سخنی در بارۀ سوسیالیست‌های بزرگ – ا. م. شیری

 

ا. م. شیری

لبخند لنین نشان می‌دهد که او در نخستین سالگشت شوراهای روسیه چقدر خوشحال است… او با نمایندگان کنگرۀ ششم شوراها در تئاتر بزرگ (بالشوی تئاتر) دیدار کرد و در مراسم پرده‌برداری از لوح یادبود، در بزرگداشت شهدای انقلاب سخنرانی کرد.

و. ای. لنین:

ــ ما از یادمان رهبران انقلاب کارگری جهان – مارکس و انگلس رونمایی می‌کنیم.

طی قرون و اعصار متمادی بشریت در زیر یوغ یک مشت ناچیز استثمارگر که میلیون‌ها کارگر را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند، رنج می‌برد و از بین می‌رفت. اما اگر استثمارگران دورۀ قبل – زمین داران- اموال رعیت دهقانان را غارت، خودشان را سرکوب می‌کردند، تکه‌تکه شدند، دود شدند، پودر شدند. ما استثمارگران زمان جدید- سرمایه داران. آن‌ها، کارگران شهری، کارخانه‌ها، صنایع، پیشروان توده‌های ستمدیده را در مقابل خود می‌دیدند. کارخانه‌ها کارگران را متحد کرد، آن‌ها با زندگی شهری آشنا شدند، از طریق مبارزات اعتصابی مشترک و اقدامات انقلابی تقویت شدند.

عظیم‌ترین خدمت جهانی-تاریخی مارکس و انگلس این است که آن‌ها با تحلیل علمی، اضمحلال ‌ناگزیر سرمایه‌داری و گذار جامعه به کمونیسم را که در آن، انسان توسط انسان استثمار نخواهد شد، ثابت کردند.

بزرگ‌ترین خدمت جهانی-تاریخی مارکس و انگلس در این واقعیت نهفته است که آن‌ها نقش، وظیفه و رسالت پرولتاریای همۀ کشورها ‌را نشان دادند: لازم است قبل از هر چیز، به مبارزۀ انقلابی علیه سرمایه برخیزند، در این مبارزه همۀ زحمتکشان و استثمارشوندگان را در اطراف خود متحد کنند.

ما دوران خوشی را که پیش‌بینی سوسیالیست‌های بزرگ در حال تحقق است، تجربه می‌کنیم. همۀ ما سپیده‌دمان انقلاب سوسیالیستی جهانی پرولتاریا را در تعدادی از کشورها مشاهده می‌‌کنیم. وحشت‌های غیرقابل توصیف کشتار امپریالیستی مردم در همه جا، خیزش قهرمانانۀ توده‌های تحت ستم را تداعی می‌کند و بر قدرت آن‌ها در مبارزه برای رهایی ده‌ها برابر می‌افزاید. بگذار یادمان‌ مارکس و انگلس بارها و بارها به میلیون‌ها کارگر و دهقان یادآوری کند، که ما در مبارزه خود تنها نیستیم. کارگران کشورهای پیشرفته‌تر به همراه ما به پا می‌خیزند. ما و آن‌ها هنوز نبردهای سختی در پیش داریم. ستم سرمایه در اثر مبارزۀ مشترک در هم خواهد شکست، سرانجام سوسیالیسم پیروز خواهد شد!

ساوتسکایا راسیا– وب‌سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

۱۴ آبان-عقرب ۱۴۰۲