کمک مالی به مجله هفته

:شماره حساب

NL66ABNA0121753093


دریافت کننده:

Hafteh


بانک:

ABN.AMRO


با سپاسگزاری از همت عالی شما