ترسناک‌تر و سودآورتر از کووید- ۱۹ – ایلین – ا. م. شیری

ترسناک‌تر و سودآورتر از کووید- ۱۹

والری ایلین (VALERY ILYIN)
ا. م. شیری
هفتاد و ششمین مجمع جهانی بهداشت در ۳۰ ماه مه در ژنو به پایان رسید. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در این مجمع از تمام جهان خواست تا برای یک بیماری همه‌گیر مرگبار بدتر از کووید-۱۹ آماده شوند (رجوع کنید به: مدیر کل پیشگو و فالگیر سازمان بهداشت جهانی- مترجم).

سناریوی «همه‌گیری» جدید به احتمال زیاد بر پایۀ توسعۀ تمرین‌ها در سازمان آن – رویداد ۲۰۱ (Event-201) و رویداد-۲۰۲ (Event-202) مبتنی است که توسط بنیاد گیتس تأمین مالی شده و به ترتیب در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ انجام شده است. اپیدمی «آبله میمون» محتمل‌ترین «گزینه کاری» خواهد بود که معماران «هنجار جدید» آن را بررسی کردند.