در بارۀ فرارسیدن عصر مدل‌سازی «اصلاح» ژن انسان – ایلین – ا. م. شیری

در بارۀ فرارسیدن عصر مدل‌سازی «اصلاح» ژن انسان

والری ایلین (VALERY ILYIN)
ا. م. شیری
جهانی‌سازان در جستجوی تأثیرگذاری بر رمز ژنتیکی بشر
مجمع جهانی اقتصاد، یک نهاد غیردولتی سوئیسی که بیشتر به دلیل سازماندهی کنفرانس‌های سالانه در داووس شناخته می‌شود، با آبستنی طبیعی مخالف است. به گفته معماران «هنجار جدید»، در آیندۀ نزدیک همۀ کودکان باید در لوله‌های آزمایشگاهی رشد کنند. اکنون «نخبگان» جهانی پیروان شواب در مجمع جهانی اقتصاد و ساختارهای جهانی‌گرای ذیربط در حال انجام اقداماتی هستند تا عناصر ژنتیکی هر کودک متولد شده در جهان را تا سال ۲۰۳۰ تحت کنترل خود درآورند.
بر اساس موازین مجمع جهانی اقتصاد، اگر کودکان متولد شده