پرش به محتوا

برچسب: حسین بهادری

تشکلهای مبارزاتی طبقه کارگر

حسین بهادری امروز پس از گذشت بیش از ۱۶۰ سال، تدوین تئوری علمی طبقه کارگر تمام شواهد عینی و ذهنی بر این حکم می کنند که طبقه کارگر بالقوه به آن حد از رشد […]