نخستین نشست حامیان منشور ملل متحد در نیویورک

این گروه با هدف پاسداشت اصول منشور ملل متحد همچون برابری حاکمیت همه کشورها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، عدم توسل به تهدید و استفاده از زور در روابط بین المللی، عدم مداخله […]