All posts tagged: زنان زحمتكش

دربارۀ روز جهانی زنان

دربارۀ روز جهانی زنان ولادیمیر لنین و. ا. لنین نگارش: پراودا، ۴ مارس ۱۹۲۰ از میلیتانت شماره ۵۸ انتشار: زنان و کمونیسم، لاورنس و ویشارت، لندن، ۱۹۵۰ ترجمه: کیوان نوفرستی سرمایه داری، برابری صوری را با نابرابری اقتصادی، و در نتیجه اجتماعی، ترکیب می کند. این یکی از خصلت های عمدۀ متمایزکنندۀ سرمایه داری است، خصلتی که ریاکارانه از سوی حامیان بورژوازی، لیبرال ها، پنهان می شود، و برای دموکرات های خرده بورژوا قابل درک نیست. ضمناً از این خصلت متمایزکنندۀ سرمایه داری، ضرورتی برمی خیزد و آن اینست که ما ضمن مبارزۀ قاطعانه برای برابری اقتصادی، آشکارا نابرابری سرمایه داری را تصدیق کنیم، و حتی تحت شرایط معینی، این تصدیق آشکار نابرابری را به عنوان بنیانی برای سازمان دولت پرولتری (قانون اساسی شوروی) لحاظ کنیم. اما سرمایه داری حتی در ارتباط با برابری صوری هم (برابری در مقابل قانون، «برابری» میان فرد گرسنه و سیر، میان مالک و غیرمالک) نمی تواند بی­تناقض باشد. یکی از بارزترین تبلوراتِ این تناقض، موقعیت پست زنان در مقایسه با مردان است. هیچ یک از دولت های بورژوایی، حتی …

«مسئلۀ زن» – از: النور مارکس و ادوارد اولینگ – بخش دوٌم

بخش اول ترجمۀ زهره مهرجو 21 ژانویۀ 2015 حقیقتی که حتی توسط آنها که علاقمند به خدمت کردن به زنان هستند بطور کامل درک نشده؛ این است که او، مثل طبقه کارگر، تحت ستم قرار دارد؛ که وضعیت وی نیز مثل وضعیت آنان، بی رحمانه نزول یافته است. زنان آلت دست ظلم سازمان یافتۀ مردانند؛ بدانسان که کارگران آلت دست ظلم سازمان یافتۀ بیهودگان (طبقۀ بیکاره ها) هستند. حتی پس از دریافتن این حقیقت، ما هرگز نباید تحت تاثیر این عدم تفاهم مأیوس از تلاش کردن شویم که، در شرایط موجود جامعه، برای زنان، مثل طبقه کارگر؛ در واقع هیچ راه حلی از مشکلات و مسائل پیش رو موجود نیست. تمام آنچه که تا کنون انجام شده، مهم نیست با ساز چه شیپوری اعلام گشته؛ مسکن است، نه درمان! هر دو طبقۀ تحت ستم؛ زنان و تولید کنندگان مستقیم کالا، باید به این درک برسند که رهایی ایشان بوسیلۀ خودشان بدست خواهد آمد. زنان متحدینی را در بین بهترین مردان پیدا خواهند کرد، همانگونه که مردان در حال یافتن هم پیمانانشان در میان فیلسوفان، هنرمندان …

چگونه فمینسیم به‌[جنبش] زنان خیانت ورزید!

دلیل این‌که ستم برزنان به‌بقای خود ادامه داد، این بود که جنبش زنان در پیِ گسترش، مجبور بود که قدم را فراتر از آکسیونیسم بگذارد و به‌اجبار می‌بایست به‌ریشه‌یابی می‌پرداخت و چگونگیِ از بین بردن ستم برزنان را نیز توضیح می‌داد. جنبش زنان در این مورد ناموفق بود. استفاده از ترم «فمینیستی» که با ترم «رهایی زنان» کاربردی متفاوت داشت، افزایش یافت؛ و این نمودار عدم موفقیت در پاسخ به‌سؤال مذکور بود. [به‌هرروی] ایدئولوگ‌هایی که از درون جنبش زنان سر برآوردند، ایدئولوگ‌های رهایی زنان نبودند. همگی آن‌ها در فهم و ریشه‌یابی ستم بر زنان در جامعه‌ی طبقاتی و ضرورت مبارزه برای رهایی زنان به‌عنوان بخشی از مبارزه برای ازبین بردن جامعه‌ی مدرن طبقاتی (سرمایه‌داری) ناموفق بودند. [بدین‌سان] از سوی زنان قطب‌های متضاد طبقاتی جامعه و هم‌چنین کمپین‌هایی با جهت و اهداف کاملاً متضاد، یک جنبش نیرومند برای رهایی زن شکل گرفت که به‌یک نشانه‌ی کلی از ترم فمینیست استفاده می‌کرد. برگرفته از: روزنامه‌ی «قدرت کارگری» نویسنده: آلیسون هودسن مترجم: سارا طاهری منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری توضیح مترجم: این مقاله که برای اولین بار …

کارگروه ویژه زنان شاغل در صنعت نفت

شمس الدین امانتی عدم اطلاع رسانی از چگونگی وضعیت کارگران شاغل در مراکز صنعتی بزرگ، از کانال سازمان های سیاسی و احزاب چپ و سوسیالیست که کمک بی دریغ به مبارزات کارگری را با خلوص نیت، در طبق اخلاص گذاشته اند، ضعفی است بزرگ که بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه احزاب چپ و سوسیالیست طرف دار طبقه کارگر، به دلیل عدم اطلاع کافی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارگران در مراکز صنعتی بزرگ از جمله صنعت نفت، تأثیر چندانی بر روند مبارزات و مطالبات جاری کارگران شاغل در این مراکز بزرگ صنعتی را ندارند. مضافآ عدم حضور فعال این جریانات سیاسی به هر دلیلی از جمله؛ اختناق، سرکوب، اخراج از کار چهرەهای شاخص کارگری از مراکز تولید توسط نظام حاکم، زندان، شکنجە و صدور قرار وسیقە سنگین به منظور خودداری از کار و فعالیت در محیط های کارگری و مهاجرت تعداد زیادی از چهرهای شاخص جنبش کارگری به خارج از کشور و پرنشدن خلاء حضور آنان با چهرهای جوان و بسته شدن درب کارخانه ها و مراکز صنعتی بزرگ در مناطق دیگر بر روی …

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

شباهنگ راد موقعیتِ جنبش های اعتراضی زنان علیۀ بی عدالتی ها، تبعیض و نابرابری ها در پهنۀ جهان، تا حدودی در مسیر واحدی ست. سرمایه همه جا دارد، در مقابلِ بیش از نیمی از جمعیت جامعه، یکسان عمل می کند و از آنان سوءاستفاده های جنسی، از پرداخت و باز پرداخت دستمزدهای ناچیز و نابرابرشان سر باز می زند. موضوع نابرابری جنسیتی در زیر لوای حاکمان، ید طولائی دارد و طبعاً، نیازمند تغییر بینادی ست. در حقیقتُ به عبارتی، توضیحِ دقیق تبعیضات جنسیتی در دنیای کنونی، ناممکن است و اگر چه، ساختار سرمایه داری در همه جا، کارکرد واحد داردُ، امّا – و علیرغم تفاوت های چند –، زنان جوامع ی تحت سلطه، با رنج، با تبعیض و یا با دردِ بیشتری رو در رو می باشند. هدف و بحث فعلی، نقدِ بنیه های ساختاری و یا تشریح دخالت گری های سرمایه، بر حال و روز زنان نیستُ، بلکه توضیح و یا تکرار سر انجامی و ثمربخشی کار و مهمتر از همۀ آنها، چگونگی و رهیافت برگرداندن منفعت زنان، از اوضاع دست ساز حاکمان می …

هشت مارس(هجدهم اسفند)

برما نبخشد فتح وشادی نه شاه،نه شیخ،نه آسمان «ازسرود انتر ناسیونال» یوسف اردلان از رشد مبارزه زنان سخن در میان است، پدیده ای که زاده دوران مدرن است، آن چنان که مبارزه طبقه کارگر ویا جنبش های ضد نژادپرستی وضدستم ملی، و این چنین است که رهروان سوسیالیسم وآزادی، روزی را بعنوان سَنبُل مبارزه برای آزادی زنان قرار داده اند، 8 مارس. در آغاز انقلابات دموکراتیک سرمایه داری، علیرغم حضور چشمگیر زنان در این جنبشها، خواستهای برابری طلبانه آنها بی پاسخ میماند، حتی در پاره ای از کشورهای صنعتی اروپائی مانند آلمان و هلند. بعداز انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی است که زنان به حق رای دست یافتند ودر فرانسه بعداز جنگ دوم جهانی این مهم جامه عمل پوشید. توجه داشته باشیم که از حق رای به مثابه سَنبُل و آغاز دستیابی به حقوق مدنی نام بردە شدە است، وگرنه این مقوله خودبخش ناچیزی از آن مطالبات زنان است که باید متحقق شود، وتا دستیابی به حقوق برابر در همه عرصه های اچتماعی هنوزراه زیادی در پیش است، به عبارتی دیگر مبارزات برابری …

فریبرز رئیس دانا – آسیب شناسی اشتغال زنان

یادداشت اختصاصی «تأمین۲۴» آسیب شناسی اشتغال زنان آنچه در مورد زنان (و اساساً نرخ بیکاری) در آمارهای ایران اتفاق می‌افتد این است که شمار شاغلان زیاد و شمار جمعیت فعال کم نشان داده می‌شود. وقتی زنان را، که بیکار شده‌اند، خانه دار در نظر می‌گیرند، شمار جمعیت فعال (که زنان خانه دار در آن به حساب نمی‌آیند) کم می‌شود و نرخ اشتغال زیاد نشان داده می‌شود و در نتیجه نرخ بیکاری هم کمتر از واقع نشان داده می‌شود. فریبرز رئیس دانا* تأمین ۲۴/ زنانه‌تر شدن فقر و محرومیت و تبعیض شغلی محصول بد جنسی مردان نیست، هر چند در مواردی باشد. این آموزه فمینیستی سطحی را از دل برون کنیم. راه حل نیز در کامیابی شخصی و جبران محرومیت با توسل به کالایی شدن زنان نیست و چانه زنی مجزای زنان برای تأمین حقوق سطحی کافی نیست. در جامعه سرمایه داری می‌توان، و باید، با همه‏ تبعیض‌های دولتی و بازاری و خانوادگی و علیه انواع ستم بر زنان مبارزه کرد. اما توقف در جنبه‌های فرهنگی، نادیدن ریشه‏‌های تاریخی و زمینه‌های اساسی جامعه سرمایه داری، معمولاً …

خشونت بر زنان: دین، دولت، سرمایه

روشنک شیرزاد، آبان ۱٣٩۴ منتشر شده خیزش شماره ۴۴ سال ها از شکنجه، تجاوز و قتل سه خواهر مبارز (خواهران میرابال) توسط رژیم دیکتاتوری «تروخیلو» در جمهوری دومینیکن می گذرد. شاید اگر شرح مبارزات و ابعاد قتل فجیع آنان در قالب رمان «پروانه های فراموش نشدنی» افشا نمی شد و هزاران زن در سراسر دنیا علیه اشکال همه جانبۀ خشونت به پا نمی خاستند، مجامع بین المللی باز هم از کنار فجایع انسانی بویژه در رابطه با زنان، به آسانی می گذشتند. اعلام روز جهانی محو خشونت علیه زنان (٢٥ نوامبر) نیز همچون تاریخ برخورداری زنان از حق رأی در بسیاری از کشورها، سابقۀ چندانی ندارد (سال ۱٩٩٩)، و این واقعیت نشان از آن دارد که سیستم سرمایه داری در سراسر جهان از ستم بر زنان و موقعیت فرودست آنان پاسداری می کند و از آن بهره مند می گردد. به همین دلیل خشونت علیه زنان در هر شکلش وسیله ای برای مطیع کردن و برده ساختن زنان در جهت تحکیم مناسبات قدرت ارتجاعی مردسالار حاکم است. خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت …

زندگی به سبک HIV/ زنانی که ناخواسته مبتلا شدند

از طریق همسرم مبتلا شدم. اعتیاد نداشت فقط یک خالکوبی روی بدنش داشت. اول که متوجه بیماریم شده بودم، شب‌ها به‌قدری پتو را به دور خودم می‌پیچاندم که مبادا پشه‌ای مرا نیش بزند و سپس بچه‌ام را نیش بزند و او هم مبتلا شود. در صورتی که نیش پشه باعث انتقال بیماری ایدز نمی‌شود بیمار هستند. وضعیت مالی خوبی هم ندارند. چند خیر حمایت‌شان می‌کنند. تعدادی ازدواج کرده‌اند. برخی حتی عروس، داماد و نوه دارند. بیمار هستند اما زندگی می‌کنند. این چهره زنانی است که از طریق همسران خود مبتلا به HIV شده‌اند. به گزارش مهرخانه؛ شلوغی‌های خیابان کارگر شمالی را می‌گذرانیم و وارد فضایی پر از لبخند می‌شویم. اینجا انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی است. به کارگاهی می‌رویم که روی دیوارهای آن تابلوهای نقاشی آویزان شده است. در گوشه‌ای از کارگاه یک بوم و مقداری رنگ منتظر نقاش نشسته است. صندلی‌ها گرد چیده شده دو زن برای آموزش تهیه کود ورمی‌کمپوست ایستاده و دیگر زنان گرد هم نشسته‌اند. در ظاهر آن‌ها هیچ نشانی از بیماری نیست اما آن‌ها این‌گونه خود را معرفی می‌کنند: …

۶۵ درصد از خشونتهای علیه زنان به پلیس گزارش نمی‌شود

تأمین ۲۴/ دکترهمتی سخنرانی و گزارش خود را از روند خشونت خانگی در ایالات متحده و سراسر جهان شروع کرد که در تاکید بر ایالات متحده دلایلی را برشمرد. همتی گفت بدلیل ساختن اتوپیایی از امریکا در اذهان مردم سراسر جهان و تاکید ویژهٔ این کشور بر ارزشهایی چون برابری و آزادی، آمارهای قابل استنادی از سوی این کشور درزمینه موضوع مورد بررسی، ارائه شده است. وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان نقض علنی حقوق بشر است ادامه داد طبق آمار‌ها در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و پیامدهای خشونت بیش از سرطان سبب از بین رفتن سلامتی زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله می‌شود. اما تنها ۴۰ سال است که خشونت خانگی بعنوان مسئله‌ای اجتماعی درغرب مطرح شده و تاپیش از دهه ۱۹۷۰ این مسئله مورد توجه قرار نگرفته بود. به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) از دانشگاه اصفهان، این استاد جامعه‌شناسی تصریح کرد دلایل عدم توجه به این موضوع ناشی از فقدان آگاهی، انکار مسئله، پذیرش عمومی همسرآزاری از سوی جامعه و همچنین خصوصی بودن مسئله مهم‌ترین علتی است که منجر …

تاملی درمورد وضع زنان

  غ.ع. منتشر شده در رنجبر امسال روز جهانی زن در سراسر جهان با شعارهای گوناگون و مضامین مختلف برگزار شد .عناصر و نیروهائی هم که این مراسم را برپا کردند به لحاظ اندیشه و نگرش به مسائل اجتماعی و بخصوص مسائل جنبش زنان و مسائل مربوط به آن طیف های گوناگونی را شامل می شدند از افراطی ترین جناح های فمینیستی تا کمونیست های خواهان انقلاب اجتماعی . از کسانی که حل مسئله زنان را در ارتباط با مبارزه علیه مردان می دانستند و ضدیت با مردان را جایگزین ضدیت با نظام مردسالاری کرده بودند تا کسانی که جنبش زنان را بیهوده و فقط در ر ابطه با کل مبارزه طبقاتی می دیدند . به همین دلیل نگاهی دوباره به مسئله زنان و بازبینی نظرات و تحرکات عملی آن برای روشنائی آینده و پیدا کردن راهکارهای عملی و فکری آن ضرورتی دائمی است . اینکه ستم برزنان و شکلگیری جامعه مردسالار با شکلگیری جامعه طبقاتی بوجود آمد چه به لحاظ تئوریکی و چه در تحقیقات باستان شناسی ثابت شده است . در طول تاریخ …

الکساندرا میخای‌لوونا کولونتای اولین زنی که در جهان به عنوان وزیر و سفیر انتخاب شد

احمد پوری در کشورهای کاپیتالیستی در مقابل جریانهای مترقی وسوسیالیستی که خواهان آزادی، عدالت اجتماعی، لغو برده داری، حق رای و برابری زنان و مردان بودند تا جایی که توانستند این جنبش ها را با سرکوب بی رحمانه و خونین نابود کردند! زمانیکه در مقابل مبارزات نیروهای مترقی و سوسیالیستی و آگاهی اجتماعی تاب مقاومت نداشتند به کمک رسانه های جهانی چنان به قلب ماهیت تاریخ گذشته پرداختند که انگار از اول تاریخ طرفدار برابری زنان و مردان، حق رای و آزادی زنان و لغو برده داری و آپارتاید و …. بودند!ه قابل توجه است که در کشور فرانسه زنان در سال 1944 در کشور آندورا در سال 1970 و در کشور سوئیس در سال 1971 زنان حق رای بدست آوردند! ه عربستان سعودی بعنوان بهترین دوست کشورهای متمدن غربی تنها کشوری در جهان است که هنوز هم زنان حق ندارند! در حالیکه در کشورهای سوسیالیستی بعد از انقلاب اکتبر 1917 زنان علاوه بر کسب حق رای و برابری با مردان… توانستند به بالاترین مقام و مسئولیتهای رسمی اجتماعی نیز صعود کنند…ه • در 8 …

زن و سوسیالیسم

  آناهیتا اردوان جهانی که در آن زندگی می کنیم، از بسیاری جهات، بویژه موقعیت زنان در عرصه های گوناگون، متناقض است. جایگاهِ زنان بعنوانِ نیمی از نیرویِ مولّدِۀ جهان، با گذشت پیکارهایِ سترگِ تاریخی، برای دموکراسی و برابری، تحولات و انقلابات علمی، فنی و تکاملِ عمومیِ جوامع، هنوز در موقعیتی نازل تر از مردان، است. تداوُمِ نابرابریِ جنسیّتی در جهان با وجود اینکه زنان شصت درصد از نیروی کار جهان را تشکیل می دهند، اما، تنها کمتر از ده درصد از ثروت جهان به آنان تعلق دارد. میزان بیکاری زنان از سال 2009، نوزده درصد، افزایش یافته است. در حالیکه، این میزان برای مردان تنها، برابر با سی و دو صدم درصد، گزارش شده است. میشل بچلت، مدیر اجرایی بخش جدید زنان سازمان ملل برای تثبیت برابری جنسیتی، در کنفرانسی مطبوعاتی، 26 ژوئن 2011، آماری ارائه می دهد که بیانگرِ وضعیتِ ناگوار و غیرانسانیِ زنان است. این، لکۀ ننگی بر پیشانیِ جهانی می باشد که خود را مُدرن و متمدن می داند. 75 درصد از زنان و دختران در جهان حداقل یک بار در …

چطور فمینیسم خدمتگزار سرمایه داری شد و چگونه آن را احیا کنیم؟

نانسی فریزر برگردان: رزا روزبه تأمین ۲۴/ درپیچ و تاب بی‌رحمانه سرنوشتی که با آن روبرو هستیم، ترسم این است که جنبشی که از قضا برای آزادی زنان بود، در یک چرخش بی‌رحم جادهٔ سرنوشت، در دام یک رابطهٔ خطرناک با اقدامات نولیبرالیستی برای ساخت یک جامعهٔ مبتنی بر بازار آزاد، گرفتار آمده باشد. و همین می‌تواند توضیحی باشد بر اینکه چگونه اندیشه‌های فمینیستی که روزی بخشی از یک جهانبینی رادیکال بود، به طور روز افزون در نقطه نظرات فردگرایانه تبیین می‌شوند. فمینیست‌ها که زمانی جامعه‌ای را نقد می‌کردند که بر شغل محوری دامن می‌زد، حالا به زنان توصیه می‌کنند که به استقبال از خطرات و ریسک‌های محیط کار بروند. جنبشی که زمانی همبستگی اجتماعی را اولویت قرار می‌داد، حالا از زنان کارآفرین تجلیل می‌کند. دیدگاهی که روزی خدمات اجتماعی و استقلال را ارج می‌نهاد، حالا مشوّق پیشرفت‌های فردی و شایسته-سالاری شده است. چیزی که پشت این تغییر سمت و سو خوابیده است، دریای تغییراتی در خصیصهٔ سرمایه داری است. سرمایه داری دولت-محور دوران پس از جنگ، جای خود را به شکل جدیدی از سرمایه …

اشتغال زنان در عصر نولیبرالیسم

خسرو صادقی بروجنی یادداشت اختصاصی «تأمین ۲۴» به مناسبت روز جهانی زن اشتغال زنان در عصر نولیبرالیسم نابرابری جنسیتی همچون دیگر نابرابری‌های اجتماعی ریشه در جهانی‌سازی و تحولات چند دههٔ اخیر ندارد و پیش از آن نیز وجود داشته است. اما روند جهانی‌شدن نولیبرالیسم، همچون دیگر عرصه‌های نابرابری، بر نابرابری جنسیتی نیز تأثیر داشته ‌است. با یک رویکرد کمی گرا، اگر چه اشتغال زنان نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته، اما این افزایش محصول تنگناهای اقتصادی است که زنان را مجبور کرده در مشاغلی با دستمزد‌های پایین و شرایط شغلی نامناسب خدمت کنند. تأمین ۲۴/ آثار جهانی‌سازی بر زنان پیچیده و اغلب متناقض است. گروهی از پژوهش‌گران، با تأکید بر ابعاد مثبت جهانی‌سازی، معتقدند زنان عمدتاً منافع بسیار از اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های تعدیل ساختاری به دست آورده‌اند. از دیدگاه آنان، اگر چه جهانی‌سازی روند قطبی‌شدن را تشدید کرده اما به طور فزاینده‌ای موجب افزایش درآمد و اشتغال زنان نیز شده‌ است. از دههٔ ۱۹۵۰ تا پایان دههٔ ۱۹۹۰، نسبت زنان شاغل بین ۲۰ تا ۵۹ سال تقریباً از یک سوم به یک دوم افزایش …

خانم معلم نانوا در همسايگي تهران

تنور خاموش شده، اما گرمايش هنوز نانوايي را گرم مي‌كند. بربري‌هاي گردي كه بخار از روي‌شان بلند مي‌شود را گوشه‌اي مي‌گذارد و روي‌شان را با پلاستيكي ضخيم مي‌پوشاند تا مشتري‌ها نان گرم نصيب‌شان شود. بچه‌هاي قد و نيم قد كه يكي يكي از در نانوايي مي‌آيند تو را هدايت مي‌كند سمت نيمكت‌هاي‌شان و آماده مي‌شود براي شغل دومش؛ معلمي. به گزارش اعتماد، اينجا روستايي است در ١٢ كيلومتري پايتخت، «سنجران» روستاي كم سكنه‌اي در منطقه خجير. نانوايي نخستين نشانه‌هاي اين آبادي است، نانوايي كه زن خانه هم شاطري مي‌كند در آن و هم روي نيمكت‌هاي چوبي‌اي كه كنار تنور براي بچه‌ها چيده، معلمي مي‌كند. «پوران عابد نظري» ٥٠ سال را رد كرده، اما هنوز جوان است براي كلمه ميانسالي و هر روز به عشق بچه‌ها راه نانوايي را طي مي‌كند، بچه‌هاي افغان كه براي باسواد شدن، سراغ پوران آمده‌اند. «هرروز صبح، ساعت چهار به همراه همسرم از خانه مي‌زنيم بيرون و نانوايي را باز مي‌كنيم. هشت سال است از تهران جدا شده‌ايم و اينجا را براي زندگي انتخاب كرده‌ايم. خوشبختي را در آرامش اينجا پيدا …

نیاز ضروری زنان به شغل در شرایط خاص اقتصادی کشور

یادداشت یک فعال حقوق زنان فخر السادات محتشمی‌پور- فعال حقوق زنان زنان ایرانی در وضعیت کنونی علی رغم همه موانع و مشکلاتی که وجود دارد با سعی و تلاش و حمایت خانواده‌ها در مسیر پیشرفت علم و دانش حرکت می‌کنند. به طور مثال با وجود شرایط غیر عادلانه‌ای که زمینه رقابت‌های آموزش عالی وجود دارد، دختران به روند جهشی که از دو دهه پیش آغاز کردند ادامه می‌دهند. هرچند تلاش‌هایی برای توقف آن همیشه وجود داشته اما به دلیل نگاه تساوی طلبانه خانواده‌ها و نیاز دختران این روند ادامه پیدا کرده است. با این حال مشکل اساسی بعد از فارغ التحصیلی دختران پیش می‌آید، چون برنامه ریزی درستی برای شکوفایی استعداد‌های دختران وجود ندارد. ما نیاز به یک کار تحقیقاتی و مطالعاتی گسترده در این زمینه داریم که البته پیش از این در دوره اصلاحات چنین اقدامی انجام شده بود. اواخر دهه هفتاد در کمیته دختران جوان مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پیشنهاد شد یک پروژه تحقیقاتی به صورت نظر سنجی برای بررسی نیاز‌ها و مطالبات واقعی دختران انجام شود. این کار پژوهشی در …

سرپرست‌های بی‌سرپرست

گزارشی از وضع زنان سرپرست خانوار در کشور سرپرست‌های بی‌سرپرست | طرح نو | مجتبی پارسا | «هویت زن در فرهنگ ما، در مادر بودن تعریف می‌شود و ما زن را در اندیشه اقتصادی و به‌عنوان نیروی کار نگاه نمی‌کنیم… اگر به مادر بودن به‌عنوان شغل تمام وقت و موثر نگاه کنیم و مادر به خوبی فرزند را تربیت کند، خیلی از آسیب‌های‌اجتماعی کاهش می‌یابد… در مسأله زنان و خانواده باید نگاه اصیل خودمان را که مبتنی‌بر اندیشه دینی و فرهنگ ایرانی است، داشته باشیم. در غرب به زن به‌عنوان نیروی کار که باید اشتغال داشته باشد نگاه می‌شود تا چرخ سرمایه‌داری بچرخد. ما نگاهمان این است که خانواده سلول و بنیان جامعه است». (سعید جلیلی) «باید از نگاه ترحم‌آمیز کلیشه‌ای به بانوان ایران پرهیز کرد و برای بازیابی جایگاه زن در جامعه کوشش کرد. توجه به حق اجتماعی زنان برای حضور در عرصه‌های اجتماعی که با وظایف آنها در خانواده تعارضی ندارد، توجه به زنان سرپرست خانواده در برنامه دولت و تأمین مجتمع‌های آپارتمانی مناسب برای آنها باید مورد توجه باشد». (علی اکبر ولایتی) …

سالمندی زنانه شده است

آرمان- زهره حاجیان: با شنیدن نام سالمند ذهن‌مان می‌رود به سمت آسایشگاه‌ها و مراکز نگهداری از سالمندان و در حالت خوشبینانه‌تر به پیرمردانی فکرمی‌کنیم که روی نیمکت پارک‌ها نشسته‌اند و از هر دری با هم گپ می‌زنند یا پیرزنانی را تصور می‌کنیم که به توصیه پزشکشان مجبور به پیاده روی شده‌اند و اگر پای درددلشان بنشینی از ترس زمین‌گیر شدن و خشک شدن دست و پایشان مجبور به راه رفتن شده‌اند وگرنه ترجیح‌شان این است که درخانه بمانند وهر وقت دلشان گرفت صندلی‌شان را در کوچه بگذارند و به رفت‌وآمد مردم و اتومبیل‌ها خیره شوند اما، در این گزارش ردپایی از مراکز و آسایشگاه‌های نگهداری از سالمندان نیست. سالمند که باشی دلت هم کوچک می‌شود. به هر دلیل کوچکی بهانه می‌گیری و دلت می‌شکند و چاره‌ای نداری که برای از یاد بردن غم‌ها وغصه‌های کوچک به پارک‌های محله بروی مانند همین صفورا میلانی 74 ساله که اصرار می‌کند نامش را با پسوند سادات بنویسیم چرا که همسایه‌های محله خیابان خوش او را با نام سادات خانم می‌شناسند. او با اشاره به اینکه در خانه خودش …

لزوم توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش آمار بیکاری زنان

گزارش تامین ۲۴ از همایش «زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم توسعه» لزوم توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش آمار بیکاری زنان مشکل نگران کننده‌ای در خصوص زنان وجود دارد و آن این است که نسبت بیکاری در زنان نسبت به مردان دو برابر است/در سیاست‌های برنامه پنجم توسعه بسیاری از موارد موثر نهفته شده بود اما عملیاتی نشدند. برای مثال تقویت نهاد خانواده، امنیت اجتماعی، حمایت از اقشار محروم، نظامات پیشگیری از آسیب‌ها، عدالت اجتماعی، کار و حضور فعال در اجتماع و غیره در این برنامه در نظر گرفته شده اما بسیاری از آن‌ها اجرایی نشده تامین۲۴/«زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم توسعه» نام همایشی است که امروز به همت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی برگزار شد. به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) سالن همایش‌های تلاش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی میزبانان کارشناسانی بود که موضوعاتی مثل شاخص‌های رفاه اجتماعی، تعاون و اشتغال زنان، بیمه‌های اجتماعی زنان و… را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در ادامه بخش‌هایی از اظهارات سخنرانان …

افزایش ابتلا به ایدز در زنان تن فروش در ایران اسلامی

اغلب زنان خیابانی از مشکلات روانی رنج می‌برند افزایش ابتلا به اچ‌آی‌وی در زنان خیابانی  فاطمه جمال‌پور: ضرورت اعمال محدودیت برای بچه‌دارشدن زنان خیابانی، شیوع کودک‌آزاری در فرزندان این زنان، ضرورت انجام حمایت‌های اجتماعی از زنان بهبودیافته به‌عنوان حلقه گمشده چرخه آسیب در زنان خیابانی، شیوع بیماری‌های اعصاب و روان در زنان خیابانی و پذیرفته‌نشدن آنها از سوی مراکز درمانی، آسیب‌های اجرای ماده١٦ و جمع‌آوری معتادان متجاهر به‌عنوان ماده قانونی‌ای که قرار بود جلو آسیب اعتیاد را بگیرد اما حالا در مواردی آن را تشدید می‌کند، از محورهای مهم بخش دوم گفت‌وگو با لیلا ارشد و سرور منشی‌زاده، مدیران خانه خورشید؛ نخستین مرکز گذری کاهش آسیب زنان خیابانی بود که بخش نخست آن روز یکشنبه بیست‌وهشتم‌دی‌ منتشر شد. ‌برای بچه‌های زنان خیابانی باید چه چاره‌ای اندیشیده شود؟ راهکار شما چیست؟ ارشد: شاید لازم باشد برای گروهای خاص برنامه خاص داشت، با اینکه سیاست کشور ما امروز ازدیاد جمعیت است و جمعیت ما روبه پیری می‌رود و جمعیت باید جوان شود و همه اینها پذیرفته شده است. اما برای زنی که در روابط صیغه ثبت نشده است، …

جنسیت زدگی در تبلیغات تجاری – فرهنگی شهری

لادن رهبرین منتشر شده در تارنمای انسان شناسی و فرهنگ ظریه ی اسنادی معتقد است که نقش های اجتماعی را می توان با سازوکارهای غیرمستقیم و از طریق سناریوهای فرهنگی به افراد آموزش داد. به عبارت کنش متقابل انسان ها با ایده های انتزاعی از پدیده های اجتماعی (مانند نشان های خاموش و پنهان در تصاویر تبلیغاتی شهری و نشانگان فضایی) می تواند در برداشت ها نسبت به نقش های جنسیتی تاثیرگذار باشد. جنسیت زدگی در تبلیغات شهری یکی از مسائلی است که شهر را مردانه می کند و احساس تعلق به فضای شهری را در زنان کاهش می دهد. برخی از سازوکارهایی که سبب به وجود آمدن این مساله است عبارتند از: استفاده از زبان جنسیت زده: مطالعات بسیاری به فارسی در ارتباط با جنسیت زدگی برخی اصطلاحات و کاربردهای روزمره ی زبان فارسی وجود دارد. استفاده از واژگانی مانند «مردانگی» که اساسا بار جنسیتی دارند در تبلیغات فرهنگی شهری یکی از نمودهای فضای جنسیت زده است. استفاده از واژه مردانگی، که در بسیاری از مواقع با واژه ی انسانیت و در موارد دیگر …

مساله نابرابری و کودکان آمریکا

مساله نابرابری و کودکان آمریکا چگونه ایالات متحد آمریکا به خاطر نابرابری امکانات، توانایی های آینده خود را از دست می دهد از ژوزف استیگلیتز برگردان از آرش برومند منبع: سایت «سیاست بین المللی و جامعه» منتشر شده در نگرش   توضیح مترجم ژوزف استیگلیتز پروفسور دانشگاه کلمبیا، رییس شورای مشاوران اقتصادی در حکومت کلینتون و نیز رییس بانک جهانی بوده است. او در سال 2001 موفق به دریافت جایزه اقتصادی نوبل شده است. آنچه آقای استیگلیتز می گوید، حرف تازه ای نیست. نیروهای مترقی آمریکا و جنبش شهروندی این کشور سالیان طولانی است که نسبت به وضع اسفبار کودکان در این کشور هشدار می دهند. ضمنا آقای استیگلیتز در مقاله خود از بردن نام مقصر اصلی این وضعیت یعنی ایدئولوژی نولیبرالی که مدافع سیستم سرمایه داری لگام گسیخته است، خودداری کرده؛ ایدئولوژی ای که جامعه آمریکا را به بحران کنونی اش دچار ساخته و جهان را نیز به لبه پرتگاه جنگ و توحش کشانده است. راه حل های پیشنهادی آقای استیگلیتز نیز تازه نیستند. پیشنهادهای او مهر و نشان برخی تدبیرهای سوسیال دمکراسی را …

زنان نُخستین قربانیانِ نولیبرالیسم اقتصادی

Bild: Keystone آناهیتا اردوان در سالهای اخیر، تسلط الیگارشی مالی بر کلیه بخشهای تولید اجتماعی و زندگی عمومی، تکامل و ژرفش ناگزیر تضادهای اساسی سرمایه داری، رشد غول آسای بخشهای غیر تولیدی، توسعه سرمایه داری نو – لیبرال و گذار آن از رابطه «پول – کالا – پول» به رابطه «پول – پول» که تحلیلگران اقتصادی آن را «کاپیتالیسم کازینویی» می نامند، موجبات یکی از پیچیده ترین و طولانی ترین بحرانهای ساختار اقتصادی سرمایه داری را فراهم آورد. رکود دستمزد، رشد ناامنی شغلی و بیکاری طبقه کارگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تشدید یافت. در این روند، موقعیت زنان کارگر که پیش از این، با تبعیض جنسیتی، عدم پرداخت دستمزد یا پرداخت دستمزدهای پایین و شرایط استخدام عادلانه دست به گریبان بودند، دشوار تر و از نظر معیشتی به مراتب حساس تر گشت. خشونت خانگی، بیکاری و فقر، با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک، صنعتی و قول و قرارهای تُهی سیستم سرمایه داری مبنی بر رفع شکاف جنسیتی در عرصه های گوناگونِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چهره ای زنانه تر بخود گرفته است. زنان کشاورز و کارگر …

سیاست تشدید عقب راندن زنان

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ در ایران تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی نهادینه گردیده و قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و تحت فرمان درآوردن زنان به شدت حاکم شده و جهنمی کم نظیر برای زنان ایجاد کرده است. سرنوشت زنان را نهادها و ساختارهای اجتماعی سرمایه داری مذهبی حاکم تعیین می کنند و خود آنان دربارۀ تعیین سرنوشت خود هیچ کاره اند: اینکه چگونه بپوشند، چگونه راه بروند، چگونه بخندند، تمایلات جنسی شان چگونه باشد، روابط جنسی شان چگونه باشد، در چه رشته ای درس بخوانند، در چه زمینه ای کار کنند، چند فرزند داشته باشند و غیره و غیره. حجاب اجباری نیز ابزاری سیاسی برای عقب راندن زنان از همۀ حقوق انسانی شان است. در دورۀ حاکمیت جمهوری اسلامی، هرگونه مخالفت یا عدم تابعیت از همۀ این زنجیرهائی که این رژیم بر جان و تن زنان بسته، تبعات فاجعه آمیز فراوانی برای آنان داشته است. کتک خوردن در خانواده بوسیلۀ پدر، برادر یا همسر، شلاق خوردن از دست رژیم برای نوع پوشش، ازدواج های اجباری، …

کارآگاه، چونان نقشه‌نگار قدرت

ابراهیم محمودی شرحی بر کتاب «کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله‌ی مدرن»  منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی «همه جا قصه‌ی دیوانگی مجنون است هیچ‌کس را خبری نیست که لیلی چون است» مهستی گنجوی «تاریخ صرفاً نوعی علم نیست بلکه همچنین به مفهومی ناچیز، شکلی از به یادآوردن است.» (والتر بنیامین:120) «کنار نهادن چادر و با لباس بیرون آمدن برایشان چنان بود که گویی لخت مادرزاد در برابر مردان ظاهر شده‌اند و چنان در خود فرورفته (مچاله) می‌شدند که گفتی منگنه شده‌اند و بدان گونه از زیر چشم به مردان نگریسته کناره می‌جستند که دزدی بخواهد خود را استتار نموده راه گریز پیدا کند. کلاه را تا ابروها پایین کشیده و جلوی لباس خویش را به هم آورده دست‌ها را تا کرده به سینه می‌چسباندند. دولادولا و خمیده راه می‌رفتند و نظر به زمین می‌انداختند، یقه را بالا کشیده پایین دامن را به هم می آوردند. دزدانه به سر و وضع خود و طرفین خویش نگاه می‌کردند…»  (جعفر شهری، به نقل از صادقی، 1392: 54) زمانی والتر بنیامین می‌گفت که تصاویر تاریخی تنها در اکنونِ شناخت‌پذیری‌شان …

نقش مدارس و سیستم آموزشی در بازتولید چرخه‌ی خشونت، خشونتی که ضرورت بازتولید نظام سلطه است

نقش مدارس و سیستم آموزشی در بازتولید چرخه‌ی خشونت، خشونتی که ضرورت بازتولید نظام سلطه است. هاله صفرزاده (معلم و مشاور دبستان) شنیدن خبر یک قتل همیشه هولناک است و از آن هولناک‌تر خود عمل قتل است. هولناک‌تر از همه این که این بار قتلی در مدرسه و سرکلاس رخ داده است، پیش چشمان دانش‌آموزان. معلمی قربانی خشونت شده و قربانی دیگر ِخشونت، دانش‌آموز 15 ساله‌ای که به نام قاتل فراری است و پدرش به جای او در زندان. با شنیدن این خبر چرایی بزرگی در ذهنم ایجاد شد. چرا یک نوجوان 15 ساله با چاقو سرکلاس رفته است؟ چه اتفاقی سرکلاس رخ داده که او را به آن درجه از خشم رسانده که کنترل خودش را از دست داده به گونه‌ای که چاقویش را در آورده و به معلم خود حمله کرده است؟ چه شده که معلم درایت مدیریت این بحران را در سرکلاس ازدست داده و … بسیار متاسف و شوکه شدم هنگامی که این خبر را به دانشجوی جوانی دادم. دانشجویی با خلق وخوی آرام که توان کنترل بسیاری در هنگام خشم …

زنانه شدن پدیدۀ مهاجرت

Zuhal Yeşilyurt Gündüz برگردان: آناهیتا اردوان  منبع: نبرد خلق تاریخ مهاجرت به قدمت تاریخ انسان برمی گردد. انسانها از زمانهای دور جهت دستیابی به زندگی تازه و بهتر به سرزمینهای دیگر نقل مکان کرده اند. امروزه، افراد، سرزمین مادری خود را به دلیل پیامدهای مخرب جنگ، سیاست سرکوبی دولتها و فقر فزاینده ترک می کنند. در حقیقت، مهاجرت به راه حلی شخصی جهت رفع مشکلات همگانی بدل گشته است. مهاجرت نیروی کار نیز به بیشمار مشکلات کارگران در کشورهای محل اقامت شان ربط پیدا می کند. کارفرمایان، دفاتر استخدام، کشورهای دریافت کننده و فرستنده از پدیده مهاجرت و کار سخت و ارزان مهاجران بهره می برند. مهاجرت برای کشورهای ترک شده یا فرستنده همچون راهکاری برای رشد و پیشرفت عمل می کند. کشورهای فرستنده نه تنها از طریق مهاجرت شهروندان خود به کشورهای دیگر نرخ بیکاری را پایین می آورند، بلکه از سرمایه ای که از کشور میزبان به کشور فرستنده سرازیر می گردد، بهره مند می شوند. برخی کشورها جهت قدردانی از مهاجران زن به آنها لقب «قهرمانان اقتصادی» داده اند که نه تنها …

ماجرای اسیدپاشی بصورت زنان یا جنایت علیه بشریت

ا. م. شیری ۳ آبان- عقرب ۱۳۹۳ یکی از دهشتناکترین روشهای خشونت علیه زنان، اسیدپاشی بصورت آنان است، که در سالهای حاکمیت اسلامی در ایران رواج کم سابقه ای یافته است. ماجرای اسیدپاشی های هفته های اخیر در شهر اصفهان بجرأت می توان گفت یکی از سخیف ترین نوع این جنایت است، که بحق با نکوهش و اعتراض همگانی مواجه شده است. خشونت علیه زنان، بعبار دقیق تر، علیه نجابت و زیبائی مادران، خواهران، همسران و دختران مردان، همان زنانی که هم به خود و هم به مردان زندگی می بخشد، بی تردید، محصول و پرورده یک تفکر و ایدئولوژی بیمار در جامعه مرد سالار است که جز با مبارزه سخت و بی امان جمعی، ریشه آن هرگز نخواهد خشکید. ماجرای اسیدپاشی های اخیر موتورسیکلت سواران مشکوک بصورت زنان در شهر اصفهان و سکوت مقامات و مسئولان طراز اول حکومتی و همچنین عدم قاطعیت نیروهای انتظامی کشور در برخورد با این جانیان، برخی گمانه زنی ها را دامن می زند. در همین ارتباط، یادآوری دو نکته همواره مورد توجه و تأکید تحلیلگران و کارشناسان ضروری …

تباه گشته در میدان مین، دود و تاریکی، ضایعات آلوده و سیمان داغ

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش شماره 34 هنوز عربده های «جنگ جنگ تا پیروزی» و «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم» حاکمان مرتجع، که طی 8 سال آتش تنور خانمانسوز جنگ را می دمیدند، در ضجه های قربانیان مثله شده مناطق و شهرهایی که پیامدهای خونبار جنگ خورۀ جسم و روحشان گردیده، پژواک هولناک مرگ و ویرانی را طنین انداز است. مردمی که از فرط محرومیت و فقر مطلق، ناگزیرند نان خود را با چاشنی خون و مرگ در میدان های مین بازمانده از جنگ، جستجو نمایند. سهم آنان از انفجار مین و مهمات جنگی، تنها صدایی مهیب، دودی سیاه، مشتی خاک به جا مانده که روزی پدر یا کودک خانواری بود، یا پیکری ناقص و سربار است که بدبختی را تداوم می بخشد. «… درآمدی نداشتیم. روزها مسافرکشی می کرد در فاصله مهران و ملکشاهی. نفری پنج هزار تومان. یک روز مسافر بود. یک هفته نبود. مجبور بود خرج مان را با خرید و فروش ضایعات در بیاورد. همیشه هم قاطی ضایعات، مهمات منفجر نشده بود. … از یاور صفرزاده امروز …

زنان خانه‌داری که کارتن‌خواب شدند

دو روایت از زندگی زنانی که سقف‌شان آسمان است و فرش‌شان زمینزنان خانه‌داری که کارتن‌خواب شدند زهرا جعفرزاده روایت اول؛ زن ٣٦ساله با ١٥‌سال کارتن‌خوابی، اعتیاد و حبسرد اعتیاد روی صورتش حک شده، روی چشمانش، دندان‌هایش. آن خط‌های عمیق کنار لب، آن چشم‌های به گود نشسته، حتی حرف زدنش هم نشانه‌های اعتیاد دارد. ١٥‌سال هروئین، کرک و تریاک کشیده. صورتش به ٣٦ساله‌ها نمی‌ماند. سال‌های بیشتری گذرانده، از رنج دوری خانواده و دخترش که حالا ١٥ سالی می‌شود او را ندیده. برای یک هفته به تهران آمد، اما آن یک هفته شد ١٥ سال. دست به هر کاری زده، قاچاق مواد مخدر، کارتن‌خوابی، دزدی. چند باری زندان رفته، ماموران کمپ‌های ترک اعتیاد خوب می‌شناسندش. از آنها زیاد کتک خورده. آن‌قدر تزریق کرده که حالا هپاتیت C گرفته. درد زیاد دارد، زنی که در ١١سالگی ازدواج کرد و تا ١٥سالگی دو ازدواج ناموفق را در زندگی‌اش ثبت کرد. لاله از رنج‌هایش می‌گوید: «١١سالم بود که شوهرم دادن، ازدواج اجباری بود، ١٢سالگی طلاق گرفتم. ١٣ سالم که شد دوباره شوهرم دادن به یه مرد معتاد. هر شب تریاک …

زنان بی‌سرپناه، نگاهی به وضعیت مسکن زنان سرپرست خانوار

نگاهی به وضعیت مسکن زنان سرپرست خانوار شهر تهران زنان بی‌سرپناه   بابک نگهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مسکن یکی از نیازهای ضروری انسان‌ است. مسکن علاوه بر دارایی اقتصادی، عاملی برای امنیت، آرامش، ثبات و رفاه خانوار و جامعه تلقی می‌شود و شوک‌ها و تکانه‌های پیش‌بینی نشده جامعه بر زندگی فردی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. به گفته جامعه‌شناسان «مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می‌آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می‌شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که فقدان مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و از‌هم‌گسیختگی اجتماعی ارتباط زیادی دارد و عاملی بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی، فرهنگی و روانی محسوب می‌شود. نداشتن مسکن همچنین باعث پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی دیگری از قبیل خیابان‌خوابی، زاغه‌نشینی و معضلات حادتری مانند تکدیگری می‌شود. بر این اساس یکی از سیاست‌های مهم دولت‌ها و برنامه‌ریزان، فراهم کردن و تسهیل زمینه‌های دسترسی خانوارها به مسکن و خدمات آن است که …

زن، به مثابه «دیگری»

  زهره روحی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ «جنس دوم»، سیمون دوبوار؛ ترجمه قاسم صنعوی در بین تبعیض‌های رایج، تبعیض جنسیتی سابقه‌ی تاریخی بیشتری دارد. و شاید به همین دلیل است که عموم نگرش‌های ارتجاعی (با هر نام و نشانی که دارند) آگاه یا ناآگاه، تلاش کرده‌اند این تبعیض را امری طبیعی و یا الهی قلمداد کنند؛ به طوری که طی قرنها، این باور ضد بشری چنان در تار و پود فرهنگهای مختلف رسوخ کرده است که به سادگی نمی‌توان آنرا زدود؛ حتا در هزاره‌ی سوم، با وجود اعتراض‌های افشاءگرانه‌ی قرن گذشته، هنوز نگرش‌های مردسالار (کم و زیاد) سلطه‌ی فرهنگی عمیقی در جوامع مختلف دارند. در همین جا لازم است این نکته را تذکر دهیم که معمولاً تصور شایع از نگرش «مردسالار»، تا حد زیادی مشکل‌دار است. زیرا غالباً اینگونه تصور می‌شود که این نگرش فقط خاص مردان است؛ غافل از آنکه بسیاری از زنان نیز نگاهی مرد سالار به خود و دیگر زنان دارند. به بیانی صریحتر، عمیقا تحت تأثیر فرهنگ مسلط بر جامعه‌ هستند. باری، متن حاضر برای پرداختن به تبعیض‌ …

زنان و روزنامه‌نویسی در عصر مشروطیت

تاریخ‌نگاری زنانه زنان و روزنامه‌نویسی در عصر مشروطیت سهیلا ترابی فارسانی. مترجم و عضو هیات‌علمی دانشگاه نجف‌آباد پیروزی جنبش مشروطه1324هـ.ق/1906.م بنیان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران را لرزاند. مشروطیت حامل جریانی نوگرایانه بود و دگرگونی‌هایی را موجب شد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود. مشروطیت را می‌توان «پیچ تاریخی» ایران نامید که جهت و مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. مشروطیت حاصل تعارض سنت و مدرن در دوره قاجار بود؛ تعارضی که به بحرانی انجامید که کل جامعه را درگیر کرد و از آنجاکه اصلاحات سیاسی و اجتماعی پیش از مشروطه قادر به حل این بحران نشد، بحران به بدنه منتقل شد و به انقلابی فراگیر انجامید. استفاده از واژه انقلاب به معنای دگرگونی همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و مشروطه دگرگونی‌ای بود که ابعاد متعددی داشت و اقشار اجتماعی بسیاری را درگیر خود کرد. یکی از این اقشار اجتماعی، زنان بودند که در معرض تحولات مشروطه قرار گرفتند و علاوه بر تشکیل برخی از انجمن‌ها، به انتشار روزنامه‌هایی زنانه نیز متوسل شدند؛ یعنی نه‌فقط روزنامه‌هایی به کارگردانی زنان، بلکه درخصوص …

زنان کارگر و مبارزه برای نظارت شورائی کارگری

اودری وایز منتشر شده در کتاب کوچه ۳۴ و مرکز بایگانی مطبوعات ایران   این مقاله که از انگلیسی به‌فارسی درآمده چند سال پیش توسط خانم اُدری وایزAudrey Wise – از فعالین جنبش سندیکائی مترقی انگلستان – نوشته شده و از طرف «موسسهٔ نظارت کارگری» آن کشور انتشار یافته است. دربارهٔ نویسنده همین اندازه کافی است گفته شود که از طرفداران جدّی سوسیالیسم شورائی است و از سوی یک ناحیهٔ کارگری به‌نمایندگی مجلس عوام انگلستان انتخاب شده‌ بود. انترناسیونالیست متعهد و فعالی است و طی سال‌هائی که مبارزان ایرانی در خارج از کشور برعلیه رژیم منحط پهلوی فعالیت می‌کردند هرگز از بذل کمک‌های مؤثر خود بدانان دریغ نکرد و علاوه بر آن، خود بارها و بارها برعلیه جنایات رژیم پهلوی بانگ اعتراض برداشت. خانم وایز رسماً در کمیته‌های مختلف دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران، به‌خصوص «کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک کارگران در ایران» عضویت داشته است. در این مقاله، نویسنده بر حساس‌ترین مسائل زنان در جنبش کارگری انگلستان انگشت گذاشته است. اهمیت مقالهٔ حاضر تنها در این نیست که می‌تواند برای مطالعهٔ مسائل مشابه در …

از خواهران و مادران وطنی – کاوه دارالشفاء در گفت‌وگو با منصوره اتحادیه

گفت‌وگو با منصوره اتحادیه (نظام‌مافی) درباره زنان در عصر مشروطه   از خواهران و مادران وطنی   کاوه دارالشفاء با گذشت بیش از صدسال از انقلاب مشروطیت، فرآیند تاریخ‌نگاری مشروطه همچنان با سویه‌هایی مواجه است که کمتر به‌آن پرداخته شده است. شاید این امر بیش از آنکه به ضعف منابع و کمبود اسناد مربوط باشد، به نحوه نگریستن به مشروطه و مفروضات ناگفته و تصوراتی مرتبط است که عمدتا در هر دوره در ضمیر مورخان و محققان نفوذ کرده است. به همین منظور سراغ منصوره اتحادیه (نظام‌مافی) رفتیم و درباره زنان مشروطه و نحوه حضورشان در تاریخ‌نگاری آن دوره با او به گفت‌وگو نشستیم. نظام‌مافی، در آثار خود در تلاش است تا بر نقش و سهم زنان در انقلاب مشروطه تاکید کند و به دور از گفتار رایج هر دوره، این وجه از تاریخ مشروطه را با تمرکز بر نقش گروه‌های اجتماعی بررسی کند. چرا نقش زنان در تاریخ مشروطه موکدا بیشتر از نقش واقعی‌ای است که ایفا کردند؟ اینجا مرادمان دقیقا چهره‌ای‌ است که تاریخ‌نگاری مبتنی بر جنسیت سعی می‌کند آن را پررنگ‌تر نشان …

آتش اعتیاد زنان بوستان خانواده را می‌سوزاند

آتش اعتیاد زنان بوستان خانواده را می‌سوزاند ماندانا ملاعلی روزنامه دولتي ايران «بیا خانومی! بیا عزیزدلم! بیا جلو بیا! یه امتحان بکن هم غمت سبک می‌شه هم استخونت. بیا خانمی! بیا قشنگم! قهر نکن! بشکنه دستم که تو رو زدم. پول که ندارم ببرمت دکتر و دوا برات بخرم. بیا یه پک بزن مسکنه!» زن این لحن را خوب می‌شناخت این لحن مهربان مخصوص زمان نشئگی شوهرش بود. وقتی سیخ به دست پای بساط می‌نشست و حسابی خودش را می‌ساخت آن وقت می‌توانستی از او دنیا را بخواهی. همه چیز در آن زمان برایش امکان پذیر بود. دروغ‌های شیرین می‌گفت، شوخی می‌کرد و خوش زبان می‌شد اما استخوان‌های شکسته زن دیگر با شیرین زبانی التیام نمی‌یافت. زن بی‌خیالی شوهرش را که دید با تمام دردی که از کتک‌های دیشب شوهرش در تنش رسوب کرده بود دل به دریا زد و به خودش گفت: این زندگی نکبتی از این که نکبت‌تر نمی‌شود، بگذار من هم مانند او بی‌خیال شوم. با این فکر خزید و خود را کنار شوهر سیخ به دستش رساند و بوی تلخ تریاک …

جنبش زنان، موانع و مطالبات پیش رو

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش ۳۱ «کانون شهروندی زنان» و «مؤسسه اسلامی زنان» به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن، مراسمی در تاریخ پانزدهم اسفند 92 در تهران برگزار نمودند. این مراسم با سخنرانی و حضور چهره های حوزه زنان توأم بود. ما ضمن بررسی بخش هایی از متن این سخنرانی ها، به مسألۀ آزادی زنان به عنوان یک مؤلفه بزرگ در مبارزات دموکراتیک و مبارزات سوسیالیستی که بدون پیوند آنها، این مبارزات نیز میسر نخواهد بود، می پردازیم. اعظم طالقانی، بنیانگذار موسسۀ اسلامی زنان ایران، در این مراسم گفت: «ما در اسلام باید اصول را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط و موقعیت امروز، اجتهاد کنیم و در رابطه با حقوق زنان تغییرات ایجاد کنیم. این اجتهاد در طول تاریخ اسلام هم وجود داشته است ولی متأسفانه عده ای با آن مخالفت می کنند. از این رو می خواهم از آن کسانی که با مسئله اجتهاد برای تغییر به نفع زنان مخالفت می کنند بپرسم چطور است که شما آقایان در مسائلی که فکر می کنید به نفع خودتان و مسائل …

چپ ها و مرگ خانم نادین گوردیمر .

چپ ها و مرگ خانم نادین گوردیمر . خانم نادین گوردیمر ، نویسنده زن چپگرا و برنده جایزه نوبل ادبیات، روز یکشنبه گذشته در سن 90 سالگی در کشور آفریقای جنوبی درگذشت . او به دو دلیل نویسنده ای مردمی است . اول اینکه خالق رمانها و داستانهای ادبی سیاسی ضد آپارتهاید و ضد نژادپرستی سفیدهای حاکم در کشور آفریقای جنوبی بود و دوم اینکه در غالب آثارش مارکسیستها و کمونیستهای سفید پوست و لیبرالهای هومانیست به پشتیبانی از جنبش ضد آپارتهاید سیاهان میپردازند و تحت فشار و تعقیب حاکمان سفید پوست آن کشور قرار میگیرند . نادین گوردیمر اجدادی اروپایی داشت . مادرش یک زن انگلیسی و پدرش یک یهودی از کشور لیتوانی بود .او در آثارش به توصیف زندگی سیاهان فقیر میپردازد و در مصاحبه ای گفته بود که همیشه با محافل روشنفکری چپ در کشورش در تماس بوده است . موضوع غالب آثارش رابطه میان سفیدها و سیاهان است . او خواهان جامعه ای آزاد و بدون تبعیض نژادی بود . وی با جامعه راسیستی کشورش برخوردی ادبی و انتقادی می نماید …

روسپیگری به مثابه ی نقض فاحش حقوق بشر، نقد و بررسی کتاب "بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری"

روسپیگری به مثابه ی نقض فاحش حقوق بشر نقد و بررسی کتاب «بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری» سید مهدی خدایی کتاب بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری را باید به عنوان کتابی ارزشمند و جسورانه در زمینه ی مطالعات آسیب های اجتماعی ایران تلقی نمود. ارزشمند از این منظر که اطلاعات مفید و گرانبهایی در مورد یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی ایران به خواننده منتقل می کند و جسورانه، به دلیل پرداختن به یکی از تابوهای جامعه ی ایران. اگرچه همواره از روسپیگری به عنوان قدیمی ترین شغل دنیا یاد می شود اما در ایران به واسطه ی آموزه های اخلاقی برآمده از تاریخ، دین و مذهب، بررسی و مطالعه ی آن با محدودیت های جدی مواجه بوده است، به گونه ای که طی سالیان گذشته عملاً دستیابی به آمار و اطلاعاتی در مورد این پدیده ی اجتماعی اگرچه غیرممکن اما با سختی ها و مشکلات بسیاری همراه بوده است. دکتر سعید مدنی در این کتاب ضمن پرداختن به تاریخچه ی روسپیگری در جهان و ایران به بررسی نظریه های جامعه شناسی در این مورد …

به‌نام ما، به‌کام دیگران…

منتشر شده در بايگاني مطبوعات ايران و كتاب جمعه این بخشی است از کتاب مشهور خانم دُمیتیلا باریوس دوچونگارا – زنی از معادن بولیوی – به‌‌نام «بگذار سخن بگویم»، ترجمهٔاحمد شاملو وع. پاشائی که انتشارات مازیار به‌‌زودی آن را منتشر می‌کند. من در هفتم مه ۱۹۳۷ در سیگلو۲۰ به‌‌دنیا آمدم. سه ساله که بودم به‌‌پولاکایو رفتیم و دیگر تا بیست سالگی همان‌جا ماندم. از انصاف به‌‌دور است که سرگذشت خودم را بگویم و از آن دهکده که بسیار به‌اش مدیونم اسمی به‌‌زبان نیارم. من آن جا را جزئی از زندگی خودم می‌دانم. هم پولاکایو و هم سیگلو۲۰ تو قلب من جای مهمی دارند. پولاکایو را به‌‌این دلیل که درکودکی مرا پناه داد و من خوش‌ترین سال‌های عمرم را آن‌جا گذراندم. آخر، آدمیزاد تا وقتی بچه است همین قدر که تکه نانی گیر بیاورد وصلهٔ شکمش کند و شندره پاره‌ئی داشته باشد که تنش را از سرما بپوشاند احساس نیکبختی می‌کند. بچه ها راستی راستی به‌‌واقعیتی که توش می‌لولند چندان توجهی ندارند. پولاکایو، در بخش پُتُسی از استان کیخاروست و چهار هزار متری از سطح دریا ارتفاع دارد. منطقهٔ معدنی مبارز و جنگاوری است که در انقلاب نهم آوریل ۵۲ هم به‌‌طور …

افزایش 16 درصدی مرگ زنان معتاد

افزایش 16 درصدی مرگ زنان معتاد آرمان- بنفشه رنجی: در آستانه روز مبارزه با موادمخدر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از افزایش 16 درصدی مرگ زنان معتاد در سال 93 نسبت به سال گذشته خبر داد. شهیندخت مولاوردی گفت: 3/9 درصد معتادان کل کشور زنان هستند که این مساله می‌تواند همسران و کودکان آنها را در معرض تهدید قرار دهد. او افزود: 10 تا 15 درصد معتادان بهبودیافته به‌دلیل طردشدن از جامعه، بی‌خانمان هستند و بیش از 60 درصد آنها بعد از پاکی دوباره به سمت مواد می‌روند. معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با ابراز نگرانی از افزایش میزان اعتیاد و مصرف مواد صنعتی و روانگردان‌ها در بین دختران و زنان ابراز کرد: به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی و رویکرد جدید ستاد مبارزه با موادمخدر در زمینه صیانت اجتماعی، بتوان از این شرایط بهره لازم را برد. در همین زمینه، رئیس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: میزان ابتلای زنان به اعتیاد در حال افزایش است و حدودا دو برابر شده است، …

یک شب تا صبح با زنان کارتن‌خواب تهران

خانم الف پایپ را برمی‌دارد و شروع به شیشه‌کشیدن می‌کند. رو به من عذر می‌خواهد که «اگه نکشم شب نمی‌تونم بیدار بمونم. هر شب می‌کشم بعد بیرون می‌رم. یک‌بار که نکشیده بودم خوابم برد و صبح وسط بیابون بیدار شدم با لباس‌های پاره و پوره…» می‌خواهم یک خانم قابل اعتماد را معرفی کنند، یک شب تا صبح همراهم باشد برای سرزدن به پاتوق‌های زنان کارتن‌خواب. خانم الف را معرفی می‌کنند. قرارمان ساعت 12شب حوالی دروازه غار. مانتوی مشکی پوشیده. سبزه‌رو است با ته‌لهجه جنوبی. شال رنگی به سردارد با آرایشی نه‌چندان غلیظ. چشم‌های مشکی ریز، ابروهایی کم‌پشت و بینی گوشتی. قرار است او راوی داستان ما و راهنمایمان باشد. می‌آید می‌نشیند روی صندلی و تندتند حرف می‌زند که «باید بریم ستارخان، اتوبان ستاری، پارک شوش، پشت ترمینال جنوب و…» تند و تند حرف می‌زند. جنگ‌زده که شده‌اند آن سال‌های جنگ به تهران آمده‌اند. سه شماره موبایل می‌دهد. شماره‌های خودش و بهار دخترش. قرار می‌گذاریم هشت‌شب از در خانه‌شان سوارش کنیم. من و او به پاتوق‌ها برویم و راننده منتظرمان بماند. یکی از همکاران آقایمان با …

گفت‌وگو با فخری بخشی (راننده‌ی اتوبوس مسافربری بین شهری)

قبلاً هفت، هشت، ده سالی خیاطی می‌کردم، خیلی علاقه به خیاطی دارم. در کنار خیاطی گلدوزی و بافتنی هم می‌کردم و تابلو فرش هم می‌بافتم. فرش‌های اصفهان و ابریشمی. هر کارهایی که کردم همه راضی بودند، با دقت و ظرافت بودند. باز اگر بخواهم بگم، قلاب‌بافی هم می‌کردم، و همینطور چرم دوزی، و کیف چرم می‌دوختم. از فعالیت‌هایی که به آن‌ها علاقه دارم و هنوز هم یک روز در هفته دنبال می‌کنم. در رابطه با ز.ر : با تشکر از پذیرفتن دعوت، لطفا خودتان را معرفی بفرمائید. خانم راننده: به نام خدا، من فخری بخشی متولد 29/9/1354، در اصفهان به دنیا آمده‌ام، طرف‌های آپادانا سجاد، میزان تحصیلاتم سیکل است، متأهل هستم و دو فرزند دارم و الان هم شهرک سیمرغ زندگی می‌کنم. ز. ر: چند سال است که راننده هستید و آیا قبلاً شغل دیگری هم داشته‌‌اید؟ ف. ب: قبلاً هفت، هشت، ده سالی خیاطی می‌کردم، خیلی علاقه به خیاطی دارم. در کنار خیاطی گلدوزی و بافتنی هم می‌کردم و تابلو فرش هم می‌بافتم. فرش‌های اصفهان و ابریشمی. هر کارهایی که کردم همه راضی بودند، …

معلمان چگونه زندگی می‌کنند؟

معلمان چگونه زندگی می‌کنند؟ آرمان- بنفشه رنجی: تعدادکل معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 92-93،یک میلیون و 13 هزار و 655نفر عنوان شده است که از این تعداد 481 هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و 532 هزار نفر را معلمان و کارکنان زن تشکیل می‌دهند.طبق گزارش مرکز آمار و فناوری ارتباطات و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، 358 هزار معلم در مقطع ابتدایی، 232 هزار معلم در مقطع راهنمایی و 307 هزار معلم در مقطع متوسطه فعالیت خواهند داشت که 61 هزار نفر دیگر نیز در بخش اداری و آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار خواهند بود. ضمن آنکه تعداد معلمان استثنایی نیز 21 هزار و 500 نفر است. از نیروهای رسمی تا معلمان شرکتی نیروهایی که به عنوان معلم به تدریس در آموزش و پرورش مشغول هستند انواع مختلفی را شامل می‌شوند. در این میان، معلمان رسمی معلمانی هستند که در دانشگاه‌های تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان درس می‌خوانند و از همان بدو ورود مشغول به تدریس می‌شدند. سال گذشته فعالیت دانشگاه تربیت معلم متوقف شد و تنها دانشگاه …

زنان؛ ارزان‌ترین نیروهای کار

زنان؛ ارزان‌ترین نیروهای کار زنان نیمی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند که در بیشتر موارد اعم از حقوق و دیگر شرایط شغلی شرایط یکسان و برابری را با مردان ندارند. آنچه مسلم است زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند و کاملا طبیعی است که زنان نیز مانند مردان بخواهند نقش مهم و موثری در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی ایفا کنند. درخصوص موانع اقتصادی مشاركت زنان می‌توان به چهار عامل مهم آن اشاره داشت: كارخانه‌داری بدون دستمزد خانه‌داری كه عمده‌ترین كار زنان در جامعه ماست، فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد، نظیر امرار معاش از طریق كشاورزی در روستاها و تولید كالا و خدمات كه این كارها بدون پرداخت دستمزد می‌باشد و هیچ ارزیابی اقتصادی از این فعالیت زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزینه‌های خانواده و موثر بودن آن در اقتصاد غیرپولی انجام نمی‌شود. در زمینه عدم دریافت مزد در قبال كار خانه از سوی زنان خانه‌دار، باید اضافه كرد كه كار خانه‌داری تولید درآمد می‌كند، ولی این درآمد پنهان است و پولی نیست كه مستقیم به دست او …

یک دیدار تلخ از زندان زنان در ورامین مادران زیرتیغ جدائي

یک دیدار تلخ از زندان زنان در ورامین مادران زیرتیغ جدای فرناز قلعه‌دار صبح یک روز بهاری که هنوز هوا بوی تازگی می‌داد و آسمان آبی طعم زندگی می‌بخشید، راهی سفر شدیم، سفری کوتاه به مقصدی دور، آنقدر دور که برای بعضی‌ها آخر دنیا خواهد بود. سفر به یک زندان قدیمی، زندانی در نزدیکی ورامین. نامش ندامتگاه شهرری است اما در ایران به زندان زنان معروف است، چرا که در تمام کشور تنها زندانی است که همه زندانیانش زن هستند؛ زنانی با جرایم مختلف از قتل و جنایت گرفته تا فساد و فحشا و سرقت و کلاهبرداری. از پیرزن 70 ساله تا دختران جوان 20 ساله‌ای که در محدوده استان تهران دستگیر شده‌اند، همگی در این زندان به سر می‌برند. تاریخچه زندان شاید به 40 یا 50 سال قبل برمی‌گردد. بعد از انقلاب برای مدتی تعطیل شد و از سال 81 پس از یک بازسازی اساسی به محل نگهداری معتادان پرخطر تبدیل شد، اما از سال 90 به شکل زندان زنان استان تهران درآمد و حالا صدها زن مجرم و محکوم در آن روزگار می‌گذرانند. …