ادغام طبقه و هیئت حاکمه در ایران

مازیار صالحی برخی از مفاهیم اقتصاد سیاسی در ایران دستخوش چنان تغییرات شگفت‌انگیزی شده‌اند که بررسی آنها، نه فقط به منزله مطالعه‌ی یک یا چند مفهوم اقتصاد سیاسی، بلکه به […]

فرم های مالکیت

« هانس هاینتس هولتس ترجمه : ش. میم. بهرنگ کمونیسم، عبارت است از ناتورالیسم متکامل = هومانیسم و هومانیسم متکامل = ناتورالیسم»