All posts tagged: زندگي نامه ماركس

آیا مارکسیسم اروپامدار است؟

لانس سلفا برگردان مهرداد امامي منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ مقدمه‌ی مترجم: ترجمه متن پیش رو از آن جهت اهمیت دارد که در قرن بیستم به دلیل در دسترس نبودن بخش عظیمی از کارهای پژوهشی متأخر مارکس به زبان‌های مرجع علمی به‌‌ویژه انگلیسی، اتهامات بسیاری از جانب انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان و فرهنگ‌پژوهان جریان اصلی درباره‌ی «اروپامداری»، «تک‌راستاباوری» و «جبرگرایی» در اندیشه‌ی مارکس و به طور کلی مارکسیسم مطرح شده است. اتهاماتی که بیش از آنکه مبتنی بر کلیت اندیشه‌های مارکس، به‌ویژه مطالعاتش در باب جوامع غیرغربی باشند، متکی بر خوانشی ساده‌اندیشانه از عباراتی‌اند که عمدتاً از بستر اصلی‌شان منتزع شده‌اند. در این رابطه مطالعه‌ی کتاب مهم و تأثیرگذار کوین بی. اندرسون، مارکس‌پژوه آمریکایی با عنوان مارکس در حاشیه‌ها بسیار راه‌‌گشاست (کتابی که با نام قومیت و جوامع غیرغربی توسط حسن مرتضوی به فارسی برگردانده شده است). در این ترجمه در برگردان برخی عبارت‌های مارکس از ترجمه حسن مرتضوی در کتاب مذکور استفاده شده است. ****   یکی از مخالفت‌ها با مارکسیسم این است که ریشه در اروپای دو قرن پیش دارد- بنابراین چه …

آنتـی طهماسبی

  آنتـی طهماسبی مقدمه کارل مارکس بر طبق نظر سنجی گسترده ی بی بی سی بعنوان بزرگترین اندیشمند هـــزاره دوم با اختلاف بسیار زیاد از آلبرت انیشتین شناخته شد، و به قول آقای «طهماسبی» مردی ژولیده با موها و ریش های بلند که کت و شلوار کهنه ای بر تن دارد، روی صندلی نشسته و دست راستش را روی سینه زیر کتش فرو برده است (یکی از نشانه های محافل فراماسونری) و پیروان این فرد را مارکسیست می خوانند، ولی بر طبق مقاله ای که آقای طهماسبی نوشته اند: وی در ادارهی خانواده عاجز بوده، که می خواهد نتیجه بگیرد وی در حد یک دانشمند نبوده است. با تفکر همین پدر بی پول، در دنیا کشورهایی مانند روسیه، کوبا، کره شمالی و چین تحولاتشان را مدیون وی (به غلط یا درست) هستند. در مقاله ی فرد متذکر شده، مارکس دو فرزندش از فقر مردند، و لحن قلم نویسنده بصورتی است که انگار مارکس متهم ردیف اول یا خوش بینانه تر متهم ردیف دوم می باشد. و شاید بتوان مارکس را بدیل افکار ضد سرمایه داری …