پرش به محتوا

دسته: تاریخی

امپریالیسم در حال افول

با توجه به بحران شدید، سرمایه در مسیر گسترش تهاجمی قرار دارد. تسلیحات و جنگ باید کاهش سود را جبران کند. نوشته رافائل اشملر و سایمون زیسمنتشر شده در یونگه […]

صلح هیچ شانسی ندارد!

گرم کردن خود برای نشست ناتو: تا به دندان مسلح کردن ارتش اوکراین، دعوت از نیروهای بیشتر به «جناح شرقی» اروپا، و دعوت از زلنسکینوشته یورگ کرونوئریونگه ولت ترجمه مجله […]