پرش به محتوا

برچسب: آذرخش

سیاست تشدید عقب راندن زنان

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ در ایران تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی نهادینه گردیده و قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و […]

متخصص امنیت ملی و دانشگاه پادگانی

منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ خاطرۀ 16 آذر به عنوان نماد کوبنده و مستقل مبارزات دمکراتیک و برحق دانشجویان ایران با بیش از نیم قرن مبارزه جنبش دانشجویی علیه […]