پرش به محتوا

برچسب: حمید محوی

جنگ ترکیبی – حمید محوی

جنگ ترکیبیمجموعه مقاله های آندریوف کوریبکو و روستیلاو ایچنکو جنگ ترکیبی بطور کلی نظامی سازی نظریۀ هرج و مرج است نشر گاهنامۀ هنر و مبارزهترجمۀ حمید محویپاریس/۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ نظم […]

انقباض صفوف غرب در جنگ

انقباض صفوف غرب در جنگ مانلیو دینوچی دو گردهمآئی یکی پس از دیگری، کشورهای گروه 7 و ناتو نشان می دهد که غرب در حال به میدان آوردن همۀ جنگ […]

روسیه باید خود را بازآفرینی کند

گاهنامۀ هنر و مبارزه پیشگفتار : متن زیر ترجمۀ ویدئوی میشل کولن روزنامه نگار و منتقد بلژیکی است که با وجود اختصار، مطالب مهمی را مطرح می کند که برای […]

خشونت ثروتمندان

سرانجام ترجمۀ کتاب « خشونت ثروتمندان » نوشتۀ دو جامعه شناس فرانسوی میشل پنسون و مونیک پنسون شارلو آماده شد و نسخۀ پی دی اف آن در پیوست ارسال می […]