کتاب تاریخ اجتماعی مازندران و قائمشهر و …۱۲۶۴ – ۱۳۵۷