاتی توده های ستمدیدۀ ایران است. تمامی میادین در این دهه، کشاکش نابرابر و هزینه پرداز بود. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی، در تداوم اهداف سرکوبگرایانۀشان، زندان ها را با خون بهترین فرزندان کارگران و زحمت کشان شُشتندُ، آنچنان جنایاتی در درونِ زندان ها مرتکب گردیدند که علیرغم گذشت دهه ها، ابعاد آن، همچنان در پستوی سیاست های ارتجاعی نظام پنهان مانده است. اگر چه نقشه های شوم جانیان بشریت از جانب بعضاً وفادارانِ نظام، به بیرون درز شده استُ، امّا، ناگفته ها و اعمالِ بسیار فراوانی ست، که برای میلیون ها انسان دردمند و خانواده های جانباخته گان دهۀ شصت، ناروشن و مبهم می باشد. بی تردیدُ گام به گام، پرده ها کنار زده خواهد شدُ، جامعۀ انسانی، به قضاوت تاریخی خواهد نشست و پاسُخ آنچه را که بر سر فرزندان توده های ستمدیده، در درونِ سیاه چال های نظام آمده است را، خواهد داد. تاکنون، کم گفته و یا نوشته، پیرامون پاسداشت این دهه، نشده است. به حق و بجا و …

فرمان حملۀ خمینی به کُردستان در 28 مرداد 58

شباهنگ راد قساوت و درنده خوئی رژیم جمهوری اسلامی را صرفاً و صرفاً نمی توان به مرداد ماه، خلاصه نمود؛ امّا و به جرأت می توان گفت که این ماه، در تاریخ مبارزاتی خلق رزمندۀ کُرد، فراموش نشدنی ست و می بایست آنرا، به عنوان یکی از جنایت بارترین روزهای سران نظام به حساب آورد. در این زمان بود که ضد انقلاب، فرمان جنگِ همه جانبه علیۀ انقلاب را صادر نمود. سردمدار نظام جمهوری اسلامی با وقاحت تمام اعلام نموده است که: «به رئیس کل ستاد ارتش و رئیس کل ژاندار مری اسلامی و رئیس پاسداران اکیدا دستور میدهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم و تمام مرزهای منطقه را سریعتر ببندید که اشرار به خارج نگریزند و اکیدا دستور می دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر تخلف از وظیفه و مورد مواخذه شدید خواهد شد«. جوهرۀ …

روایت و نگاه نادر ثانی، از ایرج مصداقی

روایت و نگاه نادر ثانی، از ایرج مصداقی شباهنگ راد در مصاحبه با یک ساواکی و جرم های اشرف دهقانی – نوشتۀ نادر ثانی – آمده است که: «ایرج مصداقی را به هیچ عنوان ساوامایی، جاسوس، خبرکش و یا لابی جمهوری اسلامی نمی خوانم. شناختی که از چند سال پیش از او از طریق خواندن نوشته ها و شنیدن سخنان اش دارم به من چنین اجازه ای را نمی دهد ….». «بر این باورم که گفتگو و نقد در میان صفوف اپوزیسیون باید در جریان باشد اما بر این باورم که هیچگاه نمی بایست اجازه داد که ناسزا و هوچی گری، اتهام و توهین به درون این گفتگوها و نقدها راه یابد چرا که در اینصورت این تنها و تنها دشمن مشترک توده ها – نظام سرمایه داری و کارگزاران آن – خواهند بود که از جایگاه خود به این میدان نگریسته، شاد و خرسند خواهند شد.» پس از «مصاحبه» و «گفتگو«ی ایرج مصداقی با پرویز معتمد، مامور ساواک و «هوشمند» نظام شاهنشاهی، دنیای مجازی شاهد بحث و جدلِ موافقین و مخالفین آن بوده است. …

چاره و درمانِ مفاسد اجتماعی در زیر سلطۀ نظام

چاره و درمانِ مفاسد اجتماعی در زیر سلطۀ نظام شباهنگ راد آسیب ‏های اجتماعی در جوامع‏ سرمایه ‏داری، در ابعادی غیر قابل تصور، رو به فزونی ‏ست. تعرض نظام‏ ها به دست ‏آوردها، یکی پس از دیگری، مولدِ صدها بلایای اجتماعی‏ ای هم‏چون، اعتیاد، فحشاء و غیره است. زمانی‏ که حاکمان، هر دم، فکر و ذکرشان، چپاول دست‏مایه ‏های میلیون ‏ها انسان ندار است، طبعاً وقوع هزاران حوادث و رخ‏دادهای ناهنجار، غیر طبیعی و نامتعارف نیست. در این میان دو نکته را می‏ بایست در بررسی این موضوع اهمیت داد و آن این‏که، مناسبات تحمیل شدۀ سرمایه به جامعه، عامل اصلیِ بدبختی ‏های اجتماعی ‏ست، و دیگریُ، تحت هیچ شرایطی به صلاح نیست، تا اشک تمساح ریختن‏ های دولت‏مردان و سرکرد‏گان نظام‏ های امپریالیستی را جدی گرفت، و نام آنانرا، در صف مردم، دل‏سوزان انقلاب و یا از زمرۀ مخالفین آسیب‏ ها و بلایای اجتماعی نوشت. به عبارتی حقیقی‏ تر، در غلطیدن مردان، زنان، جوانان و کودکان به سمت ‏و ‏سوی بلایا و مصائب اجتماعی، نه غریزی و بنابه خواست و میل‏ شان، بلکه نهفته …

اعتباری حمید اشرف، در باوری به آرمان و پراتیک اش بود

(در چهلمین سالگرد جانباختنه گان 8 تیر 55) شباهنگ راد در 8 تیرماه 1355، حمید اشرف بهمراه رفیق یوسف قاتع خشک بیجاری، محمدرضا یثربی، فاطمه حسینی ابرده، محمدحسین حق نواز، طاهره خرم، عسگر حسینی ابرده، محمدمهدی فوقانی، علی اکبر وزیری و غلامعلی خراط پور، در نبردی چند ساعته با مزدوران نظام شاهنشاهی و در خانۀ تیمی جان باختند. در چهلمین سالگرد این رفقا بی مناسبت نیست تا یکبار دیگر بر جایگاه و اهمیتِ سازمان رزمندۀ چریکهای فدائی خلق ایران و متعاقباً بر ویژگی حمید اشرف و آنهم بعنوان عنصری مقاوم، که نقش بس ارزنده ای، در شادمانی و زنده نگه داشتن قامت سازمانِ – بعد از ضربۀ سیاهکل – داشت، اشاراتی گرددُ، نشان داده شود که، چرا این روزها و به بهانه های متفاوت، عناصر، وابستگانِ به نظامِ گذشته و سرمایه، و به اصطلاح محققان و پژوهشگران دارند به میدان می آیندُ، و بعضاً از آنان هم به دفاع شرمگینانه از وی می پردازند. در یک کلام تصویر و بسترسازی ها، فاقد ارزش اندُ، قرابت بسیار نزدیکی مابین همۀشان وجود دارد و اگر چه هر …

سرکوبِ نظام، بر گُردۀ جامعه

سرکوبِ نظام، بر گُردۀ جامعه شباهنگ راد فلسفۀ وجودی نظام های سرمایه داری همچون نظام وابستۀ جمهوری اسلامی، در سرکوب و در قلع و قمع اعتراضات کارگری – توده ای ست. ترسیم و به رسم نمودن اوضاع در هم ریختۀ دنیا و همچنین طرح و بیان زندگیِ وخیم میلیون ها انسان دردمند، بطور قطع و تماماً، قابل انتقال نیستُ، در این میان سرمایه داران جهانی، بهمراهِ دار و دسته های شان، همه جا و با اتخاذ سیاست های سرکوبگرایانه، در پی تخطئۀ هرگونه درخواست و مطالبات مردمی اند. حاکمان به بند می کشند و به اموال عمومی جامعه یورش می برند، تا عمرِ مناسبات سرمایه داری درازتر گردد. عملکرد سرمایه داران – در همه جا –، و علیرغم تفاوت های چند، ماهیتاً یکسان است و به همین دلیل صحیح نیست، تا تعاریف گونه گونه و یا نامتجانسی از آنان ارائه داد. در حقیقت دنیا در دست عدۀ بسیار قلیلی تمرکز یافته است و دارند کشورها را یکی پس از دیگری، مورد آزمایش و مطامع خود قرار می دهند و بدنبالۀ آن میلیون ها انسان فقیر …

هزینۀ جنگ های امپریالیستی را چه کسانی می پردازند؟

شباهنگ راد هزینۀ جنگ های کنونی جهان را نمی توان و نمی شود بطور دقیق بر شمرد. میزان کُشت و کُشتار، و خانه خرابی بی قوله های میلیون ها انسان ندار، اصلاً و ابداً قابلِ شمارش نیستُ، جنگ افروزان، میزانِ تخریب و آوارگی جامعه و محرومان را به بالاترین حد و رقم خود رسانده اند و در این میان، کودکان، با چشمان و چهره ای گریان و غم زده، ناظر آیندۀ نامعلوم خویش اند. در یک کلام تأوان جنگ های امپریالیستی بر گُردۀ پائینی هاست و بانیان آن، از زمرۀ بهره برداران آن به حساب می آیند؛ چرا که سران دو سو و یا چند سوی جنگ، مشخص اند و مردم، نه آغازگر آنند، و نه کمترین نفع و سودی از تداوم آنها خواهند بُرد. دایره، سمت و سو، و مختصات جنگ های امپریالیستی بسیار گویا و آشکارست. سیاست ها بمنظور انجام مقاصد پلید از جانب سودجویان، یکی پس از دیگری چیده شده است و بازیگران انتخابی و دست چین شده هم، آمادۀ تحقق سیاست های امپریالیستی اند. به عبارتی دقیق تر، عاقبت و ثمرۀ …

موقعیت جنبشِ کارگری در اوّل ماه مه

شباهنگ راد جهان غرق در بُحران اقتصادی، جنگ و بی عدالتی، نابرابری و تعرض به پائین ترین معیشت زندگی میلیاردها کارگر و توده های محروم است. اقتصادِ گندیدۀ سرمایه داری، دمار از روزگارِ طبقۀ کارگر را در آورده و مجالی برای زندگی بخور و نمیرشان نه گذاشته است. میدانِ دست درازی به جان و مال کارگرانِ جوامع سرشار از ثروت و منابع طبیعی، پایانی نداردُ، یکی پس از دیگری، در صفِ غارتِ بیش از این و نابودی ست. میلیون ها کارگر و تودۀ دربند، با انبانی از درد و رنج، و با کوله باری از آیندۀ نامعلوم، دارند از موطن خود رانده می شوند تا جهانِ سرمایه، امن تر گردد! نگاه و مطالعه به تصاویر و اخبارِ نیمه مخابره و سانسور شده از جانب بلندگوها و ارتباطات جمعی امپریالیستی، برای هر انسان آزادیخواه و کمونیستی، آزار دهنده و غم انگیز است. ساختمانِ نرمال و طبیعی جهان، و همچنین زندگی انسان ها را زیر و رو نموده اند، تا مبادا ترم های انسانی و سالم، جایگزین روابط و مناسبات تخریبی و دغل بازی های حاکمان گردد. …

نظامُ، دست فروشان

نظامُ، دست فروشان شباهنگ راد داستانِ دست ‏فروشی در ایران برای محرومان، حکایتی شده است. داستانِ غم‏ انگیزی ‏ست که به تصویر کشیدن آن‏ ها، جز تاز‏گیِ دردهای قربانیان نظام امپریالیستی نیست. از نظرِ سران حکومت، ظاهراً سد معبراندُ، مخلِ زیبائی شهرها! زیبائی که در پس آن، میلیون‏ ها انسانِ گرسنه و ندار، شب را به روز می ‏رسانند و روزی از نو، را با آینده و با ساعاتی نامعلوم، سپری می ‏کنند. شهرداری ‏ها و مأموران ریز و درشت ‏شان، حافظ نظمِ دل ‏بخواۀ سرمایه ‏اندُ، کاری به شکم مردم، چگونگی آموزش و درس و مشق و تهیۀ لوازمِ تحریر فرزندان ‏شان ندارند. می ‏بایست قوانین ارتجاعی را به بهای پاشیدن شیرازۀ زند‏گی مردمُ، آن‏هم در پهنۀ ایران گستراندُ می ‏بایست، ترس و وحشت را از اذهان و بر فضای عمومی جامعه، زنده نگه داشت. از یک ‏سو اصرارِ دست فروشان، بر «رونقیِ» کسب و کارشان می ‏باشد و از سوی ‏دیگر، نظام در فکرِ «حقوق و آرامش شهروندان» و «پاکیز‏گی» شهرهاست. حقیقتاً که تناقضات طبقاتیِ و چهرۀ شهرها، از حالت طبیعی خود خارج …

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

شباهنگ راد موقعیتِ جنبش های اعتراضی زنان علیۀ بی عدالتی ها، تبعیض و نابرابری ها در پهنۀ جهان، تا حدودی در مسیر واحدی ست. سرمایه همه جا دارد، در مقابلِ بیش از نیمی از جمعیت جامعه، یکسان عمل می کند و از آنان سوءاستفاده های جنسی، از پرداخت و باز پرداخت دستمزدهای ناچیز و نابرابرشان سر باز می زند. موضوع نابرابری جنسیتی در زیر لوای حاکمان، ید طولائی دارد و طبعاً، نیازمند تغییر بینادی ست. در حقیقتُ به عبارتی، توضیحِ دقیق تبعیضات جنسیتی در دنیای کنونی، ناممکن است و اگر چه، ساختار سرمایه داری در همه جا، کارکرد واحد داردُ، امّا – و علیرغم تفاوت های چند –، زنان جوامع ی تحت سلطه، با رنج، با تبعیض و یا با دردِ بیشتری رو در رو می باشند. هدف و بحث فعلی، نقدِ بنیه های ساختاری و یا تشریح دخالت گری های سرمایه، بر حال و روز زنان نیستُ، بلکه توضیح و یا تکرار سر انجامی و ثمربخشی کار و مهمتر از همۀ آنها، چگونگی و رهیافت برگرداندن منفعت زنان، از اوضاع دست ساز حاکمان می …

تضادها (ی درونی نظام) و انتخابات

شباهنگ راد به انتصابات و جابجائی عناصر وابسته به نظام، و آنهم تحت عنوان «انتخابات» چند روزی باقی مانده استُ در این میان، صدها تن از صافی و فیلتر «شورای نگهبان» گیر کردند و رد «صلاحیت» شدندُ، تعدادی دیگر، آمادۀ خوش خدمتیِ بیش از این به سرمایه اند. نه افکار و مشغولیات مردم، بل بحث درونِ حکومتی یان و وابسته گان اش، این روزها و در هنگامۀ «انتخابات»، گُر گرفته است و همه با هم، در پی داغ تر نمودن تنور انتصابات نظام سراسر جهل و سرکوبگرند. بحث و نظری در مخالفت با غیر اعتباری انتخاباتِ تحتِ سلطۀ نظام های امپریالیستی نیستُ، مضافاً اینکه، پیداست انتخابات در جوامع وابسته ای همچون ایران، فاقد ارزش و محتواست و مردم در این دست «انتخابات»، کمترین نقشی ندارند. بی گمان بارها و بارها، در حول و حوش «انتخابات» متعدد نظام جمهوری اسلامی، گفته و نوشته شده و همچنینُ، در عمل دریافته شده است که، توقع و انتظارِ شمارش آرای مردمی از جانب سردمداران نظام جمهوری اسلامی پوچ و بیهوده می باشد. یک نکته، طی نزدیک به چهار دهۀ …

واقعه کلنُ، نگاه و تقاضای «مینا احدی» از دولت های اروپائی

شباهنگ راد دو نگاه و استنباط سیاسی، پیرامون رخدادها و رویدادهایی همچون جنگ، اعتیاد، دزدی، فحشاء و غیره وجود دارد. یک نگاه متعلق به حاکمان و قدرت مداران کنونی ستُ، نگاهی دیگر، به مدافعین آرمان مردمی و کمونیستی مربوط می شود. بی تردید این دو نگاه، کاملاً در تقابل هم اند، و یکی بهمراهِ دم و دستگاه های جمعی و دیگر زوائدش، در پی جابجائی درستی ها، و دیگری حقیقت جو، ریشه یاب و مستقل از ایدئولوژی و افکارِ سرمایه داری ست. بر اساسِ چنین نگرش و بدلیل وجود دو نگاهِ متضادِ درونِ جامعه است، که می توان و می بایست، رویدادهایی همچون کلن را مورد بررسی و بازنگری قرار داد؛ رویدادی که بنوبۀ خود، بجا و بدرست، حامل عکس العمل ها و موضع گیری ها از جانب جریاناتِ متفاوت سیاسی و آزادی خواهان گردیده است. قبل از هر چیز، لازم به تذکر است که واقعۀ کلن، تنفر برانگیز و رد شده است و بدون کمترین تردیدی، سر آن به افکار کثیف و منفعت جو وصل می باشد و ربطی، به قربانیان نظام های امپریالیستی …

بیکاری و بیکارسازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

شباهنگ راد یکی از برآمده‏های دولتِ «تدبیر و امید» روحانی، به‏مانند دولت‏های پیشین نظام جمهوری اسلامی، در بیکارسازی و در عدم پرداخت حقوق‏های ناچیز کارگران می‏باشد. نزدیک به 6 میلیون بیکار و هم‏چنین عدم پرداخت حقوق معوقه‏ی چندین ماهه و سالانه‏ی کارگران ایران را می‏توان به‏عنوان، و به‏یکی از «محسنات» دولت کنونی برشمارد. البته توضیحِ دقیق زندگی و حکایت فارغ‏التحصیلان ایران و کارگران، کار آسانی نیست. چرا که کم‏تر از نیمی از حقایقِ اوضاع مشقت‏بار کاری، دارد توسط ارتباطات جمعی به بیرون درز می‏کندُ، طبیعتاً در برگیرنده‏ی تمامی واقعیات نیست. حق مسلمُ، جدا از پی‏آمدهای ناگوار اقتصادی، بر زندگی مردم، بیکاری و بیکارسازی‏ها هم، بر ناهنجارهای رفتاری – اجتماعیِ درون جامعه افزوده است. وجود صدها معضل و بلایای اجتماعی و از جمله طلاق‏های بی‏وقفه و روزانه، ورود هزاران کودک به عرصه‏ی کاری، گسترش اعتیاد و قاچاق، تنش‏های متفاوت و هم‏چنین درگیری‏های کُشنده و خودکشی و آن‏هم به دلیل نداری، خط فقر 25 میلیونی و زیر و رو نمودن فرهنگ و ارزش‏های انسانی و غیره، از زمره موضوعات و در حقیقت، از جمله تأثیراتی‏ست که سردمداران …

دولت ها و پناهندهگان!

شباهنگ راد سیاستِ «خیرخواهی» و «انسان دوستی» بعضاً دولت های سرمایه، به سر رسیدُ، دیوارهای سیمی مرزها، بلندتر، طول و درازتر، و همچنین نگهبانان طبقات حاکم برای جلوگیری از ورود پناهنده گان، به اماکن غیر جنگی، بیشتر شده است. به بیانی روشن تر، بهره برداری های سیاسی، بمنظور ورود نیروی کارِ تازه و ارزان، و آنهم به بهانۀ وفاداری به «اخلاق بشری» خاتمه یافته استُ، بار دیگر، تدابیر امنیتی و پیگیری سیاست های آزار و اذیت مردمِ جنگ زده و آواره گان، به سر تیتر وظایفِ سرمایه داران تبدیل گردیده است. طبیعتاً و بدُرست، عزیمت هزاران انسان، از محیط و کاشانۀ خود، موجبِ موج عظیمی از عکس العمل ها، در اقصا نقاط دنیا گردیده است؛ آواره گان و انسان هایی که به دلائل سیاست های امروزی به اصطلاح نوعدوستان، بار توهین، خواری، و هم چنین مرگ را به دوش – کشیده و – می کشند، تا در آینده ای نامعلوم، کمی آسوده تر ادامۀ حیات دهند. تاکنون نوشتار، پیرامون موجِ بی خانمانی انسان ها در چند وقتۀ اخیر، به خروارها رسیده است و متأسفانه و …

جامعه‏ی کارگری در اوّل ماه مه

شباهنگ راد چند روزی به اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر باقی مانده است؛ روزی که جهان، شاهد حضور گسترده‏ی کارگران در خیابان‏ها علیه‏ی سرمایه‏داران خواهد بود. در چنین روزی میلیون‏ها کارگر سرتاسر جهان، در صفی واحد و به‏همراه هزاران کمونیست و آزادی‏خواه، صاحبان تولیدی، کارفرمایان و دولت‏های حامی سرمایه را به‏مصاف می‏طلبند و بار دیگر، تنفر و انزجار خود را علیه‏ی بی‏عدالتی‏های موجود اعلام می‏نمایند. حقیقتاً که جهان سرمایه‏داری به‏دلیل ذات و نیت‏اش، زندگی کارگران را در موقعیت خطرناکی قرار داده است تا موقعیت خود را مطلوب‏تر نماید. در چنین دنیایی، جامعه‏ی کارگری، جامعه‏ی بی‏افق و جامعه‏ی بی‏چشم‏اندازِ زندگی بهتر می‏باشد. پُر واضح است‏که اوضاع ناهنجار زنده‏گانی کارگران و آن‏هم در زیر سایه‏ی نظام‏های امپریالیستی امر عجیب و غریبی نیست و کارگران از زمان پیدایش طبقات زورگو و سرمایه‏داران، مورد استثمار و تعرض بی‏رحمانه‏ی سودجویان قرار داشته و هم‏چنان و با شتابی صد چندان، دارند توسط جانیان بشریت له و لورده می‏شوند. سال گذشته و به‏مانند دیگر سال‏ها، کارگر، شاهد تعرض بی‏امان سرمایه‏داران به حیات و هستی‏اش، شاهدِ، به تباهی رفتن هم‏قطاران‏اش در سرتاسر …

بُحران یمنُ، حقیقت چیست؟

شباهنگ راد هفته‏ای‏ست که دُور تازه‏ای از تضاد منافع‏ی سرمایه در یمن از سر گرفته شده است. عملیات هوائیِ با توافق امریکا و به‏سرکرده‏گی عربستان و دیگر دولت‏های عربی به یمنُ، و آن‏هم تحت عنوان «طوفان قاطعیت» آغاز گردیده است. دهه‏هاست که منطقه‏ی خاورمیانه و بعد از «بهارُ و انقلابات عربی»، دست‏خوش تغییر و تحولات خانمان‏سوز می‏باشد. روند خرابی‏ها، نابسامانی‏ها و هم‏چنین ناامنی و نداری میلیون‏ها انسان دردمند، شکلِ ناایستایی به‏خود گرفته است و دارد، گام به‏گامُ فضای یکایک کشورهای منطقه‏ی خاورمیانه را در بر می‏گیرد. دارند به بهانه‏ی شیعه و سُنی و دفاع از «حکومت‏های مشروع و نامشروع»، و هم‏چنین به بهانه‏ی برقراری امنیت و پای‏داری دمکراسی، امنیت را ناامن‏تر و حلقه‏ی دمکراسی تعریف شده‏ی سرمایه را، تنگ‏تر و تنگ‏تر می‏کنند. این همان «تغییر» ادعایی اوباما، از زمان قدرت‏گیری‏اش و در ادامه و در پی‏گیری سیاستِ «خاورمیانۀ بزرگُ» و «برقراری نظم نوین جهانی» به سرکرده‏گی امپریالیسم امریکاست. به دیگر سخن و از منظر معماران کنونی، جهان سرمایه‏داری، نیاز به حیات بیش از این، نیاز به رفع بُحران و نیاز به کنترل بهتر مواد باارزشِ …

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان

  شباهنگ راد خبرها تکان‏دهنده‏اند و تصاویر دردآور و وحشی‏گری انسان‏ها تنفر بر انگیز. همه‏ی این‏ها دارد به‏موازات رشد تکنولوژی، صنعت و افکار بشریت و آن‏هم در قرن بیست‏و‏یکم اتفاق می‏افتد. در چنین عصرُ و وضعیتی، هر «دعانویس» و «رمال«ی، قانون‏گذار شده است و هر اُملی مجری. بی‏راهه نیست که در چنین عصری، جهان، شاهدِ جنایات بی‏شمار و اعمال شنیع از جانب حامیان سرمایه و تاریک اندیشان، در حق محرومان و مخالفینِ مناسبات کنونی‏ست. اعمال شنیع‏ای که قابل هضمُ و قابل تصور نیست. براستی که بانی چنین فجایع‏ی دردناکی چه کسانی‏اند و دلیل این‏همه نابسامانی‏ها، و تعرض, بی‏رحمانه به پایه‏ای‏ترین حقوق انسانی و آن‏هم در دُوران به اصطلاح دمکراسی و آزاداندیشی در چیست؟ قرار و مدارهای قدرت‏مداران بین‏المللی و انتظارات و توقعات مردمِ دربند و ندارِ کشورهای تحت سلطه، چه بوده است و امروزه، محروم‏ترین اقشار جامعه، شاهد چه اعمال و کارکردی از جانب دولت‏مردانِ، جای‏گزین‏اند؟ قطعاً قصه‏ی فرخنده در افغانستان، قصه‏ی یگانه زنان این مرز و بوم نیست، بلکه قصه‏ی نیمی از انسان‏های دردمندی‏ست، که دارند در زیر چکمه‏ی جانیان بشریت و حامیان سرمایه …

جمهوری اسلامی در تندپیچی تاریخی

ارژنگ بامشاد   دو سال از شکست  کاندیداهای  «اصلح» رهبر در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. انتخاباتی که با نارضائی عمومی مردم از عملکرد هشت سال دولت دلخواه رهبر و شورش بخشی از کاست حکومتی علیه سیاست تمرکزگرایانه ولی فقیه، نتایجی غیر از انتظار رهبر و سینه چاکانش به دنبال داشت. در این دو سال بخش، بزرگی از تاثیرات سیاست های میان مدت و دراز مدت  مثلث حاکم آشکار شده است. اقتصادی ورشکسته و کمر خم کرده زیر بار تحریم های ویرانگر اقتصادی، بر ملا شدن دزدی های نجومی دولت «پاکان»؛ انزوای جهانی جمهوری اسلامی و سیاست منطقه ای به بن رسیده اش؛ نابودی غیرقابل تصور محیط زیست کشور و گسترش لجام گسیخته فقر، فحشاء، اعتیاد و بی آیندگی نگران کننده برای میلیون ها جوان کشور و در نتیجه فرار سرسام آور مغزها. مجموعه این بیلان کار، شکست تمام عیار سیاست های رهبر رژیم را به نمایش گذاشته است. برای جبران این شکست ها و برای جلوگیری از انفجار خشم توده های عاصی،  بخشی از سکانداران قدرت آژیر خطر را به صدا درآورده اند. سئوال کلیدی این است که …

نفت را بر سر سفرۀ مردم بُردندُ، نان را گرفتند!!

  شباهنگ راد حکایتِ ریاکاری، چپاول و دُروغ‏گوئی‏های دولت‏ها و حکومت‏ها، در حق محروم‏ترین و ضربه‏پذیرین اقشار جامعه، تمامی نه‏دارد. میلیاردها انسان در دنیای سرمایه‏داری محتاج نان و آب و سر پناه‏اند و روزانه، دارند بر سر ابتدائی‏ترین نیازهای زندگی جان می‏دهند و در مقابل، حاکمان و سرمایه‏داران، در پی زراندوزی و در پی غارت بیش از اینِ، دست‏رنج توده‏های محروم جهان‏اند. عجب دنیایی را طبقه‏ی حکومت کننده، برای طبقه‏ی حکومت شونده، چیدمان نموده استُ، و عجب جهانی را ساخته است که در آن، ندارها، ندارتر، و پول‏دارها، پول‏دارتر می‏شوند. در حقیقت چنین روندی ایستا نیست و دامنه‏ی آن، روز به روز و ثانیه به ثانیه، دارد گسترده‏تر و وسیع‏تر می‏شود. جدا از تعرض خون‏بار به اعتراضات مردمی، افزایش قیمت‏ها و آن‏هم به‏بهانه‏ی بالا بُردن «کیفیت» اقلام اولیه‏ی زندگی و تحصیلی، دارد شانه‏های خمیده‏ی میلیون‏ها انسانِ محروم را خُرد می‏کند. زندگی در زیر سایه‏ی دولت‏های سرمایه‏داری به‏مانند مرگ تدریجی‏ست و چشم‏انداز زندگی بهتر در چنین مناسبات و سیستم‏هایی، محال است. کنترلی در نظم دادن قیمت‏ها و آن‏هم در انطباق با درآمدهای پائینِ کارگران و زحمت‏کشان …

جنبش دانشجوئی، موقعیت و جایگاهِ آن!

شباهنگ راد در ایستائی جنبش دانشجوئی و در بی‏تفاوتی سیاسی آن، و بویژه از زمان روی کار آمدن دولت «اعتدال و امید»، مخالفتی نیست. در ادامه این‏که و من‏حیث‏المجموع، در جایگاه و هم‏چنین در موقعیت ویژه‏ی میادین آموزشی – تحصیلی، و آن‏هم به‏عنوان مبشران آگاهی درونِ جامعه و پیش‏قراولان اعتراضات دمکراتیک – اجتماعی، ابهامی نیست. در حقیقتُ جنبش دانشجوئی از دیرباز و سنتاً از چنین نقشی برخوردار بود و تآثیرات بس ارزنده‏ای بر دیگر جنبش‏های اعتراضی بر جای گذاشته است. بنابه چنین موقعیت و جایگاهی‏ست که، حاکمان و سرمایه‏داران، توجه خاصی نسبت به دانشجویان داشته و به انحای گوناگون در تلاش‏اند تا دانشگاه‏ها و دانشجویان را، منفعل و به سمت سیاست پرهیزی سوق دهند چرا که تاریخاً و عرفاً، دانشگاه‏ها و دانشجویان، سرمایه‏داران و ظالمان را به‏مصاف طلبیدند و آرمان، اهداف و تحرکات‏شان، در خدمت به کشفِ درونی و توضیحِ سیاست‏های فریب‏کارانه و ناسالم حاکمان و سرمایه‏داران، در خدمت به رهائی و آزاده‏گی انسان‏ها از زیر یوغ ستم بوده است. به عبارت دیگر، قانون و اساسنامه‏اش را این‏گونه نوشته‏اند و قابل دگرگونی و تغییر بنیادی …

دو تعریف و دو نگاه از زندانیان سیاسی در یادمان جان‏باخته‏گان دهه‏ی شصت

  شباهنگ راد دو نگرشُ و دو دیدگاه در حول و حوش هویت حقیقی و طبقاتی زندانیان سیاسی، در درونِ جنبش‏های اعتراضی و نیروهای سیاسی ایران موجود است. در آغاز، تاکید به نکته‏ای بی‏فایده نیست که بافتِ زندانیان سیاسی، این‏روزها و تحت حاکمیت نظام‏های امپریالیستی و از جمله در زیر سلطه‏ی رژیم وابسته‏ی جمهوری اسلامی تغییر یافته است. به گمانی تفاوت بسیار عظیمی‏ست مابین زندانیان کنونی با زندانیان سیاسی دهه‏ی شصت. یک‏دستی و یا به عبارتی – و من‏حیث‏المجموع -، خالصی زندانیان سیاسی، یعنی زندانیان کمونیست و انقلابی دهه‏ی شصت قابل رویت بود؛ زندانیانی که رفتار و اعمال‏شان در خدمت به منافع‏ی دردمندان و مخالف جدی قوانین نظام وابسته و از جمله رژیم جمهوری اسلامی بودند، و امّا و امروزه شاهدیم که به دلیل کشاکش شدید، در درونِ طبقه‏ی بالائی‏ها – و آن‏هم بر سر سهم‏بری هر چه بیش‏تر و کسب اهرم‏های دولتی -، تعدادی از مدافعین سیستم سرمایه‏داری، اسیر حکومت‏مداران حاکم بر ایران‏اند. در حقیقت یکی در پی زیر و رو نمودن نظام سراسر جعل و سرکوب بود و سر و جان خود را …

دُورنمای کُردستانِ ایران و منطقۀ خاورمیانه!

شباهنگ راد بنابه به دلائل چندی، کُردستان از پتانسیل مبارزاتی بسیار بالائی برخورار می‏باشد. سرمایه‏داران و حاکمان زورگو، تاکنون تلاش فراوانی نموده‏اند تا اعتراضات خلق ستم‏دیده‏ی کُرد را در جهت منفعت طبقاتی خود سازمان دهند. نیروهای خودی را به درونِ جنبش روانه نموده‏اند تا از گسترش و نضج‏گیری آن ممانعت به‏عمل آورند. به گمانی، بالا و پائینی جنبش اعتراضی مردم کُردستان هم، به‏مانند دگر جنبش‏های توده‏ای، قابل رویت است و بویژه در این چند دهه، خلق رزمنده‏ی کُرد – و علی‏رغم تسلط بخش‏های وسیع‏ای از مناطق کُردستان در سه ساله‏ی اوّل حاکمیت جمهوری اسلامی –، در موقعیت و وضعیت بس اسف‏باری قرار گرفته است. جنبش مسلحانه‏ای که از چند سو و جهت، مورد یورش قرار گرفت و گام به‏گام به عقب نشست؛ جُنبشی که در دُوره‏ی معینی از تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی میهن‏مان، به سنگر مبارزات توده‏های ستم‏دیده و انقلاب ایران تبدیل گشته بود و حیات سردمداران رژیم جمهوری اسلامی را به مخاطره‏ی جدی انداخت. جنبش کِرد، جنبش مسلح بود و پُر واضح است‏که سرمایه از سازمان‏دهی و از تسلیح دوباره‏ی آن واهمه دارد؛ پُر …

دولت روحاني و گراني

دولت روحانی و گرانی شباهنگ راد قرار بر این بود که روحانی بعد از تکیه بر مسند دولتی، جامعه را به مسیری خلاف مسیر دولت‏های گذشته رهنمون سازد؛ قرار بر این بود که فضای جامعه تغییر یابد و قربانیان نظام در زیر سایه‏ی دولت «امید و اعتدال»، گام به‏گام به خواسته‏های پایمال شده‏ی‏شان دست یابند؛ قرار بر این بود که سیاستِ خلافِ گرانی اقلام اولیه‏ی زندگی اتخاذ گردد و مردم، کمتر با صعود بی‏رویه و ثانیه‏ای قیمت‏ها مواجه گردند؛ قرار بر این بود که سیاست اعدام‏ها بر چیده شود و جامعه نفس تازه‏ای کشد؛ و بالاخره قرار بر این بود که روحانی «ناجیِ» مردم، از آن‏چه را که دولت‏های گذشته در حق کارگران، زحمت‏کشان، زنان، جوانان و کودکان روا داشتند، فاصله گیرد. به هر حال حادیث، قرار و مدارها و وعده و عیدها، بسیار و بسیاران بود و در مقابل اعمال دولت روحانی حکایت از سیاستِ دیگری می‏کند. آمار و ارقام و افزایش اقلام اولیه‏ی زندگی و اعدام‏ها و بی‏حقوقی میلیون‏ها انسان هم‏چنان و تحت لوای دولت «اعتدال» هم دارد، جهت واقعی خود را طی …

جامعه و اعتراضات مردمی!

جامعه و اعتراضات مردمی!   شباهنگ راد چند وقتی‏ست که فضای ایران تغییر یافته است. غم‏زده‏ی سیاسی‏ست و دلیل آنرا می‏توان از چند جنبه مورد بازنگری و بررسی قرار داد. فرسوده‏گی و بی‏ثمری اعتراضات کارگری – توده‏ای، خاموشی و به‏عبارتی بی‏تحرکی عملی جناح‏های رقیب حکومتی، سوار نمودن عناصر دجالی هم‏چون خاتمی و روحانی و آن‏هم در دُوره‏های متفاوت – و به‏عنوان سوپاپ اطمینان نظام امپریالیستی – بر سر جنبش‏های اعتراضی، و سر آخر فقدان اپوزیسیون – سازمان و جریان – سازمان‏یافته در درونُ و به‏عنوان نیروی محرک و سازمانده‏ی جنبش‏های اعتراضی کارگری – توده‏ای، از زمره مواردی‏ست که جامعه‏ی ایران هم‏اکنون با آن رو در رو می‏باشد.   طبعاً می‏توان و می‏شود بر موارد فوق، نکاتی را اضافه نمود و از میان همه‏ی آن‏ها، استنتاجات سیاسی و عملی خود را به بیرون کشید؛ امّا و در این‏میان، آن‏چه را که آشکار و مبرهن می‏باشد، آن است‏که شور و شوق اعتراضی – با هر مضمون و تعیینی – در درون جامعه افت نموده است و نظام در این چند وقته و با اتخاذ سیاست‏های ریاکارانه کوشیده …