All posts tagged: جهان سوم

احیای خواسته های عهد باندونگ – یونس پارسا بناب

احیای خواسته های عهد باندونگ در حال حاضر (1) یونس پارسا بناب درآمد – اخیرا تعدادی از خوانندگان علاقمند و همچنین بعضی از شرکت کنندگان در » کنفرانس فوروم چپ نیویورک » پرسش هائی درباره اهمیت و ویژگی های تاریخی عهد باندونگ و جنبش غیر متعهدها (1980-1955) در زمان عروج جنبش های رهایئبخش ملی ( که بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کشورهای آسیا و آفریقا شروع گشتند ) ، مطرح ساختند که به نوبه خود آموزنده و بحث انگیز هستند . – در بخش اول این نوشته ویژگی ها و اهمیت کنفرانس باندونگ در سال 1955 در اندونزی را (که سر آغاز عهد باندونگ ودوره » جنبش کشورهای غیر متعهد » در دهه های 60 و 70 قرن بیستم بود ) مورد بررسی قرار می دهیم . در بخش دوم به چگونگی و چرائی احیای باندونگ و غیر متعهد ها در حال حاضر و مولفه های اصلی آن ( اتخاذ همبستگی جهانی بین کشورها ، ملت ها و توده های مردم این دفعه علیه جهانی گرائی سرمایه و ملیتاریسم و جنگ های …

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

ن. ناظمي – برخلاف نوشته و ادعاهای مورخین سیاسی اروپا محور و پست – مدرنیست های قرن بیست و یکمی شجره نامه و ریشه های جنبش های توده ای رو به سوسیالیسم هیچ وقت در تاریخ محدود به کشورهای توسعه یافته مرکزهای مسلط امپریالیستی در اروپا نبوده و بلکه طبق مدارک موجود پیشینه خواست و آرزوی بشریت زحمتکش در جهت استقرار » جهانی بهتر » ( با چشم اندازهای سوسیالیستی ) در کشورهای دربند پیرامونی ( آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین ) ، نیز به دهه های اواسط قرن نوزدهم و دهه های آغازین قرن بیستم می رسد . – در بخش دوم و پایانی این نوشتار پس از بررسی تحلیلی شجره نامه و ارثیه های تاریخی حرکت به سوی سوسیالیسم در درون جنبش های توده ای دو کشور پیرامونی چین و ایران در آن دوره تاریخی ( 1950 – 1850 ) به ویژگی ها و کیفیت رشد سوسیالیسم در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای پیرامونی در بند نظام می پردازیم . البته شایان ذکر است که ریشه های دودمانی خواست انسان به …

جهانی پراز تلاطم و راه رهائی گسست

  يونس پارسا بناب جهانی پر از تلاطم 1 – در پرتو جنب و جوش مردم در اکثر کشورهای جهان و فعل و انفعالات پر تلاطم سیاسی و اجتماعی منبعث از آنها به جراُت می توان گفت که توده ها و ملل به حاشیه رانده شده که برای مدتی تا این اواخر به نظر می رسید که سرنوشت خود را به عنوان قربانیان نظام جهانی تر گشته سرمایه داری پذیرفته بودند ، امروز دیگر حاضر نیستند که زیر بار استبداد و استثمار بروند و نقدا در آن کشورها برای کسب حق تعیین سرنوشت بدست خویش بپا خاسته اند . 2 – خیزش ها و برپائی این مردم که تا مدتها ادامه خواهد یافت سرمشق و الهام بخش مردم و ملل دیگر در مبارزه علیه استبداد و استثمار در دیگر نقاط جهان خواهد گشت . در تحت این شرایط وظیفه اساسی نیروهای چالشگر ضد نظام بویژه آنهائی که دارای چشم اندازهای سوسیالیستی هستند ، این است که به مبارزات خود علیه » انحصارات پنجگانه » ( کنترل انحصاری بر تکنولوژی ، منابع طبیعی ، ارتباطات بین …

چه بدیل هایی برای جنوب نیاز است؟ از سمیر امین

برگردان : م . ت برومند منتشر شده در نگرش » این بحث ها [مسئله «پروژه فرمانروا»] برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد.» کنفرانسی که در الجزیره از 25 تا 30 سپتامبر 2013 سازمان داده شد، بحث هایی پربار پیرامون یک محور مرکزی در باره مسئله «پروژه فرمانروا» در گرفت. این بحث ها برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد. کنفرانس، بررسی کردن افق …

پروژه های ملی رهائی بخش و نقش چپ های ضد نظام جهانی

پروژه های ملی رهائی بخش و نقش چپ های ضد نظام جهانی ن. ناظمي – دگردیسی در شکل و شمایل نظام جهانی در فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه ( گسترش » بازار آزاد » نئولیبرالی ) از یک سو کلیت نظام را بر خلاف دوره های پیشین سرمایه داری انحصاری تحت کنترل اولیگوپولی های عمومی تر ، جهانی تر و مالی تر شده معدود قرار داده و از سوی دیگر باعث و منجر به گسترش و انتقال ( و به بیانی بهتر بازگشت ) بخشی از سرمایه از مرکزهای اصلی امپریالیسم سه سره ( آمریکا ، اروپا و ژاپن ) به دامن کشورهای در حال فراز پیرامونی در جنوب ( چین ، هندوستان ، برزیل و… ) ، گشته است . این دگردیسی تفاوت های نمایانی که با شکل و شمایل گذشته های سرمایه داری انحصاری، از دهه 1880 تا نیمه اول دهه 1970 ، دارد به نوبه خود در 1 ) تشدید بحران ساختاری نظام ، 2 ) فرود راس نظام سرمایه آمریکا از مقام هژمونیکی و موقعیت قدرقدرتی و 3 ) فراز امواج …

توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول)

   توسعه ی لومپنی: ترکیه،ایران و مصر (بخش اول) نويسنده : يونس پاسا بناب     در آمد     _در کنار کشورهای مقتدر نوظهور (چین، هندوستان و برزیل) در حال حاضر ما شاهد گروهی از دیگر کشورها در جنوب هستیم که حداقل بطور بالقوه در آستانه ورود به صف کشورهای نوظهور اقتصادی هستند. بعضی از این کشورها که تعدادشان متجاوز از ده کشور می باشد، عبارتند از: آفریقای جنوبی در جنوب آفریقا، اندونزی در آسیای جنوب شرقی و ونزوئلا و آرژانتین در آمریکای لاتین. علی الحساب با اینکه سه کشور مصر، ترکیه و ایران قاعدتا میتوانستند در ردیف کشورهای بالقوه نوظهور قرار گیرند ولی آنها علیرغم موقعیت استراتژیکی، خغرا_ سیاسی و پیشینه ی تاریخی مناسب قادر نشده اند که در صف کشورهای نوظهور در حال عروج (فراز) قرار گیرند.    _ بررسی تاریخی این سه کشور نشان میدهد که هر یک ار آنها در صد و پنجاه سال گذشته در امر تجدد طلبی و مدرنیزه سازی قدم های موثری برداشته و به مقاومت های چشم گیری در مقابل چالش ها و تهاجم نیروهای خارجی …

فراز قدرت های نوظهور در جنوب ( بخش چهارم و پایانی )

يونس پارسا بناب درآمد     در بخش های پیشین این نوشتار بعد از بررسی بعضی از واقعیت ها و توهمات درباره کشورهای نوظهور اقتصادی به تشریح موقعیت و ویژگی های چین و هندوستان به عنوان مقتدرترین کشورهای نوظهور اقتصادی در جنوب پرداختیم . در بخش چهارم و پایانی این نوشتار بعد از تشریح ویژگی های برزیل به عنوان سومین کشور نوظهور مقتدر و دیگر کشورهای بالقوه در جنوب چند و چون بروز و رشد ابتکارات استقلال طلبانه ( گسست از نظام جهانی سرمایه ) در راه » گذار طولانی » به سوسیالیسم قرن بیست و یکم در جنوب را مورد بررسی قرار می دهیم . ویژگی ها و موقعیت برزیل 1 – کشور برزیل با 204 میلیون جمعیت پنجمین کشور پر جمعیت جهان ( بعد از چین ، هندوستان ، آمریکا و اندونزی ) محسوب می شود . این کشور که از نظر رشد اقتصادی و تعداد جمعیت مقام اول را در آمریکای لاتین دارد سومین کشور مقتدر ( بعد از چین و هندوستان ) در بین کشورهای نوظهور مقتدر اقتصادی در جنوب بوده …