پرش به محتوا

برچسب: حسن عباسي

نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری

حسن عباسی نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری در کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» بطور مفصل به کشاورزی صنعتی سرمایه داری و نقش آن در تخریب محیط […]