پرش به محتوا

برچسب: سنديكا

بحران ناکارآمدي سنديکاليسم در ايران

اميرحسين محمدي فرد در راه مبارزه طبقاتي عليه نظام سرمايه داري ، نمي توان به تمامي وظايف خود عمل کرد ودر سازماندهي و هماهنگي براي ايجاد تشکل توده اي طبقه […]

نقدي بر تشكل هاي كارگري

كانون مدافعان حقوق كارگر : مطلب زير توسط جمعي از فعالان با سابقه كارگري جنوب براي كانون ارسال شده است. از انجا كه ما آن را نقدي دلسوزانه و غير […]

آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند

آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند درشرایط کنونی آموزش وسازماندهی ازمهمترین امورسندیکایی می باشد.اگرپیشروان سندیکایی ازآموزش کافی برخوردارنباشند،یک سازماندهنده ویارگیرمناسب نخواهندبود.به همین خاطرسعی می کنم باتوسل به اسنادسندیکایی،برخی ازنکات مهم واولیه سندیکایی […]

تزهایی در باره نوسازی اتحادیه

ح.آزاد 1- در آینده نمیتوان از رشد منظم تشکیلات و جذب اعضا [به اتحادیهها]، بدون در نظر گرفتن یک مفهوم سنجیده در پیوند با سازماندهی حرفی به میان آورد. این […]