پرش به محتوا

دسته: نشریات وکتابهای انتخابی

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۷ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۷ – ارديبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد به استقبال اول ماه مه، و جهان چند قطبي-در بارۀ حداقل دستمزد؛ -قانون کار؛ -شکاف طبقاتي افزاينده؛-بيانيه‌هاي تاريخي اول […]

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۶ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۶ (اسفند ۱۴۰۱) منتشر شد. در بزرگداشت انقلاب بهمن؛ معناي واقعي مولد سازي؛ بحثي پيرامون حداقل دستمزد؛ يادي از «سياهکل»؛ نقدي بر تاريخ نويسي به‌سبک […]

شمارۀ ۱۵ مجلۀ دانش و اميد منتشر شد

شمارۀ ۱۵ مجلۀ دانش و اميد –دي ماه ۱۴۰۱- منتشر شد. با مطالبي در بارۀ:محکوميت اعدام‌هاي اخير؛ بزرگداشت ۱۶ آذر؛ مذمت سرکوب جنبش حق‌طلبانۀ آذربايجان در سال ۱۳۲۵، مسائل جاري […]

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۴ منتشر شد

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۴، آبان ۱۴۰۱ منتشر شد.پروﻧﺪة وﯾﮋة ﺟﻨﺒﺶ زن، زﻧﺪﮔﯽ، آزادي / ﻏﻮﻏﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل / ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق: اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﺟﺒﺎر / ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ […]

مجله دانش و امید شماره ۱۳ منتشر شد.

شمارۀ ۱۳ مجلۀ اينترنتي دانش و اميد (اول شهريور ۱۴۰۱) منتشر شد. بررسي کارنامۀ يک‌سالۀ دولت رئيسي، يادوارۀ سايه، پروندۀ جامعي از ديروز و امروز ونزوئلا، کنگرۀ فدراسيون جهاني کارگري، […]

در بستر زهره وحشی – ناصر آقاجری

رمان گونه ای از رفیق گرامی ناصر آقاجری که شامل سه بخش است ۱- مبارزات دهقانی با حاکم منطقه و فئودال ها ۲- مهاجرت برخی کشاورزان به مناطق کارگری خوزستان […]