پرش به محتوا

برچسب: زنان زحمتكش

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

شباهنگ راد موقعیتِ جنبش های اعتراضی زنان علیۀ بی عدالتی ها، تبعیض و نابرابری ها در پهنۀ جهان، تا حدودی در مسیر واحدی ست. سرمایه همه جا دارد، در مقابلِ […]

هشت مارس(هجدهم اسفند)

برما نبخشد فتح وشادی نه شاه،نه شیخ،نه آسمان «ازسرود انتر ناسیونال» یوسف اردلان از رشد مبارزه زنان سخن در میان است، پدیده ای که زاده دوران مدرن است، آن چنان […]