به حج رفتن روباه – عبدالله شایق – ا. م. شیری

به حج رفتن روباه

بمناسبت وضعیت در هم بر هم کنونی جهان

ترجمه اقتباسی و تکـمیل اثر عبدالله شایق* با همین نام

ا. م. شیری- پائیز