All posts tagged: روزبه راسخ

انقلاب و انفعال – نقدی بر اعتصاب غذای آقای عظیم‌زاده – روزبه راسخ

انقلاب و انفعال نقدی بر اعتصاب غذای آقای عظیم‌زاده انتقاد و اعتراض «لذا ما در گرامیداشت اول ماه می روز جهانی کارگر و اعلام همبستگی با کارگران جهان، به مناسبت این روز بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.» این بود بخشی از بیانیه‌ی آقایان جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی. خبر آغاز اعتصاب غذا واکنش‌های متعددی را به همراه داشت که از بین آن‌ها راه اندازی کمپین‌های خبری دروغ پراکنی، تولید بیانیه‌های ساختگی و برگزاری آکسیون‌های دوازده …