اقتصاد سیاسی سوسیالیسم – لو بلیایف – ابراهیم شیری

اقتصاد سیاسی سوسیالیسم


لـــو بلیـــــــایف
مترجم، ابراهیم شیری


اقتصاد سیاسی سوسیالیسم
به قلم:
لو اسپیریدونوویچ بلیایف (Lev Spiridonovich Belyaev) ۵ مه ۱۹۲۸- ۱۳ فوریۀ ۲۰۲۳، پروفسور، دکتر علوم فنی، دانشمند شایستۀ علوم جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه، عضو انجمن دانشمندان با گرایش سوسیالیستی روسیه، یکی از بنیانگذاران دانشکدۀ انرژی سیبری
مترجم، ابراهیم شیری
__________________________________________
این اثر درک نسبتاً کامل و جامع از اقتصاد بمثابه زیربنای جامعه و اقتصاد سیاسی سوسیالیسم بدست می‌دهد و به تبع آن، به انتخاب روش صحیح و مؤثر مبارزه برای عدالت اجتماعی، به اتخاذ مواضع‌ درست در مقابل حاکمیت‌های سرمایه‌داری و در صورت پیروزی بر آن‌ها، به ساخت مرحله به مرحلۀ جامعۀ سوسیالیستی کمک می‌کند.
__________________________________________

پیشگفتار مترجم
‌پیروان سوسیالیسم علمی، به سخن دقیق‌تر، مارکسیست-لنینیست‌ها بسیار خوب می‌دانند چه نمی‌خواهند. آنچه آن‌ها نمی‌خواهند و به مبارزات دامنه‌داری علیه آن‌ها مشغول بوده و هستند، استثمار و بهره‌کشی، ظلم و بیدادگری، جنگ و تجاوز، ظلم و ستم طبقاتی، دست درازی و تعدی به حقوق انسانی، طیف گستردۀ نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فقر و گرسنگی، بی‌کاری و بی‌پناهی و دیگر مظالمی است که نظام غیرانسانی سرمایه‌داری و به تبع آن، اربابان پول و ثروت (سرمایه‌داران و بطور کلی، گردانندگان نظام) به اکثریت جامعۀ بشری تحمیل کرده است.
اما برخلاف نخواسته‌های روشن‌شان، کمونیست‌های راستین در آنچه که می‌خواهند، یعنی خلاف همۀ آنچه که نمی‌خواهند و در راه دستیابی به آن‌ها صدها سال جانانه رزمیده و در رزم مقدس‌شان میلیون‌ها میلیون قربانی داده‌اند؛ ده‌ها میلیون سال زندان و شکنجه را تحمل نموده؛ انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به جان خریده‌اند، بگمانم قدری دچار ذهن‌گری شده و می‌شوند. چرا که در تشخیص و تبیین سیاست اقتصادی سوسیالیسم و مراحل توسعه و تکامل آن بمثابه نظام ماقبل کمونیسم، تا جائیکه بر مترجم کتاب حاضر معلوم است، صرفاً ذهنی‌‌گرایانه به یکسری کلی‌گویی بسنده می‌کنند بدون اینکه به سطح توسعۀ جامعه و میزان رشد نیروهای مولده و محرکه کشور توجه داشته باشند.
با این درک، می‌پندارم کتاب حاضر- سیاست اقتصادی سوسیالیسم- به درک نسبتاً کامل و جامع از اقتصاد بمثابه زیربنای جامعه، اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و در نتیجه، به انتخاب روش صحیح و مؤثر مبارزه برای عدالت اجتماعی، به اتخاذ مواضع‌ درست در مقابل حاکمیت‌های سرمایه‌داری و در صورت پیروزی بر آن‌ها، به ساخت مرحله به مرحلۀ جامعۀ سوسیالیستی کمک خواهد کرد.
ولذا، مطالعۀ این کتاب به همۀ مبارزان راه آزادی استثمار شوندگان از قید و بند بهره‌کشان، به همۀ پویندگان راه عدالت اجتماعی، توسعه و ترقی جامعۀ بشری، به دوستداران صلح و دوستی، آزادی و برابری آحاد بشر توصیه می‌شود.
یادآوری: تمامی برجسته‌نمایی‌ها در متن کتاب از نویسنده است.