پرش به محتوا

دسته: سياسی

چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه)

چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم در فصل قبلی این بحث، بنمایه نظرات « مزاروش» پیرامون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با رجوع به […]