نامزد لرزان در ساحل نیل

یونگه ولت Raoul Rigauit برگردان:رضا نافعی مصر و دشواری های آن مصر که در خاور نزدیک  یک قدرت محلی محسوب می گردد در آستانه دگرگونی قرار گرفته است. دوران پرزیدنت […]

تاریخچه مختصر نئو لیبرالیسم (1)

بيست سال اقتصاد نخبه سالار و فرصت های پيش آمده برای تغيير ساختار • نئوليبراليسم نيروئی چون جاذبه زمين نيست بلكه ساختاری است مصنوعی، بهمان صورتی كه عده ای آن […]

چانه زنی بر سر آفریقا

برگرفته از هفته نامه چپ آلمان فرایتاگ نوشته:فیلیپ برونگر برگردان: رضا نافعی 125 سال پیش قدرت های بزرگ اروپائی، در برلین یک قاره را تمام و کمال بین خود تقسیم […]

در بهشت سرمایه داری

برگردان : مهران میراسد اگراین[بحران پیش آمده] بدترین زمان برای کارگران به شمارمی رود در عوض بهترین زمان برای بانکداران است. تایتانهای (1) وال استریت دقیقا چند ماه قبل آمدند […]