پرش به محتوا

برچسب: دمكراسي

پايه های هنجاری دموکراسی

رنه روخلیتز   برگردان : ب . کیوان   نگرش ١ من از پارادیگم دموکراسی تفاوت روش های درک اندیشه دموکراتیک را می فهمم، نه تفاوت شکل های دموکراسی، آنگونه […]

سرمايه داری، دمکراسی و انتخابات

سرمايه داری، دمکراسی و انتخابات ریچارد . د . ولف برگردان: بابک پاکزاد سرمایه داری و دمکراسی حقیقی ربط چندانی به یکدیگر ندارند. اما روند رای گیری رسمی در انتخابات […]