All posts tagged: احمد مزارعی

مذاکرات هسته ای : معادله قدرتمندی ایران – علی مطر، سایت المیادین – احمد مزارعی

نوشته : دکتر علی مطر، سایت المیادین مترجم: احمد مزارعی، هیجدهم اوریل ۲۰۲۱ درتاریخ چهاردهم جولای سال ۲۰۱۵ ، مجموعه کوششهای دپلوماتیک بین المللی منجر به راه حلی همه جانبه درمورد مسئله هسته ای ایران گردید. این توافق عمومی ، پایه اساسی این مشکل دراین مرحله گردید، وقرار براین شد تا این توافق پایه ای برای اعتماد جمعی برروی امر مسالمت امیز بودن مسئله هسته ای ایران باشد، اما لجاجت امریکا وخروج دونالد ترامپ از توافقنامه برنامه هسته ای ایران برنامه را بسیار درهم ریخت وپیچیده ساخت وان را به نقطه صفر برگردانید ، لذا جو بایدن امروز باید جاده را مجددا هموار و رابطه بحرانی گذشته را ترمیم کند وگر نه راهی را که نمایند گانش درمذاکرات میخواهند ازطریق فشار برایران پیش ببرند نتیجه نخواهد داد. بدون ذره ای شک مصلحت امریکا دراین است تا به قرارداد هسته ای باز گردد زیرا در غیر این صورت عواقب بسیار سنگینی برا ی منافع امریکا ومنافع هم پیمانانش درمنطقه خواهد داشت، اینکه ایران برنامه هسته ای خودرا متوقف کند احتمالش بسیار کم است وهیچگونه ضمانتی برایش …

راه فرار سخت وپراز فراز ونشیب استقلال ژاپن اززیرتسلط استراتژی امریکا – قدری جمیل – احمد مزارعی

راه فرار سخت وپراز فراز ونشیب استقلال ژاپن اززیرتسلط استراتژی امریکا مجله قاسیون وابسته به «حزب اراده ملی سوریه»به سردبیری قدری جمیل رئیس سابق حزب کمونیست سوریه مترجم : احمد مزارعی ، دوازدهم اوریل 2021 هفتادوپنج سال پیش ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورد، از ان زمان ارتش این کشور منحل وکشوربطور کامل خلع سلاح گردید، واز همین زمان امریکا ژاپن را وادار نمود تا یک قانون اساسی مسالمت امیز بنویسد که تسلط امریکا را بر کشور ژاپن تسهیل وامکان پذیر گرداند. یکی ازاهداف اصلی این قانون اساسی این است تا کشور ژاپن بطور دائم درزیر مراقبتهای امریکا باشد ومانع بلند پروازیهای دشمنانه وی گردد، دران زمان این عملکرد منطقی بنظر میرسید ، اما برای امریکا این قانون اساسی بمثابه تاکیدی بود که ژاپن را تحت تسلط خود میگرفت ، درحقیقت ژاپن اجبارا سهم بسیار بزرگی را درجنگهای مختلف امریکا به عهده میگرفت ، همچون شرکت درجنگ امریکا علیه کره بین سالهای 1950 – 1953 ، جنگ امریکا درویتنام 1955 – 1975 ، ودرجریان جنگ امریکا در خلیج (فارس)، 1991 – 1990، سهم ژاپن …

زیبا کلام ونعل وارونه زدنش را بهتر بشناسیم – احمد مزارعی

دراستانه رقابتهای ریاست جمهوری ایران رئیس جمهوری اینده ایران باید : یکم : صورت حساب بانکی دارایی خود وخانواده اش را طی سالهای خدمتش صادقانه وبا حضور هیئتی ازامنای مردم از طریق رسانه های جمعی درمعرض دید ملت ستمدیده ایران قراردهد تا مشخص شود که این فرد درزندگی خصوصی وعمومی خود صادق وخدمتگزارمردم بوده وخطایی درکارش نبوده است دوم : دررسانه های جمعی کشور حضور یابد ودرمقابل مردم به کلام الله مجید سوگند یاد کند که اموال مردم شامل کارخانه ها، زمینها وصدها مراکز تولیدی کشاورزی ، صنعتی و…../را که تحت عنوان ظالمانه وفریبکارانه خصوصی سازی بتوسط عده ای غارتگر اموال مردم به تاراج رفته است، با تشکیل یک هیئت امنای مورد اعتماد مردم ، اموال مسروقه ملت را به مردم بازگرداند، درمقاله زیر به بخش بسیار بسیار کوچکی ازاین غارتگریها بی حساب وکتاب اشاره رفته که بقولی مشت نمونه خروار است . این حد اقلی از وظیفه اسلامی ، اخلاقی واجتماعی هر فردی است که میخواهد درراس قوه اجرائیه کشور قراربگیرد وبه مردم خدمت کند. اقای رئیس جمهور اینده این گوی واینهم میدان. بفرمائید …

بازگشت جوبایدن به منطقه…ایا ایران پیروزشد؟وچگونه؟ سایت المیادین،نوشته: حسنی محلی مترجم:احمد مزارعی، سه شنبه بیست ویکم بهمن 1399 جو بایدن رئیس جمهورامریکا ودستیاران دیپلومات ونظامیش به خوبی میدانند که برای حل بحران پیچیده سوریه به جز توافق با ایران راه حل دیگری وجود ندارد، ایران شریک اساسی ترکیه وروسیه دربرنامه «استانه» و»سوچی» میباشد، از طرفی امریکائیها به خوبی درک کرده اند که حضور ایران در سوریه معادله بسیار سختی میباشد.(1) جو بایدن روز پنجشنبه گذشته طی اطلاعیه ای اعلام داشت که کمکها ی امریکا را برروی تجاوزات عربستان وامارات درجنگ یمن متوقف خواهد کرد، ودرهمین حال اقای «تیم لیندرکینگ» به مسئولیت پرونده یمن انتخاب نمود و یک روز بعد ازکنگره امریکا خواست که «انصار الله» یمن را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کند که این خود نشاندهنده سمتگیری تازه ای از سیاستهای تازه واشنگتن درمنطقه میباشد که از شمال افریقا تا پاکستان و افغانستان که همسایگان ایران هستند ،امتداد مییابد. اینموضوع انقدر واضح است که دیگر به منجم نیاز نیست که به ما بگوید مرحله فعلی درضدیت با ایران نیست، ونیز لازم به گفتن ندارد …

امریکا…..عوامل افول دولتهای بزرگ – موفق محادین – احمد مزارعی

امریکا…..عوامل افول دولتهای بزرگ نوشته : دکتر موفق محادین،سایت المیادین مترجم: احمد مزارعی، نهم بهمن 1399 با جرات میتوان گفت که هم اکنون صدای زنگ افول «دولت عظمی» یعنی امریکا را میتوان شنید، وزمان ان رسیده است که این «دولت عظمی» صندلی طلائی خودرا ترک کرده ودربهترین حالت در صف کشورهای بزرگ قراربگیرد . زیبگنیوبرژنسکی که مهمترین فیلسوف ومتخصص سیاست امریکا میباشد ، درکتاب خود «امریکا میان دوعصر»که درسال 1970، منتشر گردید ، پیش بینی نمود که امریکا درپایان دهه دوم ویا سوم قرن بیست ویکم افول کرده ودر ردیف کشورهای بزرگ جهانی قرار خواهد گرفت ، دراینجا باید بررسی کنیم که چه معیارهائی صعود وافول امپراتوریها ونیروهای بزرگ جهانی راتعیین میکند؟ درکنار کتاب برژنسکی ونظریات ژئوپولتیکی دیگردرباره امپراتوریهای زمینی ودریائی همچون (راتزل – ماکندر – اسپیکمان)، کتابهای دیگری نیز درمورد صعود وسقوط امپراتوری رم ازگیبون نویسنده انگلیسی وهمچنین پال کندی درمورد قدرتهای بزرگ منتشر گردیده است. نویسندگان کتب مذکوربر معیارها وفرقهائی که دراین مرحله ومرحله دیگر، ویا تغییراتی که در بطن این ویا ان مرحله اتفاق افتاده است اتفاق نظر دارند، برای مثال بیماری …

نتایج انتخابات اخیرامریکا وپیامدهایش درخاورمیانه – احمد مزارعی

جنگهائی که از سال 2000درخاورمیانه با اشغال افغانستان وسپس عراق بتوسط امریکا شروع شده وتاحدی همچنان ادامه دارد همه بهم ارتباط دارند وهمگی به قصدتسلط واستعمار کامل منطقه انجام گرفته که خوشبختانه همگی باشکست روبرو شده ویا درحال شکست خوردن است ، ترامپ وبایدن نیزرسالتی به جز ادامه همین راه برای خود نمیشناسند. اکنون «جشن دموکراسی«امریکائی بهمان روشی به پایان رسید که طی نزدیک به یکصدو هفتاد سال گذشته جریان داشته است، باید گفت که دراین انتخابات مهم نیست چه کسانی رای میدهند بلکه مهم انست که شمارش ارا بتوسط چه کسانی ودرخفا انجام میگیرد. نوشته : احمد مزارعی،بیست ویکم ابانماه 1399 درزمینه سیاست خارجی امریکا ، نباید امیدداشت که فرق چندانی میان ترامپ وبایدن وجود داشته باشد، تنها ممکن است در ظاهر وبسیار سطحی فرقهائی پیش بیاید. روسای جمهور گوناگون امریکا جبرا بایداهداف اصلی واستراتژیکی خودرا درصورت توان به پیش ببرد .برخورد به پرونده های گوناگون بین المللی همان است که بوده ، بدون شک درابن برهه نمیتوان عقب نشینی حتمی امریکا را در بسیاری از پرونده های جهانی ومنطقه ای ندیده گرفت وافول …

نیروهای انصار الله یمن بزرگترین اردوگاه دشمن را محاصره خود دراورده اند -احمد مزارعی

نیروهای انصار الله یمن بزرگترین اردوگاه ائتلاف امریکائی عربستانی واماراتی را به محاصره خود دراورده اند  نوشته : احمد مزارعی ، شنبه هفدهم ابانماه 1399  خبرگزاری فرانسه : ارتش انصار الله از سه جهت شهر الماس واردوگاه بزرگ ائتلاف را درمحاصره گرفته اند  بنظر میرسد با ورود سفیر تازه ایران به یمن معادلات نظامی به ضرر امریکا وعربستان بطور جدی تغییر خواهد کرد  نیروهای انصارالله دراستانه تسلط خود بر بزرگترین اردوگاه نظامی شهر الماس وابسته به ائتلاف امریکائی قراردارند  نیروهای عربستان وامارات که با کمک امریکا برعلیه ملت یمن میجنگند ، هم اکنون سه روزاست که با سخت ترین وشدیدترین تهاجمات انصارالله روبرو هستند.  امریکا درنظر داشت با کمک اعراب مرتجع شاید بتواند برتنگه «باب المندب» دردهانه دریای سرخ تسلط پیدا کند وبا توقیف کردن کشتیهای بازرگانی ونفتی ایران ، میهن مارا به شکست بکشاند.  امریکائیها وانگلیسها در سالهای 32،که دکتر محمد مصدق نفت را ملی کرد توانستند با کمک شاه خائن ونوکرصفت مصدق را سرنگون کنند، انها یعنی مثلث شوم وتبهکار امریکا ، انگلستاه وشاه فاسد، ابتدا همین تنگه باب المندب را بر کشتیهای …

آیا سوریه به مصالحه جزئی که روسها میخواهند تن ، درخواهد داد ؟ – لیلی نقولا – احمد مزارعی

ایا سوریه به مصالحه جزئی که روسها میخواهند تن ، درخواهد داد ؟ نوشته : خانم نقولا لیلی نقولا(1)، استاد مسائل استراتژیک لبنان مترجم: احمد مزارعی ، سایت المادین لبنان ،16، سپتامبر 2020 روسها امید دارند که مصالحه ای ولو جزئی – پیش ازخروج ترامپ ازکاخ سفید درسوریه انجام دهند، انها میدانند که انتخاب مجددش وی را از بسیاری قیدوبندها ازاد خواهد کرد. شکی نیست که بازدید هیئت عالیرتبه روسیه در هفته گذشته به ریاست معاون نخست وزیر روسیه ، یوری بوریسف وباحضور وزیر خارجه روسیه سیرگی لاورف، به اضافه تعدادی از مسئولین سیاسی، اقتصادی ، نشان بارزی است درسیاست عمومی سوریه ، پس از هشت سال یعنی از سال ،2012، که رابطه اینچنینی قطع بود . واقعیت این است که علیرغم حضور نظامی روسیه درمیدانهای جنگی سوریه وبازدیدهای پوتین از دمشق ، اما بازدید هیئتهای مهم اینچنینی روسی به سوریه بعد از بیانیه ژنو در سال 2012، متوقف شده بود این بیانیه نوعی انتقال قدرت رادرسوریه تحت عنوان «نقشه راه«پیشنهاد نمود که دولت سوریه وپشتیبانانش ومخالفان هرکدام نظرات خاصی دراین مورد داشتند. امروز که …

سیاستهای رسوا و ورشکسته تکراری امریکا بر علیه حشد الشعبی

سیاستهای رسوا وورشکسته تکراری امریکا بر علیه حشد الشعبی درعراق نوشته : احمد مزارعی ، هشتم تیر1399 پس از شکستهای متعدد وگوناگون درسالها وماههای دورونزدیک گذشته امریکا درعراق، مجددا این کشور  کوشید تا درچند روز گذشته با یک برنامه «پیچیده نظامی» ونرم افزاری وبا استفاده از افرادی سست عنصروهمکاری ضمنی کاظمی نخست وزیر، دست به یک عمل ماجراجویانه «رامبویی»بزنند شاید بتواند برای دونالد ترامپ درمانده دراین موقعیت ویژه ابروئی دست وپاکنند.دونالد ترامپ بعد ازشکستهای داخلی بحران کورنا ، تظاهرات گسترده رنگین پوستان وازهمه بدترانتشار کتاب تازه جان بولتون لمپن که رئیس سابق خودرا رسوا ودر حقیقت «هجو»کرده بود نیاز به یک اقدام «هوچیگرانه» داشت که بتواند «تعادل ازدست رفته» خودرا مجددا حفظ کند. این را میشود از اظهارات عجولانه سفیر امریکا درکویت نیز استنباط نمود که هنوز»نه به دار ونه ببار»اقدام به صدوراطلاعیه های پی درپی زیادی کوتاه وعجولانه نمود  بطوریکه شخص فکر میکرد احمد چلبی تازه ای وارد عراق شده است.نمونه ای چند ازاین اظهارات سطحی ومبتذل (1) شکست مفتضحانه برنامه امریکا درعراق: کاظمی نخست وزیر عراق رسما به اشتباه خود درعملیات «الدوره»اعتراف نموده …

منافع روسیه درارتباط با اسرائیل ومحاسبات پوتین درسوریه

منافع روسیه درارتباط با اسرائیل ومحاسبات پوتین درسوریه سایت المیادین لبنان مترجم :احمد مزارعی، جمعه سی ام خرداد1399  برای فهم عملکرد و سیاستهای متناقض روسیه وعوامل ان درمنطقه ، بویژه درارتباط ان با اسرائیل  ضرورت دارد تا اندکی به گذشته های تاریخی باز گردیم. باید گفت که گفته ها وناگفته های زیادی درمورد نقش روسیه درسوریه وجود دارد، وهمچنین گفته ها وناگفته های بیشتری نیز میان محتوای روابط میان پوتین از یکطرف ، ورئیس جمهورترکیه ، بشار اسد وازطرف دیگر نتنیاهودرکار است.موفقیت میان اینهمه منافع متضاد با تمام ابعاد سیاسی واقتصادی وازهمه مهمترنظامی ، امنیتی واستراتژیکی ان بسیار سخت است. برای فهم عملکرد وسیاستهای متناقض روسیه وعوامل ان درمنطقه ، بویژه درارتباط ان با اسرائیل ، ضرورت دارد تا اندکی به گذشته های تاریخی باز گردیم.دراین نگاه تاریخی برای ما روشن خواهد شد که عوامل هماهنگی میان روسبه واسرائیل درسوریه وهمچنین منافع روسیه درسوریه که از طرف ایران نیز حمایت میشود چیست ، وهمچنین وضعیت فعلی میان منافع وهماهنگی روسیه وترکیه که از تاریخ اگست سال 2016، اغاز گردیده است درکجا است. تاریخ پیدایش یهودیان درسرزمین …

چهل سال فساد ـ احمد مزارعی

گوشه ای از دردو رنج ملت ستمدیده ایران اخیرا برادران لاریجانی کنار رفتند وبه چه قیمتی نوشته:احمد مزارعی، هفتم خرداد1399 داستان برادران لاریجانی وعملکردهای شوم وجنایتباری که انها داشتند راخوانده‌اید. کنار رفتنشان به این دلیل نبود که انها به اتهام انهمه تجاوز .غارتگری وتضییع اشکار حقوق ملت ستمدیده ٬ ومظلوم ومحروم از حق یک زندگی انسانی مورد تعقیب قرار گرفتند ٬ بلکه انها از تجاوزات و… اشباع وخسته شدند. درطول زندگی نکبت‌بار این خانواده بارها کارگران ستمدیده بخاطر اینکه برای گرفتن حقوقشان که گاها بیش از یکسال به تاخیر افتاده بود دست به اعتراض زده بودند مورد ضرب وشتم ماموران امنیتی قرار گرفته در مقابل چشم مردم وخانواده هایشان تحقیر شدند. نماینگان معلمان به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند، اخیرا لیستی از اختلاس‌گران که به حبس و…. محکوم شده اند منتشر شده که تازگی ندارد، اولا اینها در زندان که بیشتر شبیه هتل بوده وبا استفاده ازغذاهای رستورانهای معروف و یا غذای خانگی وهمچنین برخورداری از امکانات خوب برای گذراندن دوره زندان سود بردند, ثانیا آنها ازسیستمهای الکترونیکی جدید برای دیدار با خانواده بهره‌مند شده …

چرا ایران باید به حوثیهای یمن کمک نظامی کند – احمد مزارعی

تنگه باب المندب گلوگاه بازرگانی وکشتیرانی  ایران دردریای سرخ یمن است. یمن قبل از اسلام ساتراپ نشین (تحت الحمایه) ایران بود، سیف ابن دی یزن، پادشاه یهودی یمن سالانه به تیسفون پایتخت ساسانیان درنزدیکی بغداد میامد وتعهدنامه سالانه خودرا تجدید وامضا مینمود که ازجمله تعهدات حاکم یمن این بود که از منافع بازرگانی ساسانی در دریای سرخ حمایت کند،سالها قبل از اسلام میان ایران وبیزانس بر سر جمع اوری مالیات از ساکنان جزیرت العرب درگیری وجودداشت ویکی از علل ضعف وسقوط هردو امپراتوری همین جنگهای غارتگرانه بر علیه ملل ستمدیده منطقه جزیرت العرب بود. ضعف نیروی نظامی ایران  یکی از خدمات بزرگ دکتر محمد مصدق ملی کردن صنعت نفت ایران بود که برای اولین بار توانست استعمار انگلستان را درمراجع بین المللی محکوم وکنترل استخراج وتجارت نفت را خود بدست بگیرد.در این مرحله ایران اولین کشتی نفت خام خودرا برای فروش بسوی ابهای بین المللی وبه قصد اروپا فرستاد. کشتی میبایست پس از خروج از تنگه هرمز وارد دریای عمان شده ، ازانجا وارد تنگه باب المندب وپس از گذر از دریای سرخ وارد کانال سوئز …

زنده باد مقاومت جهانی دربرابر استعمارامریکا – احمد مزارعی

پیروزی ایران درمصاف با امریکا درمساله ونزوئلا مبارکباد نوشته:احمد مزارعی، جمعه دوم خرداد 1399 بعد از موشکباران«عین الاسد«که هیبت امریکا فروریخت و انها متوجه شدند که ایران ترور را بی جواب نمی‌گذارد، ارامشی درجبهه طرفین بنفع ایران برقرار شد، درجریان عین الاسد سپاه خودرا اماده کرده بود تا درصورت عکس العمل امریکا همه پایگاههای امریکارا درمنطقه واطراف ایران منهدم کند واین تصمیم جدی بود و امریکائیها چون میدانستند دچار چه فاجعه ای میشوند دم بر نیاوردند. دراستانه روز قدس ایران تصمیم گرفت پنج کشتی بنزین را برای کمک به ونزوئلا که همچون ایران درمحاصره است، بفرستد ، ونزوئلا درعین حال شریک تجاری ایران است وامریکا حق دخالت دراین رابطه را ندارد. ایران همچنین تکنسینها وامکاناتی را برای تعمیر وراه اندازی پالایشگاههای ونزوئلا ارسال داشته که خود ضربه سختی بر سیاست تحریمی امریکا علیه ونزوئلا است. ایران درمقابل این کمک خود به ونزوئلا مقداری طلا که درحال حاضر برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است دریافت میکند وهم اینکه مقدار ی ماده معدنی «ثوریوم» بدست میاورد که همانند اورانیوم است ومیتواند درصنعت هسته ای ایران مورد استفاده …

زیبا کلام ونعل وارونه زدنش را بهتر بشناسیم – احمد مزارعی

زیبا کلام ونعل وارونه زدنش را بهتر بشناسیم نوشته :احمد مزارعی، سه شنبه 30، اردیبهشت 1399 اخیرا کلیپی از سخنان اقای زیبا کلام دررسانه های مجازی پخش شد که ایشان به«نقد» علمای قم درمورد جنبش«وال ستریت«پرداخته که البته اینگونه نقد کردن نشانه ورشکستگی اخلاقی ناقد است، زیرا مسائل مهم کشوری انهم بتوسط یک «شخصیت دانشگاهی«را نمیتوان اینگونه به ابتذال کشید واینگونه برخورد به مسائل مهم کشوری را باید به نوعی فرارازحقیقت ویا فرار به جلو نامید.  زیبا کلام از طرفداران پرو پا قرص رفسنجانی وحسن روحانی بویژه درمورد خصوصی سازیها میباشد که بطور دائم از تریبون دانشگاه تهران ویا درمناسبتهای گوناگون دیگر،اشکارا از نیو لیبرالیسم و«مکتب شیکاگو«که نمایندگان هارترین جناح هیئت حاکمه امریکا ، همچون جورج بوش ،ترامپ ومیلتون فریدمان میباشد دفاع میکند وانگاه ادعا میکند که درایران «ازادی» وجود ندارد.البته ازادی مورد نظر ایشان انچنان ازادیهائی است که کسی مانع خصوصی سازیها وغارتگریها اموال مردم بتوسط اصلاح طلبان نگردد.  پیروان «مکتب شیکاگو» ویا «اجماع واشنگتن» که هارترین جناحهای جنگ طلب وغارتگری دردنیا میباشند ، ازحمایت کنندگان اصلی نیو لیبرالیسم دردنیا بوده وبه هیچ نوع …

آیا میان ایران و روسیه ، درسوریه درگیری وجود دارد؟ – وفیق ابراهیم -احمد مزارعی

نوشته: دکتر وفیق ابراهیم استاد دانشگاه بیروت ومتخصص مسائل استراتژیک مترجم:احمد مزارعی، چهارشنبه هفدهم اردیبشت 1399 گفتگو درمورد فرضیه مورد سئوال فوق ازاین نظر مشروعیت مییابد که توجه زیاد تبلیغاتی واظهارات گاها متناقضی درمورد طرفین روسی وایرانی و بطور مشخص درمورد جنگ سوریه ابراز میشود. این تنها نقطه ای است که ایران وروسیه بطور مستقیم با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند ودرکنار این، روابط تاریخی دیگری نیز میان دوکشور درمنطقه دریای خزر واذربایجان وجوددارد ، اما ایندو کشور منافع متضاد بیشتردیگری نیز درسایر مناطق خاورمیانه واسیای میانه دارند که مسئله حادی نیست. با این حساب وبدون شک درمورد سوریه وارتباط ان با امریکا باعث گردید که مراکز تبلیغاتی کشورهای خلیج از وجود درگیری ایران – روسیه ، درسوریه ، اعلام کنند که امریکائیها وبه طرق مختلفی موافق اخراج ایران ازسوریه بوده وازطرفی کوشش درجهت کمک به بقای نظامی روسیه درسوریه ابراز میدارند. درابتدا باید اقرار نمود که سوریه درمقام اول وقبل از هرچیز متعلق به سوریه ایها میباشد که برای وطنشان صدها هزار شهید داده وهمچنان سرسختانه برای استقلال وطنشان میرزمند، سوریها بخوبی میدانند که از …

کاظمی بسوی تشکیل کابینه عراق

مصطفی کاظمی بسوی تشکیل کابینه تازه نخست وزیری عراق روزنامه الاخبار چاپ لبنان مترجم :احمد مزارعی، ۲۲ فروردین ۱۳۳۹ کاظمی دردرجه اول از حمایت اجماع شیعیان ودردرجه دوم از حمایت نیروهای ملی عراق  برخرداراست (خبر گزاری فرانسه) اقای عدنان زرفی که درگذشته از طرف رئیس جمهور عراق برای نخست وزیری انتخاب شده بود عذرخواهی نموده وکناررفت، این اقدام زرفی طبیعی بود زیرا درگردهمایی که بتوسط «ائتلاف»فتح»وائتلاف پارلمانی که همگی از تایید کنند گان حشد الشعبی میباشند شامل هادی عامری ، عمار حکیم رئیس گروه حکمت، نماینده مقتدی صدرورئیس ائتلاف نصر حیدرعبادی، اینان همگی کناره گیری زرفی را تایید وبه فوریت کاظمی را که دردرجه اول از تایید اجماع شیعیان وثانیا نیروهای ملی عراق ونیروهای بین المللی ومنطقه ای برخرداربود برای نخست وزیری انتخاب نمودند.براین اساس رئیس جمهوری اقای برهم صالح نیز اقای کاظمی را برای تشکیل حکومت دعوت نمود تا این مرحله انتقالی را به انجام رساند.(1) بطور عملی انتخاب کاظمی برای این مرحله بهترین گزینه بود زیرا اوایل این ماه اقای قاانی رئیس گردان قدس وابسته به سپاه پاسداران طی مسافرتی که به بغداد …

جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی امریکا علیه ملل استقلال طلب خاورمیانه

«عصبت الثائرین» عراق پیام واخطاری همراه با تصویر(عکس سفارتخانه ) برای امریکا فرستاد ، این پیام واخطار چیست؟ مترجم : احمد مزارعی، 15، فروردین 1399 «عصبت الثائرین» عراق پیامی همرابا ویدیوئی ازمجتمع ساختما نهای سفارت امریکا درعراق برای ایالت متحده امریکا با این محتوی فرستاد : «این سفارتخانه شر زیر نظر ما ودر تیررس موشکهای ما قراردارد، واگر اراده کنیم میتوانیم انرا تبدیل به پودر کرده وشما بخوبی از ضربات ودقت موشکهای ما ا گاهی دارید». دراین پیام سازمان «عصبت الثائرین»برروی عملیاتی تاکید ورزید که درماه گذشته درعراق به ان دست زد وطی ان «اردوگاه تاجی» که مقرامریکائیها میباشد مورد اهداف موشکی انها قرارگرفت» درهمان زمان سازمان «عصبت الثائرین» تاکید ورزید :» این عملیات اولیه خود ، بخشی از سلسله عملیاتی است که که در پاسخ به عمل تروریستی امریکا درقتل رئیس هیئت حشد الشعبی ابومهدی المهند س وفرمانده نیروی گردان قدس در سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی وهمراهانشان درمحیط فرودگاه بغداد ، دراوایل سال جاری به ان دست زده است»وسازمان تاکید کرد که انها: «مسیری تصاعدی را درپیش خواهند گرفت که پایانش خروج نیروهای …

پیروزیهای انصارالله و خشم عربستان – ترجمه: احمد مزارعی

پیروزیهای انصارالله ،عربستان ومزدورانش را درمنطقه خشمگین کرده است شرح جزئیات مذاکرات موجودبرای تسلیم کردن استان نفتی مآرب در یمن به انصارالله بدون جنگ(1) روزنامه البناء متعلق به ناصریستهای لبنان ترجمه:احمد مزارعی،27مارچ 2020 پس از ازادسازی کامل استان «جوف»دریمن وانتشار عکس صدها تانک متعلق به نیروهای عبد ربه هادی منصورمزدورعربستان، که ازدرون تانکهای خود پرچمهای سفید رابه علامت تسلیم به نیروهای انصارالله درمناطق مختلف استان جوف بالا بردند این استان بدست انصارالله سقوط کرد ، نیروهای انصارالله پس از تسلط بر استان جوف اکنون دردروازه های استان مآرب قراردارند که مذاکراتی میان انصارالله ومسئولان استان مارب جریان دارد تا استان را بدون خونریزی به انصارالله تسلیم نمایند. اطلاعاتی که بوسیله خبرنگاران ما بدست ما رسیده حاکی ازانست که درحال حاضر مذاکره میان یکی از بزرگترین قبایل استان مارب یعنی قبیله «مراد»وانصارالله جریان دارد تا استان را بدون خونریزی تسلیم نمایند، اخباری که بوسیله منابع موثق که درارتباط با مذاکرات قراردارند بدست ما رسیده است ، نشان میدهد که طرف مذاکره کننده از طرف حوثیها یکی از فرماندهان نظامی بنام «ابو علی الحاکم» میباشد. وطرف دیگر …

کوبا یک اکیپ پزشکی را به ایتالیا میفرستد تا برای مبارزه با کرونا کمک کنند – احمد مزارعی

مطبوعات : نوشته احمد مزارعی، سوم فروردین ۱۳۳۹ کوبا یک گروه پزشکی را به ایتالیا میفرستد که درمیانشان دکتری است که در مبارزه با بیماری تب ایبولا درافریقا شرکت داشته است، رئیس این گروه تاکید کرد که تیم پزشکی وی اماده است بطور خستگی نا پذیری به معالجه بیماران بپردازد وما نع گسترش کورنا درایتالیا شود. این تیم پزشکی به منطقه لومباردیا میرود که ساکنانش بیشترین زیانها را متحمل شده اند کشور کوبا تیمی پزشکی شامل پنجاه ودو دکتر وپرستار به کمک ایتالیا فرستاد که درمیانشان کسی است که درمبارزه با بیماری تب ایبولا درافریقا شرکت داشته است، هدف این تیم پزشکی کمک به مردم ایتالیا برای مبارزه با بیماری کورنا میباشد. مدیر تیم پزشکی کوبائی اقای کارلوس ریکاردواعلام نمود که تیم ما شامل 36، پزشک و15 نفر پرستار واداری میباشند که امادگی دارند برای مبارزه با بیماری کورنا با پزشکان ایتالیائی همکاری کنند. بنا به گفته سرپرست این تیم پزشکی درهنگام خداحافظی درهاوانا پایتخت کوبا ، سی نفر ازاعضای این تیم 36 نفره برای مبارزه با بیماری تب ایبولا درسال 2014 به دعوت «سازمان …

کودکان آذری داعشی

اطلاعیه وزارت خارجه عراق : ۱۱۲ طفل داعشی که مادرانشان اذربایجانی بودند به کشورشان عودت داده شدند سایت «المعلومه»عراق، 12/3/2020 وزارت خارجه عراق طی اطلاعیه ای روز پنجشنبه اعلام داشت که یکصدو دوازده طفل از اطفال تشکیلات داعش که دارای شناسنامه های اذری بوده اند به اذربایجان تحویل داده شد ند. اینان بهمراه مادران خودشان ازطرف دادگستری عراق به علت وابستگیشان به تشکیلات داعش به زندان محکوم شده ودرزندانهای عراق بسر میبردند.(1) دراطلاعیه وزارت خارجه عراق چنین امده است:» نماینده وزارت خارجه عراق درمراسم تحویل دادن این یکصدو دوازده کودکان متعلق به سازمان تروریستی داعش که دارای شناسنامه های اذربایجانی بودند وهمراه با مادرانشان درزندانهای عراق بسر میبردند، شرکت نمود. وزارت خارجه عراق دراین مورد توضیح داد :»این اقدام درچهارچوب کوششها ئی پیش برده میشود که مسئولان ویژه عراق درجهت پایان دادن به مسئله پرونده داعشیها وخانواده هایشان انجام میگیرد،وتا انجا که به وزارت خارجه عراق مربوط میشود ، ما با وزارت خارجه اذربایجان وهمچنین سفارت اذربایجان دربغداد دراینمورد همکاری وهماهنگی داشته ایم». وزارت خارجه عراق درادامه افزود:» اقدامات درجهت انتقال این کودکان با حضور …

اردوغان درباتلاق ادلب دست وپا میزند، از کجا شروع شد؟ – احمد مزارعی

اردوغان درباتلاق ادلب دست وپا میزند، از کجا شروع شد؟ نوشته : احمد مزارعی 29 فوریه 2020 درروزهای اخیر ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه وسایر گروههای همپیمانش توانستند بخشهای زیادی از سرزمینهای سوریه را ازاد کنند وهم اکنون این پیشروی وجنگ ادامه دارد ودرروزهای گذشته تعداد زیادی سربازان ترکیه کشته وزخمی شدند. ترکیه از یکی دوماه پیش به تهدیدات شدید اللحنی علیه سوریه دست زد واینکه هزاران تانک وواحدهای توپخانه اماده کرده تا به سوریه حمله کرده وارتش این کشوررا یعنی سوریه از سرزمین خودشان اخراج کند، اما این تهدیدات اردوغان درپرتو شرایط وواقعیت منطقه ای وبین المللی وحوادثی که منطقه خاور میانه درده سال گذشته از سر گذرانده بمثابه کوبیدن بر طبل توخالی است، ودرصورت اقدام ترکیه به راه اندازی جنگ علیه سوریه به جز شکست ورسوائی نصیبش نخواهد شد واینکه تجاوز احتمالی ترکیه منجر به یک جنگ منطقه ای وشاید هم بین المللی خواهد شد، زیرا دراین جنگ ودراین منطقه منافع روسیه ، ایران وهمه کشورهای محور مقاومت درمیان خواهد بود وچین نیز بر علیه ترکیه موضعگیری خواهد کرد.البته باید گفت باشکستهای متعدد …

مشابهت میان جنگ حلب و جنگ استالینگراد – احمد درزی – احمد مزارعی

مشابهت میان جنگ حلب وجنگ استالینگراد نوشته :احمد درزی، نویسنده سوری ، سایت المیادین مترجم:احمد مزارعی،20 فوریه جنگ حلب جنگی است که نتایجش ابعادی بسیار گسترده خواهد داشت ، وشبیه جنگ استالینگراد است، این جنگ اثراتی بسیار بزرگ بر طرح دراز مدت ترکیه بطور کامل بر جای میگذارد، بویژه اینکه حلب بمثابه گوهری برتاج «رویاهای ترکیه عثمانی» میباشد. جنگ حلب تبدیل به دروازه ای برای همه برنامه های متضاد گردیده است شهر حلب ازاهمیتی استراتژیک برخردار است که نمیتوان نمونه ای برای ان یافت. اینکه حلب  قدیمی ترین شهر مسکونی تاریخ بوده وعمرش به دوازده هزار سال میرسد، از طرفی موقعیت استراتژیکی ان بیشترین اهمیت را درجهان دارد وتنها میتوان انرا با استانبول موازی دانست ، این شهر نقطه تلاقی اساسی تمدنهای جهان قدیم وراههای مبادله بازرگانی است.پس از کشف منطقه «راس الرجا صالح»(1)، وافتتاح کانال سوئز، نقش بازرگانی شهر حلب محدود گردید ، زیرا نیروهای دریائی تازه اروپائی ، برراههای سیاسی واقتصادی دریائی جهان قدیم وراههای خشکی ان درقلب جهان که دارای تمدنی پنجهزار ساله بود بودند،تسلط پیدا کردند، اضافه براین ، نیروهای تازه …

بغداد همکاریهای نظامی خود با روسیه را مستحکم می‌کند

درپی بروز ناارامیهای سیاسی میان بغداد وواشنگتن: بغداد به دنبال مستحکم کردن همکاریهای نظامی خود با روسیه است سایت المیادین هشتم فوریه 2020 مترجم:احمد مزارعی رئیس ستاد فرماندهی ارتش عراق اقای عثمان الغانمی ، مذاکراتی را با سفیر روسیه دربغداد اقای مکسیم مکسیموف انجام داد. این مذاکرات پیرامون تحکیم همکاریهای نظامی میان بغداد وموسکو هنگامی اغاز میگردد که نا ارامیهای گوناگونی میان بغداد وواشنگتن بروز کرده است. وزارت دفاع عراق دربیانیه خود توضیح داده است که اقای عثمان الغانمی » درابتدای مذاکرات خود ازاینکه روسیه نیروهای عراقی را به اسلحه ها وجنگ افزارهای پیشرفته وموثری مجهز نموده است قدردانی نموده واینکه این تجهیزان نظامی روسیه نقش بزرگی در پیروزی ارتش عراق برعلیه داعش داشته است». هردو طرف روسی وعراقی » به اهمیت استمرار اعطای کمکهای امنیتی به «مرکز امنیتی چهارگانه» ای که از کشورهای عراق ، روسیه، ایران وسوریه دربغداد تشکیل شده ومقر ان دربغداد میباشد، تاکید ورزیده واینکه این مقر نقش بسیار ارزنده ای در تبادل معلومات وایجاد هماهنگی میان طرفهای چهارگانه داشته است».(1) بر حسب بیانیه وزارت دفاع عراق ، «سفیرروسیه نیزبه نقش …

ارتباط دختر ارمنی آتاتورک با سانحه هوایی استانبول

نوشته : احمد مزارعی، ششم فوریه 2020 یک هواپیمای خطوط هواپیمای «پگاسوس» ترکیه هنگام فرود درفرودگاه «صبیحه» ترکیه * دچار حادثه شد و به سه قسمت تقسیم شد وقسمتهائی ازان دچار حریق شد. در این سانحه هوایی حداقل ۳ نفر کشته و نزدیک به ۱۲۰ نفر زخمی شدند. * – درزمان کشتار ارامنه درترکیه ، ترکها بویژه افسران ویا ثروتمندان ویا بازاریان وحاج اقاهای ثروتمند بسیاری پسران ودختران ارمنی را اسیر میکردند ویا میخریدند تا تحت عنوان پدرخواندگی ویا برای خانه شاگردی وکلفتی ازانها سوءاستفاده کنند. اتاتورک خود نیز یکی ازاین دختران معصوم واسیر را برای خود برداشت (به فرزندی قبول کرد) وبنام پدرخواندگی وی را بزرگ کرد. بر اساس روایاتی اسم اصلی این دختر ارمنی «اصلیان» اما اتاتورک برای حفظ «شرعیت» وی را صبیحه نامید و وی را مسلمان کرد. آتاتورک این دختررا بزرگ و به دستور او این خانم فن خلبانی را آموخت . پس از نسل کشی ارامنه نوبت نسل کشی کردها درشهر «تونجلی»رسید که دراین قتلعام هفتاد هزار نفر کرد بقتل رسیدند وشهر تقریبا ازسکنه کرد خالی شد. به دستور آتاتورک …

ضربه های استراتژیک برسیاستهای عثمانی نوین درسوریه ویمن

ضربه های استراتژیک برسیاستهای عثمانی نوین درسوریه ویمن نوشته : دکتر ابراهیم وفیق، استاد علوم استراتژیک دانشگاه لبنان مترجم: احمد مزارعی،سوم فوریه 2020 همزمان شدن ازادسازی بخشی استراتژیک ازاستان ادلب درسوریه،ومیان ازادسازی منطقه «نهم» یمن نشاندهنده قدرت درونی وناپیدا وپا فشاری این دوکشور در راه ازادسازی سرزمینهای اشغال شده خود میباشد، این اقدامات جسورانه دوکشورنشانی از جنبه سنتهای میهن پرستانه انان میباشد. اما از دیدگاه عمیق تر بنظر میرسد که دوکشور یمن وسوریه اصراردارند که تهاجم ترکهای عثمانی را که درحال توسعه درکشورهای عربی میباشد،متوقف سازند. این مقاومتهای دوکشور درحالی رو به پیشروی وموفقیت میرود که با عقب نشینی عربستان وامریکا درکشورهای عربی همراه است زیرا این دو بیش ازاین قادر نیستند به گروههای تروریستی داعش، هیئت تحریر شام، وتشکیلات النصره که درحال فروپاشی هستند کمکهای بیشتری کنند. تهاجم گسترده بر علیه یمن درسال 2015، وسوریه در سال 2011، هردوطرحهای سیاسی واحدی بودند که درچهارچوب محوراصلی امریکا میگنجید که محتوایش دارای خصوصیتهای کشورهای عربستان  – امارات – اسرائیل وترکیه را در برداشت. اما انچه را که باعث متلاشی شدن این وضعیت شد ، شکست تروریسم …

بیانیه جبهه خلق درباره معامله قرن

جبهه خلق برای آزادی فلسطین: اعلامیه درمورد مرگ مرحله قرارداد اسلو و اولویت برای مقابله با «معامله قرن» اطلاعیه مطبوعاتی مترجم: احمد مزارعی، 28 ژانویه 2020 جبهه خلق برای آزادی فلسطین: اعلامیه درمورد مرگ مرحله قرارداد اسلوواولویت برای مقابله با «معامله قرن» جبهه خلق برای ازادی فلسطین ، عموم ملت فلسطینی را درسرزمین فلسطین ودرسایر مناطق پراکنده جهان دعوت به سازماندهی وگردهما ئیهای همه جانبه مینماید تا درجهت مقابله با «معامله قرن»وراههای به شکست کشانیدن وساقط کردن ان اقدامات عاجل به عمل اورند. جبهه خلق همچنین رفقا وطرفداران خودوهمه سازمانها وشعبه هایشان درمیهن فلسطینی وخارج ازان را دعوت مینماید که بمثابه نوک پیکان حمله ودرمقدمه صف مبارزه با توده های مردم درهم امیزند وبر ضد معامله قرن وهمه برنامه های سازشکارانه ویا برنامه های عادی سازی روابط با اسرائیل دست دردست وشانه به شانه با پیشگامان ملتمان درهمکاری با نیروهای مبارز ملی واسلامی درهمه فعالیتهای ملی شرکت کرده وبا معامله قرن به مبارزه ومقاومت دست زده از جمله به درگیریهای خیابانی با نیروهای اشغالگردر مناطق مرتبط بپردازند. جبهه خلق تاکید ورزید که کوشش درجهت باز …

ارتش عراق: آمریکا از کردستان عراق بیرون!

سخنگوی فرماندهی عمومی نیروهای مسلح عراق اظهارداشت امریکائیها تا کنون زمان خروج خودرا اعلام نکرده اند. این سخنگو»بر این امرتاکید ورزید»که تصمیم براخراج نیروهای بیگانه ازعراق مربوط به سیادت ملی عراق بوده وشامل تمامی سرزمینهای عراق ، ازجمله کردستان میگردد، زیرا کردستان نیز بخشی از سرزمین عراق است، همچنین کردستان نیز دراینمورد مشکلی ندارد. منتشر شده درسایت المیادین مترجم : احمد مزارعی، نوزدهم ژانویه 2019 سخنگوی ارتش عراق:تصمیم براخراج نیروهای بیگانه شامل کردستان نیز میگردد سرگردعبد الکریم خلف فرمانده عمومی نیروهای مسلح تاکید ورزید که کشورعراق دارای نیروی هوائی قدرتمندی است که توانائی حمایت از فضای کشوررا دارد. هیچگونه تهدیدی برای امنیت کشور وجودندارد: سرگرد خلف درمصاحبه با تلوزیون رسمی عراق «وکاله الانباء العراقیه» (واع) اظهارداشت : «اضافه برهواپیماهای «اف 16″پس از خارج شدن نیروهای امریکا ، عراق دارای هواپیماهای نوع «سوخوی» وهواپیماهای جنگی گونا گون دیگری نیزمیباشد» وی روشن ساخت :»عراق درعین حال دارای تجهیزات مخابراتی ودیده بانی ودستگاههای «رصد» مجهز وبزرگی میباشد که به عراق امکان میدهد هرگونه تجاوزی به نیروها ومراکز ومقرات نظامی درکشوررا کشف وبا ان به مقابله بپردازد» وی سپس …

ناشنال اینترست:ایران آمادگی ورود به جنگ بزرگ آینده درخاورمیانه را دارد

سایت ناشنال اینترست:  ایران امادگی ورود به جنگ بزرگ اینده را درخاورمیانه دارد نوشته: جوناتان روهه * مترجم:احمد مزارعی، هیجدهم ژانویه 2019 Iran Is Ready for the Next Great War in the Middle East تهران اماده است تا ازهرجهت که انتخاب کند ویا از جهت های محتلفی درزمانی واحد تهاجم خودرا اغاز کند. جوناتان روحی، نویسنده وتحقیقگر مرکز «ناشنال اینترست» درامریکا توانائیهای نظامی ایران را بررسی کرده است جوناتان روحی ، مینویسد:درگیری بزرگی درافق خاورمیانه به چشم میخورد وایران درراهی درست وبسوی پیروزی درجرکت است.تهاجم نظامی وناگهانی ایران درماه سپتامبر گذشته به مرکزنفتی ارامکو متعلق به امریکائیها درشهر بقیق عربستان وعدم پاسخدهی اشکاربه این هجوم،خود نمونه کوچکی از چگونگی اقدامات تهران درجهت کسب برتری استراتژیک بر ایالات متحده امریکا ومتحدانش درمنطقه میباشد. ایران با استفاده از سیستم موشکهای دقیق ودوربرد خود وهم پیمانانش درمنطقه ، این امکان را دارد که ضربات فلج کننده وای بسا فاجعه بار بر علیه اهداف حیاتی واستراتژیک درسراسر منطقه واردکند.ایران این اقدامات خودرا بوسیله سه عامل تحقق میبخشد: سلاحهای پیشرفته ، توسعه ونفوذش درمنطقه وسوم اینکه دشمنانش درمنطقه عمق استراتژیک ندارند. …

اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق در مورد اخراج همه نیروهای خارجی از عراق

اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق : «تصمیم اخراج ، شامل همه نیروهای بیگانه ای میشود که درکشورعراق حضوردارند وواشنگتن بطور رسمی درمورد تعویض خسارت با ما صحبتی نکرده است» بغداد ، سایت «المسله»، یکشنبه دوازدهم ژانویه 2019 مترجم: احمد مزارعی، سیزدهم ژانویه 2019 بغداد/ روزنامه «المسله»:سخنگوی رسمی دفتر نخست وزیری عراق آقای سعد الحدیثی روز یکشنبه دوازدهم ماه ژانویه 2019، تاکید ورزید که به طرف امریکائی درمورد اجرای بیرون بردن همه نیروهای بیگانه از خاک عراق ابلاغ شده است » حدیثی درمصاحبه اش با رسانه های محلی عراق اعلام نمود: «حکومت عراق درخلال ارتباطی که با طرفهای امریکائی داشته این تصمیم حکومت عراق را به وزیر خارجه امریکا ابلاغ نموده است . قبل ازاین نیز ملاقاتی میان نخست وزیر عراق آقای عادل عبد المهدی وسفیر امریکا دربغداد انجام گرفته بوده ویا از طریق وزارت امور خارجه عراق به عنوان منبع رسمی دولت عراق درمورد این پرونده به انها ابلاغ شده است. همچنین این تصمیم یعنی خروج همه نیروهای بیگانه از طریق نماینده عراق درسازمان ملل، به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ومسئول شورای امنیت سازمان …

عراق بر سر دو راهی-احمد مزارعی

دوستان این مقاله را من درسال 2008، نوشته وعلیرغم ناروشنیهای زیادی که درانروزها وجود داشت ، ولی میتوان به اوضاع عمومی عراق انروز ودرادامه تا امروز پی برد. درمقاله نامی از نوح فیلدمان ، حقوقدان ووکیل اسرائیلی ساکن امریکا نیز امده است ، وی از قبل از اشغال عراق بتوسط امریکا ، از طرف کاخ سفید مامور شده بود تا برای عراق اینده قانون اساسی بنویسد، درنظر بگیرید اسرائیلی باشی، ساکن امریکا باشی واز طرف کاخ سفید مامور نوشتن قانون اساسی برای کشوری باشی که نه به انحا رفته واز تاریخ وسیرسیاسی ان ملت هم اطلاعی نداشته باشی انگاه برایشان قانون اساسی بنویسی، امریکائیها که ازحول حلیم دردیگ «نفت سیاه وغلیظ»افتاده ازنوح فیلدمان خواسته بودند که تعداد «معتنا بهی»قانون اساسی برای چند کشور دیگر هم بنویسد، وی هم «بی انصافی»نکرده ازجمله برای تونس، ومصر هم نوشته بود. زنده یاد «ادوارد سعید»اکادیمیسین فلسطینی این وضعیت کمدی قانون اساسی نویسی امریکا ونوح فیلدمانشان را با تمسخردرمقاله مفصلی توضیح داده بود.البته اقای فیلدمان برای این کشورها رهبر راهم مشخص کرده بود. برای مثال برای تونس اقای غنوشی که …

جنگ بمثابه شکنجه جمعی ملت عراق بود – نئومی کلاین – احمد مزارعی

جنگ بمثابه شکنجه جمعی ملت عراق بود ‫معرفی کتاب”دکترین شوک” نئومی کلاین ترجمه: احمد مزارعی در سالهای جنگ آمریکا علیه عراق، خانم نئومی کلاین، با نوشتن مقالاتی بسیار با ارزش و مستند به دفاع از مبارزه و حقوق مردم عراق می پرداخت. سایت دوریه العراق ـ ‪که از معروف ترین سایت های متعلق به نیروهای مقاومت ملی عراق بود، مقالات مذکور را منتشر می کرد، این سایت اکنون وجود ندارد. علت باز انتشار این مقاله و توضیح مترجم کمکهای مالی بیگانگان به سازمانهای جامعه مدنی و صنعت انقلابات و دموکراسی به شیوه آمریکائی: احمد عبد الحلیم حسین، توضیح و ترجمه: احمد مزارعی راستش اکثر کسانیکه درمورد عراق ولبنان ویا حتی ایران مینویسند ویا درزیر اخبار وگزارشات نظر میدهند اگر چه کاملا حسن نیت دارند ولی چون به عمق فاجعه ایکه درعراق ویا…./ به وجود امده اطلا عی ندارندلذا نظراتشان ویا دلسوزیشان برای ملت عراق به هیچ وجه درحد ودرخور دردورنج بزرگ ملت عراق نیست ، درنظر بگیرید در هفته های اول جنگ صدها هزار نفر از ملت عراق شامل زن وکودک پیروجوان شبانه وروزانه پای …

گزارشی ازجنگ سوریه با ترکیه و اوضاع عمومی منطقه – احمد مزارعی

بعدازمنبج،ارتش سوریه برحسکه و قامشلی نیزتسلط یافت دیپلمات روس: ترکیه هیچ حقی برای استقرار دائمی نیروهایش در سوریه ندارد موضع دولت ایران نیز شدیدا مخالف دخالتهای ترکیه ودیگران درسوریه است روابط ایران با عربستان وامارات دردستور کار پوتین وعمران خان نوشته : احمد مزارعی،شانزدهم اکتبر 2019 ارتش سوریه به فرمان بشار اسد،باقدرت واعتماد به نفس کامل درمیان شورو شوق وهلهله وشادی مردم شهرها وشهرکهای مابین مناطق حسکه ، قامشلی ، رقه وروستاهای اطراف حلب شمالی درحال حرکت است . هم اکنون ارتش پیروزمند سوریه میدان انتشار خودرا گسترش داده بویژه درمراکز وپایگاههای نظامی دوشهر قامشلی وحسکه مستقر گردیده وراههای کمک رسانی میان این مناطق را امن نموده است. ارتش پیروزمند سوریه شروع به حرکت وگسترش بسوی روستاها وشهرکهای مرزی درمنطقه شرقی را بطرف مالکیه اغاز نموده است زیرا امریکائیها درحال تخلیه مناطق مذکور هستند وارتش سوریه باید جای خالی انها را پرکند. ازدیگر سو فعالیت کمیته های توده ای کردها نیز که اکنون درارتش سوریه ادغام شده اند با کمک ارتش سوریه اغاز گردیده تا بتوانند دربرابر تجاوز ارتش ترکیه ایستادگی کنند همچنین شهرک راس …

در عراق چه میگذرد، تحلیل حوادث عراق از دیروز تا امروز -احمد مزارعی

در عراق چه میگذرد ، تحلیل حوادث عراق از دیروز تا امروز نوشته: احمد مزارعی  نهم اکتوبر 2019 مقدمه: اختلاف بنی عباس و بنی هاشم و یا سنی و شیعه، در دوره حکومتهای اسلامی تا قبل از بقدرت رسیدن عثمانیها وجود داشت اما حاد نبود، با پیدایش حکومت شیعی صفوی که حرکتی سیاسی در جهت مستقل کردن ایران از عثمانی سنی بود اختلاف و جنگ وکشتار میان این دو برای تسلط بر سرزمینهای منطقه آغاز گردید . یکی لعن عمر و دیگری لعن علی که البته هیچکدام از طرفین نه به علی و نه به عمر باور نداشتند بلکه برای حفظ منافع لعن این دو را در راس سیاستهای تبلیغاتی خود قرارداده بودند ودر این میان شیعیان عراق که زیر سلطه عثمانی بودند در معرض بدترین تجاوزات قرارگرفتند و برعکس هم درست است ، سوزاندن سنیها در ایران و اصطلاح پدر سوخته یادگار این دوره است. پس از جنگ جهانی اول و تجزیه عثمانی عراق سهم استعمار انگلیس شد وعراقیها با اکثریت شیعه دررنج و محرومیت بسر میبردند. در دوره مذکور سنیهای عراق از امتیازات …

عراق:اولین ضربه بر طرح کودتا – الاخبار – احمد مزارعی

عراق:اولین ضربه بر طرح کودتا جمعه چهارم اکتوبر 2019، روزنامه «الاخبار»چاپ لبنان. بغداد میکوشد که «مرزی ثابت»میان تظاهرکننگان مسالمت جو وخرابکاران برقرار کند(خبر گزاری فرانسه) مترجم :احمد مزارعی علیرغم اینکه مطالبات تظاهر کنندگان درخیابانهای بغداد برخاسته از خواسته های برحق انان بوده وبر علیه فساد وبیحقوقی عراقیها انجام میگیرد، اما انچه که این روزها دربغداد واستانهای جنوبی میگذرد ترجمان توطئه ای است که امریکا ئیها میخواهند ازاین وضعیت درجهت اهداف خود بهره برداری کنند. توطئه ای که دولت عراق برآن اگاهی داردومیکوشد بر اساس درپیش گرفتن چهار مسیرموازی با آن مقابله کند. جنبش مطالباتی مردم درسه روز گذشته منجر به کشته شدن نوزده نفر وزخمی شدن ششصد نفر گردید.این تظاهرات شکلی تصاعدی وخشونت امیز بخود گرفت که بنا به گفته یکی از میئولان عالیمقام عراقی بیشتر شبیه به»هرج ومرجی منهدم کننده»بود که میخواست تحت عنوان مبارزه بافساد ، بیکاری واوضاع معیشتی واقعیت تازه ای را برجامعه تحمیل کند. منابع امنیتی عراق از لحظات اولیه متوجه شدند که تظاهر کنندگان از اینکه دقیقا مشخص کنند که خواسته هایشان چیست، عاجز ماندند واز اینجا فرق میان «تظاهرات …

یمن قهرمان

سرگرد یحیی سریع سخنگوی ازتش یمن: درعملیات «نصر من الله»500 نفر بین کشته وزخمی به اسارت درامدن 2000 نفر، وازادسازی 350 کیلومتر مربع انجامیده است. 29 سپتامبر 2019 مترجم:احمد مزارعی همه قهرمانیم وخسرو پرست ولیکن نه انجا که خمپاره هست ابوالقاسم لاهوتی سرگرد یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام نمود که درعملیاتی که نام «نصر من الله وفتح قریب» درمنطقه نجران بران نهاده شده بود مجموعه خسارتهای دشمن میان 500 کشته وزخمی وسقوط سه گردان نظامی متعلق به دشمن که درمساحتی به اندازه 350، کیلومتر سرزمین ازاد شده از دشمن انجام گرفت. این نبرد شامل نه تهاجم موشکی وبه اسارت درامدن هزاران سرباز دشمن همراه بود. سرگرد سریع امروزیکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید ورزید » درجریان این عملیات همه نیروهای دشمن بطور کامل منهدم شده ویا به اسارت درامدند وصدها کیلومترمربع درعملیاتی ویژه درمنطقه نجران ازاد گردید» این عملیات که چند ماهی بطول انجامید»دشمن متحمل کشته ها وزخمیهای فراوان گردید ومقدار معتنابهی جنگ افزار نیز نابود گشت دراین عملیات هزاران نفر از افراد دشمن نیز اسیر شدند که درمیانشان تعداد زیادی از فرماندهان …

خطاهای استراتژیک امریکا درجنگ بر علیه ایران – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

خطاهای استراتژیک امریکا درجنگ بر علیه ایران نوشته :دکتر وفیق ابراهیم استاد دانشگاه لبنان مترجم:احمد مزارعی، ۲۲ جون ۲۰۱۹ هرروز که میگذرد امریکائیها به حجم بزرگ خطاهای خود که بر اساس انها برای خفه کردن ایران بنا کرده بودند ، پی میبرند. انها بر این اعتقاد بودند که جنگ اقتصادی انها بر علیه ایران همراه با تحریکات محدود نظامی ومتراکم کردن تعدادی از ناوهای جنگی واستراتژیکی خود دردریا کافی است که به انفجار ایران منجر شود. اما انها با مجموعه ای از شگفتیها ی پیش بینی نشده روبروشدند که درعناوین بزرگ زیر خلاصه میشود: یکم، قدرت ایران در تعامل با سخت ترین شرایط وتدابیر فشارهای اقتصادی درتاریخ معاصر، ودوم ، امادگی گسترده نظامی ایرانی اماده نبرد در جبهه ها ی دراز مدت با امادگی برای حمایت ازمیهن ودولت هردوباهم ، با اگاهی براینکه ایرانیها میدانند که امریکا بزرگترین قدرت جهانی درعصرکنونی است که هم ازبعد نظامی واقتصادی وهم اینکه تسلط ژئو پلتیک بر سه چهارم از جهان را دارا میباشد.، اما، ایرانیها اینرا نیز به خوبی میدانند وتجربه اش موجوداست که کشورهای ویتنام، افغانستان، ، …

ایران و حمله امپریالیستی! – البناء – احمد مزارعی

ایران یک هواپیمای غول پیکر جاسوسی امریکا را با موشک بطور شگفت اوری ساقط کرد ایران تاکید نمود که این هواپیما به مرز های هوائی ایران تجاوز کرده است ترامپ از ملاقات با ایران دراین موقعیت خطرناک،وحشت دارد، ترامپ: احتمالا اشتباه انسانی بوده است!!! سایت البناء متعلق به ناصریستهای لبنان مترجم:احمد مزارعی،21 جون 2019 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران:این هواپیما بعد ازنیمه شب از امارات واز فرودگاه «الظفیر»بسوی مرزهای ایران به پرواز درامد ودر ساعت چهار بعد از نیمه شب درخاک ودراسمان ایران ساقط شد، قسمتی از بدنه متلاشی شده این هواپیمای جاسوسی بتوسط سپاه پاسداران حفظ شده است. ایران گزارشی همراه با نقشه وساعت ورود این هواپیمای جاسوسی واخطاری که سپاه پاسداران به هواپیما داده وانها را ازورود به مرزهای ایران منع کرده است ،به سازمان ملل تقدیم داشته است. از لحظه ایکه خبرساقط شدن هواپیمای جاسوسی امریکا بتوسط سپاه پاسداران منتشر شد جهانیان نفس خودرا درسینه حبس کرده وهمه منتظر عکس العمل فوری امریکا بودند. این هواپیما یکی از مدرنترین هواپیمائی است که امریکائیها دراطاق عملیاتی الکترونیکی خود دراختیار دارند ، وزن …

سلاحهائی دراختیار داریم که هیچکس درمنطقه ندارد – احمد مزارعی

خبر بسیار مهم:وزیر اطلاعات یمن اقای ضیف الله شامی در مصاحبه با تلوزیون المیادین بزودی کشورهای دشمن درمنطقه را بوسیله سلاحهائی که دراختیار داریم دچار شگفتی خواهیم کرد. سلاحهائی دراختیار داریم که هیچکس درمنطقه ندارد مترجم: احمد مزارعی، هفدهم جون 2019 وزیر اطلاعات درحکومت صنعا ، اقای ضیف الله شامی درمصاحبه خود با تلوزیون المیادین تاکید ورزید که بمباران مراکز نظامی دشمن وگسترده شدن این بمبارانها تا هنگامیکه انها به تجاوز علیه یمن ادامه میدهند بدون وقفه ادامه خواهد یافت. وی سپس افزود:»کشورهای تجاوزکار منطقه وجهانیان را بوسیله سلاحهائی که دراختیارداریم دچار شگفتی خواهیم نمود» وی سپس ادامه داد»امارات متحده عربی مشمول مجموعه ای از ضربات خواهد شد وانها هم اکنون متوجه شده اند» ویک صاحبنظر نظامی یمنی دیگر درهمین رابطه اظهارداشت:»توانائیهای نظامی ما هزاران بار بیش از گذشته رشد یافته است» وزیر اطلاعات یمن سپس درمصاحبه اش با تلوزیون المیادین ادامه داد»اگر دشمنان تجاوزات خود را به یمن متوقف نکنند،ما به بمباران مراکز نظامی انها ادامه داده وان را گسترش خواهیم داد» وی سپس اینچنین ادامه داد» توانائیهای نظامی ما سریعا درحال گسترش است …

جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد – ابراهیم امین – احمد مزارعی

جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد نوشته ابراهیم امین سردبیر روزنامه اخبارمتعلق به ملی گرایان لبنان مترجم:احمد مزارعی ۲۴خرداد ۱۳۹۸ کسانی که ازدرگیری نظامی میان ارتش ایران وامریکا میترسند ، اینگونه فکر میکنند که انچه که اکنون جریان دارد یک جنگ عملی نیست که امریکا برعلیه ایران وهمپیمانانش به راه انداخته است.دستگاههای عظیم تبلیغاتی همچنان باور دارند که هر انچیزی که رو درروئی نظامی نباشد نمیتوان انراجنگ نامید، انهائی که این تبلیغات را راه انداخته اند به دوبخش تقسیم میشوند: اروپائیها وشرکای انها همچون اسرائیل ، عربستان، وامارات که باوردارند جنگ نباید دربعد اقتصادی وامنیتی بماند ومیکوشند که جنگ نظامی به راه بیفتد ، به این امید که بتوانند از دشمن شماره یک خود یعنی ایران خلاص شوند.گروه دیگر براین باورند که تحمیل تحریمهای سخت وانتقام جویانه وفشارهای گوناگون تا هنگامیکه جنگ شروع نشده میتواند مفید باشد. اما حقیقت از نظر کسی که تجاوز بر علیه او ادامه دارد ، چنین میگوید که انچه هم اکنون جریان دارد با تمام معنی خود چیزی جز جنگ ظالمانه ای بیش نیست ومقابله با این …

درگیری میان ایران وامریکا – ترجمه:احمد مزارعی

درگیری میان ایران وامریکا: ایران: پذیرش میانجی به معنی مذاکره نیست تلوزیون المیادین، 22می 2019 ترجمه:احمد مزارعی دفتر ریاست جمهوری ایران اظهارداشت که بعضی کشورها کوششی راشروع کرده اند تا برجام را حفظ کرده ومانع درگیری درمنطقه شوند، اما سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تاکید ورزید «میانجیگری بعضی کشورها به معنی مذاکره با واشنگتن نیست (1)، این اظهارات دفتر ریاست جمهوری ایران همزمان با این اعلان پنتاگون همراه شد که :»واشنگتن خواستار عقب راندن ایران است ونه اینکه با ایران وارد جنگ شود». رئیس جمهور ایران اعلام داشت که دونالد ترامپ درنتیجه فشارهای پنتاگون از تهدیدات خود عقب نشست..وتوضیح داد که «مدیریت کاخ سفید از سیاستمدارانی مبتدی وساده اندیش تشکیل شده است»وی مجددا تاکید ورزید که مخالف مذاکره با واشنگتن است. ازسوی دیگر محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران دربیاناتی با مطبوعات ایران اعلام داشت «مذاکرات با امریکا تا هنگامی که مسئولان انها بر ملت ما فشار وارد اورده وپیمان خودرا نقض میکنند، معنی ندارد «. وی پس از جلسه هیئت وزیران چنین اضافه نمود «بعضی کشورها کوششی را شروع کرده اند تا برجام باقی …

قابل توجه طرفداران مذاکره میان ایران وامریکا – احمد مزارعی

قابل توجه طرفداران مذاکره میان ایران وامریکا : نوشته: احمد مزارعی مذاکره : صدام حسین با امریکا تا اخرین نفس وبا میانجیگری دهها نفر از رهبران جهانی از جمله گورباچف برای توقف حمله امریکا به عراق مذاکره کرد ، بالشهای صدام نیز به دنبال اسلحه اتمی با چاقو لت وپار کردند زیرا بنا به گفته پال ولفو فیتزاز روسای جنگی امریکا دران زمان: » ما درعربستان وقتی شش حلقه چاه برای نفت میزنیم تنها یکی به نفت میرسد با عمق زیاد ونفت نامرغوب ولی درعراق وقتی پنج حلقه چاه میزنند چهارعدد ان به نفت میرسد با عمق کم ونفت مرغوب، مگر ما احمق هستیم که پول خودرا درعربستان هدر بدهیم ، عراق را اشغال میکنیم چند ماه مخارج جنگ تامین میکند وسپس همه نفت عراق متعلق به ما خواهد بود. قذافی با تمام امکانات ودادن انواع رشوه ها وبسیاری میانجیهای بین المللی وتحویل دادن تمام امکانات نظامی وسلاحهای خود با امریکا مذاکره کرد، نتیجه اش شاهد بودیم وامروز نیز میبینیم که درلیبی چه میگذرد.  بشا ر اسد را به دروغ دکتاتور نامیدند برای اینکه این …

آیا امریکا برعلیه ایران وارد جنگ میشود؟ نوشته – ایهاب شوقی – احمد مزارعی

آیا امریکا برعلیه ایران وارد جنگ میشود؟ نوشته: ایهاب شوقی، نویسنده وتحلیلگر لبنانی مترجم: احمد مزارعی، نهم ماه می 2019 ازمدتهای طولانی یک باور عمومی در اردوگاههای مختلف وجود دارد که جنگی که به دلایلی در منطقه تاکنون به عقب افتاده است در منطقه آغاز خواهد شد، و تنها مسئله زمان ان است، و گره درگیری موجود در منطقه تنها با یک جنگی گشوده خواهد شد که ابعاد ان از مرز منطقه شعله ور شده ، فراتر خواهد رفت و طرفهای درگیر این جنگ نیز تنها کشورها نخواهند بود ، بلکه شامل محورها خواهد شد وبطور مشخص دو محور تجاوزکارانه صهیو – امریکا و وابستگانش از یکطرف ومحور مقاومت و پشتیبانانش از طرف دیگر خواهد بود. انچه را که ما دراینجا بحث میکنیم تنها باور فوق نیست چرا که این باور امری پذیرفته شده است، اگر چه محور مقاومت دانش آموزان جنگ نبوده و در این مسیر نیز نمی کوشند ، اما کاملا میدانند که این واقعیت وجود دارد ، لذا بطور دائم آماده بوده وابزارهایش را فراهم میکنند، اما آنچه را که ما میخواهیم …

حقیقتهای سر سختانه درسوریه – المیادین – احمد مزارعی

حقیقتهای سر سختانه درسوریه سایت المیادین لبنان ترجمه:احمد مزارعی، سی ام فروردین ۱۳۹۸ واشنگتن باید بعضی حقیقتهای سخت در سوریه را قبول کند، نخست اینکه بشار اسد باقی میماند وبه هیچ کجا نخواهد رفت وهیچ فرصتی هم برای امریکا ویا هرکس دیگری برای سرنگون کردنش باقی نمانده است . این خلاصه ای است از نظرات بریت مک گورک فرستاده سابق امریکا برای فرماندهی «ائتلاف بین المللی ضد داعش» درسوریه وعراق که در مجله «فورین افرز»منتشر شده است.دراین مقاله مک گورک اشاره میکند که واشنگتن نباید مصداقیت وهیبت خودرا تحت عنوان اصرار بر ضرورت سرنگونی بشار اسد تحلیل برده وبه هدر دهد. مک گورک دراین مقاله میگوید علیرغم اینکه واشنگتن ممکن است بر تحریمهای دردناک اقتصادی خود بر علیه دمشق ادامه دهد تنها میتواند بیشتر ازاین نباشد که دولت سوریه تا کنون انرا عملا تجربه کرده است. حقیقتهای سر سختانه درسوریه در زیر عنوان «حقیقتهای سرسختانه درسوریه»مک گورک ، فرمانده سابق نیروهای ائتلاف برعلیه داعش درسوریه وعراق مقاله ای نوشته وطی ان گزینه های موجود واشنگتن را درسوریه  به تمسخر گرفته ، گزینه هائی که دیگر …

آیا ایران برای امریکا خطرناک است، …، لذا به ان نیاز دارند؟ – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

نوشته : دکتر وفیق ابراهیم، استاد دانشگاه لبنان مترجم: احمد مزارعی،سوم نوروز ۱۳۹۸ این اشکال موجود تناقضی آشکار را نشان میدهد،که چگونه ایران از یکطرف دشمن شماره یک وخطرناک هیمنه امریکا درمنطقه است ودرعین حال ایران «نیاز» آمریکائیها نیز میباشند، تا بوسیله ان کشورهای خلیج را از ایران بترسانندوبدینوسیله نیروهای خودرا از نظر اقتصادی وسیاسی وفروش اسلحه های گرانقیمت به انها درمنطقه بسیج کرده واهداف خودرا پیش ببرند. پاسخ به تناقض فوق بسیاربدیهی است ودر ارتباط مستقیم با شکست امریکا در به زانو دراوردن ایران در منطقه است. در نتیجه این سرخوردگی امریکا در تغییر دادن نظام جمهوری اسلامی ایران چه با جنگ مستقیم ویا بوسیله صدام حسین عراق وکوششهای گوناگون دیگر امریکا از طریق کشورهای خلیج برای منفجر کردن درون ایران وتحریمها ومحاصره دائمی ایران طی چهل سال گذشته ، حال امریکائیها اسلوب تازه ای درپیش گرفته اند وان وحشت ازایران «شیعی»مذهب است تا بدینوسیله اعراب ومسلمانان را بطریق تازه ای درچنبره سیاستهای اقتصادی وسیاسی خود نگهدارند. مفهوم نیار به ایران دروضعیت تازه به این معنی است که امریکا از دامن زدن به شورشهای …

ادلب به «نقطه صفر» نزدیک میشود

ادلب به «نقطه صفر» نزدیک میشود روزنامه «البناء»متعلق به نیروهای ملی لبنان مترجم: احمد مزارعی، چهاردهم مارچ 2019 اطلاعیه وزارت دفاع روسیه درمورد بمباران انبارهای اسلحه وسنگرهای فرماندهان گروههای تروریستی درحقیقت به معنای شروع جنگ برای ازادسازی ادلب است. ارتش سوریه نیز چند روز است که بمباران بدون وقفه خودرا بر علیه مواضع جبهه نصره اغاز کرده است،(1) شب گذشته شهر حلب مورد هدف تروریستها قرارگرفت که مصدر این تجاوز حومه غربی وشمالی حلب بود وبنظر میرسد این اخرین فرصتی بود که روسیه به ترکیه داده بودتا موضعگیری خودرا درمورد وضعیت تروریستها درادلب روشن کند. بمبارانهای مواضع تروریستها درادلب بتوسط روسیه که ترکیه هیچ عکس العمل وتحلیلی از خود نشان نداد،بیانگر بسیاری چیزها است، اما مطبوعات معروف وابسته به حزب حاکم ترکیه درکشورهای خلیج اینگونه صحبت میدارند که دولت ترکیه نسبت به انچه که روسیه درادلب انجام میدهد تفاهم دارد ، زیرا اوضاع دران منطقه از کنترل خارج شده و ازطرفی کوششهای سیاسی وامنیتی برای تحقق امنیت درمنطقه ادلب در جهت برقراری ارامش نیز نتیجه نداده است، بویژه اینکه جبهه نصره به نیروهای مسلح وابسته …

چرا تشکیل «کنگره ورشو»ظاهری پرسروصدا است؟ – قاسم عزالدین – احمد مزارعی

چرا تشکیل «کنگره ورشو»ظاهری پرسروصدا است ؟ نوشته :قاسم عزالدین :استاد دانشگاه ومحقق امور بین المللی پاریس مترجم:احمد مزارعی، چهاردهم فوریه 2019 خواسته های امریکا از برگزاری «کنفرانس ورشو»از اینکه پیمانی بین المللی بر علیه ایران باشد تنها تبدیل به دیداری میان همپیمانان واشنگتن گردید تا درجبهه ای اشکار،کشورهای خلیج با اسرائیل در یک جا ظاهر شوندوبدینوسیله رابطه مخفیانه اسرائیل با این کشورها حالتی ظاهری وعادی بخود بگیرد. اما نتایج حاصله از»کنفرانس ورشو»حقیقت ضعف مقرط امریکارا نشان داد که کلا از تشکیل «ائتلافها ی قدرتمند» ناتوان است وهم اینکه همپیمانان امریکا درمنطقه درانچنان عجزی بسر میبرند که قادر نیستند دربرابر قدرت رو به رشد محور مقاومت مانعی ایجاد کنند. چرا تشکیل «کنگره ورشو»ظاهری پرسروصدا است ؟ انچه را که ترامپ درابتدای منفجر کردن خشم خود بر علیه ایران با لغو کردن قرارداد برجام ، به ان امید بسته بود، میخواست بتواند پیمانی با شرکت کشورهای خلیجی، وهمچنین پاکستان ومالیزی بوجود اورد که مشابه «پیمان ناتو» ویا اتلانتیک شمالی ،باشد.ازاین نظر برنامه رویائی خود را اعلام نمود که بتواند از ورای ان چیزی بنام «ناتو عربی»خلق …

کنفرانس ورشو توانائی هیچ اقدامی علیه ایران را ندارد – احمد مزارعی

کنفرانس ورشو توانائی هیچ اقدامی علیه ایران را ندارد ازهم اکنون سایه ناامیدی وشکست برشخص پمپئو وکنفرانسچیهای نوکرعربستان وبقیه شرکت کنندگان گوش به فرمانشان سایه افکنده است بنا به گفته دکتر یحیی حرب استاد ومحقق امور بین المللی درلندن ، پمپئو بعلت سرخوردگی وناامیدی از عدم شرکت چهار کشور عربی درکنفرانس ورشو، فوت یکی از بستگانش را بهانه کرده ومسافرت خاورمیانه ای خودرا لغو وبه امریکا برگشت.دوکشورعربی دیگر یعنی لبنان وعراق نیز رسما اعلام کرده اند که دراین کنفرانس شرکت نخواهند کرد وبنا به گفته مسلم شعیتو، رئیس «مرکز عرب – روسیه» در سن پیترز بورگ،،درمصاحبه اش با رسانه های لبنانی ، چند کشور دیگر نیز مخفیانه از طریق دوستانشان به ایران اطمینان داده اند که شرکت ما دراین کنفرانس ظاهری بوده ودرتصمیم گیریهای جدی بر علیه ایران شرکت نخواهیم کرد. این چه کنفرانس امنیتی است که روسیه بازیگر اصلی وقدرتمند مبارزه با تروریسم درخاورمیانه ،سوریه،ایران، اتحادیه اروپا، ترکیه وچین شرکت ندارند؟ نوشته :احمد مزارعی، دوم فوریه 2019 کنفرانس ورشو توانائی هیچ اقدامی علیه ایران را ندارد ایران درحال حاضر کشوری است که دارای حضوری …