All posts tagged: زنان زحمتكش

دربارۀ روز جهانی زنان

دربارۀ روز جهانی زنان ولادیمیر لنین و. ا. لنین نگارش: پراودا، ۴ مارس ۱۹۲۰ از میلیتانت شماره ۵۸ انتشار: زنان و کمونیسم، لاورنس و ویشارت، لندن، ۱۹۵۰ ترجمه: کیوان نوفرستی سرمایه داری، برابری صوری را با نابرابری اقتصادی، و در نتیجه اجتماعی، ترکیب می کند. این یکی از خصلت های عمدۀ متمایزکنندۀ سرمایه داری است، خصلتی که ریاکارانه از سوی حامیان بورژوازی، لیبرال ها، پنهان می شود، و برای دموکرات های خرده بورژوا قابل درک نیست. ضمناً از این خصلت متمایزکنندۀ سرمایه داری، ضرورتی برمی خیزد و آن اینست که ما ضمن مبارزۀ قاطعانه برای برابری اقتصادی، آشکارا نابرابری سرمایه داری را تصدیق کنیم، و حتی تحت شرایط معینی، این تصدیق آشکار نابرابری را به عنوان بنیانی برای سازمان دولت پرولتری (قانون اساسی شوروی) لحاظ کنیم. اما سرمایه داری حتی در ارتباط با برابری صوری هم (برابری در مقابل قانون، «برابری» میان فرد گرسنه و سیر، میان مالک و غیرمالک) نمی تواند بی­تناقض باشد. یکی از بارزترین تبلوراتِ این تناقض، موقعیت پست زنان در مقایسه با مردان است. هیچ یک از دولت های بورژوایی، حتی …

«مسئلۀ زن» – از: النور مارکس و ادوارد اولینگ – بخش دوٌم

بخش اول ترجمۀ زهره مهرجو 21 ژانویۀ 2015 حقیقتی که حتی توسط آنها که علاقمند به خدمت کردن به زنان هستند بطور کامل درک نشده؛ این است که او، مثل طبقه کارگر، تحت ستم قرار دارد؛ که وضعیت وی نیز مثل وضعیت آنان، بی رحمانه نزول یافته است. زنان آلت دست ظلم سازمان یافتۀ مردانند؛ بدانسان که کارگران آلت دست ظلم سازمان یافتۀ بیهودگان (طبقۀ بیکاره ها) هستند. حتی پس از دریافتن این حقیقت، ما هرگز نباید تحت تاثیر این عدم تفاهم مأیوس از تلاش کردن شویم که، در شرایط موجود جامعه، برای زنان، مثل طبقه کارگر؛ در واقع هیچ راه حلی از مشکلات و مسائل پیش رو موجود نیست. تمام آنچه که تا کنون انجام شده، مهم نیست با ساز چه شیپوری اعلام گشته؛ مسکن است، نه درمان! هر دو طبقۀ تحت ستم؛ زنان و تولید کنندگان مستقیم کالا، باید به این درک برسند که رهایی ایشان بوسیلۀ خودشان بدست خواهد آمد. زنان متحدینی را در بین بهترین مردان پیدا خواهند کرد، همانگونه که مردان در حال یافتن هم پیمانانشان در میان فیلسوفان، هنرمندان …

چگونه فمینسیم به‌[جنبش] زنان خیانت ورزید!

دلیل این‌که ستم برزنان به‌بقای خود ادامه داد، این بود که جنبش زنان در پیِ گسترش، مجبور بود که قدم را فراتر از آکسیونیسم بگذارد و به‌اجبار می‌بایست به‌ریشه‌یابی می‌پرداخت و چگونگیِ از بین بردن ستم برزنان را نیز توضیح می‌داد. جنبش زنان در این مورد ناموفق بود. استفاده از ترم «فمینیستی» که با ترم «رهایی زنان» کاربردی متفاوت داشت، افزایش یافت؛ و این نمودار عدم موفقیت در پاسخ به‌سؤال مذکور بود. [به‌هرروی] ایدئولوگ‌هایی که از درون جنبش زنان سر برآوردند، ایدئولوگ‌های رهایی زنان نبودند. همگی آن‌ها در فهم و ریشه‌یابی ستم بر زنان در جامعه‌ی طبقاتی و ضرورت مبارزه برای رهایی زنان به‌عنوان بخشی از مبارزه برای ازبین بردن جامعه‌ی مدرن طبقاتی (سرمایه‌داری) ناموفق بودند. [بدین‌سان] از سوی زنان قطب‌های متضاد طبقاتی جامعه و هم‌چنین کمپین‌هایی با جهت و اهداف کاملاً متضاد، یک جنبش نیرومند برای رهایی زن شکل گرفت که به‌یک نشانه‌ی کلی از ترم فمینیست استفاده می‌کرد. برگرفته از: روزنامه‌ی «قدرت کارگری» نویسنده: آلیسون هودسن مترجم: سارا طاهری منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری توضیح مترجم: این مقاله که برای اولین بار …

کارگروه ویژه زنان شاغل در صنعت نفت

شمس الدین امانتی عدم اطلاع رسانی از چگونگی وضعیت کارگران شاغل در مراکز صنعتی بزرگ، از کانال سازمان های سیاسی و احزاب چپ و سوسیالیست که کمک بی دریغ به مبارزات کارگری را با خلوص نیت، در طبق اخلاص گذاشته اند، ضعفی است بزرگ که بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه احزاب چپ و سوسیالیست طرف دار طبقه کارگر، به دلیل عدم اطلاع کافی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارگران در مراکز صنعتی بزرگ از جمله صنعت نفت، تأثیر چندانی بر روند مبارزات و مطالبات جاری کارگران شاغل در این مراکز بزرگ صنعتی را ندارند. مضافآ عدم حضور فعال این جریانات سیاسی به هر دلیلی از جمله؛ اختناق، سرکوب، اخراج از کار چهرەهای شاخص کارگری از مراکز تولید توسط نظام حاکم، زندان، شکنجە و صدور قرار وسیقە سنگین به منظور خودداری از کار و فعالیت در محیط های کارگری و مهاجرت تعداد زیادی از چهرهای شاخص جنبش کارگری به خارج از کشور و پرنشدن خلاء حضور آنان با چهرهای جوان و بسته شدن درب کارخانه ها و مراکز صنعتی بزرگ در مناطق دیگر بر روی …

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

شباهنگ راد موقعیتِ جنبش های اعتراضی زنان علیۀ بی عدالتی ها، تبعیض و نابرابری ها در پهنۀ جهان، تا حدودی در مسیر واحدی ست. سرمایه همه جا دارد، در مقابلِ بیش از نیمی از جمعیت جامعه، یکسان عمل می کند و از آنان سوءاستفاده های جنسی، از پرداخت و باز پرداخت دستمزدهای ناچیز و نابرابرشان سر باز می زند. موضوع نابرابری جنسیتی در زیر لوای حاکمان، ید طولائی دارد و طبعاً، نیازمند تغییر بینادی ست. در حقیقتُ به عبارتی، توضیحِ دقیق تبعیضات جنسیتی در دنیای کنونی، ناممکن است و اگر چه، ساختار سرمایه داری در همه جا، کارکرد واحد داردُ، امّا – و علیرغم تفاوت های چند –، زنان جوامع ی تحت سلطه، با رنج، با تبعیض و یا با دردِ بیشتری رو در رو می باشند. هدف و بحث فعلی، نقدِ بنیه های ساختاری و یا تشریح دخالت گری های سرمایه، بر حال و روز زنان نیستُ، بلکه توضیح و یا تکرار سر انجامی و ثمربخشی کار و مهمتر از همۀ آنها، چگونگی و رهیافت برگرداندن منفعت زنان، از اوضاع دست ساز حاکمان می …

هشت مارس(هجدهم اسفند)

برما نبخشد فتح وشادی نه شاه،نه شیخ،نه آسمان «ازسرود انتر ناسیونال» یوسف اردلان از رشد مبارزه زنان سخن در میان است، پدیده ای که زاده دوران مدرن است، آن چنان که مبارزه طبقه کارگر ویا جنبش های ضد نژادپرستی وضدستم ملی، و این چنین است که رهروان سوسیالیسم وآزادی، روزی را بعنوان سَنبُل مبارزه برای آزادی زنان قرار داده اند، 8 مارس. در آغاز انقلابات دموکراتیک سرمایه داری، علیرغم حضور چشمگیر زنان در این جنبشها، خواستهای برابری طلبانه آنها بی پاسخ میماند، حتی در پاره ای از کشورهای صنعتی اروپائی مانند آلمان و هلند. بعداز انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی است که زنان به حق رای دست یافتند ودر فرانسه بعداز جنگ دوم جهانی این مهم جامه عمل پوشید. توجه داشته باشیم که از حق رای به مثابه سَنبُل و آغاز دستیابی به حقوق مدنی نام بردە شدە است، وگرنه این مقوله خودبخش ناچیزی از آن مطالبات زنان است که باید متحقق شود، وتا دستیابی به حقوق برابر در همه عرصه های اچتماعی هنوزراه زیادی در پیش است، به عبارتی دیگر مبارزات برابری …

فریبرز رئیس دانا – آسیب شناسی اشتغال زنان

یادداشت اختصاصی «تأمین۲۴» آسیب شناسی اشتغال زنان آنچه در مورد زنان (و اساساً نرخ بیکاری) در آمارهای ایران اتفاق می‌افتد این است که شمار شاغلان زیاد و شمار جمعیت فعال کم نشان داده می‌شود. وقتی زنان را، که بیکار شده‌اند، خانه دار در نظر می‌گیرند، شمار جمعیت فعال (که زنان خانه دار در آن به حساب نمی‌آیند) کم می‌شود و نرخ اشتغال زیاد نشان داده می‌شود و در نتیجه نرخ بیکاری هم کمتر از واقع نشان داده می‌شود. فریبرز رئیس دانا* تأمین ۲۴/ زنانه‌تر شدن فقر و محرومیت و تبعیض شغلی محصول بد جنسی مردان نیست، هر چند در مواردی باشد. این آموزه فمینیستی سطحی را از دل برون کنیم. راه حل نیز در کامیابی شخصی و جبران محرومیت با توسل به کالایی شدن زنان نیست و چانه زنی مجزای زنان برای تأمین حقوق سطحی کافی نیست. در جامعه سرمایه داری می‌توان، و باید، با همه‏ تبعیض‌های دولتی و بازاری و خانوادگی و علیه انواع ستم بر زنان مبارزه کرد. اما توقف در جنبه‌های فرهنگی، نادیدن ریشه‏‌های تاریخی و زمینه‌های اساسی جامعه سرمایه داری، معمولاً …

خشونت بر زنان: دین، دولت، سرمایه

روشنک شیرزاد، آبان ۱٣٩۴ منتشر شده خیزش شماره ۴۴ سال ها از شکنجه، تجاوز و قتل سه خواهر مبارز (خواهران میرابال) توسط رژیم دیکتاتوری «تروخیلو» در جمهوری دومینیکن می گذرد. شاید اگر شرح مبارزات و ابعاد قتل فجیع آنان در قالب رمان «پروانه های فراموش نشدنی» افشا نمی شد و هزاران زن در سراسر دنیا علیه اشکال همه جانبۀ خشونت به پا نمی خاستند، مجامع بین المللی باز هم از کنار فجایع انسانی بویژه در رابطه با زنان، به آسانی می گذشتند. اعلام روز جهانی محو خشونت علیه زنان (٢٥ نوامبر) نیز همچون تاریخ برخورداری زنان از حق رأی در بسیاری از کشورها، سابقۀ چندانی ندارد (سال ۱٩٩٩)، و این واقعیت نشان از آن دارد که سیستم سرمایه داری در سراسر جهان از ستم بر زنان و موقعیت فرودست آنان پاسداری می کند و از آن بهره مند می گردد. به همین دلیل خشونت علیه زنان در هر شکلش وسیله ای برای مطیع کردن و برده ساختن زنان در جهت تحکیم مناسبات قدرت ارتجاعی مردسالار حاکم است. خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت …

زندگی به سبک HIV/ زنانی که ناخواسته مبتلا شدند

از طریق همسرم مبتلا شدم. اعتیاد نداشت فقط یک خالکوبی روی بدنش داشت. اول که متوجه بیماریم شده بودم، شب‌ها به‌قدری پتو را به دور خودم می‌پیچاندم که مبادا پشه‌ای مرا نیش بزند و سپس بچه‌ام را نیش بزند و او هم مبتلا شود. در صورتی که نیش پشه باعث انتقال بیماری ایدز نمی‌شود بیمار هستند. وضعیت مالی خوبی هم ندارند. چند خیر حمایت‌شان می‌کنند. تعدادی ازدواج کرده‌اند. برخی حتی عروس، داماد و نوه دارند. بیمار هستند اما زندگی می‌کنند. این چهره زنانی است که از طریق همسران خود مبتلا به HIV شده‌اند. به گزارش مهرخانه؛ شلوغی‌های خیابان کارگر شمالی را می‌گذرانیم و وارد فضایی پر از لبخند می‌شویم. اینجا انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی است. به کارگاهی می‌رویم که روی دیوارهای آن تابلوهای نقاشی آویزان شده است. در گوشه‌ای از کارگاه یک بوم و مقداری رنگ منتظر نقاش نشسته است. صندلی‌ها گرد چیده شده دو زن برای آموزش تهیه کود ورمی‌کمپوست ایستاده و دیگر زنان گرد هم نشسته‌اند. در ظاهر آن‌ها هیچ نشانی از بیماری نیست اما آن‌ها این‌گونه خود را معرفی می‌کنند: …

۶۵ درصد از خشونتهای علیه زنان به پلیس گزارش نمی‌شود

تأمین ۲۴/ دکترهمتی سخنرانی و گزارش خود را از روند خشونت خانگی در ایالات متحده و سراسر جهان شروع کرد که در تاکید بر ایالات متحده دلایلی را برشمرد. همتی گفت بدلیل ساختن اتوپیایی از امریکا در اذهان مردم سراسر جهان و تاکید ویژهٔ این کشور بر ارزشهایی چون برابری و آزادی، آمارهای قابل استنادی از سوی این کشور درزمینه موضوع مورد بررسی، ارائه شده است. وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان نقض علنی حقوق بشر است ادامه داد طبق آمار‌ها در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و پیامدهای خشونت بیش از سرطان سبب از بین رفتن سلامتی زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله می‌شود. اما تنها ۴۰ سال است که خشونت خانگی بعنوان مسئله‌ای اجتماعی درغرب مطرح شده و تاپیش از دهه ۱۹۷۰ این مسئله مورد توجه قرار نگرفته بود. به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) از دانشگاه اصفهان، این استاد جامعه‌شناسی تصریح کرد دلایل عدم توجه به این موضوع ناشی از فقدان آگاهی، انکار مسئله، پذیرش عمومی همسرآزاری از سوی جامعه و همچنین خصوصی بودن مسئله مهم‌ترین علتی است که منجر …

تاملی درمورد وضع زنان

  غ.ع. منتشر شده در رنجبر امسال روز جهانی زن در سراسر جهان با شعارهای گوناگون و مضامین مختلف برگزار شد .عناصر و نیروهائی هم که این مراسم را برپا کردند به لحاظ اندیشه و نگرش به مسائل اجتماعی و بخصوص مسائل جنبش زنان و مسائل مربوط به آن طیف های گوناگونی را شامل می شدند از افراطی ترین جناح های فمینیستی تا کمونیست های خواهان انقلاب اجتماعی . از کسانی که حل مسئله زنان را در ارتباط با مبارزه علیه مردان می دانستند و ضدیت با مردان را جایگزین ضدیت با نظام مردسالاری کرده بودند تا کسانی که جنبش زنان را بیهوده و فقط در ر ابطه با کل مبارزه طبقاتی می دیدند . به همین دلیل نگاهی دوباره به مسئله زنان و بازبینی نظرات و تحرکات عملی آن برای روشنائی آینده و پیدا کردن راهکارهای عملی و فکری آن ضرورتی دائمی است . اینکه ستم برزنان و شکلگیری جامعه مردسالار با شکلگیری جامعه طبقاتی بوجود آمد چه به لحاظ تئوریکی و چه در تحقیقات باستان شناسی ثابت شده است . در طول تاریخ …

الکساندرا میخای‌لوونا کولونتای اولین زنی که در جهان به عنوان وزیر و سفیر انتخاب شد

احمد پوری در کشورهای کاپیتالیستی در مقابل جریانهای مترقی وسوسیالیستی که خواهان آزادی، عدالت اجتماعی، لغو برده داری، حق رای و برابری زنان و مردان بودند تا جایی که توانستند این جنبش ها را با سرکوب بی رحمانه و خونین نابود کردند! زمانیکه در مقابل مبارزات نیروهای مترقی و سوسیالیستی و آگاهی اجتماعی تاب مقاومت نداشتند به کمک رسانه های جهانی چنان به قلب ماهیت تاریخ گذشته پرداختند که انگار از اول تاریخ طرفدار برابری زنان و مردان، حق رای و آزادی زنان و لغو برده داری و آپارتاید و …. بودند!ه قابل توجه است که در کشور فرانسه زنان در سال 1944 در کشور آندورا در سال 1970 و در کشور سوئیس در سال 1971 زنان حق رای بدست آوردند! ه عربستان سعودی بعنوان بهترین دوست کشورهای متمدن غربی تنها کشوری در جهان است که هنوز هم زنان حق ندارند! در حالیکه در کشورهای سوسیالیستی بعد از انقلاب اکتبر 1917 زنان علاوه بر کسب حق رای و برابری با مردان… توانستند به بالاترین مقام و مسئولیتهای رسمی اجتماعی نیز صعود کنند…ه • در 8 …