نیروی محرکه حزب کمونیست چین

«مردم محوری» دولت و حزب چین؛ نیروی محرکه «جنون زیرساختی» چین عنوان «جنون زیرساخت» را دارد و من معتقدم که بسیاری از مردم نیز از این موضوع آگاهند. از دیدگاه […]