مجلهٔ دانش و امید، شمارهٔ ۱۹،منتشر شد.

مجلهٔ دانش و امید، شمارهٔ ۱۹، شهریور ۱۴۰۲ منتشر شد.


نگاهی به برنامهٔ هفتم توسعه، نولیبرالیسم ایرانی، مقالاتی پیرامون کودتای ننگین امپریالیستی ۲۸ مرداد، هوش مصنوعی، تحولات امیدبخش در سراسر جهان، بزرگداشت سایه، هاینریش هاینه، یادی از توران خانم، معرفی کتاب‌ها، و دیگر مقالات.