بیانیه بین‌المللی دفاع از مردم فلسطین

ما امضاء کنندگان،
۱- داغدارِ جان‌هایی هستیم که در چرخه‌یِ تجدید یافته‌یِ خشونت، توحش و ویرانگری بر اثر اشغالِ جاری در فلسطین گرفته شد.
۲- معتقدیم که پروژه‌یِ صهیونیستی، ماهیتا استعماری‌ست، بر سرزمینی ربوده شده بنا نهاده شده، و به‌وسیله‌یِ حذف، استثمار و قتل عامِ مردم فلسطین تداوم یافته است.
۳- صهیونیسم را به عنوان سلاحِ امپریالیسمِ غربی و دولت اسرائیل را به عنوان ابزاری برای سرکوبِ استقلال و اتحاد در جهان عرب-و جهتِ پیشبردِ واکنشِ خشونت آمیزِ بسیار فراتر از آن- تلقی می‌کنیم.
۴- معتقدیم که رژیم صهیونیستی هم در نیت و هم در عمل، ماهیتِ نسل‌کشانه خود را نشان داده است.
۵- درک می‌کنیم که خشونتِ فاشیستی بر علیه مردم فلسطین، امروز، پیش درآمدِ خشونتِ امپریالیسمِ غربی نسبت به کارگران و مردمانِ تحت ستمِ فرداست، زیرا این گرایشِ تاریخیِ کاپیتالیسمِ رو به زوال است.
۶- تصدیق می‌کنیم که مردم فلسطین با مبارزه ملی، مبارزه طبقاتی، و مبارزه فمینیستی رودررو هستند؛ تصریح می‌کنیم برای اینکه دیگر ستیزها پیش برده شوند، مبارزه ملی باید به پیروزی برسد؛ و سِلاح‌سازی از «فمینیسمِ استعماری» را که به هدفِ پنهان کردنِ تناقض‌هایِ اولیه‌یِ استعمار و امپریالیسم، و انحرافِ توجه از خشونتِ پدرسالارانه و جنسیِ نهادینه شده در آن‌هاست نفی می‌کنیم.
۷- می‌دانیم که دولت اسرائیل به عنوان پروژه‌ای استعماری و پایگاه امپریالیستی، در برابرِ گرایشِ تاریخ به پیشروی به سویِ رهایی ایستاده است و بنابراین رهاییِ مردم فلسطین نه تنها بازنمای ضربه‌ای سخت به امپریالیسم در هرکجا خواهد بود، بلکه همچنین جهشی پیشرو برای تمامیِ بشریت است.
۸- هم‌سنگیِ دروغینِ استعمارگر و استعمارشده را رد می‌کنیم، و می‌دانیم که خشونتِ ستمدیدگان، پاسخی است به شرایطِ آغازینِ ستم بر آن‌ها، و حمایت می‌کنیم از حقِ سلب‌ناشدنیِ خلق فلسطین برای مقاومت، که در قطعنامه‌یِ ۲۶۲۵ سازمانِ ملل تحت عنوان «مشروعیتِ مبارزه‌یِ مردم برای استقلال، تمامیتِ سرزمینی، وحدتِ ملی و رهایی از سلطه‌یِ استعماری، آپارتاید و اِشغالِ بیگانه با تمامیِ ابزارهایِ موجود» گنجانده شده است.
۹- دروغ‌پراکنیِ انتشاریافته توسطِ دولت اسرائیل، و پیش‌برده‌شده توسط قدرت‌های امپریالیستی و متحدان‌شان را که از مردمِ فلسطین انسانیت‌زدایی کرده، و سوخت‌رسانِ جنگ علیه آن‌هاست و جنایتِ ستم‌پیشه‌گان را سفیدشویی می‌کند، تقبیح می‌کنیم.
۱۰- ما سکوت یا دوپهلوگوییِ سازمانهایِ مردم‌نهاد و جنبش‌هایی را که از حقوقِ بشر جنگ‌افزاری می‌سازند تا حقِ فردی و جمعی ما برای برخورداری از همیاری، حفاظت، کرامت و همبستگی را مبدل به زرادخانه‌ای سازند که هدفِ آن دشمنانِ نظمِ امپریالیستی است، محکوم می‌کنیم.
۱۱- ما حمایت می‌کنیم از استقلال و حقِ حاکمیتِ دولت‌هایِ خط مقدم ]مبارزه[ و جنبش‌هایِ ضدِ سیستمیک منطقه‌ای که آرمان‌هایِ دموکراتیکِ آن‌ها هم توسطِ تجاوز ارتش اسرائیل و هم فشارهای ایالات متحده برای عادی‌سازیِ روابط با دولت اسرائیل محدود شده است.
۱۲- ما ندایِ مردم فلسطین برای همبستگی را می‌شنویم، درحالیکه مطالبه‌یِ آن‌ها در کوتاه‌مدت به این شرح است:
پایانی فوری بر نسل‌کشی،
ارسالِ فوریِ کمک‌هایِ بشردوستانه به غزه و بازگرداندنِ آب، غذا، سوخت و تجهیزاتِ پزشکی به مردمِ آن،
تحریمِ نظامی علیه دولت اسرائیل،
تحقیق در مورد جنایات علیه بشریت که نمایندگان رژیم اسرائیل و همدستانِ آن‌ها در سراسر جهان مرتکب شده‌اند،
حذفِ احزابِ سیاسیِ فلسطینی از برنامه‌یِ تحریم‌هایِ تروریسمِ «دفترِ کنترلِ دارایی‌هایِ خارجیِ» وزارتِ خزانه‌داریِ ایالات متحده،
آزادی تمامیِ زندانیان سیاسی، و
اقدامِ سیاسیِ قاطع در تمامیِ سطوح برای پیشبردِ این اهداف؛
۱۳- ما می‌دانیم که این اهدافِ فوری ناکافی بوده و خود را متعهد می‌دانیم به حمایت از آرمان‌هایِ دیرینه‌یِ مردم فلسطین توسط اقداماتِ ذیل:
الف) برچیدنِ سازوکارهایِ تبانیِ بنگاه‌ها، موسسات و دولت‌هایی که استمراربخشِ دولتِ آپارتایدِ اسرائیلی و ماشینِ نظامیِ آن هستند، از طریقِ اعتصابات و اقداماتِ مستقیم که تولیدکنندگان و تجهیزکنندگانِ تسلیحات، خدماتِ دیجیتال، سرویس‌هایِ اطلاعاتی و محصولاتِ مرتبط را هدف می‌گیرند؛
ب) حمایت از حقیقت و مبارزه با نشرِ اکاذیب و دروغ‌پراکنی که توسطِ رژیم صهیونیستی و حامیانِ امپریالیستی آن پیش‌برده می‌شود، از جمله با افشایِ جنایات آن‌ها علیه بشریت و پیشبردِ آموزشِ مردمی درباره مبارزه دیرینه برای رهاییِ ملیِ فلسطین؛
ج- پیشبردِ مبارزه‌یِ ضدِ امپریالیستی و ضدِ استعماری در سراسرِ جهان از جمله، با مبارزه با نظامی‌گریِ غربی در تمامیِ قاره‌ها؛
۱۴- با علمِ به اینکه مبارزاتِ جمعیِ ما برای رهایی، در فلسطین با هم تلاقی می‌کنند، متعهد می‌شویم به پاسخ به این فراخوان‌ها برای همبستگی؛ رضایت می‌دهیم به ارزیابیِ اقداماتِمان در برابرِ جدیتِ آرمان‌هایِ آن‌ها؛ و عهد می‌بندیم که شریان‌هایِ همدستانه را که ستمِ صهیونیستی بر مردمِ فلسطین را از نظر نظامی، مالی، فن آورانه، و فرهنگی استمرار می‌بخشند مسدود کنیم.

• سندیکای کارگران صنایع فلزی آفریقای جنوبی (NUMSA)
• جنبش جوانان فلسطین (بین‌المللی)
• سازمان مبارزه برای توانمندسازی کارگران و دهقانان (هندوستان)
• DiEM25 جنبش برای ایجاد دموکراسی در اروپا
• ملت سرخ (بین‌المللی)
• قدرت از آن خلق است (ایتالیا)
• کمیتۀ بین‌المللی سوسیالیست‌های دموکرات (ایالات متحده)
• فدراسیون دموکراتیک بین‌المللی زنان (WIDF)
• اتحاد سیاهان برای صلح (ایالات متحده)
• زندگی سیاهان نیز مهم است (شاخۀ بریتانیا)
• اتحادیۀ کمونارها (ونزوئلا)
• حزب سوسیالیست انقلابی کارگران (آفریقای حنوبی)
• جنبش مقاومت کشورهای آمریکای لاتین (TELAR)
• جنبش کشاورزان خرده پا (برزیل) (MPA)
• جنبش کارگران بی‌خانمان (برزیل) (MTST)
• جنبش کارگران برای دستیابی به مسکن عادلانه (UKAMAU) (شیلی)
• جبهۀ مردمی داریو سانتیان (آرژآنتین)
• کنگرۀ روستاییان (کلمبیا)
• اقدام برای فلسطین (ایالات متحده)
• حزب حقوق خلق (پاکستان)
• صامدون- شبکۀ همبستگی با زندانیان فلسطینی (بین‌المللی)
• شبکه‌های ملی گروه‌های کشاورز (تانزانیا)
• جبهۀ دموکراتیک زنان (پاکستان)
• گروه فمینیست‌های فلسطین (بین‌المللی)
• حزب کمونیست کنیا
• جنبش مترقی کویت
• بنیاد ارتقای اقتصادی و مدیریتی زنان در آفریقا (WAELE)
• اتحاد برای انقلاب (CORE) نیجریه
• مدار سرخ (ایران)
• حزب بورتبا (مبارزه) (اوکراین)
• نشریه دانش و مردم (ایران)
• خانۀ آمریکای لاتین (ایران)
• همبستگی با ایران (ایران)
• حزب چپ آزادی‌خواه (شیلی)
• سندیکای متحده کارگران صنعت نفت (USO) (کلمبیا)
• اقدام سوسیالیستی (لهستان)
• کمون ال مایسال (ونزوئلا)
• کمون پیروزمندان ماروریتا (ونزوئلا)
• جنبش دموکراتیک زنان (اسپانیا)
• دادگاه بین‌المللی مردم علیه امپریالیسم ایالات متحده (بین‌المللی)
• انستیتو سیمون بولیوار
• سازمان حمایت از زندانیان در قفس (CAGE) (بریتانیا)
• انجمن مشارکت مردمی خبرنگاران مستقل (ونزوئلا)
• پلاتفرم همبستگی با فلسطین (ونزوئلا)
• بریگاد بین‌المللی کارزار همبستگی (BRISA) (ونزوئلا)
• جنبش زنان فلسطین (الکرامه) (ونزوئلا)
• اتحادیه برای حق بازگشت فلسطینی‌ها (العوده) (ونزوئلا)
• جنبش بدیل مسیر انقلاب فلسطین (ونزوئلا)
• حزب نوبنیاد سوسیالیست ترکیه (SYKP)
• رسانۀ شهروند (شیلی)
• کانون دفاع از عدالت اجتماعی ماتاهاری (کنیا)
• حزب سوسیالیست‌های انقلابی (مصر)

1 Comment

Comments are closed.