بی طرفی سندیکاها (1)

بی طرفی سندیکاها (1) در شمارۀ قبلی «پرولتاری» ما قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزبمان را در مورد سندیکاها چاپ کردیم.(2) «ناخ وک»*(3) در گزارش این قطعنامه برای خوانندگانش اضافه می کند […]

جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران

جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران در شماره 13 نشریه نارودنایا دوما(1)، قطعنامه فوق العاده طویلی درباره تشکیلات توده ای کارگران و کنگره های کارگری منتشر شده است؛ این قطعنامه طرحی […]

جهانی شدن یا آپارتید جهانی ؟ – سمیر امین

مترجم ب.كيوان ابهامی که در گفتمان فرمانروا بين مفهوم «اقتصاد بازار» و مفهوم سرمايه‌داری بر جای مانده، منبع ضعيف شدن خطرناک نقد سياست‌های مورد عمل است. « بازار» که بنا […]