All posts tagged: سنديكاي كارگران هفت تپه

نقدي بر تشكل هاي كارگري

كانون مدافعان حقوق كارگر : مطلب زير توسط جمعي از فعالان با سابقه كارگري جنوب براي كانون ارسال شده است. از انجا كه ما آن را نقدي دلسوزانه و غير مغرضانه يافتيم بدون موضع‌گيري خاص منتشر مي‌كنيم . به اميد انكه چنين نقد هاي دلسوزانه‌اي در سطح جنبش كارگري بتواند در ارتقاء سطح مبارزات كارگران و تلاش جهت ايجاد تشكل هاي سراسري كارگران مفيد باشد . تشكل هاي سراسري‌اي كه امروزه چه در سطح محل كار ،كه تشكل هاي صنفي كارگران باشد و چه در سطح فعالان كارگري ضرورتش احساس مي‌شود. کانون مدافعان حقوق کارگر! با درودهای گرم کارگری و رفیقانه، و آرزوی موفقیت برای شما در پیشبرد فعالیت‌های سیاسی و کارگری‌تان ! مطلب ارسالی ضمیمه، حول وحوش مقوله‌ی سندیکا و اتحادیه‌های کارگری توسط یکی از رفقای ما نوشته شده، و نگاهی به نظرات دو تن از رفقای کارگری داشته ، که در پیام سندیکا فعالیت می‌کنند، به عللی که برای ما روشن نیست، دوستان پیام سندیکا تا کنون که بیش از یک ماه از دریافت نامه توسط آنان می‌گذرد، از چاپ و نشر این …

درباره‌ی امکانات، ملزومات و ضرورت تشکل طبقاتی کارگران

نوشته: عباس فرد منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری یک نکته‌ی توضیحی: این نوشته دو ضمیمه‌ی نقادانه در مورد دو نفر از طرف‌داران ایجاد «تشکل سراسری کارگری» دارد که در عین‌‌حال جزیی از متن است؛ بنابراین، از خواننده‌ی این نوشته می‌خواهم که ضمیمه‌ها را نیز مطالعه کند. ضمیمه‌ی دوم علاوه‌بر نقد دیدگاه یکی از طرف‌داران «تشکل سراسری کارگری» که در خارج از ایران اقامت دارد، حاوی نگاهی به‌مفهوم «جامعه‌ی مدنی» نزد هگل، مارکس و گرامشی نیز هست. ***** هرکس‌که به‌نحوی خودرا فعال جنبش کارگری می‌داند یا خودرا با چنین هویتی معرفی می‌‌کند (اعم از کارگر یا غیرکارگر و نیز اعم از این‌که در داخل ایران زندگی کند ویا مقیم خارج باشد)، اصولاً آرزومند گسترش اعتراضات سازمان‌یافته و شکل‌گیری نهادهای گسترده، متعدد و متمرکز کارگری است‌. این آرزومندی (حتی ‌آن گاه که بیش‌تر نظاره‌گر است تا دخالت‌گر) تا آن‌‌جایی است‌که بتوان شاهد «تشکل سراسری» ویا «تشکل سراسری‌ـ‌طبقاتی کارگران» بود و برهمین اساس نیز در مبارزات این طبقه به‌طور وسیع‌تر‌‌ و عمیق‌‌تری‌‌ دخالت‌گر بود. این یک اصل بدیهی است‌که گسترش و تعمیق مبارزات کارگری بسیاری از علاقمندانِ …

آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند

آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند درشرایط کنونی آموزش وسازماندهی ازمهمترین امورسندیکایی می باشد.اگرپیشروان سندیکایی ازآموزش کافی برخوردارنباشند،یک سازماندهنده ویارگیرمناسب نخواهندبود.به همین خاطرسعی می کنم باتوسل به اسنادسندیکایی،برخی ازنکات مهم واولیه سندیکایی راطرح نمایم. پس ازآنکه هیات مدیره انتخاب شد،دبیرسندیکاکه مسوول تشکیلات نیزهست بایددرتدارک منظم جلسات هیات مدیره وجلسات عمومی برای اعضاباشد.هرچه جلسات هیات مدیره منظم تر  باشد،امورسندیکایی بهتراداره خواهدشد.درجلسات هیات مدیره آنچه مهم است سروقت آمدن اعضابه جلسه،آگاهی داشتن ازدستورجلسه ویا چنانچه موضوع مهمی بایدطرح شود،قبلا آن رابارییس جلسه درمیان گذاشته تادردستورجلسه گنجانده شود.وقت جلسه بطورمساوی برای همگان درنظرگرفته شودتاکسی بیشترازدیگراعضاوقت صحبت نداشته باشد،حتارییس جلسه.اگرچنانچه کسی فکرمیکندکه مطلب عنوان شده توسط اوبسیارمهم است می تواندازدوستانی که وقت صحبت دارند،خواهش کند وقتشان رابه اوبدهند.تذکربه گوینده برای پرهیزاز بحث های حاشیه ای وقطع گفتاراو واجازه خارج نشدن ازدستورجلسه ازوظایف رییس جلسه است.گزارش کارکمیسیون های سندیکا بایددرصدر دستور کارجلسه باشدواین نشانگرآن خواهدبودکه تاچه اندازه یک سندیکافعال است.باآمدن اکثریت اعضا،جلسه رسمیت یافته وچنانچه عضوی تاخیرداشته باشدبایدازطرف دبیرسندیکا تذکرلازم به اوداده شودودرصورت جلسه نیزقیدگردد.تمرین چنین عملکردی رهبران وفعالین سندیکا راورزیده نموده تابرای برپایی مجامع عمومی،انتخابات،راهپیمایی هاواعتصاب منظم وباقدرت عمل کنند.پرداخت حق …

تزهایی در باره نوسازی اتحادیه

ح.آزاد 1- در آینده نمیتوان از رشد منظم تشکیلات و جذب اعضا [به اتحادیهها]، بدون در نظر گرفتن یک مفهوم سنجیده در پیوند با سازماندهی حرفی به میان آورد. این امر هم برای دفاع از پایگاههای مهم و سنتی اتحادیه و هم برای گسترش آنها صادق است. 2- زنان، مهاجران (یک پنجم ساکنان آلمان را در بر میگیرد) و جوانان، بخشهایی را شامل میشوند که غالبا توانایی بالقوهی سازماندهی را به نمایش میگذارند. این بخشها، امروزه بزرگترین منبع عضوگیری جدید را تشکیل میدهند. فعالیتهای اتحادیهها در این قسمتها به طور چشمگیری از سطح امکانات موجود عقبتر است. با یک سیاست سازماندهی سنجیده و هدفمند، که نیازهای خاص این گروهها را برآورده سازد؛ فعالان و اعضای جدید در حد قابل ملاحظهای میتوانند افزایش پیدا کنند. 3- جذب فوری این شاغلان موقت (کارگران پاره وقت و بخشهایی که از مزد خیلی پایینی برخوردارند) و بیکاران در اتحادیهها، به عنوان مبارزه جمعی و همبستهی تمام مزدبگیران، یک وظیفه تخطیناپذیر و هم چنین یک منبع نوسازی اساسی اتحادیه به شمار میرود. محدود کردن سازماندهی به یک هستهی فشرده– در …

مصاحبه با یک رهبر سندیکایی فرانسه

منبع: مارکسیسم-لنینیسم امروز  تارنگاشت عدالت متیو بولس-ردات یک کارگر راه‌آهن در پاریس و دبیرکل فدراسیون کارگران راه‌آهن ورسای کنفدراسیون سراسری کار (ث. ژ. ت) است. او همچنین عضو حزب کمونیست فرانسه در منطقه پانزدهم [پاریس] است. این مصاحبه با روجر کیران از «مارکسیسم-لنینیسم امروز» در ۹ نوامبر ٢٠١۴ در پاریس صورت گرفت. مارکسیسم-لنینیسم امروز: امروز ٢۵-مین سالگرد سقوط دیوار برلین است. در این باره چه فکر می‌کنید؟ متیو بولس-ردات: به‌نظر من پایان دیوار برلین و سقوط اتحاد شوروی که با آن همراه بود برای کارگران سراسر جهان خبرهای خوبی نبودند. این آغازگر دو دهه‌ای بوده است که برای کارگران خوب نبوده‌اند. اتحاد شوروی برای طبقه کارگر جهان سپر بود. البته، اتحاد شوروی بهشت نبود، اما در سمت کارگران قرار داشت. کارگران و کمونیست‌ها باید به اشتاباهاتی که در اتحاد شوروی رخ داد نگاه کنند، اما نباید فراموش کنیم که آن‌ها اشتباهات ما بودند. ما نیاز نداریم که مفسرین بورژوا سعی کنند به ما بگویند اشتباه چه بود. بلکه این ماییم که باید آن‌ها را بررسی کنیم. من چند سال پیش به برلین رفتم، و کارگران …

اسناد تاریخی جنبش سندیکائی

 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ در این شمارهٔ کتاب جمعه، اسناد تازه‌ئی از جنبش سندیکائی ایران به‌چاپ می‌رسد. نخستین آن‌ها دارای اهمیت فراوانی است. این سند که از نخستین روزنامهٔ کارگری ایران منتشره در عصر مشروطیت گرفته شده از سطح بالای آگاهی صنفی کارگران چاپخانه‌های ایران حکایت می‌کند. مقایسهٔ این سند با برخی اسناد دوره‌های بعد بالا بودن این سطح را تأیید می‌کند. اسناد دیگری که در اینجا به‌چاپ می‌رسد نیز بازگوکنندهٔ سطح مبارزهٔ صنفی و طبقاتی کارگران ایران در ادوار مختلف است. نکتهٔ مهم این است که به‌حکایت این اسناد، عناصر پیشرو کارگری ایران همواره در مبارزهٔ علیه اشرافیت و بورژوازی ایران کوشا بوده و حتی لحظه‌ئی فریب آن‌ها را نخورده‌اند. مقایسهٔ خواست‌های کارگران در دوران پیش از جنگ جهانی دوم و سال‌های جنگ، و پس از آن تا کودتای ۲۸ مرداد بسیار آموزنده است. از طریق بررسی عمیق و دستاوردهای ادوار مختلف می‌توانیم جنبش سندیکائی ایران را بشناسیم و از این شناخت برای مبارزهٔ کنونی بهره جوئیم. خ – ش مطالبات و تقاضاهای اجتماع کارگران طهران از صاحبان مطبعه در سال ۱۳۲۸ …

کارگران بازهم فقیرتر میشوند

کارگران بازهم فقیرتر میشوند رضا رخشان سرانجام وپس از کش وقوسهای فراوان، در روز پنجشنبه گذشته، قیمت بنزین وسایر اقلام سوختی بیش از چهل درصد گرانتر شد. چیزی که این روزها در رسانه ها به نقل ازمنابع دولتی به وفور شنیده ایم اینست که قیمت سوخت در ایران درقیاس جهانی آن بسیار ناچیز است . می گویند که مشکل از این جهت بیشتر هم می شود که بیش از چهل درصد از بنزین مصرفی کشور، از خارج وبا قیمت بسیار بالای جهانی آن وارد می گردد. همچنین می گویند که از یکی دو سال گذشته بخاطر سیاستهای خاص اقتصادی وهمچنین تحریمهای گسترده کشورهای بزرگ به بهانه مسئله انرژی هسته ای که منجر به کاهش شدید ارزش ریال پول ملی و همچنین تورم گسترده و کاهش درآمدهای مالی و ارزی دولت شد به عینه عیان بود که وضعیت فعلی قابل دوام نیست. چرا که صندوق خالی دولت یارای چنین هزینه هایی در رابطه با سوخت را ندارد. اگر این تلقی رابپذیریم خواهیم یافت که دولت چاره ای جز اینکه قیمت سوخت را افزایش دهد ندارد. اما …

لزوم سنديکا براي هنرمندان به مثابه کارگران

سوتيتر ها 1- هنرمند به کسي اتلاق مي شود که در امر آفرينش اثر هنري با صرف خلاقيت فعاليت کند يا با استفاده توامان از نيروي ذهن و نيروي بازو به توليد محصول هنري اهتمام ورزد . 2- هنرمند را مي توان کارگري متخصص معرفي کرد که بايد در ازاي مبلغي بسيار اندک مبادرت به فروش نيروي کار و محصول خود کند. 3- وابستگان دولتي که در جهت تحکيم حکومت کار کرده و دستمزد دريافت مي کنند را نمي توان کارگر ناميد. 4- شبه هنرمندان دولتي در راس امور سياستگذاري ها و آموزش کشورند و تنها چيزي که برايشان اهميت ندارد هنر و فرهنگ است. 5- گرافيک و طراحي صنعتی به عنوان سوء استفاده از هنر براي فروش بيشتر محصولات مصرفي در جامعه مطرح مي شوند.   محسن ثقفي لزوم سنديکا براي هنرمندان به مثابه کارگران آيا مي توانيد به 3 پرسش زير پاسخ دهيد؟ 1- سنديکا چيست؟ 2- هنرمند کيست؟ 3- کارگر به چه کسي مي گويند؟ از 3 پرسش فوق، شايد پرسش اول به گوش عده اي نا آشنا باشد و جواب آنرا …

اهمیت فعالیت سندیکائی در کارخانه

اهمیت فعالیت سندیکائی در کارخانه   ترجمه و تلخیص پاکزاد اين متن در نشريه سال اوّل، شمارهٔ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹ منتشر گرديده و در بايگاني مطبوعات ايران باز انتشار شده است   کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه مقالهٔ زیر بر اساس یکی از انتشارات کنفدراسیون کار فرانسه (CFDT) تهیه شده است. این کنفدراسیون یکی از نیرومندترین اتحادیه‌های کارگری اروپا و پس از کنفدراسیون عمومی کار (CGT) بزرگ‌ترین اتحادیهٔ کارگری فرانسه است. در این مقاله بحث از ضرورت سازماندهی سندیکائی در کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست. سخن این است که کارگران عضو هر سندیکا ضروری است که در محل کار خود در کارخانه، کارگاه نیز تشکل داشته باشند و مانند سازمان‌های سیاسی، برای اعضای خود «حوزه‌های سندیکائی» در هر کارخانه تشکیل دهند تا بتوانند مبارزات کارگران را در محل کار آن‌ها سازماندهی و رهبری کنند. می‌باید همهٔ ابعاد فعالیت سندیکائی در کارخانه تجلّی یابد. در هر کارگاه یا کارخانه کارگران در موقعیت‌های متعددی متوجه این واقعیت می‌شوند که برای ایجاد رابطه بین نیروهای خود در جهت واداشتنِ کارفرما به‌رسیدگی و قبول مطالبات‌شان، نیاز به‌تشکل دارند. دو نمونه از این …

ضرورت همبستگي بيشتر ميان كارگران

ضرورت همبستگي بيشتر ميان كارگران فردين ميرکي/ فعال کارگري و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-  در شرايط فعلي اولويت فعالين کارگري آماده سازي زمينه براي ايجاد ساختارهاي تشکيلاتي کارگران با اتکاه به نيروي خود کارگران است. هدف از اين نوع ساختارها، ارائه راهکارهاي عملي ونظري مشترک از طرف فعالين کارگري وکارگران درراستاي سازماندهي کل طبقه کارگر ويا حداقل بخشي از آن است. امنيت شغلي، بيمه بيکاري، حق ايجاد تشکلات مستقل کارگري از عمده ترين مسايل روبه روي کارگران است.  چرا باوجود بحران هاي عميق اقتصادي و سياسي و همچنين وخيم ترشدن وضعيت اقتصادي توده هاي مردم، طبقه کارگر نتوانسته است مبارزات خودرا به جلوهدايت كرده وسازماندهي نمايد. به اعتقاد ما دلايل عدم سازماندهي موثر عبارتند از، پراکندگي، تفرق نظري فعالين کارگري، و وجود گرايشات ضد کارگري از قبيل سانتريست‌ها و رفرميست‌ها که در صدد به انحراف کشاندن جنبش کارگري هستند. در عين حال گرايشات اصلاح‌طلب و خورده بورژوايي دردرون جنبش کارگري، مخالف مبارزه پيگير و مستمر کارگران هستند. به نظر ما، سرکوب و فشار عليه کارگران و فعالين کارگري به …

نگاهی انتقادی به نظریۀ سرمایه داری انگل تجاری، و نکاتی درباره جهانی شدن وامپریالیسم

  نگاهی انتقادی به نظریۀ سرمایه داری انگل تجاری، و نکاتی درباره جهانی شدن وامپریالیسم رضا رخشان مدتهاست که بحثی از طرف عده ای از فعالین کارگری،  پیرامون سرمایه داری از  دریچه ملی و وطنی وهمچنین تقبیح سرمایه داری تجاری در جریان است. این بحثی است قدیمی که امروز باز هم به میان کشیده می شود و با توجه به حجم بالای واردات، طبیعیست که امروز مراد به چالش کشیدن تجارت خارجی است. مدافعان این بحث مناسبات سرمایه داری را به دو بخش تقسیم می کنند که در این میان سرمایه داری صنعتی از نظر آنها وجه مثبت این مناسبات است. چرا که تقویت وحضور آن یعنی اشتغال بیشتر برای کارگر وهرگونه صدمه به این بخش از اقتصاد با اخراج سازیهای گسترده ای دربین کارگران توام میشود.آنها نتیجه می گیرند که ما باید با تقویت سرمایه داری صنعتی که قطعا مبانی ملی دارد در مقابل بخش منفی ومخرب اقتصاد که سرمایه داری انگل تجاریست، از این بخش صنعتی محافظت کنیم. سرمایه داری انگل تجاری در این نظریه ها با واردات بی رویه کالا مشخص می …