گزارشهای خبری

مالی در مورد دخالت نظامی در ساحل هشدار داد.

مالی درمورد مداخله نظامی سازمان ملل در نیجر هشدار داد: بیکار نخواهیم ماند. ترجمه مجله هفته عبداله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی، در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در مورد هرگونه مداخله نظامی در […]

تریبون آزاد

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 2

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  قسمت اول جوامع برده در آفريقا در خلال […]

تریبون آزاد

اگرحمل به چپ ر وی نشود: ما تروریست ها

نوشته: ياكوب آئوگ شتاين اشپیگل انلاینJakob Augstein ترجمه:ظفر دخت خواجه پور غرب با تروریست های اسلامی می جنگد. چرا با تروریست های خودی نه؟ شمار انسان هائی که قربانی (تروریست های خودی اند) خیلی بیشتر […]