پرش به محتوا

برچسب: زنان زحمتكش

چگونه فمینسیم به‌[جنبش] زنان خیانت ورزید!

دلیل این‌که ستم برزنان به‌بقای خود ادامه داد، این بود که جنبش زنان در پیِ گسترش، مجبور بود که قدم را فراتر از آکسیونیسم بگذارد و به‌اجبار می‌بایست به‌ریشه‌یابی می‌پرداخت […]

کارگروه ویژه زنان شاغل در صنعت نفت

شمس الدین امانتی عدم اطلاع رسانی از چگونگی وضعیت کارگران شاغل در مراکز صنعتی بزرگ، از کانال سازمان های سیاسی و احزاب چپ و سوسیالیست که کمک بی دریغ به […]

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

شباهنگ راد موقعیتِ جنبش های اعتراضی زنان علیۀ بی عدالتی ها، تبعیض و نابرابری ها در پهنۀ جهان، تا حدودی در مسیر واحدی ست. سرمایه همه جا دارد، در مقابلِ […]

هشت مارس(هجدهم اسفند)

برما نبخشد فتح وشادی نه شاه،نه شیخ،نه آسمان «ازسرود انتر ناسیونال» یوسف اردلان از رشد مبارزه زنان سخن در میان است، پدیده ای که زاده دوران مدرن است، آن چنان […]