All posts tagged: سمير امين

برکسیت و ترکیدن اتحادیه اروپا

ناسیونالیسم خلق‌های کشورهای پیرامونی فقط به این شرط مترقی است که ضد امپریالیستی باشد و سرنوشت خود را از اردولیبرالیسم جهانی جدا کند. در نقطه مقابلِ «ناسیونالیسمی» (فقط ظاهری) که خود را با اردولیبرالیسم جهانی شده هماهنگ ساخته و بنابراین مواضع فرودستانه ملت خوددر این نظام را زیر سوال نمی‌برد، به افزار طبقات مسلط محلی تبدیل می‌شود که دلواپس مشارکت خود در استثمار مردم خویش و در صورت امکان استثمار شرکای پیرامونی ضعیف تر از خود در این نظام هستند که نسبت به آنها مانند یک «امپریالیسم دست دوم» عمل می‌کنند. سمیر امین برگردان: ناصر زرافشان منتشر شده در تارنمای ناصر زرافشان اگر حاکمیت ملی را از مضمون و محتوای اجتماعی – طبقاتی آن راهبردی که در قالب این حاکمیت ملی دنبال می‌شود تهی سازیم، هم دفاع از حاکمیت ملی و هم نقد آن به سوءتفاهمات جدی منجر خواهد شد. بلوک اجتماعی رهبری کننده جوامع ‌‌سرمایه‌داری، همیشه حاکمیت را به عنوان افزاری ضروری برای ارتقاء منافع خود که هم بر استثمار ‌‌سرمایه‌داری کار و هم بر تحکیم مواضع بین المللی آن مبتنی است، درک می‌کند. …

درباره تزهای میشل هارد و آنتونیو نگری: توده یا پرولتاریایی شدن

سمیر امین برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش گفتمانِ باب روز –که به ویژه توسط  foreign affairs انتشار یافته و هارد و نگری بارها آن را تکرار کرده اند- می کوشد این نکته را بباوراند که دخالت های ایالات متحد که عبارت از دخالت های نظامی یا دلاری است، از حیث ماهیت به پیشرفت دموکراسی کمک می کند. بدیهی است که معتبر دانستن این ادعا بسیار ساده لوحانه است.   اصطلاح توده  (Multitude) که میشل هارد و آنتونیو نگری به روشنی به آن رجوع می کنند، به نظر می رسد، که در گذشته در اروپا نخستین بار توسط اسپینوزا به کار برده شد. بنابراین، این اصطلاح نمایشگر «مردم تهیدست» است که اکثریت را در شهرهای نظام قدیم تشکیل می دادند و از مشارکت در قدرت سیاسی (مختص شاه و اشرافیت) ، قدرت اقتصادی (مختص مالکان فرادست فئودالی یا نطفه های بورژوازی جدید مالی – شهری و روستایی که شامل «روستاییان» یعنی دهقانان دولتمند می شد) و قدرت اجتماعی (مختص کلیسا و کشیش ها) بی بهره بودند. مردم تهیدست وضعیت های گوناگون داشتند. در …

طرح های فرمانروا برای آفریقا – سمیر امین

سمیر امین برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش نهادهای برتون وودز یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که باید امروز سازمان جهانی تجارت (omc) را نیز به آنها افزود، نهادهایی هستند که توسط کشورهای امپریالیستی فرمانروا یعنی کشورهای ایالات متحد، اروپا و ژاپن که به گفته من تریاد را تشکیل می دهند، به وجود آمده اند. این ها نهادهایی نیستند که توسط جامعه بین المللی، بلکه توسط جامعه کوچک کشورهای امپریالیستی به وجود آمده اند. این جامعه کوچک بین المللی تنها نماینده 15% جمعیت سیاره است. در واقع ما یک اقلیت نیستیم، شمار ما 85% است. برای به وجود آوردن نهادهایی که مسئله مورد بحث را تشکیل می دهد، عقیده ما را نپرسیده اند.   «برای امیدوار بودن به توسعه طرح های فرمانروا در کشورهای آفریقایی ضروری اند» سمیر امین      سامبا دیامانکا در گفتگو با سمیر امین می نویسد: سمیر امین به عنوان پروفسور اقتصاد با تکیه بر گواه دیروز و امروز به بررسی «کلیدها»ی توسعه آفریقا می پردازد. به عقیده امین نوخاستگی در صورتی به وجود می آید که …

غرب: آخرین تشنج امپریالیسم

ما باید یک جبهه جهانی علیه نولیبرالیسم تشکیل بدهیم. چون تروریسم حاصل نولیبرالیسم است و تا زمانیکه شما موفق به براندازی نولیبرالیسم نشده اید همیشه زمینه برای ظهور اشکال جدیدی از تروریسم وجود دارد… در مقابل استراتژی امپریالیسم که تجزیه و نابودی کشورها، ملتها و دولتها است، استراتژی ما باید حمایت از دولتها و ملتها در مقابل تجزیه طلبان باشد. با وجود دولتها و ملتهای یکپارچه (هرچقدر هم دولتهای فعلی قابل انتقاد باشند) چارچوبی برای آینده بهتر وجود دارد. با از هم پاشیدن این دولتها، امید برای پیروزی خلقها در آینده کمرنگتر می شود… یکی از پی آمدهای تجزیه عراق، قدرت گرفتن ایران و ضعیف شدن عربستان و قطر در منطقه است که ایران را تبدیل به یک بازیگر اصلی در منطقه نموده است. عده ای می گویند این پی آمد ناشی از اشتباه آمریکا در عراق و پیش بینی نشده بوده است. لیکن من (سمیر امین) باور ندارم که این یک اشتباه و پی آمدی پیش بینی نشده بود باشد. آمریکاییها از ابتدا به خوبی از این پی آمد آگاه بودند. برنامه اصلی آمریکا …

در باره جسارت و باز هم جسارت – سمیر امین

چپ رادیکال در برابر سرمایه داری رو به ورشکستگی: در باره جسارت و باز هم جسارت سمیر امین برگردان : م . ت . برومند منتشر شده در تارنمای نگرش « وضعیت تاریخی پدید آمده از فرو شکست سرمایه داری معاصر، در شمال مانند جنوب توجه چپ رادیکال را برای داشتن جسارت در ساختن آلترناتیو سیاسی اش در برابر سیستم پا بر جا به خود جلب می کند. موضوع این مقاله سمیر امین عبارت از نشان دادن چرایی این ضرورت و سپس آن چه که از آن در می یابیم خواهد بود. » وضعیت تاریخی پدید آمده از فرو شکست سرمایه داری معاصر، در شمال مانند جنوب توجه چپ رادیکال را برای داشتن جسارت در ساختن آلترناتیو سیاسی اش در برابر سیستم پا بر جا به خود جلب می کند. موضوع این مقاله سمیر امین عبارت از نشان دادن چرایی این ضرورت و سپس آن چه که از آن در می یابیم خواهد بود. برای چه جسارت؟ سرمایه داری معاصر، سرمایه داری انحصارهای تعمیم یافته است. درک من از آن این است که انحصارها از …

سرمایه داری به مرحله فرتوتی اش گام می نهد – سمیر امین

«یک اقتصاد سوسیالیستی به اجتماعی شدن مدیریت محدود نمی گردد. سوسیالیسم به درستی سرمایه داری، بدون سرمایه داران نیست. باید ارتباط بین انسان، طبیعت و جامعه را به هم درآمیخت. ادامه دادن این وضع به شکلی که سرمایه داری پیشنهاد می کند، به ویران کردن فرد، طبیعت و مردم بازمی گردد. « برگردان : م . ت برومند منتشر شده در نگرش                        بخش اول «اندیشه اقتصادی نو کلاسیک برای جهان کنونی مصیبت بار است» . سمیر امین برای بسیاری از همکاران اقتصاد دان اش دلچسب نیست. او برای حکومت ها از این هم کم تر دلچسب است. به گفته او: «صرفه جویی کردن برای کاستن وام ها، از دروغ های شاخدار است» ، «تنظیم بخش مالی جمله ای تو خالی بیش نیست». او تحلیل اش را به مثابه چاقوی جراحی بحران اقتصادی به ما می سپارد. (مجله همبسته) صرفنظر از نوریل روبینی، گفته می شود که Dr DooM اقتصاد دان مشهور آمریکایی به خاطر پیش گویی سونامی سیستم مالی در سال 2005 مشهور شد. اما واقعیت این است که سمیر امین پیش از …

پیامد سیاست‌های غربی در لیبی – سمير امين

تارنگاشت عدالت دنیای جوان مصاحبه با سمیر امین ١۶ ژانویه ٢٠١۵ پرسش: چرا تروریست‌ها در قلب اروپا با این شدت دست به عمل زدند؟ پاسخ: این پیامد مستقیم سیاست‌های غرب در لیبی است. به ویژه جنوب لیبی تبدیل به یک پایگاه عظیم تدارکاتی شده. این منطقه برای فرانسه دارای اهمیت استراتژیک است. بدون آن ارتش فرانسه نمی‌توانست در منطقه ساحل به عملیات بپردازد. در ضمن فکر می‌کنم که زمان حمله تروریستی در رابطه با حرکت و پیشروی نیروهای نظامی فرانسه در روزهای اخیر از چاد می‌باشد. تروریست‌ها خواستند از این طریق تاکید کنند که جنوب لیبی پایگاه آن‌ها‌ و منطقه ممنوعه است. پرسش: آیا اکنون وقت آن نرسیده که سیاست‌های غرب در خاورمیانه مورد تجدیدنظر قرار گیرد؟ پاسخ: این یک اقدام تنفرانگیز تروریستی بود که توسط افرادی مظنون به اسلام‌گرائی صورت گرفت. این افراد دارای تعبیر و درک بسیار محدودی از اسلام و مذهب هستند. ولی مسئولیت این سوءقصدها به گردن فرانسه و ایالات متحده آمریکاست. قدرت‌های غربی کماکان از عربستان سعودی، قطر و کشورهای حومه خلیج فارس پشتیبانی می‌کنند. آنها به این کشورها که …

یوآن چین و بانک «اچ. اس. بی. سی» از سمیر امین

» علم فرضی اقتصاد که در دانشگاه های غربی و به ویژه در ایالات متحد درس داده می شود، استوار بر یک فرض است: «انسان اقتصادی» (Homo oeconomicus) موجودی بشری است که بیگانه با تحول در تاریخ است و امروز با آن چه که در پنج هزار سال پیش بود، یکی است و همه جا در روی سیاره همان بوده است و خواهد بود و در همه عصرها به این یا آن ملت یا مردم خاص، به این یا آن طبقه اجتماعی که ملت از آن تشکیل شده، تعلق ندارد. بنابر این، بی توجه به این که او کارفرما، مالک یک کارخانه یا یک بانک، کارگر یا دهقان خرده پا باشد، باز همان «انسان اقتصادی» مطرح می شود…. این علم اقتصاد فقط یک شبه علم، مثل علم زبان های ویژه، یا علم زبان های فرشتگان است. این علم برای پاسخ دادن به مارکس و نفی کردن او ساخته شده است… «اقتصاد آمریکا گریزان از واقعیت است».» یوآن چین و بانک Hsbc از سمیر امین برگردان : م . ت برومند منتشر شده در نگرش چین …

از نقش انحصارها و انحصارهای فروش چند جانبه در سرمایه داری معاصر چه می دانیم؟ – سمیر امین

از نقش انحصارها و انحصارهای فروش چند جانبه در سرمایه داری معاصر چه می دانیم؟ از سمیر امین برگردان : م . ت برومند منتشر شده در نگرش » با سرمایه گذاری در بورس در صورتی که برنده باشید نه بازنده، پول به دست می آورید. اما چیزی نمی آفرینید. کسانی که می آفرینند، کسانی هستند که تولید می کنند. البته، مارکس پیش از این، این را نوشت. از خود بیگانگی، چیزی که او آن را «از خود بیگانگی» می نامد، این باور است که پول توسط خودش فزونی می یابد. این یک باور بورژوایی است. شوربختانه این باور وسیعاً در افکار عمومی رواج یافته است. اما این باور، نادرست است. پول افزوده ها را نمی آفریند، این تولید است که فزونی می یابد. «افزوده های» پول فقط برداشت از تولید انجام یافته در بخش های تولیدی اند.» به عنوان یادآوری : آن چه در زیر از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، ترجمه مصاحبه رادیویی پاسکال فوریه با سمیر امین پیرامون این دو مقوله مهم اقتصاد سیاسی است. م . ت . برومند آشنایی کوتاه …

«مارکس هرگز تا این اندازه مفید نبوده است» – از سمیر امین

برگردان : م . ت . برومند  منتشر شده در نگرش  اشاره کوتاه بحران اقتصادی جهان بحران سرمایه داری است. به یقین این اولین بحران نیست. به عقیده سمیر امین به عنوان اقتصاد دان، این بحران می تواند موجب به پرسش کشیدن خود شالوده های سرمایه داری گردد. از این رو، مسئله عبارت از نه خارج شدن از بحران ، بلکه خارج شدن از سرمایه داری در بحران است. سمیر امین استاد نامدار اقتصاد سیاسی توسعه است. او مدیر «فوروم جهان سوم» است. سمیر امین اقتصاد را در دانشگاه پو آتیه پاریس و داکار آموزش می دهد. اثرهای گوناگون او در باره حقوق، جامعه مدنی، سوسیالیسم ، استعمار و توسعه به ویژه در آفریقا و دنیای عرب و اسلامی منتشر شده است. در میان اثرهای شمارمندش اروپا مرکز انگاری (1988)، امپراتوری هرج و مرج (1991) و فراسوی سرمایه داری (1998) جای ممتاز دارد. سرمایه داری یک پرانتز در تاریخ است اصل انباشت بی پایان که مشخصه مهم سرمایه داری است، مترادف با رشد تصاعدی و رشد سرطانی است که به مرگ می انجامد. استوارت میل …

بازگشت فاشیست ها در سرمایه داری معاصر

بازگشت فاشیست ها در سرمایه داری معاصر یگانگی وتنوع فاشیسم ها از سمیر امین برگردان : م . ت برومند منتشر شده درنگرش » فاشیسم در ارتباط با بازگشت به غرب، شرق و جنوب بررسی می شود. این بازگشت به طور طبیعی در پیوند با گسترش بحران سیستمی سرمایه داری معاصر مالی شده و جهانی شده است. توسل به سرویس های جنبش فاشیستی توسط مرکزهای فرمانروای این سیستم ما را به گوش بزنگی زیاد فرا می خواند. زیرا این بحران از ژرفش آن خبر می دهد و در نتیجه خطر توسل به راه حل های فاشیستی یک خطر واقعی است.» ‪ ‬ ‬  قدرت های سیاسی که می توان آن ها را دانسته فاشیست توصیف کرد و در جلوی صحنه بودند و در شمار زیادی از کشورهای اروپا به ویژه از دهه 1930  تا 1945 قدرت را در دست داشتند، عبارتند از : موسولینی، هیتلر، فرانکو، سالازار، پتن، هورتی، آنتونسکو، آنت پاولیک و برخی دیگر … گوناگونی جامعه هایی که قربانی آن ها بودند – سرمایه داری پیشرفته بسیار بزرگ در این جا و بسیار کوچک …

چه بدیل هایی برای جنوب نیاز است؟ از سمیر امین

برگردان : م . ت برومند منتشر شده در نگرش » این بحث ها [مسئله «پروژه فرمانروا»] برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد.» کنفرانسی که در الجزیره از 25 تا 30 سپتامبر 2013 سازمان داده شد، بحث هایی پربار پیرامون یک محور مرکزی در باره مسئله «پروژه فرمانروا» در گرفت. این بحث ها برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد. کنفرانس، بررسی کردن افق …

آنچه می‌توان از مردم‌شناسی آموخت

سمیر امین منتشر شده دركتاب جمعه و بايگاني مطبوعات ايران   ۱-پذیرفتن این تز که موضوع «مردم‏‌شناسی» تحقیق دربارۀ‌ جوامع طبقاتی در حال تشکیل می‌باشد، این پرسش پیش می‌آید که از تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته است چه درس‌هائی می‌توان گرفت؟   «مردم‌شناسی» نیز همانند دیگر قلمروهای تخصصیِ علوم اجتماعی، نه فقط واقعیت‌های اجتماعی را به‌‌طور مصنوعی تقسیم‌بندی می‌کند بلکه هدف ایدئولوژیکی دوگانه‌ئی را نیز دنبال می‌نماید: به‌این معنی که اولاً می‌کوشد تا قلمروی برای خود ایجاد کند که از ‌ حیطهٔ کاربرد قوانین اساسی ماتریالیسم تاریخی بیرون باشد (از حیطهٔ قانون مربوط به‌‌نقش تعیین کنندهٔ زیربنای اقتصادی در آخرین مرتبهٔ تحلیل)؛ و ثانیاً به‌«اقوام ابتدائی که تاریخ ندارند» (به‌خصوص اقوام افریقائی) – در مقایسه با «اقوام صاحب تاریخ» و حتی در مقایسه با «اقوامی که تاریخ بزرگی دارند» (یعنی اروپائیان) – جنبه‌ئی خاص بدهد و به‌این ترتیب از لحاظ معنوی نیز امپریالیسم را موجه سازد. در چنین شرائطی نمی‌توان گفت که «مردم‌شناسی» در مجموع جنبهٔ علمی یافته است، حتی اگر مدارکی هم که به‌وسیلهٔ محققان این علم جمع‌آوری شده‌اند از دیدگاه …

انتخابات اروپایی، ٢۵ مه؛ گامی بسمت انفجار درونی اتحادیه اروپایی

ارزیابی سمیر امین از انتخابات اروپایی تارنگاشت عدالت منبع: وبلاگ سمیر امین ٢۷ مه ٢٠١۴ انتخابات اروپایی، ٢۵ مه؛ گامی بسمت انفجار درونی اتحادیه اروپایی ساختمان اروپایی در جهت ابدی کردن لیبرالیسم اقتصادی مهار‌نشده بوجود آمد. همان‌طور که ژیسکار دستن پس از امضای قرارداد ماستریخت (١۹۹٢) گفت: «اکنون سوسیالیسم غیرقانونی است». آن ساختمان از آغاز غیردموکراتیک بود؛ پارلمان‌های انتخابی را از هر امید برای بیرون رفتن از دیکتات بوروکراسی غیرانتخابی بروکسل محروم کرد. با ظهور انحصارات مالی جهانی‌شده، اتحادیه اروپایی به ابزار انحصاری قدرت اقتصادی و سیاسی قدرت اولیگارشی‌های کوچک مبدل شده است. اما این نظام لیبرالی افراطی ماندگار نیست. تنها انگیزه آن ابدی کردن تمرکز بی‌پایان ثروت و قدرت است. به بهای ریاضت مدام برای اکثریت‌ها، بدتر شدن خدمات عمومی، کسری مالی فزاینده و حتا رکود تورمی. استثنا (تا امروز آلمان) تا زمانی می‌تواند باشد که دیگران سرنوشت غم‌بار خود را بپذیرند. شعار «مانند آلمان عمل کنید) معنی نمی‌دهد؛ این نمی‌تواند بازتولید شود. انتخابات اروپایی مه ٢٠١۴ رد شدن توسط اکثریت‌های «آن» اروپا را منعکس می‌کند، حتا اگر مردم ندانند که «اروپای دیگری» غیرممکن …

طرح اروسیا در ستیز با سیاست های امپریالیست سه گانه

طرح اروسیا در ستیز با سیاست های امپریالیست سه گانه سمیر امین مانتلي ريويو برگردان: هاتف رحمانی نویدنو 1- درمرحله جاری جهان تلاش مرکز های تاریخی امپریالیسم (امریکا ،اروپای غربی و مرکزی ، ژاپن – که از این پس «سه گانه» خوانده می شوند) برای حفظ کنترل اختصاصی خود بر کره زمین از طریق ترکیب : الف . سیاست های جهانی سازی اقتصادی به اصطلاح نئو لیبرال اجازه دادن به سرمایه مالی چند ملیتی سه گانه برای تصمیم گیری به تنهایی در تمام موضوع ها در راستای منافع انحصاری آن ها ب. کنترل نظامی کره زمین از سوی امریکا ومتحد های فرو دست آن (ناتو وژاپن) در راستای خنثی کردن هر تلاشی از سوی هر کشوری غیر از سه گانه برای حرکت به سمت خروج از یوغ آن ها حکم فرما شده است . در آن رابطه تمام کشورهای غیرسه گانه جهان ، جز آن کشورهایی که انقیاد کامل اقتصادی وسیاسی سه گانه را می پذیرند- مانند «جمهوری های دموکراتیک» عربستان سعودی وقطر! دشمن یا دشمن های بالقوه هستند. به اصطلاح «جامعه جهانی» که رسانه های غربی دائما …

سمیر امین از مصر و ترکیه می‌گوید

سمیر امین از مصر و ترکیه می‌گوید  ترجمه نوژن اعتضادالسلطنه  منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي سمیر امین کارشناس کهنه‌کار برنامه‌های بی‌شمار توسعه‌ی اقتصادی برای کشورهای مختلف در جهان سرکوب‌شده در گفت‌وگو با روزنامه‌ی چپ‌گرای آیدین لیک ترکیه در مورد وضعیت کنونی مصر و راه‌حلی که می‌تواند به برون‌رفت آن کشور از بحران بینجامد نظراتش را بیان کرده است. یکی از موضوعات اصلی در این مصاحبه طرح پروژه‌ی جدیدی با هدف رهایی مصر و سایر کشورهای منطقه از سیاست‌های نولیبرالی که بر آن‌ها تحمیل شده و بحران‌هایی است که به سبب اجرای این سیاست‌ها به وجود آمده است. موضوع دیگر، شباهت‌های بین فرایندهای تاریخی تجربه‌شده در مصر و ترکیه است، کشورهایی که رخدادهای‌شان گاه بازتاب دقیق یکدیگر است.  امین که در سال 1931 در مصر زاده شد نویسنده‌ی بیش از سی کتاب است. آثار او به زبان انگلیسی، ترکی استانبولی، فارسی و سایر زبان‌ها ترجمه و در سرتاسر جهان خوانده شده است. پیشینه‌ی کاری متنوع سمیر امین شامل فعالیت پژوهشی در انستیوی مصر برای مدیریت اقتصادی در طی دوران ناصر و هم‌چنین مشاور ارشد وزارت برنامه‌ریزی کشور …

توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول)

   توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول) نويسنده : يونس پاسا بناب     در آمد     _در کنار کشورهای مقتدر نوظهور (چین، هندوستان و برزیل) در حال حاضر ما شاهد گروهی از دیگر کشورها در جنوب هستیم که حداقل بطور بالقوه در آستانه ورود به صف کشورهای نوظهور اقتصادی هستند. بعضی از این کشورها که تعدادشان متجاوز از ده کشور می باشد، عبارتند از: آفریقای جنوبی در جنوب آفریقا، اندونزی در آسیای جنوب شرقی و ونزوئلا و آرژانتین در آمریکای لاتین. علی الحساب با اینکه سه کشور مصر، ترکیه و ایران قاعدتا میتوانستند در ردیف کشورهای بالقوه نوظهور قرار گیرند ولی آنها علیرغم موقعیت استراتژیکی، خغرا_ سیاسی و پیشینه ی تاریخی مناسب قادر نشده اند که در صف کشورهای نوظهور در حال عروج (فراز) قرار گیرند.    _ بررسی تاریخی این سه کشور نشان میدهد که هر یک ار آنها در صد و پنجاه سال گذشته در امر تجدد طلبی و مدرنیزه سازی قدم های موثری برداشته و به مقاومت های چشم گیری در مقابل چالش ها و تهاجم نیروهای خارجی …