پرش به محتوا

برچسب: جعفر مرزوقی(برزین اذرمهر)

به یک جو، کی رود…

به یک جو، کی رود… * جهان در دست مُشتی دیو ِ پول پیشه کَنان از مردمان کار پیشه، بی امان، ریشه! به هر سو شعله ور ، جنگی فتیله […]