گزارشهای خبری

عادی سازهای عربی و هیروشیمای بن سلمان

خلیل حربکرادلترجمه مجله هفته در حالی که اسرائیل معادل دو بمب هسته ای را بر غزه انداخته است و در مورد چشم انداز استفاده از یک بمب واقعی فکر می کند، رژیم های عربی بی […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

الجزایر انگلیسی را جایگزین زبان فرانسه میکند.

در حالیکه فرانسه در حال از دست دادن نفوذ خود در آفریقاست: الجزایر آموزش زبان انگلیسی را گسترش می دهد. ترجمه مجله هفته نفوذ فرانسه در آفریقا در حال کاهش است. مقامات الجزایری در عنوان […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

بحران نیجر: الجزایر در هماهنگی با روسیه آماده دخالت میشود.

بحران نیجر: نقش ژئواستراتژیک الجزایر در یک جنگ نیابتی احتمالی در آفریقا نوشته اندرو کوریبکوترجمه مجله هفته غرب آفریقا در حال آماده شدن برای یک جنگ منطقه ای است، زیرا به دو بلوک کاملاً مشخص […]