مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۸ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۸، تيرماه ۱۴۰۲، همزمان با روز جهاني مبارزه با کار کودک. با:
مروري بر مضمون ضد کارگري برنامۀ هفتم توسعه؛
مروري بر مواضع پدران معنوي نئوليبراليسم در جهان و ايران: فون هايک و غني نژاد؛
پرونده‌اي براي جرج اورول، جاسوس بريتانيايي؛
روسيه از نئوليبراليسم فاصله مي‌گيرد؛
آيا جهش بزرگ مائو، مسئول کشتار ميليون‌ها انسان بود؟
بزرگداشت پيروزي بشريت بر فاشيسم؛
سقوط بانک‌هاي آمريکايي و آنگاه دلارزدايي بانک بريکس؛
معرفي کتاب؛ اشعاري در رثاي محمد مصدق؛ داستان‌هايي از انقلاب اکتبر؛ …